455/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
ZÁKON
z 13. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 57/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písm. i) sa za slová „štátnych orgánov“ vkladá čiarka.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Vysoké školy sú
a)
verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
súkromné vysoké školy podľa § 47 a
d)
zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“).“.
3.
V § 2 ods. 9 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „vedecko-pedagogické tituly“ sa vkladajú slová „a umelecko-pedagogické tituly“.
4.
V § 2 ods. 14 sa slová „najmä základný výskum“ nahrádzajú slovami „základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj“.
5.
V § 2 odseky 15 a 16 znejú:
„(15)
Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa a vykonáva najmä aplikovaný výskum. Odborná vysoká škola neposkytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch tretieho stupňa. Názov odbornej vysokej školy obsahuje slová „odborná vysoká škola“.
(16)
Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo medzi odborné vysoké školy, poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 a vykonáva základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj.“.
6.
V § 2a ods. 1 a § 5 ods. 5 sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „titulu“ vkladajú slová „alebo umelecko-pedagogického titulu“.
8.
V § 8 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej školy alebo skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak ide o člena zvoleného ako zástupcu fakulty,“.
9.
V § 8 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až g), ktoré znejú:
„d)
prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy,
e)
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte verejnej vysokej školy podľa odseku 8,
f)
nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom; ak ide o člena s pozastaveným členstvom, ktorý bol zvolený za súčasť verejnej vysokej školy, nezapísaním sa na štúdium na tejto súčasti verejnej vysokej školy,
g)
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená h) až k).
10.
V § 8 ods. 7 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až j)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo, ak to upravuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.“.
11.
V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Člen študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať verejnú vysokú školu o pozastavenie členstva v akademickom senáte verejnej vysokej školy. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce verejnej vysokej školy alebo členom akademickej obce súčasti verejnej vysokej školy, za ktorú bol zvolený. Vnútorný predpis verejnej vysokej školy ustanoví, či na čas pozastaveného členstva sa stáva členom akademického senátu verejnej vysokej školy zvolený náhradník a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý má pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu verejnej vysokej školy.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
12.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,“.
13.
V § 9 ods. 1 písm. r) sa slová „vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke verejnej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.
14.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty za podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom verejnej vysokej školy,“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).
15.
V § 9 ods. 1 písm. t) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vnútorných predpisov verejnej vysokej školy“.
16.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Akademický senát verejnej vysokej školy nie je podľa odseku 1 písm. s) oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy podľa § 27 ods. 1 písm. c), d), g), h), j), k) a m). Ak akademický senát príslušnej fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený urobiť opatrenia, aby sa zloženie akademického senátu tejto fakulty uviedlo do súladu s týmto zákonom a s vnútornými predpismi tejto fakulty. Akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. s)
a)
podľa § 27 ods. 1 písm. a) len v rozsahu schvaľovania zmien a doplnkov predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny a doplnky neboli v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútom príslušnej fakulty,
b)
podľa § 27 ods. 1 písm. b) len v rozsahu schvaľovania návrhu rektora na odvolanie dekana podľa § 28 ods. 3,
c)
podľa § 27 ods. 1 písm. e) len v rozsahu kontroly nakladania s finančnými prostriedkami fakulty.“.
17.
V § 10 ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorému ho predkladá akademický senát verejnej vysokej školy do 15 dní od prijatia rozhodnutia.“ a v tretej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak rektor požiada o uvoľnenie z funkcie“.
18.
V § 10 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „najskôr tri mesiace“.
19.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
20.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak verejná vysoká škola nemá rektora, predseda akademického senátu verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov akademického senátu verejnej vysokej školy a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Predseda akademického senátu verejnej vysokej školy môže do vymenovania nového rektora so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov akademického senátu verejnej vysokej školy poverenie podľa prvej vety zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa prvej vety.“.
21.
V § 12 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „podľa § 78 profesorom starším ako 70 rokov“.
22.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy.“.
23.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podmienok, za ktorých je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty, najmä ak akademický senát fakulty koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi vysokej školy alebo fakulty, ak akademický senát fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo vnútornými predpismi fakulty, alebo ak zloženie akademického senátu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom alebo s vnútornými predpismi fakulty,“.
24.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Štatút verejnej vysokej školy registruje ministerstvo.“.
25.
V § 16 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 92 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 4, 5, 6, 8 a 11“.
26.
V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 92 ods. 10 až 14“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 12 až 15“.
27.
V § 16a ods. 6 sa slová „(§ 92 ods. 18)“ nahrádzajú slovami „podľa § 92 ods. 20“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
poskytovať údaje do registrov podľa tohto zákona a aktualizovať tieto údaje,“.
30.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „rok“ vypúšťa odkaz 20a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20a.
31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
32.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zverejňovať na svojom webovom sídle aktuálne a úplné znenie vnútorných predpisov verejnej vysokej školy a vnútorných predpisov fakúlt.“.
33.
V § 26 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,“.
34.
V § 26 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až g), ktoré znejú:
„d)
prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty,
e)
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 8,
f)
nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom,
g)
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená h) až j).
35.
V § 26 ods. 7 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až j)“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo, ak to upravuje vnútorný predpis fakulty, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.“.
36.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Vnútorný predpis fakulty ustanoví, či sa na čas pozastaveného členstva stáva členom akademického senátu fakulty zvolený náhradník a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý má pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty.“.
37.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová „najviac na šesť mesiacov“.
38.
V § 27 ods. 1 písm. h) sa slová „verejnej vysokej školy“ nahrádzajú slovom „fakulty“.
39.
V § 27 ods. 1 písm. l) sa slová „vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty“ nahrádzajú slovami „zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky“.
40.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.“.
41.
V § 28 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dekan je v pracovnom pomere s vysokou školou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana.“.
42.
V § 28 ods. 2 tretej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie“.
43.
V § 28 ods. 3 písm. b) sa za slovo „porušil“ vkladajú slová „zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy,“.
44.
V § 28 ods. 4 sa za slová „odvolanie dekana“ vkladajú slová „alebo sa k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „štatút vysokej školy môže upraviť dlhšiu lehotu, ak rektor požiada akademický senát fakulty o vyjadrenie od 15. júna do 15. augusta.“.
45.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.“.
46.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 102 ods. 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 102 ods. 3 písm. b)“.
47.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
48.
V § 37 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
49.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
50.
V § 38 ods. 4 sa za slová „Ministerstvo pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“)“.
51.
V § 40 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda, ak nemá ani podpredsedu, poverí minister niektorého člena správnej rady výkonom funkcie predsedu správnej rady do zvolenia nového predsedu správnej rady.“.
52.
V § 41 ods. 7 sa slová „doručuje ministrovi“ nahrádzajú slovom „vypracúva“ a slová „internetovej stránke“ sa nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
53.
V § 43 odsek 1 znie:
„(1)
Vojenské vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Môžu na nich študovať aj študenti, ktorí sa nepripravujú na výkon štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky29a) (ďalej len „štátna služba profesionálnych vojakov“), nie sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov30) alebo nie sú študentmi vojenských vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky; na náklady spojené s vysokoškolským vzdelávaním týchto študentov prispieva ministerstvo na základe dohody s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).“.
54.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 29, 29a a 29aa sa citácia „v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov“.
55.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Názov vojenskej vysokej školy obsahuje slovo „vojenská“ alebo slovné spojenie „ozbrojené sily“ v príslušnom tvare. Názov vojenskej vysokej školy neobsahuje slová, ktoré vyjadrujú jej začlenenie podľa § 2 ods. 15.“.
Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 17.
56.
V § 43 ods. 4 sa slová „vykonávajú štátnu službu“ nahrádzajú slovami „sa pripravujú na výkon štátnej služby“.
57.
V § 43 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa slovo „školstva“.
58.
V § 43 ods. 6 písm. d) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „schvaľuje“.
59.
V § 43 ods. 6 písm. e) sa za slovo „počtov“ vkladajú slová „študentov, ktorí budú pripravovaní na výkon štátnej služby profesionálnych vojakov,“.
60.
V § 43 ods. 6 písm. q) sa slová „zahraničných vysokých škôl (§ 49a) a vysokých škôl zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
61.
V § 43 ods. 6 písm. r) sa slová „zahraničnej vysokej školy (§ 49a) a vysokej školy z tretieho štátu“ nahrádzajú slovami „vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
62.
V § 43 sa odsek 6 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl a nevysokoškolských inštitúcií (ďalej len „register vysokých škôl“) o vojenských vysokých školách.“.
63.
V § 43 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 17 sa označujú ako odseky 7 až 16.
64.
V § 43 ods. 15 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 2 ods. 15 druhej vety“, slová „n) a o)“ nahrádzajú slovami „n), o) a s)“ a slová „9 a 11“ sa nahrádzajú slovami „6, 9, 11 a 12“.
65.
V § 43 ods. 16 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 15,“ a „52 ods. 2,“, slová „4, 6 a 10“ sa nahrádzajú slovami „4 a 10“, slová „70 až 73“ sa nahrádzajú slovami „70 až 72“ a slová „§ 102 ods. 2, § 104 a 107“ sa nahrádzajú slovami „§ 102 ods. 2 a § 104“.
66.
V § 44 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.
67.
V § 44 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora policajnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu policajnej vysokej školy,“.
68.
V § 44 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
vymenúva a odvoláva dekana fakulty policajnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty,“.
69.
V § 44 ods. 3 písmená h) a i) znejú:
„h)
poveruje po odvolaní rektora policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keď policajná vysoká škola nemá rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového rektora niektorého zo zamestnancov policajnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu policajnej vysokej školy,
i)
poveruje po odvolaní dekana fakulty policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keď fakulta policajnej vysokej školy nemá dekana, vykonávaním funkcie dekana do vymenovania nového dekana niektorého zo zamestnancov policajnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty,“.
70.
V § 44 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl o policajných vysokých školách.“.
71.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 44 ods. 10 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 5, 6, 9 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“.
73.
V § 44 ods. 10 písm. b) sa slová „2, 4 a 10“ nahrádzajú slovom „10“, čiarka pred slovami „§ 104“ sa nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a 107“.
74.
V § 45 ods. 1 sa slová „kategórie zdravotníckych pracovníkov“ nahrádzajú slovami „zdravotnícke povolania“.
75.
V § 45 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
76.
V § 45 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a mení ich názvy alebo dáva zdravotníckej vysokej škole predchádzajúci súhlas na zriadenie takého pracoviska alebo zmenu jeho názvu,“.
77.
V § 45 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
dáva zdravotníckej vysokej škole predchádzajúci súhlas na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie jej súčastí a na zmenu ich názvov,“.
Doterajšie písmená f) až) i) sa označujú ako písmená g) až j).
78.
V § 45 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl o zdravotníckych vysokých školách,
l)
schvaľuje počty prijímaných uchádzačov o štúdium na zdravotníckych vysokých školách a ich fakultách.“.
79.
V § 45 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5 a 10, § 16a“ a za slová „a 94“ sa vkladajú slová „až 101“.
80.
V § 47b ods. 2 písm. d) sa slovo „kandidátov“ nahrádza slovom „kandidáta“.
81.
V § 47b ods. 2 písm. g) sa slová „schvaľuje návrh“ nahrádzajú slovami „vyjadruje sa k návrhu“.
82.
V § 47b ods. 2 písm. h) sa slovo „verejnej“ nahrádza slovom „súkromnej“.
83.
V § 47b ods. 2 písm. o) sa slová „vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke súkromnej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „zverejní na webovom sídle súkromnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.
84.
V § 47b ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
za podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom súkromnej vysokej školy vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
85.
V § 47b ods. 2 písm. q) sa slovo „štatútu“ nahrádza slovami: „vnútorných predpisov“.
86.
V § 47c ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 7, 8, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 7 až 10“.
87.
V § 48 odsek 3 znie:
„(3)
Štatút súkromnej vysokej školy registruje ministerstvo.“.
88.
V § 49 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
poskytovať údaje do registrov podľa tohto zákona a aktualizovať ich,“.
89.
V § 49 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo „minister“ nahrádza slovom „ministerstvo“.
90.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zverejňovať na svojom webovom sídle aktuálne a úplné znenie vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy a vnútorných predpisov fakúlt.“.
91.
V § 49a ods. 12 sa vypúšťajú slová „a § 102 ods. 3 písm. b)“.
92.
V § 49a ods. 13 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
93.
V § 49b ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
poskytovať údaje do registra študijných programov o študijných programoch uskutočňovaných na území Slovenskej republiky a aktualizovať ich,“.
94.
V § 49b ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „(§ 80aa)“.
95.
V § 50 ods. 6 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
96.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.“.
97.
V § 51 ods. 3 sa slová „práca; jej obhajoba“ nahrádzajú slovami „práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce“.
98.
V § 51 ods. 4 písm. f), § 51 ods. 8 a § 70 ods. 1 písm. d) sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmetov“.
99.
V § 51 ods. 4 písm. j) sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmety“.
100.
V § 51 ods. 4 písm. m) sa slová „§ 53 ods. 5, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 6, 7 a 9“.
101.
V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo jazyky, v ktorých sú vyučované predmety študijného programu.“.
102.
V poznámke pod čiarou k odkazu 34a sa citácia „§ 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
103.
V § 52 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia. Profesijne orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
(2)
Absolventi bakalárskeho študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(3)
Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe je
a)
v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
b)
v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov.
Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov.“.
104.
V § 53 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
(2)
Absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Ministerstvo môže po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolvent takéhoto študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre tento študijný program je najmenej 300 kreditov.“.
105.
V § 53 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane odbornej praxe je
a)
v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b)
v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.
Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 60 kreditov.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
106.
V § 53 ods. 8 sa slová „ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
107.
V § 53 ods. 9 sa za slovo „„magister““ vkladajú slová „alebo obdobných študijných programov v zahraničí“.
108.
V § 53 ods. 9 písm. c) sa slová „spoločenskovedných a umenovedných“ nahrádzajú slovami „spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych“.
109.
V § 54 odsek 2 znie:
„(2)
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
a)
v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
tri akademické roky je 180 kreditov,
2.
štyri akademické roky je 240 kreditov,
b)
v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
2.
päť akademických rokov je 240 kreditov.“.
110.
V § 54 ods. 16 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o jeho udelení vydá vysoká škola osvedčenie.“.
111.
V § 54a ods. 1 sa slová „zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov“ nahrádzajú slovami „vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“ a slová „porovnateľnú časť štúdia“ sa nahrádzajú slovami „jednotlivé časti štúdia podľa § 61 ods. 2“.
113.
V § 55 ods. 1 sa slová „Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu a občan tretieho štátu“ nahrádzajú slovom „Každý“.
114.
V § 55 ods. 6 sa slová „zozname študijných programov [§ 20 ods. 1 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „registri študijných programov“.
115.
V poznámke pod čiarou k odkazu 36a sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania“ nahrádza citáciou „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností“.
116.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vysoká škola je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a povinnostiach študenta najmenej na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.“.
117.
V § 56 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
(3)
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.
118.
V § 57 ods. 1 sa slová „§ 92 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 12“.
119.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
120.
V § 57 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
121.
V § 58 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.“.
123.
V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73 ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 6 a § 73a ods. 12“.
124.
V § 58a ods. 1 sa slová „zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu“ nahrádzajú slovami „vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
125.
V § 58a ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorý je občanom tretieho štátu,“.
126.
V § 58a ods. 6 sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmety“.
127.
V § 59 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa odseku 1 zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.“.
128.
V § 60 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
(3)
Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
(4)
Vzdelávacie činnosti podľa § 51 ods. 2 sa môžu uskutočňovať
a)
prezenčnou metódou,
b)
dištančnou metódou alebo
c)
kombinovanou metódou.“.
129.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.“.
130.
V § 62 ods. 1 sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmetov“.
131.
V § 62 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
(3)
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.“.
132.
V § 63 ods. 2 a 13 sa slová „§ 53 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 9“.
133.
V § 63 ods. 5 sa slová „študijné programy podľa § 83 ods. 1“ nahrádzajú slovami „magisterské študijné programy“.
134.
V § 63 ods. 9 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ registra zverejní záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu,38b) a to do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty podľa odseku 10, ak bola dohodnutá v príslušnej licenčnej zmluve, inak do 30 dní odo dňa obhajoby príslušnej práce.“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vysoká škola bezodkladne po obhajobe príslušnej práce doručí prevádzkovateľovi registra úplnú informáciu o uzatvorení príslušnej licenčnej zmluvy a o dni obhajoby; za správnosť, úplnosť a včasné doručenie tejto informácie zodpovedá príslušná vysoká škola, ktorá je zároveň povinná samotnú licenčnú zmluvu uschovať a na žiadosť ministerstva ju ministerstvu riadne a včas doručiť.“.
135.
V § 63 ods. 10 druhej vete sa slová „registrácie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác“ nahrádzajú slovami „obhajoby príslušnej práce“.
136.
V § 67 ods. 2 sa slová „§ 51 ods. 4 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 51 ods. 4 písm. j)“.
137.
V § 67 ods. 3 sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmety“.
138.
V § 68 odsek 5 znie:
„(5)
Vysoká škola vydá študentovi po riadnom skončení štúdia na základe jeho žiadosti vysokoškolský diplom v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom, ak vysoká škola takéto vydanie diplomu zabezpečuje. Vysoká škola zabezpečuje vydávanie vysokoškolského diplomu najmenej v kombinácii štátneho jazyka s anglickým jazykom. Ak je vysokoškolský diplom vydaný v dvoch jazykoch, v týchto jazykoch sa vydáva aj dodatok k diplomu, a to buď ako jeden doklad v dvoch jazykoch, alebo ako dva doklady v jednotlivých jazykoch.“.
139.
V § 68 odsek 7 znie:
„(7)
Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.“.
140.
§ 68 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Na doklady o absolvovaní štúdia absolventov spoločných študijných programov sa ustanovenia odseku 2 vzťahujú primerane. Absolventom spoločných študijných programov podľa dohody spolupracujúcich vysokých škôl
a)
vydajú spolupracujúce vysoké školy spoločné doklady o absolvovaní štúdia,
b)
vydá každá zo spolupracujúcich vysokých škôl samostatné doklady o absolvovaní štúdia alebo
c)
vydá doklady o absolvovaní štúdia za všetky spolupracujúce vysoké školy len jedna zo spolupracujúcich vysokých škôl.
(9)
Ak sa na vydaní dokladov o absolvovaní štúdia podľa odseku 8 podieľa vysoká škola so sídlom v Slovenskej republike, uvedie sa aj študijný odbor podľa sústavy študijných odborov, v ktorom absolvent získal vysokoškolské vzdelanie a stupeň dosiahnutého vzdelania podľa tohto zákona.
(10)
Ak sa spoločný študijný program uskutočňuje v kombinácií dvoch študijných odborov a niektorá zo spolupracujúcich vysokých škôl nie je oprávnená na poskytovanie vysokoškolského vzdelania príslušného stupňa v oboch študijných odboroch, spolupracujúce vysoké školy vydajú absolventovi spoločné doklady o absolvovaní štúdia podľa odseku 8 písm. a).“.
141.
V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
142.
V § 72 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia štúdia.“.
145.
§ 74 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak na skončenie pracovného pomeru zamestnanca vysokej školy bezprostredne nadväzuje vznik nového pracovného pomeru k tej istej vysokej škole, na účely tohto zákona ide o jeden pracovný pomer.
(4)
Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase.40e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40e znie:
„40e)
§ 85 ods. 8 Zákonníka práce.“.
146.
V § 75 ods. 3, 6 a 7, § 76 ods. 3, § 77 ods. 2 a 4 sa za slová „vedecko-pedagogický titul“ v príslušnom tvare vkladajú slová „alebo umelecko-pedagogický titul“ v príslušnom tvare.
147.
V § 75 ods. 8 sa slová „akademický titul PhD.“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa“.
148.
V § 75 ods. 9 sa slová „akademického titulu PhD.“ nahrádzajú slovami „vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa“.
149.
V § 76 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo profesor“.
150.
V § 76 odsek 8 znie:
„(8)
Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e). Na žiadosť ministerstva sa po rozhodnutí vedeckej rady vysokej školy alebo po rozhodnutí vedeckej rady fakulty k splneniu týchto kritérií vyjadruje Akreditačná komisia.“.
151.
V § 76 odsek 10 znie:
„(10)
Vysoká škola zverejňuje v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 na dobu piatich rokov odo dňa skončenia habilitačného konania alebo konania na vymenovanie profesora na webovom sídle určenom ministerstvom
a)
údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania alebo uchádzača konania na vymenovanie profesora v rozsahu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
3.
rok narodenia,
4.
údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
5.
údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,
6.
údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
7.
údaje o publikačnej činnosti,
8.
ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
9.
počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili,
b)
názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje,
c)
tému habilitačnej práce alebo inauguračnej prednášky,
d)
údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,
e)
oponentské posudky,
f)
zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno a priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti; ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom akademickej obce vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou, uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena,
g)
rozhodnutie vedeckej rady po skončení habilitačného konania alebo konania na vymenúvanie profesora,
h)
ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania alebo konania na vymenovanie profesora.“.
152.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“, štruktúre a obsahu profesijného životopisu, o ďalších údajoch zverejňovaných o priebehu habilitačných konaní alebo konaní na vymenúvanie profesora, o spôsobe a forme ich zverejňovania a lehoty ich zverejňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
153.
V § 77 ods. 1 tretia veta znie: „Vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom a na svojej úradnej výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte.“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
154.
V § 80b ods. 1 sa slovo „vedie“ nahrádza slovom „spravuje“.
155.
V § 80b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo poskytne právnickej osobe podľa osobitného predpisu40b) na základe dohody osobné údaje formou automatizovaného prístupu k údajom v registri zamestnancov, ak informácia z tohto registra je rozhodujúca pre jej rozhodovaciu činnosť podľa osobitného predpisu.40b)“.
156.
V § 80b ods. 3 sa slová „dátum narodenia u cudzincov“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“ a vypúšťajú sa slová „miesto pobytu v Slovenskej republike u cudzincov“ a na konci sa pripája táto veta: „U cudzincov sa zaznamenáva aj miesto pobytu v Slovenskej republike; rodné číslo sa zaznamenáva, ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra.“.
157.
V § 80b odsek 5 znie:
„(5)
Údaje v registri zamestnancov môžu spracúvať38a) len osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ministerstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva.“.
158.
V § 80b ods. 6 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „odseku 3“ sa vkladajú slová „a údaje o garantovaní študijného programu podľa § 75 ods. 4 a 5“.
159.
V § 80b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Osobné údaje podľa odseku 3 je možné v registri zamestnancov spracovávať najdlhšie do desiatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu dotknutej osoby.“.
160.
§ 80b sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak nastala zmena údajov v registri zamestnancov, ministerstvo je oprávnené spracovávať v registri zamestnancov údaje aj pred touto zmenou po dobu podľa odseku 7.
(9)
Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov zaznamenaných do registra zamestnancov podľa odseku 3 s údajmi vedenými v registri obyvateľov Slovenskej republiky,40d) a ak ide o rozpor medzi údajmi v registri zamestnancov a údajmi v registri obyvateľov Slovenskej republiky, zabezpečí opravu údajov v registri zamestnancov podľa údajov v registri obyvateľov Slovenskej republiky. Na účely podľa prvej vety poskytne ministerstvo vnútra ministerstvu údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v registri zamestnancov. Podrobnosti upravia ministerstvo a ministerstvo vnútra vo vzájomnej dohode.“.
161.
Nadpis deviatej časti znie: „ZABEZPEČOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA“.
162.
V § 82 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
k splneniu kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) na návrh ministerstva a k lehote podľa § 83 ods. 11,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
163.
V § 82 ods. 4 sa slová „§ 83 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 12“.
164.
V § 82 ods. 5 sa za slovom „podkladov“ pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak ide o postup podľa odseku 8 najneskôr do 60 dní od vrátenia vyjadrenia ministerstvom“ a slová „svojej internetovej stránke“ sa nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
165.
V § 82 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) až c), kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy, kritériá používané pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy a kritériá používané pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém kvality“) navrhuje Akreditačná komisia a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl ich schvaľuje ministerstvo. Akreditačná komisia môže navrhnúť osobitné kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) pre akademicky orientované bakalárske študijné programy a pre profesijne orientované bakalárske študijné programy, ako aj osobitné kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) až c) pre jednotlivé študijné odbory alebo pre viac študijných odborov.
(8)
Právnická osoba, ktorej sa vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 týka, má právo zaslať ministerstvu pripomienky k vyjadreniu Akreditačnej komisie do ôsmich dní od jeho zverejnenia na webovom sídle Akreditačnej komisie. Ak vyjadrenie Akreditačnej komisie, ku ktorému boli zaslané pripomienky, nie je dostatočne odôvodnené, ministerstvo ho vráti Akreditačnej komisii spolu s predloženými písomnými pripomienkami na dopracovanie odôvodnenia alebo na nové vyjadrenie; ministerstvo tak môže urobiť aj opakovane. Ak vysoká škola mala priznané právo s časovým obmedzením, ktorého platnosť sa skončí v období počas dopracúvania vyjadrenia Akreditačnej komisie, priznané právo sa predlžuje až do rozhodnutia ministra.“.
166.
§ 82 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Na účely § 83 ods. 15 sa vyjadrovanie podľa odseku 2 písm. a) považuje za vyjadrovanie o spôsobilosti vysokej školy vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov, ak ide o učiteľský študijný program, alebo z kombinácie dvoch jazykov, ak ide o študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, a absolventom takého študijného programu udeľovať akademický titul.
(10)
Akreditačná komisia zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
žiadosti podľa § 83, 84 alebo § 86; osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
b)
hodnotiacu správu vypracovanú pracovnou skupinou Akreditačnej komisie a stanovisko žiadateľa k jej obsahu,
c)
vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadostiam podľa § 83 alebo podľa § 86,
d)
výsledky komplexnej akreditácie činností vysokej školy podľa § 84 okrem rozhodnutí ministra podľa § 84 ods. 4 písm. c).“.
167.
V § 83 ods. 1 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „minister“ a slová „§ 53 ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 9“.
168.
V § 83 ods. 3, 7 až 9 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „minister“.
169.
V § 83 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie neboli pri habilitačnom konaní alebo konaní na vymenúvanie profesorov splnené kritériá podľa § 12 ods. 1 písm. e), minister odníme vysokej škole právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v príslušnom študijnom odbore.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.
170.
V § 83 odsek 11 znie:
„(11)
Ak vysokej škole bolo odňaté právo alebo zamietnutá žiadosť o priznanie práva podľa odseku 9, nesmie vysoká škola požiadať o akreditáciu študijného programu v rovnakom študijnom odbore skôr ako jeden rok po rozhodnutí ministra; ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, toto obmedzenie sa vzťahuje len na žiadosť o akreditáciu pre študijné programy uskutočňované na príslušnej fakulte. Ak vysokej škole bolo odňaté právo podľa odseku 10, nesmie vysoká škola požiadať o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v príslušnom študijnom odbore skôr ako o tri až šesť rokov po rozhodnutí ministra podľa závažnosti zistených nedostatkov; dĺžka lehoty sa uvádza v rozhodnutí ministra o odňatí príslušného práva, pričom pri jej určení sa prihliada na vyjadrenie Akreditačnej komisie.“.
171.
V § 83 odsek 14 znie:
„(14)
Vysoká škola na začiatku akreditácie študijného programu v zdravotníckom študijnom odbore požiada ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, či absolventi študijného programu budú spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu35) (ďalej len „stanovisko k akreditácii“). Vysoká škola predloží ministerstvu zdravotníctva spolu so žiadosťou o stanovisko k akreditácii podklady potrebné k akreditácii študijného programu. Stanovisko k akreditácii vysoká škola predkladá Akreditačnej komisii spolu so žiadosťou podľa odseku 1. Pri vydávaní stanoviska k akreditácii sa posudzujú najmä personálne zabezpečenie a garantovanie študijného programu, štruktúra a obsah predmetov, požiadavky na prijímanie uchádzačov o štúdium a materiálne a technické zabezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva klinická prax. Kritériá používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.“.
172.
§ 83 sa dopĺňa odsekmi 15 až 21, ktoré znejú:
„(15)
Ak vysoká škola požiada o posúdenie jej spôsobilosti uskutočňovať učiteľský študijný program, ktorý sa vzťahuje na predmet v kombinácii s iným predmetom, alebo študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na jazyk v kombinácii s iným jazykom, minister priznáva právo vysokej škole vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov alebo z kombinácie dvoch jazykov a jeho absolventom udeľovať akademický titul. V rozhodnutí sa uvádza jeden predmet alebo jeden jazyk a slová „v kombinácii“. Vysoká škola si vytvára konkrétne kombinácie dvoch predmetov alebo dvoch jazykov spomedzi takto priznaných práv; akreditovaným študijným programom je vtedy len táto konkrétna kombinácia.
(16)
Na rozhodovanie podľa odseku 15 sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 10. Ak uplynie časové obmedzenie práva priznaného podľa odseku 15 alebo ak je vysokej škole toto právo odňaté, príslušný študijný program zaniká. Pozastavenie práva podľa odseku 15 sa považuje za pozastavenie práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul.
(17)
Žiadosť podľa odseku 1 alebo podľa odseku 3 nie je možné vziať späť; to neplatí, ak po podaní žiadosti nastala zmena skutočností v nej uvedených, ktoré nemohla vysoká škola ovplyvniť.
(18)
Minister prizná vysokej škole právo udeľovať absolventom spoločného študijného programu podľa § 54a akademický titul uvedený v dohode spolupracujúcich vysokých škôl bez vyjadrenia Akreditačnej komisie na čas, na ktorý má vysoká škola priznané právo podľa odseku 8, ak
a)
vysoká škola podávajúca spoločnú žiadosť za všetky spolupracujúce vysoké školy má priznané právo podľa odseku 8 vzťahujúce sa na študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, stupni štúdia a vo forme štúdia, ktoré sú zhodné so študijným odborom, stupňom štúdia a formou štúdia, v ktorých má byť uskutočňovaný spoločný študijný program, pričom jeho štandardná dĺžka štúdia je zhodná so štandardnou dĺžkou štúdia spoločného študijného programu,
b)
spolupracujúca vysoká škola so sídlom
1.
na území Slovenskej republiky má priznané právo podľa odseku 8 vzťahujúce sa na študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, stupni štúdia a vo forme štúdia, ktoré sú zhodné so študijným odborom, stupňom štúdia a formou štúdia, v ktorých má byť uskutočňovaný spoločný študijný program, pričom jeho štandardná dĺžka štúdia je zhodná so štandardnou dĺžkou štúdia spoločného študijného programu,
2.
mimo územia Slovenskej republiky je oprávnená na samostatné poskytovanie vzdelávania, ktoré je svojou úrovňou rovnocenné s vysokoškolským vzdelávaním príslušného stupňa, svojím obsahom je blízke príslušnému študijnému odboru a svojou formou je obdobné forme štúdia, v ktorej má byť uskutočňovaný spoločný študijný program,
c)
ak ide o spoločný študijný program uskutočňovaný v kombinácii dvoch študijných odborov, je každá spolupracujúca vysoká škola oprávnená na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania príslušného stupňa v oboch študijných odboroch, v ktorých sa spoločný študijný program uskutočňuje,
d)
dohoda spolupracujúcich vysokých škôl obsahuje náležitosti podľa § 54a ods. 2,
e)
vysoká škola predloží zoznam predmetov jednotlivých študijných programov, na ktorých je založený spoločný študijný program, za každý študijný program s určením počtu kreditov za ich absolvovanie a v členení na povinné, povinne voliteľné a výberové,
f)
vysoká škola vypracuje zoznam predmetov spoločného študijného programu s určením, ktoré z nich sú súčasťou niektorého zo študijných programov, na ktorých je založený spoločný študijný program, a určením tohto študijného programu; počet kreditov za absolvovanie predmetu spoločného študijného programu, rozsah jeho výučby a jeho charakteristika zodpovedajú počtu kreditov, rozsahu výučby a charakteristike predmetu príslušného študijného programu, na ktorom je založený spoločný študijný program,
g)
súčasťou spoločného študijného programu sú len predmety, ktoré sú súčasťou niektorého zo študijných programov, na ktorých je založený spoločný študijný program,
h)
počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia pre spoločný študijný program, zodpovedá počtu kreditov podľa § 52 až 54,
i)
z predmetov spoločného študijného programu je možné zostaviť študijný plán tak, aby časová postupnosť predmetov zabezpečovaných jednotlivými spolupracujúcimi vysokými školami umožňovala riadne skončenie študijného programu,
j)
vysoká škola predloží ministerstvu spolu so žiadosťou o priznanie práv listiny preukazujúce skutočnosti podľa tohto odseku.
(19)
Spolupracujúce vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky podávajú žiadosť spoločne. V takom prípade sa právo podľa odseku 18 priznáva každej z nich, a to na čas zodpovedajúci kratšiemu z práv priznaných podľa odseku 8 vzťahujúcich sa na študijné programy, na ktorých je založený spoločný študijný program.
(20)
Spoločný študijný program, pre ktorý vysoká škola získala právo podľa odseku 18, je akreditovaný študijný program.
(21)
Minister
a)
zamietne žiadosť podľa odseku 18, ak nie sú splnené všetky podmienky podľa odseku 18 alebo ak vysoká škola nepredloží všetky podklady pre rozhodnutie podľa odseku 18 a tieto nedoplní ani v lehote určenej ministerstvom vo výzve na ich doplnenie,
b)
odníme priznané právo, ak z vlastného podnetu alebo na základe oznámenia vysokej školy zistí, že niektorá zo spolupracujúcich vysokých škôl prestala spĺňať podmienku podľa odseku 18 písm. b) alebo písm. c); vysoká škola je povinná túto skutočnosť oznámiť ministerstvu bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvedela,
c)
pozastaví priznané právo dňom pozastavenia priznaného práva akreditovaného študijného programu podľa odseku 8 alebo odníme priznané právo dňom odňatia priznaného práva akreditovaného študijného programu podľa odseku 8; ustanovenia § 87 ods. 1 sa v takom prípade vzťahujú na všetky spolupracujúce vysoké školy.“.
173.
V § 84 ods. 2 tretej vete sa za slová „akreditácií a“ vkladajú slová „spolu s kritériami používanými pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériami používanými pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak tieto kritériá nie sú známe aspoň jeden rok vopred, Akreditačná komisia primerane upraví vypracovaný plán komplexných akreditácií.“.
174.
V § 84 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém kvality a podklady na jeho uplatnenie.“.
175.
V § 84 ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 druhej vete a ods. 6 sa slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „minister“ v príslušnom tvare.
176.
V § 84 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality a jeho uplatňovaniu, prípadne k ich nedostatkom a k lehote na ich odstránenie; vyjadrenie môže obsahovať aj odporúčania na ich odstránenie.“.
177.
V § 84 ods. 5 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „dvanástich“.
178.
§ 87a vrátane nadpisu znie:
㤠87a
Vnútorný systém kvality
(1)
Za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania zodpovedá vysoká škola.
(2)
Vysoká škola musí mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém kvality, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí.
(3)
Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach vysokej školy a fakulty.
(4)
Vnútorný systém kvality, ktorý je upravený vnútorným predpisom vysokej školy, zahŕňa
a)
politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zabezpečovanie kvality“) a
b)
postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality.
(5)
Politika vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality obsahuje
a)
základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality,
b)
charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou, vývojovou alebo umeleckou a ďalšou tvorivou činnosťou na vysokej škole,
c)
organizáciu vnútorného systému kvality,
d)
rozdelenie zodpovednosti súčastí vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality,
e)
charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality,
f)
spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality.
(6)
Postupy v oblasti zabezpečovania kvality sú vypracované a uplatňujú sa v nasledovných oblastiach:
a)
tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,
b)
kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,
c)
zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,
d)
zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
e)
zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných programov,
f)
pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch.
(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa vzťahujú rovnako na vnútorné systémy kvality jednotlivých súčastí vysokej školy.
(8)
Ak Akreditačná komisia v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy zistí nedostatky vnútorného systému kvality alebo jeho uplatňovania, ministerstvo na návrh Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. f) určí vysokej škole lehotu na ich odstránenie a zároveň požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie ich odstránenia. Ak sú tieto nedostatky podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie činností závažné a vysoká škola ich v určenej lehote neodstráni, ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej komisie k overeniu ich odstránenia predloží vláde návrh zákona na zrušenie verejnej vysokej školy alebo návrh na odňatie štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole alebo príslušné ministerstvo predloží návrh zákona na zrušenie štátnej vysokej školy.“.
179.
V § 89 ods. 7 sa za slová „§ 96“ vkladajú slová „a 96a“.
180.
V § 89 ods. 8 sa slová „odsekov 4, 6 a 7 a dotácie na priamu podporu na rozvoj vedy a techniky podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 7“.
181.
V § 89 ods. 9 sa slová „vo svojom publikačnom prostriedku“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
182.
V § 89 ods. 10 prvej vete sa slová „na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v zmluve o dotácii uvedené inak.“.
183.
V § 92 ods. 3 štvrtá veta znie: „Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel počtu kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia príslušného študijného programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a čísla 60.“ a na konci sa pripája táto veta: „Obmedzenie výšky školného sa nevzťahuje na školné podľa odseku 8.“.
184.
V § 92 ods. 4 sa za slová „odseku 5“ vkladá čiarka a slová „alebo odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „6 alebo odseku 8“.
185.
V § 92 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku uhrádzať ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné vznikne, len ak niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte.
(9)
Povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 8 nevznikne, ak
a)
študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej menšiny45a) a
b)
súčasťou poslania verejnej vysokej školy podľa § 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f), na ktorej sa študijný program uskutočňuje, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine.“.
Doterajšie odseky 8 až 21 sa označujú ako odseky 10 až 23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 1 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.“.
186.
V § 92 ods. 10 sa slová „odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 20“ nahrádzajú slovami „tohto paragrafu“.
187.
V § 92 ods. 11 sa vypúšťa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: „Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu,45b) sa na účely tohto paragrafu považuje za občana Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
§ 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
188.
V § 92 ods. 16 sa slová „odsekov 1 až 13“ nahrádzajú slovami „tohto paragrafu“.
189.
V § 92 ods. 23 sa slová „Odseky 1 až 20 sa vzťahujú“ nahrádzajú slovami „Tento paragraf sa vzťahuje“.
190.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48)
Zákon č. 396/2012 Z. z.“.
191.
Nadpis § 96 znie: „Sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu“.
192.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
193.
V § 96 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.
194.
Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96a
Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)
Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium
a)
v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce,49ab) so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole,
b)
za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
(2)
Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.
(3)
Štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov určeného študijného odboru príslušnej vysokej školy. Štipendium podľa odseku 1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej školy.
(4)
Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia v štipendijnom poriadku vysokej školy alebo v štipendijnom poriadku fakulty, ak o jeho priznávaní rozhoduje fakulta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49ab znie:
„49ab)
§ 12 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
195.
V § 100 ods. 4 písm. b) sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmetov“.
196.
V § 101 ods. 1 sa slová „zo Študentského pôžičkového fondu“ nahrádzajú slovami „z Fondu na podporu vzdelávania“.
197.
V § 102 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl o obmedzení medziročného nárastu počtu novoprijatých študentov v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore, ktorých zohľadní pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na nasledujúci kalendárny rok; percentuálne vyjadrené obmedzenie sa vzťahuje na každú verejnú vysokú školu uskutočňujúcu študijné programy v príslušnom študijnom odbore a ministerstvo toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle najneskôr 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje,
g)
registruje štatút verejnej vysokej školy a štatút súkromnej vysokej školy,“.
198.
V § 102 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „a zverejňuje ju spolu s opismi študijných odborov vysokoškolského vzdelávania na svojej internetovej stránke“.
199.
V § 102 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
spravuje register vysokých škôl, register študijných odborov, register študijných programov, centrálny register študentov, register zamestnancov, centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register evidencie umeleckej činnosti zhromažďuje a využíva údaje z týchto registrov,“.
200.
V § 102 ods. 2 sa za písmeno m) vkladná nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
aktualizuje údaje v spravovaných registroch, metodicky usmerňuje osoby zodpovedné za ich aktualizáciu a sprístupňuje tieto údaje podľa osobitných predpisov,49b)“.
Doterajšie písmená n) až y) sa označujú ako písmená o) až z).
201.
V § 102 ods. 2 písm. o) sa slová „§ 73 ods. 2 prvej vete“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 3“.
202.
V § 102 ods. 2 písmeno t) znie:
„t)
poskytuje vysokým školám uskutočňujúcim učiteľské študijné programy na základe ich objednávky za náklady s tým spojené učebnice, učebné texty a pracovné zošity schválené podľa osobitného predpisu49ba) vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem ich prepisov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49ba znie:
„49ba)
§ 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
203.
V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) zverejňuje na svojom webovom sídle žiadosti podľa § 47 ods. 3; osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,“.
204.
V § 102 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
205.
V § 102 ods. 3 písm. b) sa slovo „vymenúva“ nahrádza slovom „poveruje“.
206.
V § 102 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhoduje o právach vysokej školy podľa § 83 ods. 18 a 21; ak ide o rozhodnutie podľa § 83 ods. 18, rozhoduje do 60 dní odo dňa doručenia všetkých podkladov k žiadosti,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
208.
§ 103 vrátane nadpisu znie:
㤠103
Registrácia štatútu
(1)
Žiadosť o registráciu štatútu podáva na ministerstvo rektor alebo iný štatutárny orgán vysokej školy. O tejto žiadosti ministerstvo rozhodne do 60 dní odo dňa jej doručenia.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 prikladá vysoká škola dve listinné vyhotovenia štatútu, ktoré zasiela aj elektronicky ministerstvu, a listiny preukazujúce schválenie návrhu štatútu predloženého na registráciu príslušnými orgánmi vysokej školy. Toto ustanovenie sa na novozriadené vysoké školy vzťahuje primerane.
(3)
Ak štatút podľa ministerstva odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, ministerstvo žiadosť o registráciu zamietne.
(4)
Ak má štatút formálne nedostatky, ministerstvo ho vráti vysokej škole na dopracovanie a konanie preruší.
(5)
Vysoká škola môže do 15 dní od doručenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 požiadať ministra o preskúmanie dôvodov jej zamietnutia. Minister po preskúmaní postupu ministerstva požiadavku vysokej školy zamietne alebo predloží žiadosť podľa odseku 1 na nové konanie. Ak ani po opätovnom predložení nebudú nedostatky odstránené, ministerstvo žiadosť o registráciu zamietne.
(6)
Štatút nadobúda platnosť odo dňa registrácie a je účinný najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. Spolu s rozhodnutím o registrácii sa vysokej škole doručuje aj jedno vyhotovenie štatútu vysokej školy s odtlačkom pečiatky ministerstva na rube poslednej strany štatútu, s menom a podpisom zamestnanca ministerstva, ktorý štatút vysokej školy zaregistroval.
(7)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zmeny štatútu a primerane sa vzťahujú aj na registráciu ďalších vnútorných predpisov policajnej vysokej školy podľa § 44 ods. 4 písm. a).“.
209.
V § 105 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže na návrh ministerstva po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl odňať udelený štátny súhlas podľa § 87a ods. 8.“.
210.
V nadpise pod § 106 sa vypúšťajú slová „na akademické účely“.
211.
V § 106 odsek 1 znie:
„(1)
Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania sa vzťahuje osobitný predpis.34)“.
212.
V § 106 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na akademické účely“.
213.
§ 106 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvádza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.“.
214.
§ 106a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
215.
V § 107 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
216.
§ 108 znie:
㤠108
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní50) okrem
a)
rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a,
b)
rozhodovania o zastavení konania alebo rozhodovania o prerušení konania podľa § 47,
c)
rozhodovania o udelení oprávnenia podľa § 49a,
d)
rozhodovania o priznaní sociálneho štipendia podľa § 96 a
e)
rozhodovania o uznaní dokladov o vzdelaní.
(2)
Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,50a) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.13)
(3)
Na účely § 54a, 68, 102 a 106 sa súkromná vysoká škola so sídlom mimo územia Slovenskej republiky považuje za vysokú školu so sídlom na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).“.
217.
Za § 108 sa vkladajú § 108a až 108c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠108a
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
(1)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce.
(2)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely a prezentáciu výskumnej, vývojovej a odbornej aktivity vysokej školy.
(3)
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, publikované dokumenty zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na publikované dokumenty. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.38b)
(4)
Vysoká škola zodpovedá za poskytovanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.
(5)
Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a správnosť zaradenia výstupu publikačnej činnosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkovateľom tohto registra. Námietky k návrhom na zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti v tomto registri vyhodnocuje odborný hodnotiteľský orgán prevádzkovateľa, ktorého členov na návrh prevádzkovateľa vymenúva minister.
(7)
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register publikačnej činnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.
(8)
Na účely kategorizácie publikácií ministerstvo vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra publikačnej činnosti aktualizuje zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie.
(9)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti a ohlasov publikačnej činnosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu publikačnej činnosti vysokej škole k jeho zaradeniu do príslušnej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa zapisujú do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ich štruktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie.
§ 108b
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
(1)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o umeleckých dielach, umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto diela a výkony.
(2)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely a prezentáciu umeleckej aktivity vysokej školy.
(3)
V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, vytvorené umelecké diela, umelecké výkony v kategóriách evidencie a ohlasy na umelecké dielo, umelecký výkon. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.38b)
(4)
Vysoká škola zodpovedá za poskytovanie údajov do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.
(5)
Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a správnosť zaradenia výstupu umeleckej činnosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkovateľom podľa odseku 7. Námietky k návrhom na zmenu kategórie evidencie výstupu umeleckej činnosti v tomto registri vyhodnocuje odborný hodnotiteľský orgán prevádzkovateľa, ktorého členov na návrh prevádzkovateľa vymenúva minister.
(7)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register umeleckej činnosti, spracúva a overuje právnická osoba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.
(8)
Na účely kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra umeleckej činnosti aktualizuje zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované.
(9)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evidencie umeleckej činnosti, kategóriách ohlasov umeleckej činnosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu umeleckej činnosti vysokej škole k jeho zaradeniu do príslušnej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa zapisujú do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, ich štruktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie.
§ 108c
(1)
Prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti overuje správnosť kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti zapísaných do príslušného registra vysokou školou.
(2)
Ak publikácia alebo výstup umeleckej činnosti nie sú zaradené v správnej kategórii evidencie, prevádzkovateľ príslušného registra navrhne vysokej škole zmenu kategórie evidencie.
(3)
Vysoká škola alebo autor publikácie alebo autor výstupu umeleckej činnosti majú právo podať prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu zmeny kategórie evidencie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie evidencie. Tieto námietky prevádzkovateľ príslušného registra postúpi na vyjadrenie hodnotiteľskému orgánu podľa § 108a ods. 6 alebo § 108b ods. 6. Príslušný hodnotiteľský orgán sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zapísanej vysokou školou do príslušného registra. Ak príslušný hodnotiteľský orgán vyhovie námietkam vysokej školy alebo autora, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnal s námietkami.
(4)
Vyjadrenie príslušného hodnotiteľského orgánu oznamuje prevádzkovateľ príslušného registra vysokej škole a ministerstvu. Vysoká škola alebo autor publikácie, alebo autor výstupu umeleckej činnosti majú právo podať prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k vyjadreniu hodnotiteľského orgánu do 15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Prevádzkovateľ príslušného registra predloží vyjadrenie spolu s podanými námietkami ministerstvu do 30 pracovných dní od doručenia námietky a následne ich vyhodnotí osobitná komisia vymenovaná ministrom. Komisia sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní po jej doručení a ministerstvo toto vyjadrenie oznámi vysokej škole a autorovi publikácie alebo autorovi výstupu umeleckej činnosti. Ak sa komisia v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zapísanej vysokou školou do príslušného registra. Ak komisia vyhovie námietke vysokej školy alebo autora, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnala s námietkami.
(5)
Ak prevádzkovateľovi príslušného registra nie sú v lehote podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 doručené námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti, vykoná zmenu kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom registri.
(6)
Ministerstvo požiada prevádzkovateľa príslušného registra o vykonanie zmeny kategórie evidencie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom registri podľa návrhu prevádzkovateľa, ak komisia podľa odseku 4 odôvodnene potvrdí vyjadrenie hodnotiteľského orgánu.“.
218.
Za § 113ae sa vkladá § 113af, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113af
Prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované.
(2)
Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(3)
Vysoká škola môže od akademického roka začínajúceho po skončení najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokej školy prijímať študentov na štúdium študijných programov v externej forme štúdia len na študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisu účinného od 1. januára 2013; náležitosti podľa § 57 ods. 5 zverejní vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, aj ak ide o bakalársky študijný program v externej forme štúdia alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 v externej forme štúdia.
(4)
Na účely § 56 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa za každý akademický rok štúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012, ktoré nebolo uskutočňované v kreditovom systéme, alebo štúdia absolvovaného v zahraničí rovnocenného so štúdiom v dennej forme štúdia zohľadňuje 60 kreditov.
(5)
Výška ročného školného na študijné programy na akademický rok 2013/2014 sa určí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(6)
Povinnosť uhradiť ročné školné na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách podľa predpisu účinného od 1. januára 2013 vzniká najskôr od 1. septembra 2013. Študent, ktorého štúdium začalo skôr ako v akademickom roku 2014/2015 a je zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa na účely § 92 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2013 považuje za zapísaného na štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku.
(7)
Konania o žiadostiach o registráciu vnútorných predpisov začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
(8)
Akreditačná komisia upraví plán komplexných akreditácií vypracovaný pred 1. januárom 2013, ak kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériá používané pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy nie sú známe aspoň jeden rok pred termínmi podľa tohto plánu.
(9)
Vysoká škola v rámci najbližšej komplexnej akreditácie jej činností nepredkladá žiadosť podľa § 83 ods. 1 vzťahujúcu sa na študijný program v externej forme štúdia, ktorý bol akreditovaný na základe žiadosti podľa § 83 ods. 1 podanej do 31. decembra 2012. Zodpovedajúce právo vzťahujúce sa na taký študijný program sa pozastaví k 1. septembru nasledujúcemu po skončení tejto komplexnej akreditácie činností vysokej školy; také právo ostáva v platnosti do dňa jeho odňatia alebo zrušenia študijného programu.
(10)
Ak vysoká škola mala študijný program akreditovaný na základe žiadosti podľa § 83 ods. 1 podanej do 31. decembra 2012 s časovým obmedzením, ktorého platnosť sa skončí pred začatím najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokej školy, priznané právo sa pozastaví ku dňu uplynutia časového obmedzenia.
(11)
Pozastavenie zodpovedajúceho práva podľa odsekov 9 a 10 ministerstvo len vyznačí v registri študijných programov a vysoká škola nie je k takému študijnému programu povinná prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a podať správu o ich výsledku.
(12)
Vysoká škola je povinná študijný program podľa odsekov 9 a 10 zrušiť po skončení komplexnej akreditácie jej činností najneskôr do času zodpovedajúceho štandardnej dĺžke štúdia takého študijného programu predĺženej o jeden akademický rok okrem prípadov, ak zodpovedajúce právo nebolo odňaté skôr; táto lehota začína plynúť 1. septembra kalendárneho roku, v ktorom skončí komplexná akreditácia jej činností.
(13)
Ustanovenia odsekov 9 až 12 sa nevzťahujú na doktorandské študijné programy, ak sú uskutočňované v súlade s predpisom účinným od 1. januára 2013.
(14)
Doktorandský druh štúdia podľa doterajších predpisov sa považuje za štúdium študijného programu tretieho stupňa podľa predpisu účinného od 1. januára 2013.
(15)
Ustanovenia § 53 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa nevzťahujú na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda a Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.“.
(16)
Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2013 svoje vnútorné predpisy s predpisom účinným od 1. januára 2013.“.
219.
V § 113b sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
220.
Za § 114a sa vkladá § 114b, ktorý znie:
㤠114b
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 357/1991 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí.
2.
Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z., opatrenia č. 328/2009 Z. z., opatrenia č. 590/2009 Z. z. a opatrenia č. 378/2010 Z. z.“.
221.
Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Akadémia ozbrojených síl je vojenská vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 112, 122, 143, 144 a 207, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.