374/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 54 až 58, ktoré znejú:
„54. metyl(nonyl)ketón

undekán-2-ón

ES č.: 203-937-5

CAS č.: 112-12-9
975 g/kg 30. apríl 2016 30. apríl 2024 19 Hodnotenie rizika na úrovni Európskej únie bolo zamerané iba na iné ako profesionálne spôsoby použitia vo vnútorných priestoroch.

Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov 4)centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.
55. výťažok z rastliny Azadirachta indica

Názov IUPAC sa neuplatňuje

ES č.: 283-644-7

CAS č.: 84696-25-3

Opis: výťažok zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a ïalej spracovaný pomocou organických rozpúšťadiel
1000 g/kg 30. apríl 2016 30. apríl 2024 18 Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.

Podmienky autorizácie:

Uplatnia sa primerané opatrenia na zmierňovanie rizika na ochranu povrchových vôd, sedimentu a necieľových článkonožcov.
56. kyselina chlorovodíková

kyselina chlorovodíková

ES č.: 231-595-7

CAS č. neuverejňuje sa
999 g/kg 30. apríl 2016 30. apríl 2024 2 Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík.

Podmienky autorizácie:

Balenie výrobkov určených na iné ako profesionálne použitie musí minimalizovať expozíciu používateľov okrem prípadov, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku preukáže, že riziko na zdravie možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.
57. flufenoxurón

1-[4-(2-chloro-alfa, alfa, alfa-trifluoro-para-tolyloxy)-2-fluorofenyl]-3-(2,6-difluoro-benzoyl)-močovina

ES č.: 417-680-3

CAS č.: 101463-69-8
960 g/kg 31. január 2016 31. január 2017 8 Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje účinná látka flufenoxurón, predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy, podrobí sa porovnávaciemu hodnoteniu podľa osobitného predspisu.5)

Hodnotenie rizika na úrovni Európskej únie zohľadnilo použitie ošetreného dreva na miestach, kde neboli ustajnené zvieratá a ošetrené drevo nebolo v kontakte s potravinami alebo krmivami.

Centrum neautorizuje výrobky na použitie, ktoré nebolo súčasťou reprezentatívneho hodnotenia na úrovni Európskej únie.

Podmienky autorizácie:

1. Výrobky sa môžu použiť iba na ošetrenie dreva určeného na použitie vo vnútorných priestoroch.

2. Výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať podľa bezpečných prevádzkových postupov a s vhodnými osobnými ochrannými ­pro­striedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných alebo profesionálnych používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

3. Prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia. Na označení výrobkov a kartách bezpečnostných údajov, ak sa prikladajú, sa uvedie, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo aj zakryté, aj na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom výrobku do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky pri používaní výrobku sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

58. didecyl-dimetyl-amónium-karbonát

Reakčná zmes N,N-didecyl-N,N-dimetylamó­nium karbonátu a N,N-didecyl-N,N-dimetylamó­nium bikarbonátu

ES č.: 451-900-9

CAS č.: 894406-76-9
Hmotnosť sušiny: 740 g/kg Neuplatňuje sa. 31. január 2023 8 Pri posudzovaní žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum vyhodnotí, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a súvisiace riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré neboli na úrovni Európskej únie reprezentatívne zahrnuté pri hodnotení rizík. Z hodnotenia na úrovni EÚ boli vylúčené iné použitia ako použitia profesionálnymi používateľmi.

Podmienky autorizácie:

1. Výrobky autorizované na priemyselné použitie musia sa používať podľa bezpečných ­prevádzkových postupov a s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

2. Na označení výrobkov a kartách bezpečnostných údajov, ak sa prikladajú, sa uvedie, že priemyselná aplikácia sa vykoná v uzavretom priestore alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo aj zakryté, aj na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom výrobku do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

3. Nepovoľuje sa použitie výrobkov na ošetrenie dreva, ktoré bude v kontakte so sladkou vodou alebo ktoré sa použije vo vonkajších konštrukciách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou, alebo dreva určeného na časté namáčanie, alebo dreva nepretržite vystaveného vplyvu poveternostných podmienok, alebo často vystavené navlhnutiu, ak sa nepredložia údaje, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,4) pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.“.
2.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 8 až 12, ktoré znejú:
„8.
Smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 123, 9. 5. 2012).
9.
Smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 123, 9. 5. 2012).
10.
Smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu chlorovodíkovú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 124, 11. 5. 2012).
11.
Smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012).
12.
Smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 227, 23. 8. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013 okrem prílohy č. 1 bodu 57, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2014, a prílohy č. 1 bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2014.
Robert Fico v. r.