86/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2012 do 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. februára 2012,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 120/2008 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 55 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 120/2008 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 102/2004 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD
Položka 1
Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou
a) nového tuzemského alebo cudzieho tovaru a obchodovateľného zliatku, za 1g zliatiny
  1. striebra 0,02 eura
  2. zlata 0,25 eura
  3. platiny 0,50 eura
b) starého alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny
  1. striebra 0,12 eura
  2. zlata 1,50 eura
  3. platiny 3 eurá
       
Položka 2
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a) za každú značku na  
  1. strieborný tovar 0,20 eura
  2. zlatý tovar 0,40 eura
  3. platinový tovar 0,60 eura
b) za každé doznačenie tovaru 0,12 eura
c) za zavesenie plomby, za každú plombu 0,30 eura
d) vydanie osvedčenia 1 euro
e) za každú laserom vypálenú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom 0,60 eura
f) za úradné označenie obchodovateľného zliatku 1 euro
g) za každú značku pri jej oprave alebo storne značky 0,25 eura
       
Položka 3
Kvalitatívne zistenie kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu 1,50 eura
       
Položka 4
Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu  
a) strieborného 3 eurá
b) zlatého 5 eur
c) platinového 10 eur
Položka 5
Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach, dentálnych zliatinách a v obchodovateľných zliatkoch  
a) striebro titráciou 12 eur
b) zlato kupeláciou 28 eur
c) striebro a zlato spoločnou kupeláciou 33 eur
d) zlato v zliatinách s obsahom niklu 35 eur
e) platina a platinové kovy, za každý kov 40 eur
f) určenie obsahu kovov metódou AAS  
  1. za jeden kov 75 eur
  2. za každý ďalší kov 40 eur
g) za opakované chemické skúšky rýdzosti trojnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e),  
h) za konečné chemické skúšky rýdzosti päťnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e)  
       
Položka 6
Tavenie výrobkov a vecí z drahých kovov  
a) striebro  
  1. do 300 g vrátane 25 eur
  2. nad 300 g, za každých ďalších začatých 100 g 10 eur
b) zlato  
  1. do 10 g vrátane 10 eur
  2. nad 10 g do 50 g vrátane 20 eur
  3. nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g 20 eur
       
Položka 7
Overenie pravosti puncovej značky, za každú začatú hodinu 10 eur
       
Položka 8
Vyhotovenie odborného posudku, za každú začatú hodinu 17 eur
       
Položka 9
Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú 17 eur
       
Položka 10
a) vyhľadanie predmetu pri strate dokladu 2 eurá
b) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 4,50 eura
c) roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky1  
d) manipulačný poplatok za nadmerné balenie predloženého tovaru za jeden kus 0,10 eura
       
Položka 11
Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml 3,95 eura.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
Juraj Miškov v. r.