15/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“ vkladajú slová „činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len „varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“)“.
2.
V § 2 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe.
(5)
Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom sa nezriaďuje samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“) podľa § 3 ods. 1, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), ktorý umožňuje prenos varovnej informácie z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra.“.
3.
V § 2 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra na ich odvysielanie vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti.“.
4.
V § 2 odsek 10 znie:
„(10)
Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje dopravným prostriedkom, ktorý je vybavený zariadením na odvysielanie varovnej informácie.“.
5.
V § 3 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „autonómny systém“)“.
6.
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Kaliňák v. r.