100/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Pre biocídny výrobok, ktorý obsahuje viac ako jednu účinnú látku, sa za dátum, ku ktorému je potrebné dosiahnuť súlad s požiadavkami podľa osobitného predpisu2) a prílohy č. 1 tohto nariadenia vlády, považuje dátum, ku ktorému bola zaradená do zoznamu podľa § 1 ods. 1 tohto nariadenia vlády posledná účinná látka obsiahnutá v biocídnom výrobku.
(2)
Biocídny výrobok, pre ktorý bola udelená prvá autorizácia podľa osobitného predpisu1a) neskôr ako 120 dní pred dátumom, ku ktorému je potrebné dosiahnuť súlad podľa odseku 1, sa lehota na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom2) predlžuje o 120 dní odo dňa doručenia žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku,1b) ak bola táto žiadosť predložená najneskôr 60 dní od dátumu udelenia prvej autorizácie.1a) Pri biocídnom výrobku, pri ktorom sa uplatňuje postup podľa osobitného predpisu,1c) sa lehota na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom2) predlžuje o 30 dní od dátumu, keď Európska komisia prijala rozhodnutie, že biocídny výrobok spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:
„1a)
§ 7 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 10 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení zákona č. 15/2006 Z. z.
1c)
§ 10 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení zákona č. 339/2012 Z. z.
1d)
§ 7 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení zákona č. 15/2006 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 1 záhlavie tabuľky znie:
 „Poradové číslo Bežný názov účinnej látky
Názov účinnej látky podľa IUPAC
Medzinárodné identifikačné čísla
Minimálny stupeň čistoty účinnej látky* Termín na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom,2) ak § 2a neustanovuje inak Dátum zániku účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov Typ výrobkupodľaosobitného predpisu3) Osobitné podmienky**
Poznámky:
* Minimálny stupeň čistoty je stupeň čistoty účinnej látky posudzovanej na účel zaradenia účinnej látky do prílohy č. 1. Stupeň čistoty účinnej látky v biocídnom výrobku musí byť rovnaký alebo vyšší ako posudzovaná účinná látka alebo účinná látka napriek nižšej čistote musí byť technicky rovnocenná.
** Závery hodnotiacich správ sú zverejnené na webovom sídle Európskej komisie.“.
3.
V prílohe č. 1 bode 24 stĺpci č. 2 sa slová „CAS č. (pentahydrát): 12267-73-1“ nahrádzajú slovami „CAS č. (pentahydrát): 12179-04-3“.
7.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 13 až 17, ktoré znejú:
„13. Smernica Komisie 2012/38/EÚ z 23. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť (Z)-trikoz-9-én ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 326, 24. 11. 2012).
14. Smernica Komisie 2012/40/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa opravuje príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
15. Smernica Komisie 2012/41/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť použitie aktívnej látky kyseliny nonánovej uvedenej v zozname v prílohe I k uvedenej smernici na výrobky typu 2 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
16. Smernica Komisie 2012/42/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyanovodík ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
17. Smernica Komisie 2012/43/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré záhlavia v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (Ú. v. EÚ. L 327, 27. 11. 2012).“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2013 okrem štvrtého až šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.
Robert Fico v. r.