443/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
stredné odborné školy – 15. kategória,“.
Doterajšie písmená s) až w) sa označujú ako písmená t) až x).
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú
a)
školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f) a t),
b)
školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. n),
c)
školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), k), m), o), p), v) až x),
d)
školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. j) a r),
e)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), g), h), l), q), s) a u).“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „e) až r)“ nahrádzajú slovami „e) až s)“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky
a)
pre materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“),
b)
pre špeciálne výchovné zariadenia a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia“),
c)
pre ostatné školské zariadenia.“.
5.
V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a i) až s) je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy alebo
b)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.
6.
V § 4 ods. 5 písm. h) prvý a druhý bod znejú:
„1.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a i) až s) započítava s koeficientom 0,6,
2.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) započítava s koeficientom 0,8.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Normatív na žiaka prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia sa určí rovnako ako na žiaka základnej školy.“.
8.
V § 5 ods. 1 sa číslo „90“ nahrádza číslom „100“.
9.
V § 6 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „v kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 zákona“ nahrádzajú slovami „v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona“.
10.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 12.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
11.
V § 7 ods. 12 a 15 sa slová „orgánu miestnej štátnej správy v školstve“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja“.
12.
V § 9 ods. 6 sa slová „z kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z rozpočtovej kapitoly ministerstva a z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra“.
13.
V § 9 ods. 8 prvá veta znie: „Hodnota vzdelávacieho poukazu na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vyčlenených v rozpočtovej kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 písm. a) siedmeho bodu zákona, v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona a počtu žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v bežnom kalendárnom roku.“.
14.
V § 10 a 11 sa slová „zriaďovateľov štátnych škôl“ nahrádzajú slovami „školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vyššieho územného celku a obvodného úradu v sídle kraja“.
15.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s) Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória 6308 N, 6310 Q, 6314 N, 6314 Q, 6317 M, 6317 N, 6318 Q, 6324 M, 6324 N, 6325 M, 6325 N, 6328 M, 6328 N, 6329 M, 6329 N, 6332 Q, 6335 Q, 6336 M, 6336 N, 6337 M, 6337 N, 6341 M, 6341 N, 6343 M, 6343 N, 6352 M, 6352 N, 6354 M, 6354 N, 6355 M, 6355 N, 6362 M, 6362 N,
6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7,
6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória 1140 N, 2381 Q, 2675 Q, 2695 Q, 2839 Q, 2840 M, 2840 N, 2841 M, 2841 N, 2847 M, 2847 N, 2848 M, 2848 N, 2849 M, 2849 N, 2885 M, 2885 N, 2940 M, 2940 N, 2940 Q, 2949 M, 2949 N, 2951 M, 2951 N, 3125 M, 3125 N, 3158 M, 3158 N, 3231 M, 3231 N, 3336 M, 3336 N, 3431 M, 3431 N, 3432 M, 3432 N, 3650 M, 3650 N, 3739 M, 3739 N, 3760 M, 3760 N, 3764 Q, 3765 M, 3765 N, 3767 M, 3767 N, 3794 M, 3794 N, 3916 M, 3916 N, 3917 M, 3917 N, 3918 M, 3918 N, 3919 Q, 3920 M, 3920 N, 3957 M, 3957 N, 3964 M, 3964 N, 3965 M, 3965 N, 5371 H, 6292 N, 6851 N, 6851 Q, 6857 M, 6857 N, 7218 M, 7218 N, 7235 M, 7235 N, 7237 M, 7237 N, 7518 Q, 7646 M, 7646 N, 7661 M, 7661 N, 7662 M, 7662 N, 7667 N, 7669 M, 7669 N, 9245 M, 9245 N,
1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2381 7, 2399 6, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2699 6, 2720 6, 2840 6,
2841 6, 2847 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7,
3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3699 6, 3739 6, 3760 6,
3764 7, 3765 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3957 6, 3964 6, 3965 6, 5371 3,
6292 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7218 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6,
7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 3. kategória 2157 M, 2157 N, 2234 M, 2234 N, 2235 M, 2235 N, 2381 M, 2381 N, 2387 M, 2387 N, 2675 M, 2675 N, 2694 M, 2694 N, 3692 M, 3692 N, 3779 M, 3779 N, 3968 M, 3968 N, 4210 M, 4210 N, 4210 Q, 4211 M, 4211 N, 4215 M, 4215 N, 4219 M, 4219 N, 4221 Q, 4223 Q, 4227 M, 4227 N, 4228 M, 4228 N, 4234 M, 4236 M, 4236 N, 4238 M, 4238 N, 4239 M, 4239 N, 4243 M, 4243 N, 4246 M, 4246 N, 4336 M, 4336 N, 7649 M, 7649 N,
2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6,
4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6,
4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6,
Stredná odborná škola – 4. kategória 6323 K, 6323 N, 6323 6,
Stredná odborná škola – 5. kategória 2153 L, 2414 L, 2493 L, 2675 L, 2676 L, 2737 L, 2859 K, 2859 N, 2890 L, 2952 L, 2958 K, 2958 N, 2960 K, 2960 N, 2982 L, 3125 L, 3137 K, 3137 N, 3139 L, 3243 K, 3243 N, 3244 K, 3244 N, 3247 K, 3247 N, 3248 L, 3341 K, 3341 N, 3347 L, 3454 L, 3656 K, 3656 N, 3659 L, 3660 L, 3756 L, 3757 L, 3758 K, 3758 N, 3759 K, 3759 N, 3778 K, 3778 N, 3792 K, 3792 N, 4508 L, 4511 L, 4512 L, 4521 L, 4526 L, 6403 L, 6405 K, 6405 N, 6411 L, 6421 L, 6425 K, 6425 N, 6426 L, 6432 K, 6432 N, 6441 N, 6442 K, 6442 N, 6476 L, 8501 L,
2153 4, 2398 6, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2859 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2960 4, 2982 4, 3125 4, 3137 4, 3138 4, 3139 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3248 4, 3341 4, 3347 4, 3454 4, 3656 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 3758 4, 3759 4, 3778 4, 3792 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6405 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6432 4, 6441 4, 6442 4, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2262 K, 2262 N, 2411 K, 2411 N, 2413 K, 2413 N, 2419 K, 2419 N, 2426 K, 2426 N, 2447 K, 2447 N, 2497 K, 2497 N, 2682 K, 2682 N, 2684 K, 2684 N, 2697 K, 2697 N, 2860 K, 2860 N, 2880 K, 2880 N, 2888 K, 2888 N, 3446 K, 3446 N, 3447 K, 3447 N, 3776 K, 3776 N, 4553 K, 4553 N, 4556 K, 4556 N, 6444 K, 6444 N, 6445 K, 6445 N, 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2499 4, 2682 4, 2684 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4, 4558 4, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 2412 K, 2412 N, 3658 K, 3658 N, 3693 K, 3693 N, 2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória 2679 K, 2679 N, 2679 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória 2965 H, 6456 H, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 10. kategória 2866 H, 3151 H, 4567 H, 6423 L,6460 H, 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,6460 2,
Stredná odborná škola – 11. kategória 2285 H, 2287 H, 2423 H, 2430 H, 2432 H, 2433 H, 2435 H, 2439 H, 2458 H, 2464 H, 2466 H, 2487 H, 2488 H, 2683 H, 2738 H, 2877 H, 2878 H, 2889 H, 2954 H, 2955 H, 2956 H, 2962 H, 2963 H, 2964 H, 2977 H, 2978 H, 3146 H, 3152 H, 3250 H, 3251 H, 3274 H, 3355 H, 3370 H, 3661 H, 3663 H, 3668 H, 3672 H, 3673 H, 3675 H, 3679 H, 3688 H, 3762 H, 3763 H, 3766 H, 4524 H, 4529 H, 4561 H, 4562 H, 4569 H, 4571 H, 4575 H, 4580 H, 4582 H, 4586 H, 6422 K, 6422 N, 6446 K, 6446 N, 6451 H, 6452 H, 6475 H, 8545 H, 8551 H, 8564 H, 8573 H, 8576 H, 2398 4, 2401 2, 2423 2, 2430 2, 2431 2, 2432 2, 2433 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2458 2, 2464 2, 2466 2, 2468 2, 2487 2, 2488 2, 2683 2, 2698 2,
2738 2, 2873 2, 2877 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2956 2, 2962 2, 2963 2, 2964 2, 2977 2,
2978 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2,
3664 2, 3668 2, 3672 2, 3673 2, 3675 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 3766 2, 4524 2, 4529 2,
4561 2, 4562 2, 4569 2, 4571 2, 4574 2, 4575 2, 4580 2, 4582 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2,
6475 2, 8545 2, 8551 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 M, 5304 N, 5308 M, 5308 N, 5310 N, 5311 M, 5311 N, 5312 M, 5312 N, 5314 M, 5314 N, 5315 N, 5317 Q, 5325 Q, 5333 Q, 5335 Q, 5356 M, 5356 N, 5358 M, 5358 N, 5370 M, 5370 N, 5376 M, 5376 N, 5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6, 5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7, 5335 7,
5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,
Stredná odborná škola – 13. kategória 3434 K, 3434 N, 3457 K, 3457 N, 6444 H, 6445 H, 6489 H, 8218 Q, 8221 M, 8221 N, 8222 M, 8222 N, 8223 M, 8223 N, 8233 M, 8233 N, 8234 M, 8234 N, 8235 M, 8235 N, 8235 Q, 8236 M, 8236 N, 8237 Q, 8238 M, 8238 N, 8238 Q, 8240 M, 8240 N, 8244 M, 8244 N, 8245 M, 8245 N, 8247 M, 8247 N, 8248 M, 8248 N, 8257 Q, 8258 Q, 8259 Q, 8263 Q, 8259 M, 8259 N, 8260 M, 8260 N, 8261 M, 8261 N, 8267 M, 8267 N, 8269 M, 8269 N, 8270 M, 8270 N, 8273 M, 8273 N, 8275 Q, 8276 Q, 8278 M, 8278 N, 8279 M, 8279 N, 8283 M, 8283 N, 8284 M, 8284 N, 8288 M, 8288 N, 8289 M, 8289 N, 8290 M, 8290 N, 8291 Q, 8293 Q, 8294 M, 8294 N, 8295 M, 8295 N, 8296 M, 8296 N, 8297 M, 8297 N, 8298 M, 8298 N, 8299 M, 8299 N, 8503 K, 8503 N, 8504 K, 8504 N, 8513 K, 8513 N,
3434 4, 3453 4, 3471 4, 6444 2, 6445 2, 6489 2, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6,
8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6,
8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6,
8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8276 7, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8276 7, 8288 6,
8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, 8503 4, 8504 4,
8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória 2275 H, 2463 H, 3178 F, 3678 H, 3680 H, 3684 H, 4578 H, 4579 F, 6424 H, 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3676 2, 3178 0, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 4579 0, 6424 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória 2176 H, 2477 F, 2478 F, 2752 F, 2982 F, 3161 F, 3179 F, 3282 F, 3283 F, 3284 F, 3383 F, 3473 H, 3686 F, 4572 F, 6449 F, 6468 F, 8541 H, 8555 H, 8557 H, 8559 H, 8571 H, 8572 H, 8582 H,
2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2,
3686 0, 4572 0, 6449 0, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie
Číslo kate-górie Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti (KPN) Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP) Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G =
normalizácia na najmenšiu hodnotu v ståpci F
H = 0,5*(G+1)  
1. Základné školy 12,3 0,29 0,0813 0,0236 0,0157 0,0970 1,580 1,290 1,000
2. Gymnáziá 10,5 0,26 0,0952 0,0248 0,0165 0,1117 1,820 1,410 1,000
3. Športové gymnáziá 5,5 0,24 0,1818 0,0436 0,0291 0,2109 3,435 2,217 2,000
4. Konzervatóriá 2,9 0,23 0,3448 0,0793 0,0529 0,3977 6,477 3,738 2,000
5. Stredné odborné školy
– 1. kategória
9,4 0,30 0,1064 0,0319 0,0213 0,1277 2,079 1,540 1,000
6. Stredné odborné školy
– 2. kategória
8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,000
7. Stredné odborné školy
– 3. kategória
8,8 0,36 0,1136 0,0409 0,0273 0,1409 2,295 1,647 2,000
8. Stredné odborné školy
– 4. kategória
8,6 0,36 0,1163 0,0419 0,0279 0,1442 2,348 1,674 2,000
9. Stredné odborné školy
– 5. kategória
7,5 0,40 0,1333 0,0533 0,0356 0,1689 2,750 1,875 1,500
10. Stredné odborné školy
– 6. kategória
7,2 0,39 0,1389 0,0542 0,0361 0,1750 2,850 1,925 1,750
11. Stredné odborné školy
– 7. kategória
6,8 0,36 0,1471 0,0529 0,0353 0,1824 2,970 1,985 1,500
12. Stredné odborné školy
– 8. kategória
6,8 0,44 0,1471 0,0647 0,0431 0,1902 3,097 2,049 2,000
13. Stredné odborné školy
– 9. kategória
6,4 0,60 0,1563 0,0938 0,0625 0,2188 3,563 2,281 1,500
14. Stredné odborné školy
– 10. kategória
6,0 0,30 0,1667 0,0500 0,0333 0,2000 3,257 2,129 1,250
15. Stredné odborné školy
– 11. kategória
6,0 0,39 0,1667 0,0650 0,0433 0,2100 3,420 2,210 1,500
16. Stredné odborné školy
– 12. kategória
6,0 0,32 0,1667 0,0533 0,0356 0,2022 3,293 2,147 1,500
17. Stredné odborné školy
– 13. kategória
5,8 0,33 0,1724 0,0569 0,0379 0,2103 3,426 2,213 2,000
18. Stredné odborné školy
– 14. kategória
5,4 0,36 0,1852 0,0667 0,0444 0,2296 3,740 2,370 1,750
19. Stredné odborné školy
– 15. kategória
5 0,41 0,2000 0,0820 0,0547 0,2547 4,147 2,574 2,000
20. Strediská praktického vyučovania 19 0,25 0,0526 0,0132 0,0088 0,0614 1,000 1,000 1,000
21. Špeciálne základné školy 8 0,30 0,1250 0,0375 0,0250 0,1500 2,443 1,721 2,000
22. Gymnáziá a konzervatóriá
–  špeciálne stredné školy
5,3 0,26 0,1887 0,0491 0,0327 0,2214 3,605 2,303 1,500
23. Stredné odborné školy
– špeciálne stredné školy
4,3 0,30 0,2326 0,0698 0,0465 0,2791 4,545 2,772 1,500
24. Odborné učilištia a praktické školy 3,9 0,30 0,2564 0,0769 0,0513 0,3077 5,011 3,005 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67“.

16. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie školských zariadení
Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1
  Druh školského zariadenia Kategória
1. školský klub detí školský klub detí
2. školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe školské hospodárstvo
stredisko odbornej praxe
3. centrum voľného času centrum voľného času
Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1
Druh školského zariadenia Kategória
špeciálne školské zariadenia diagnostické centrum
reedukačné centrum
liečebno-výchovné sanatórium
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.