375/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.), opatrenia z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č. 454/2010 Z. z.) a opatrenia z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311 (oznámenie č. 14/2012 Z. z.).
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.