447/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
ZÁKON
z 18. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a podmienky obchodovania s výrobkami z tuleňov,2a)
b)
práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
d)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
2a)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009).
3)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 216, 17. 8. 2010).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „ak ide o pôvodné druhy“ nahrádzajú slovami „ak ide o živé exempláre pôvodných druhov“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa slová „zákona, nariadenia3) alebo osobitného predpisu17)“ nahrádzajú slovami „zákona alebo osobitného predpisu17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
Nariadenie (EÚ) č. 757/2012.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 5a ods. 8 sa slová „zákona, nariadenia3) alebo osobitného predpisu17)“ nahrádzajú slovami „zákona alebo osobitného predpisu17)“.
5.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo udelí výnimku zo zákazu komerčných činností vydaním potvrdenia, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu31) a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.“.
6.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a evidenčného čísla určeného vedeckým orgánom Slovenskej republiky33) (ďalej len „vedecký orgán“)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
7.
V § 8 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a evidenčného čísla určeného vedeckým orgánom“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Čl. 20 ods. 5 a časť Žiadosť prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.“ nahrádza citáciou „Čl. 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a časť Žiadosť prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012.“.
9.
V § 9 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
10.
V § 10 ods. 1 písm. b) body 1 a 2 znejú:
„1.
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára,
2.
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár rastliny nadobudla,“.
11.
V § 11 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár živočícha nadobudla,“.
12.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte obvodnému úradu životného prostredia doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.“.
13.
V § 11 ods. 8 písm. a) znie:
„a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba.“.
14.
V § 11 ods. 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „evidenčného čísla nového držiteľa exemplára,“.
15.
V § 12 ods. 6 písm. e) sa slová „vedecký orgán“ nahrádzajú slovami „vedeckým orgánom Slovenskej republiky43a) (ďalej len „vedecký orgán“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97.“.
Doterajší odkaz 43a sa označuje ako odkaz 43b.
16.
V § 12 ods. 13 sa slová „evidenčné číslo“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je novým držiteľom fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, ak je novým držiteľom právnická osoba“.
17.
V § 13 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu“.43b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:
„43b)
Kapitola XVI nariadenia (ES) 865/2006 v platnom znení.“.
18.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
19.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov
(1)
Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov43c) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ktorým bola rozhodnutím ministerstva udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“); to neplatí pre exempláre vtákov, ktoré boli označené v súlade s osobitným predpisom43b) mimo územia Slovenskej republiky. Licenciu na krúžky nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Ministerstvo udelí licenciu na krúžky a pridelí evidenčný kód podnikateľovi, ak
a)
spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať fyzická osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby, a
b)
popis jedinečnosti a nedeliteľnosti krúžkov je v súlade s osobitným predpisom.43c)
(3)
Žiadosť o udelenie licencie na krúžky podáva podnikateľ písomne na ministerstve alebo na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta,43d) a obsahuje
a)
určenie, či ide o výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov,
b)
údaje o druhu krúžkov, spôsobe ich výroby a popis zabezpečenia ich jedinečnosti a nedeliteľnosti podľa osobitného predpisu,43c)
c)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo podnikateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, aj meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.
(4)
Podnikateľ priloží k žiadosti o udelenie licencie na krúžky výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Ak je podnikateľom právnická osoba, má túto povinnosť štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.
(5)
Licencia na krúžky obsahuje evidenčný kód výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, dobu platnosti licencie na krúžky, vzor označenia krúžkov, údaje podľa odseku 3 a ďalšie podmienky prevádzkovania činnosti.
(6)
Držiteľ licencie na krúžky je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch podľa odseku 3 a v podmienkach licencie na krúžky.
(7)
Platnosť licencie na krúžky zaniká
a)
dňom úmrtia, pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony podnikateľa, ktorý je držiteľom licencie na krúžky, alebo dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na krúžky,
b)
uplynutím doby jej platnosti,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, ak v rozhodnutí o zrušení nie je uvedený neskorší deň zániku platnosti.
(8)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie na krúžky, ak
a)
držiteľ získal licenciu na krúžky na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, prestala spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4,
c)
držiteľ licencie na krúžky vykonáva činnosť v rozpore s rozhodnutím o jej udelení,
d)
držiteľ licencie na krúžky požiada o jej zrušenie,
e)
sa v konaní o zmene licencie na krúžky preukáže nesplnenie podmienok pre jej udelenie podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b),
f)
držiteľovi licencie na krúžky bola uložená pokuta alebo iná sankcia alebo bol exemplár zhabaný za porušenie povinností pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín alebo v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.3)
(9)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení licencie na krúžky, ak si držiteľ licencie na krúžky neplní povinnosti podľa odseku 11 riadne a včas.
(10)
Ak bola licencia na krúžky zrušená podľa odseku 8 písm. a) až c) a f), možno ďalšiu licenciu na krúžky tomu istému žiadateľovi udeliť až po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie na krúžky.
(11)
Držiteľ licencie na krúžky vyrába a distribuuje len krúžky, ktorých súčasťou je kód označenia krajiny, evidenčný kód licencie na krúžky a poradové číslo krúžku v registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov. Držiteľ licencie na krúžky je povinný viesť aktualizovaný register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov. Súčasťou registra sú údaje podľa prvej vety a meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb, ktorým bol krúžok pridelený, a osôb, od ktorých bol krúžok nadobudnutý. Údaje z registra je povinný na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy podľa § 14. Držiteľ licencie na krúžky zasiela údaje z registra vedeckému orgánu štvrťročne.
(12)
Ministerstvo na svojom webovom sídle uverejňuje zoznam výrobcov krúžkov a distribútorov krúžkov, ktorým bola udelená licencia na krúžky. V zozname sa uvedie názov a adresa držiteľa licencie na krúžky, dátum udelenia licencie na krúžky a údaj o tom, či je licencia na krúžky udelená na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 43c a 43d znejú:
„43c)
Čl. 66 ods. 8 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
43d)
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenami za) až zc), ktoré znejú:
„za) overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb) rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom krúžkov,
zc) vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru druhov uvedených v prílohe B na komerčné činnosti podľa podmienok stanovených osobitným predpisom.45c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45b a 45c znejú:
„45b)
Čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
45c)
Čl. 58a nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.
21.
V § 15 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ich evidenčné číslo určené vedeckým orgánom“.
22.
V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov.“.
23.
§ 18 sa dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
je výkonným orgánom podľa osobitného predpisu vo veciach kontroly záznamov vedených zariadeniami na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru,49a)
h)
kontroluje vydávanie osvedčení podľa osobitného predpisu49b) vo veciach obchodovania s výrobkami z tuleňov,
i)
komunikuje s kontrolnými orgánmi strán dohovoru4) v rozsahu svojej pôsobnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
„49a)
Čl. 66 ods. 7 tretia veta nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
49b)
Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.“.
24.
V § 20 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 9 ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 5 písm. a)“.
25.
V § 21 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
vedie evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, daňových orgánov, orgánov veterinárnej správy; evidencia exemplárov obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, názov druhu a opis exemplára, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa § 12 a číslo dokladu, na základe ktorého bol určený, opis pestovného a chovného zariadenia, v ktorom je exemplár umiestnený, kópie preukazov o pôvode, druhových kariet, evidenčných zoznamov, kníh chovu a potvrdení o registrácii,“.
26.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená j) až n).
27.
V § 22 ods. 1 úvodná veta znie:
„Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia podnikateľovi20) alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a sa vypúšťa.
28.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až t) sa označujú ako písmená m) až s).
29.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) až u), ktoré znejú:
„s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení alebo poruší povinnosti výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov podľa § 13a,
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu,43b)
u)
spracúva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie alebo neplní povinnosti pri vedení záznamov podľa § 5a,“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno v).
30.
V § 22 ods. 2 úvodná veta znie:
„Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že“.
31.
V § 22 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami z tuleňov v rozpore s osobitnými predpismi.68a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.“.
32.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní uloží obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
(18)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, najmä na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, prípadne na opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.“.
33.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
bol exemplár nadobudnutý alebo sa s ním nakladá v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.70a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a)
Čl. 4, 8, a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1007/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
Nariadenie (EÚ) č. 757/2012.“.
34.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Povinnosť zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára krúžkom od výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, ktorým sa udeľuje licencia podľa § 13a, sa nevzťahuje na držiteľa exemplára, ktorý nadobudol exemplár pred 1. októbrom 2013.“.
35.
V § 30 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.
36.
Slová „Komisia Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska komisia“ v príslušnom tvare, slová „Európske spoločenstvo“ a „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare a slovo „nariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona s výnimkou § 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. e), § 17 písm. d), § 18 písm. c), § 20 ods. 3 a 5, § 22 ods. 2 písm. m), § 24 ods. 8, § 25 ods. 1 a § 28 ods. 7 nahrádza slovami „osobitný predpis“ v príslušnom tvare.
37.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení smernice Rady 85/444/EHS z 27. septembra 1985 (Ú. v. EÚ L 259, 1. 10. 1985) a smernice Rady 89/370/EHS z 8. júna 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01).“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 a zákona č. 351/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 66ba ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účely získania iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,41aca) najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aca znie:
„41aca)
Napríklad § 5a a 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011, zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z. a zákona č. 447/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položky 161a a 161b znejú:
„Položka 161a
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov37a) ..... 15 eur.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Položka 161b
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)
1. pre 1 až 20 exemplárov ..... 6 eur
za každý exemplár
2. pre 21 až 100 exemplárov ..... 130 eur
3. pre viac ako 100 exemplárov ..... 300 eur
4. pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) ..... 6 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a a 37aa znejú:
„37a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37aa)
Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 161d vkladá položka 161e, ktorá znie:
„Položka 161e
Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov ..... 100 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37h znie:
„37h)
§ 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.