142/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
ZÁKON
zo 16. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
škodlivé látky sú látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
2.
V § 2 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov,“.
3.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:
„k)
výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením,
l)
obchodný dom je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov,
m)
úradná budova je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý slúži alebo je určený na plnenie úloh orgánov verejnej moci,1aa)
n)
pokrm je upravená potravina určená na bezprostredné požívanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Dodatočné varovania sú:
a)
„Fajčenie spôsobuje deväť z desiatich prípadov rakoviny pľúc“,
b)
„Fajčenie spôsobuje rakovinu úst a hrdla“,
c)
„Fajčenie poškodzuje vaše pľúca“,
d)
„Fajčenie spôsobuje infarkt“,
e)
„Fajčenie spôsobuje mozgovú porážku a ťažké zdravotné postihnutia“,
f)
„Fajčenie upcháva vaše tepny“,
g)
„Fajčenie zvyšuje riziko slepoty“,
h)
„Fajčenie poškodzuje vaše zuby a ďasná“,
i)
„Fajčenie vám môže zabiť nenarodené dieťa“,
j)
„Dym z vašej cigarety škodí vašim deťom, rodine a priateľom“,
k)
„V prípade detí fajčiarov je väčšia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť“,
l)
„Skoncujte s tým hneď teraz - zostaňte nažive pre svojich blízkych“,
m)
„Fajčenie znižuje plodnosť“,
n)
„Fajčenie zvyšuje riziko impotencie“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „areáli týchto zariadení“ nahrádzajú slovami „týchto zariadeniach“.
7.
V § 7 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy,2aa) vo vozidlách osobnej dopravy,2ab) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b)
v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:
„2aa)
§ 20 ods. 1 a 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
2ab)
§ 8 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.
8.
V § 7 ods. 1 písmená e) až h) znejú:
„e)
v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
f)
v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
g)
v
1.
úradných budovách okrem fajčiarní,
2.
obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
h)
v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“ nahrádzajú slovami „pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
10.
V § 8 ods. 3 sa slová „ktorý musí byť umiestnený“ nahrádzajú slovami „ktoré musí byť umiestnené“.
11.
V § 10 ods. 7 sa slová „od 331 eur do 3 319 eur“ nahrádzajú slovami „od 500 eur do 15 000 eur“.
12.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, možno označovať dodatočným varovaním podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013 najneskôr do 27. marca 2014.
(2)
Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, na ktorom je uvedené dodatočné varovanie podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013, možno uvádzať na trh najneskôr do 28. marca 2016.
(3)
Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorí prevádzkujú zariadenia podľa § 7 ods. 1, v ktorých sa od 1. júla 2013 zakazuje fajčiť, sú povinní splniť povinnosť podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4)
Konania podľa tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2013, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013.“.
13.
V § 13 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.
14.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
15.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod.
16.
V prílohe prvom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.6;“.
17.
Príloha sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2012).“.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z. a zákona č. 301/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 poslednej vete sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „na maloletú osobu podľa odseku 3 sa okrem oprávnenia podľa odseku 6 písm. a) práva a povinnosti inšpektorov nevzťahujú“.
3.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Slovenská obchodná inšpekcia je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej osoby oprávnená vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja podľa osobitného predpisu11a) za prítomnosti maloletej osoby.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2009 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.