119/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 50 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
opis a vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky Puncového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a úradného znaku na označovanie zliatkov,
b)
podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov z drahých kovov,
c)
zloženie klenotníckych zliatin,
d)
rýdzosť spájok,
e)
tovar podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona s veľmi nízkou hmotnosťou,
f)
starý tovar, ktorý nepodlieha puncovej kontrole,
g)
spôsob výberu vzoriek z razby mincí podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona predkladaných na overenie rýdzosti,
h)
podrobnosti označovania zliatkov.
§ 2
(1)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 999/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse kruhu; arabská číslica 0 je umiestnená v ľavej spodnej časti značky.
(2)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 986/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse polkruhu s odseknutými rohmi; arabská číslica 1 je umiestnená v ľavej spodnej časti značky.
(3)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 900/1000 tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; arabská číslica 2 je umiestnená v ľavej spodnej časti značky.
(4)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 750/1000 tvorí obraz hlavy kohúta hľadiaceho vľavo v obryse nerovnostranného päťuholníka; arabská číslica 3 je umiestnená v pravej hornej časti značky.
(5)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 585/1000 tvorí obraz hlavy labute hľadiacej vľavo v obryse pretiahnutého nepravidelného šesťuholníka; arabská číslica 4 je umiestnená v ľavej hornej časti značky.
(6)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 375/1000 tvorí obraz dvojkríža na trojvrší umiestnený v obryse nepravidelného sedemuholníka s polkruhovými výrezmi v pravej hornej a spodnej časti; rýdzostné číslo 375 vyjadrené arabskými číslicami je umiestnené v pravej časti značky, v ľavej dolnej časti sa nachádza označenie drahého kovu „Au“.
§ 3
(1)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 999/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse kruhu; arabská číslica 0 je umiestnená v ľavej hornej časti značky.
(2)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 959/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse kruhu s výbežkom dolu; arabská číslica 1 je umiestnená v dolnom výbežku obrysu značky.
(3)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 925/1000 tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse nerovnostranného šesťuholníka symetrického podľa zvislej osi, ktorého horná vodorovná strana je vyklenutá, doplneného výbežkom dolu; arabská číslica 2 je umiestnená v dolnom výbežku obrysu značky.
(4)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 900/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse nepravidelného šesťuholníka; arabská číslica 3 je umiestnená v pravej dolnej časti značky.
(5)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 835/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse lichobežníka, ktorého spodná strana je vyklenutá; arabská číslica 4 je umiestnená v pravej dolnej časti značky.
(6)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 800/1000 tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; arabská číslica 5 je umiestnená v pravej dolnej časti značky.
§ 4
Puncové značky na platinový tovar všetkých zákonných rýdzostí majú spoločné vyobrazenie štylizovanej kráľovskej koruny, v ktorej strednej časti dolu je umiestnená arabská číslica
a)
0 pre rýdzosť 999/1000 v obryse kruhu,
b)
1 pre rýdzosť 950/1000 v obryse obdĺžnika, ktorého horná strana je vyklenutá,
c)
2 pre rýdzosť 900/1000 v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté,
d)
3 pre rýdzosť 850/1000 v obryse symetrického šesťuholníka,
e)
4 pre rýdzosť 800/1000 v obryse vzniknutom čiastočným prienikom dvoch kruhov rovnakého priemeru.
§ 5
(1)
Na rozlíšenie pracoviska úradu, ktoré puncovou značkou trvalo označí tovar, sa použije veľké písmeno umiestnené vo vnútri značky.
(2)
Pracoviská úradu sa označujú ako
a)
B – Bratislava,
b)
K – Košice,
c)
L – Levice,
d)
T – Trenčín.
§ 6
Označenie „METAL“ tvorí veľkými písmenami uvedený nápis „METAL“, „MET“ alebo „M“ umiestnený v obdĺžnikovom alebo štvorcovom obryse.
§ 7
Značku úradu tvorí obraz dvojkríža na trojvrší umiestnený v obryse kruhového tvaru odseknutého v spodnej časti; v ľavej časti sú umiestnené veľké písmená „SK“, v pravej časti je umiestnené veľké písmeno na rozlíšenie pracoviska úradu podľa § 5 ods. 2.
§ 8
Úradný znak na označovanie zliatkov tvorí štátny znak Slovenskej republiky, v hornej časti v oddelenom obryse obdĺžnika je veľkými písmenami uvedený nápis „PÚ“, vedľa ktorého je cez pomlčku umiestnené veľké písmeno na rozlíšenie pracoviska úradu podľa § 5 ods. 2.
§ 9
Vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky úradu a úradného znaku na označovanie zliatkov je uvedené v prílohe.
§ 10
(1)
Trvalé označenie tovaru puncovou značkou sa vykonáva mechanickým odtlačkom razidla. Ak je to technicky možné, umiestni sa puncová značku na hlavnej časti tovaru. Ak výrobok pozostáva zo súčastí, ktoré nie sú v pevnom spojení, je puncová značka, s prihliadnutím na charakter výrobku, umiestnená aj na voľne oddeliteľných častiach.
(2)
Ak sa má tovar zhotovený z viacerých drahých kovov trvalo označiť rôznymi puncovými značkami, umiestni sa zodpovedajúca puncová značka na príslušnú časť tovaru; ak to nie je možné, umiestnia sa puncové značky čiastočne cez seba, a to najskôr puncová značka kovu, ktorého je menej.
(3)
Ak je tovar zhotovený z drahého a obyčajného kovu, označí sa príslušná časť z drahého kovu puncovou značkou a časť zhotovená z obyčajného kovu označením podľa § 6.
(4)
Osvedčenie o rýdzosti tovaru obsahuje opis tovaru, jeho hmotnosť, zistenú rýdzosť, druh drahého kovu, z ktorého je tovar zhotovený, a odtlačok úradnej pečiatky. Osvedčenie sa vydáva na každý kus tovaru osobitne ako náhrada trvalého označenia tovaru puncovou značkou a platí iba na tovar, na ktorý bolo vydané.
§ 11
(1)
Klenotnícka zliatina zlata môže okrem zlata obsahovať striebro, meď, zinok, mangán, nikel, železo a paládium.
(2)
Klenotnícka zliatina striebra môže okrem striebra obsahovať meď a zinok.
(3)
Klenotnícka zliatina platiny môže okrem platiny obsahovať paládium, zlato, meď, volfrám, kobalt a nikel.
(4)
Na kovy do 5 ‰ sa neprihliada.
§ 12
(1)
Rýdzosť spájky na spájkovanie zlatého tovaru s rýdzosťou 375/1000, 585/1000 a 750/1000 nemôže byť nižšia, ako je rýdzosť spájkovaného tovaru.
(2)
Rýdzosť spájky na spájkovanie tovaru s rýdzosťou 900/1000 alebo vyššou môže byť najmenej 750/1000.
(3)
Rýdzosť spájky na spájkovanie strieborného tovaru môže byť najmenej 600/1000 striebra.
(4)
Rýdzosť spájky na spájkovanie platinového tovaru môže byť najmenej 585/1000 zlata.
(5)
Na spájkovanie strojovo vyrábaných zlatých retiazok a strieborných retiazok je možné použiť aj spájku s nižšou rýdzosťou, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, alebo spájku z obyčajných kovov, ak priemerná rýdzosť takto vyrábaných retiazok neklesne pod príslušnú zákonnú rýdzosť.
(6)
Spájka môže obsahovať prímesi na zníženie bodu topenia.
§ 13
(1)
Za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou sa považuje tovar, ktorého hmotnosť nie je vyššia ako
a)
0,5 g pri zlatom tovare a platinovom tovare,
b)
2 g pri striebornom tovare.
(2)
Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou sa označí zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom na hlavnej časti tovaru, ak je to technicky možné. Ak výrobok pozostáva zo súčastí, ktoré nie sú v pevnom spojení, umiestni sa rýdzostné číslo aj na voľne oddeliteľných častiach s prihliadnutím na charakter výrobku.
§ 14
Starým tovarom, ktorý nepodlieha puncovej kontrole, sú medaily a plakety
a)
razené do roku 1939, ak nie sú súčasťou tovaru v pevnom spojení, napríklad spájkovaním alebo nitovaním,
b)
razené do konca roka 1992 Štátnou mincovňou v Kremnici a označené mincovou značkou, ktorú tvorí veľké písmeno „K“ umiestnené vo vodorovne vyšrafovanom osemuholníku.
§ 15
(1)
Z každej partie razených mincí vyberá komisia vymenovaná výrobcom náhodným výberom bez predchádzajúcej skúšky rýdzosti a hmotnosti tri mince, ktoré predkladá v zapečatenej obálke spolu s protokolárnym zápisom úradu na vykonanie chemickej skúšky. Na výber mincí výrobca včas prizve zástupcu objednávateľa razby mincí, ktorý sa na výbere mincí môže zúčastniť.
(2)
Partiou je množstvo mincí vyrazené z polotovaru, ktorého hmotnosť pri zlatých minciach, platinových minciach a paládiových minciach môže byť najviac 15 kg a pri strieborných minciach najviac 100 kg.
§ 16
(1)
Rýdzosť zlatých mincí sa určuje kupelačnou metódou podľa technickej normy.1) Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 0,1 ‰.
(2)
Rýdzosť strieborných mincí sa určuje potenciometrickou titráciou podľa technickej normy.2) Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 1 ‰.
(3)
Rýdzosť platinových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy.3) Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 0,1 ‰.
(4)
Rýdzosť paládiových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy.4) Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 1 ‰.
§ 17
Zliatky drahých kovov do hmotnosti 50 g sa označia iba úradným znakom; zliatky s hmotnosťou 50 až 1 500 g sa označia aj číslom zliatku a zliatky s hmotnosťou nad 1 500 g sa označia aj údajom o rýdzosti a hmotnosti.
§ 18
Do 31. decembra 2013 sa za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou považuje tovar, ktorého hmotnosť nie je vyššia ako 3 g pri striebornom tovare.
§ 19
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem § 13 ods. 1 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Tomáš Malatinský v. r.
Príloha k vyhláške č. 119/2013 Z. z.
SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY
1)
STN EN ISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotníckych zliatinách zlata. Kupelačná metóda (skúška tavením) (ISO 11426:1997).
2)
STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) metóda s bromidom draselným (obsahuje opravu AC:1994).
3)
STN EN ISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Gravimetrická metóda po vyzrážaní hexachlóroplatičitanu diamónneho (ISO 11210:1995).
4)
STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Gravimetrická metóda s dimetylglyoxínom (ISO 11490:1995).