96/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
ZÁKON
z 29. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. a zákona č. 149/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu.
(2)
Územie vojenského obvodu môže byť so súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) využívané aj na organizovanie branno-športových podujatí, športových podujatí alebo kultúrnych podujatí. Vydaním súhlasu nie sú dotknuté povinnosti organizátora týchto podujatí vyplývajúce z osobitných predpisov.1aa)
(3)
Územie vojenského obvodu možno využívať na účely podľa odseku 2 tak, aby nedošlo k obmedzeniu plnenia úloh pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti štátu.
(4)
Územie vojenského obvodu alebo jeho časti sa označujú tabuľami s nápisom v kombinácii s pruhovým označením a piktogramom. Podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Napríklad § 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 3, 4, 9 až 11 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
3.
V § 5 ods. 4 sa za slovo „chodníkov,“ vkladajú slová „cyklistických trás,“.
4.
V § 5 ods. 4 sa slová „obrany štátu podľa § 2“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu podľa § 2 ods. l“.
5.
V § 5 ods. 4 sa slová „zriadi ministerstvo vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb“ nahrádzajú slovami „správca pozemku po súhlase ministerstva na výstavbu a prevádzkovanie stavby zriadi vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb“.
6.
V § 5 ods. 5 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „správca pozemku“.
7.
V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“.
8.
V § 8 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
informuje obec susediacu s územím vojenského obvodu o zákaze vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2,“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o zákaze vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2.
(6)
Ministerstvo bezodkladne oznamuje zákaz vstupu podľa § 9a ods. 1 a 2 príslušnému koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému5a) a poskytuje záchranným zložkám pri plnení ich úloh na území vojenského obvodu potrebnú súčinnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
10.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Obec susediaca s územím vojenského obvodu je povinná bezodkladne a bezodplatne zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, informáciu, ktorú jej oznámilo ministerstvo podľa § 8 ods. 1 písm. b) piateho bodu.“.
11.
§ 9 znie:
㤠9
Na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného zákona2) a na dočasný pobyt trvajúci dlhšie ako 24 hodín a kratšie ako 90 dní sa na území vojenského obvodu vyžaduje povolenie na pobyt, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na pobyt na území vojenského obvodu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.“.
12.
Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9c, ktoré znejú:
㤠9a
(1)
Na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť je dočasný zákaz vstupu
a)
ak na tomto území prebiehajú vojenské operácie, vojenské akcie alebo príprava (ďalej len „cvičenie“) ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených zborov, spravodajských služieb,5b) záchranných zborov alebo záchranných služieb (ďalej len „ozbrojené a záchranné zložky“),
b)
ak na tomto území ministerstvo, ozbrojené sily Slovenskej republiky, štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva, štátna príspevková organizácia v pôsobnosti ministerstva alebo štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo, vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb, alebo
c)
v čase krízovej situácie.5c)
(2)
Na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť je trvalý zákaz vstupu, ak
a)
na tomto území hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb,
b)
ide o uzavretú alebo ohradenú časť vojenského obvodu alebo
c)
na tomto území je obranná infraštruktúra.5d)
(3)
Pred vstupom na územie vojenského obvodu je fyzická osoba povinná zistiť, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie sú uplatnené zákazy podľa odsekov 1 a 2, a to
a)
osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce, alebo
b)
na webovom sídle ministerstva alebo obce susediacej s územím vojenského obvodu, ak obec má zriadené webové sídlo.
(4)
Motorovým vozidlom možno prechádzať cez územie vojenského obvodu len po verejnej pozemnej komunikácii. Premávka na tejto komunikácii sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon,5e) v čase krízovej situácie alebo ak na tomto území prebieha cvičenie ozbrojených a záchranných zložiek, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti dopravy a premávka na tejto komunikácii môže významným spôsobom obmedziť plnenie úloh obrany a bezpečnosti štátu alebo zabrániť ich plneniu.
(5)
Fyzická osoba vstupujúca na územie vojenského obvodu je povinná poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov a poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.
§ 9b
(1)
Fyzickej osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, je zakázané
a)
zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín, ak § 9c neustanovuje inak,
b)
manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami,
c)
vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry,
d)
zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry,
e)
vykonávať činnosti, ktorými môže vo vojenskom obvode
1.
poškodiť majetok štátu, alebo
2.
obmedziť alebo zabrániť plneniu úloh obrany a bezpečnosti štátu.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5f)
(3)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá na území vojenského obvodu vykonáva činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode vznikne škoda na majetku štátu alebo dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je povinná uhradiť škodu podľa Občianskeho zákonníka.
(4)
Ministerstvo nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo inú škodu, ktoré vzniknú fyzickej osobe alebo právnickej osobe v dôsledku nerešpektovania zákazov ustanovených v tomto zákone.
§ 9c
(1)
Ustanovenia § 9, 9a a § 9b ods. 1 písm. a) a c) sa nevzťahujú na prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, ak na území vojenského obvodu plnia svoje služobné alebo pracovné úlohy. Ustanovenia § 9, 9a a § 9b ods. 1 písm. a) až d) sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek, zamestnancov ministerstva, zamestnancov rozpočtových organizácií v pôsobnosti ministerstva, zamestnancov príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, ak na území vojenského obvodu plnia svoje služobné alebo pracovné úlohy.
(2)
Verejní funkcionári,5g) fyzické osoby vykonávajúce činnosť na území vojenského obvodu podľa osobitného predpisu,5h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti na území vojenského obvodu na základe dohody s ministerstvom, s rozpočtovou organizáciou v jeho pôsobnosti alebo príspevkovou organizáciou v jeho pôsobnosti alebo štátnym podnikom, ktorého zakladateľom je ministerstvo, sú oprávnené vstupovať a jazdiť motorovým vozidlom na území vojenského obvodu alebo na jeho časti, na ktorých je trvalý zákaz vstupu alebo dočasný zákaz vstupu, alebo prechádzať po území vojenského obvodu mimo verejnej pozemnej komunikácie s písomným súhlasom ministerstva.
(3)
Zamestnanci vykonávajúci hlavný dozor v lesoch podľa osobitného predpisu5i) sú oprávnení vstupovať a jazdiť motorovým vozidlom na území vojenského obvodu alebo na jeho časti, na ktorých je trvalý zákaz vstupu alebo dočasný zákaz vstupu, aj mimo verejnej pozemnej komunikácie na základe písomného oznámenia ministerstvu.
(4)
Na využívanie vojenského obvodu podľa § 2 ods. 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 9 a § 9a ods. 3 a 4.
(5)
Na fyzické osoby, ktorým bol povolený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území vojenského obvodu podľa § 9, a na ich blízke osoby5j) sa nevzťahujú ustanovenia § 9a a § 9b ods. 1 písm. a) a c).
(6)
Fyzické osoby, ktorým bol povolený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území vojenského obvodu, môžu v mieste svojho prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na území vojenského obvodu prijímať návštevy osôb, ktoré nemajú na území vojenského obvodu trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak na území vojenského obvodu alebo jeho časti je dočasný zákaz vstupu alebo trvalý zákaz vstupu, len s písomným súhlasom ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5j znejú:
„5b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
5c)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
5d)
§ 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
5e)
§ 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5f)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5g)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
5h)
Napríklad § 7 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 75 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5i)
§ 58 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5j)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
13.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
sa neoprávnene zdržiava na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín,
b)
neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo verejnej pozemnej komunikácie,
c)
neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode,
d)
na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami,
e)
zhotovuje nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry,
f)
vstúpi na územie vojenského obvodu alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu,
g)
vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti podľa § 9a ods. 1 písm. b),
h)
vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode
1.
vznikne škoda na majetku štátu, ak takéto konanie nie je priestupkom podľa osobitného predpisu,5f) alebo
2.
dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, alebo
i)
vstúpi na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie.
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur,
b)
odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 250 eur,
c)
odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého bodu možno uložiť pokutu do 500 eur,
d)
odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm. i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.
(3)
Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sankciu prepadnutia veci.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 spáchaný opakovane v priebehu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej hornej hranice.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(6)
Priestupky prejednáva ministerstvo. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5k znie:
„5k)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 86 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
orgány Vojenskej polície, ak fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť Vojenskej polície, spáchala priestupok podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„“.
14a)
§ 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. , zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „objektov a priestorov,“ vkladajú slová „vojenských obvodov,“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „prejednáva priestupky v blokovom konaní podľa osobitného predpisu,2ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
„2ba)
§ 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v časti I VŠEOBECNÁ SPRÁVA sa vypúšťa položka 7.
Čl. V
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z. a zákona č. 117/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.