71/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
ZÁKON
z 3. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z. a zákona č. 116/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
V § 13 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:
„e)
maximálna výška pomoci a podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno i).
3.
V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak po zverejnení výzvy dôjde k zmene formálnych náležitostí uvedených v odseku 2, riadiaci orgán bezodkladne zverejní informáciu o tejto zmene a jej zdôvodnenie na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
4.
V § 13 ods. 11 sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“.
5.
V § 13 ods. 12 sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“.
6.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Riadiaci orgán zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upravia štatút a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje riadiaci orgán.“.
7.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy alebo odo dňa vydania rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci,
b)
názov projektu,
c)
opis projektu,
d)
výšku schválenej pomoci,
e)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3,
f)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o schválení žiadosti inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.“.
8.
V § 33 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o neschválení žiadosti tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorej nebola schválená pomoc a podpora s uvedením informácie o dôvodoch jej neschválenia,
b)
názov projektu,
c)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti došlo z dôvodu nesplnenia výberových kritérií,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti došlo z dôvodu nesplnenia hodnotiacich kritérií,
e)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o neschválení žiadosti inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“.
9.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
maximálna výška podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy.“.
10.
V § 36 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich váhu,“.
11.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Platobná agentúra zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií pre posúdenie projektov. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upravia štatút a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje štatutárny orgán platobnej agentúry.“.
12.
V § 45 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Osoba, o ktorej nezaujatosti je možné mať pochybnosť, je najmä
a)
žiadateľ alebo partner,
b)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu partnera,
d)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo partnerom,
e)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
f)
osoba, ktorá je v inom zmluvnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
g)
osoba, ktorá je osobou blízkou osobe91) uvedenej v písmenách a) až f).
(3)
Na projekty technickej pomoci, iné projekty, pri ktorých je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, a projekty, pri ktorých je žiadateľom osoba, ktorá je zároveň sprostredkovateľským orgánom, sa nevzťahujú ustanovenia odseku 2.
(4)
Pri projektoch, kde je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, je osoba, ktorá sa podieľa na konaní o žiadosti, nezávislá od osoby konajúcej v mene žiadateľa. Ak možno mať o tejto skutočnosti pochybnosť, postupuje sa podľa odsekov 5 až 9.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
„91)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
13.
Za § 46aa sa vkladá § 46ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 29. februára 2012 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 29. februára 2012 zostávajú zachované.
(3)
Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 29. februára 2012 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.
(4)
Údaje o zmluvách a rozhodnutiach podľa § 33 ods. 1 a 2, ktoré boli urobené do 29. februára 2012, zverejní riadiaci orgán do 60 dní od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.