140/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „určené pre verejnosť“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „sprievodnej dokumentácii k hračke“ nahrádzajú slovami „návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. o) sa slová „kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou“ nahrádzajú slovami „ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sprievodnú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „pred uvedením hračky na trh“ a slová „sprievodnej dokumentácii k hračke“ sa nahrádzajú slovami „návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „sprievodná dokumentácia“ nahrádzajú slovom „upozornenia“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, návod na použitie a bezpečnostné pokyny“ nahrádzajú slovami „dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
8.
V § 10 ods. 1 druhá veta znie:
„Upozornenia, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa o kúpe hračky, upozornenia podľa odseku 3 a osobitné upozornenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), je výrobca povinný uviesť na spotrebiteľskom obale alebo iným spôsobom tak, aby boli pre spotrebiteľa viditeľné pred kúpou hračky.“.
9.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú obmedzenia použitia hračky, minimálny alebo maximálny vek dieťaťa, a ak je to vhodné, opis schopností dieťaťa potrebných na použitie hračky, maximálna alebo minimálna hmotnosť dieťaťa a požiadavka na zabezpečenie použitia hračky iba pod dohľadom dospelého.“.
10.
V § 10 ods. 4 sa slová „sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „bezpečnostných pokynoch“.
11.
V § 12 ods. 3 sa slová „alebo v sprievodnej dokumentácii“ nahrádzajú slovami „v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch“.
12.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len notifikovaná osoba podľa § 19 ods. 2 a 3.
(2)
Žiadosť o notifikáciu sa podáva písomne na úrad. Žiadosť o notifikáciu môže podať iba právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“). Úrad skúma, či žiadateľ
a)
má pre hračku a na vykonávanie požadovaného postupu posudzovania zhody potrebný počet zamestnancov, ktorí majú
1.
odborné vedomosti a praktické zručnosti na vykonávanie požadovaného postupu posudzovania zhody,
2.
povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedia pri vykonávaní posudzovania zhody,
b)
má zdokumentované postupy, podľa ktorých vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť správnosť výsledku, transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov,
c)
má zavedené postupy, ktorými jednoznačne rozlišuje medzi činnosťou notifikovanej osoby a ostatnými činnosťami vykonávanými žiadateľom,
d)
pri svojej činnosti zohľadňuje veľkosť výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, odvetvie, v ktorom podniká, štruktúru jeho podniku, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobe hračky a hromadný alebo sériový charakter výrobného procesu,
e)
má technické vybavenie potrebné na vykonávanie posudzovania zhody alebo má prístup k takému technickému vybaveniu,
f)
je nezávislý od výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorého hračku posudzuje, a od hračky; za nezávislého žiadateľa sa považuje aj žiadateľ, ktorý patrí do profesijného združenia, ktoré zastupuje osoby zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby hračky, ktorú posudzuje, ak je preukázaná nezávislosť žiadateľa a nedochádza ku konfliktu záujmov,
g)
a jeho štatutárny orgán, ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú dizajnérmi, výrobcami, dodávateľmi, osobami vykonávajúcimi inštaláciu, nákupcami, vlastníkmi, používateľmi alebo osobami vykonávajúcimi údržbu hračky, ktorú posudzujú, ani splnomocnenými zástupcami žiadnej z týchto osôb; notifikovaná osoba môže použiť posudzovanú hračku na výkon činností alebo na osobné účely,
h)
a jeho štatutárny orgán, ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby, konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby hračky ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností, nepodieľajú sa na činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo nestrannosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované, najmä na poradenských službách,
i)
a jeho štatutárny orgán, ako aj jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, sú nestranní,
j)
zabezpečuje, aby činnosť organizačnej zložky alebo subdodávateľa neovplyvňovala dôvernosť, objektivitu a nestrannosť posudzovania zhody,
k)
zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva a údajov, ktoré by mohli byť zneužité,
l)
zabezpečuje, že odmeňovanie štatutárneho orgánu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov posúdení,
m)
má zmluvné zabezpečenie tých činností, ktoré sám pri posudzovaní zhody nie je schopný vykonať,
n)
má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou v rozsahu notifikácie, o ktorú žiada,
o)
má sídlo na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadateľ v žiadosti o notifikáciu uvedie
a)
zoznam činností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,
b)
opis postupov posudzovania zhody,
c)
opis hračky, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je spôsobilý posudzovať jeho zhodu podľa technických požiadaviek.
(4)
Prílohou k žiadosti o notifikáciu sú:
a)
osvedčenie o akreditácii,21) ktoré osvedčuje, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 2,
b)
osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že žiadateľ spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 2, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 2, ak žiadateľ nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 2, ak žiadateľ nevie preukázať ich splnenie predložím osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(5)
Ak žiadateľ predložil osvedčenie o akreditácii podľa odseku 4 písm. a), má sa za to, že žiadateľ spĺňa požiadavky podľa odseku 2 v plnom rozsahu a úrad ich splnenie neskúma.
(6)
Ak žiadateľ predložil doklady podľa odseku 4 písm. b) alebo písm. c), úrad preskúma splnenie požiadaviek podľa odseku 2.
(7)
Úrad vykoná notifikáciu podľa § 19 ods. 1, ak žiadateľ predložil žiadosť o notifikáciu podľa odsekov 3 a 4 a zároveň spĺňa podmienky podľa odseku 2, a žiadateľovi vydá o tom potvrdenie.
(8)
Úrad rozhodne o zamietnutí žiadosti o notifikáciu, ak žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
13.
V § 19 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.
14.
V § 19 ods. 2 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“.
15.
V § 19 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“, slová „čiastočne alebo inak ako predložením osvedčenia o akreditácii“ nahrádzajú slovami „predložením dokladov podľa § 18 ods. 4 písm. b) alebo písm. c)“ a slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.
16.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „sa toto rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „tento zákaz“.
17.
V § 19 ods. 5 sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2,“.
18.
V § 20 ods. 7 písm. c) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2,“.
19.
V § 20 ods. 7 písm. f) sa slová „osobitného predpisu20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2“.
20.
V § 20 ods. 8 sa slová „osobitného predpisu.20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2.“.
21.
V § 20 ods. 11 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2,“.
22.
V § 21 ods. 4 písm. a) sa nad slovo „riziko“ umiestňuje odkaz 22a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
23.
V § 21 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 9“.
24.
V § 21 ods. 12 sa slová „ustanovené osobitným predpisom.20)“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 2.“.
25.
V § 21 ods. 13 sa slová „rozhodnutie o zákaze“ nahrádzajú slovom „zákaz“.
26.
V § 21 ods. 14 písm. a) sa slová „ustanovené osobitným predpisom,20)“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 2,“.
27.
V § 21 ods. 14 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie:
„g)
zanikla bez právneho nástupcu.“.
28.
V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
29.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.
30.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
31.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa za slovo „predstavuje“ vkladá slovo „závažné“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
33.
V § 22 ods. 7 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
34.
Nadpis nad § 27 znie:
„Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia“.
35.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v hračkách a na chemické vlastnosti hračiek,
b)
osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek.“.
36.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú pochybnosti o čase uvedenia hračky na trh, platí, že hračka bola uvedená na trh po 20. júli 2011, ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor nepreukáže opak.“.
37.
V § 28 ods. 2 sa slová „prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 4“.
38.
Nadpis nad § 30 sa vypúšťa.
39.
V § 30 sa slová „prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.
40.
V prílohe č. 2 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 3 prvom bode“ nahrádzajú slovami „vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktoré vydá ministerstvo“.
41.
V prílohe č. 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená j) až m).
42.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
Doterajšie prílohy č. 4 až 6 sa označujú ako prílohy č. 3 až 5.
43.
V prílohe č. 5 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie: „Smernica Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 064, 3. 3. 2012).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.