162/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov“),
b)
systémy posudzovania parametrov,
c)
vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“).
§ 2
Zoznam skupín stavebných výrobkov
(1)
V prílohe č. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledujúce systémy posudzovania parametrov:
a)
systémy podľa § 3 ods. 1 platné pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú slovenské technické normy určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „určená norma“) alebo technické posúdenia vydané podľa § 3 zákona (ďalej len „SK technické posúdenie“),
b)
systémy podľa § 3 ods. 3.
(2)
Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých sú predpísané systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3, nevzťahujú harmonizované normy,1) uplatnia sa na posudzovanie ich parametrov analogické systémy podľa § 3 ods. 1.
(3)
Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny stavebných výrobkov podľa účelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci a ktorý z hľadiska rizika pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho podstatné vlastnosti alebo na jeho výrobu.
§ 3
Systémy posudzovania parametrov
(1)
Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, sa vykonáva jedným systémom alebo kombináciou niekoľkých systémov posudzovania parametrov označených ako systém I+, systém I, systém II+, systém III a systém IV takto:
a)
systém I+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov vydá certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „SK certifikát výrobku“) na základe
2a.
určenia typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
2d.
kontrolných skúšok (vrátane odberu vzoriek),
b)
systém I: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov vydá SK certifikát výrobku na základe
2a.
určenia typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
c)
systém II+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
1c.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“) na základe
2a.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2b.
priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
d)
systém III: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností:
1.
výrobca vykonáva riadenie výroby,
2.
osoba autorizovaná ako skúšobné laboratórium vykoná určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,
e)
systém IV: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.
(2)
Ak je pre stavebný výrobok určených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden systém je určený na základný účel použitia v stavbe a ostatné systémy, ktoré sa vzťahujú na špecifický účel použitia v stavbe, sú určené na posudzovanie parametrov len tých vlastností, ktoré špecifický účel použitia v stavbe podmieňujú.
(3)
Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia,2) sa uplatňujú systémy posudzovania parametrov podľa osobitného predpisu.3) Konkrétny systém alebo systémy posudzovania parametrov takýchto stavebných výrobkov predpísané v harmonizovaných normách alebo európskych technických posúdeniach majú prednosť pred systémami predpísanými v prílohe č. 1.
§ 4
Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň
(1)
Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.4)
(2)
Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa považuje za
a)
náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo
b)
nenáchylnú na zmeny vo výrobe.
(3)
Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.5)
§ 5
Vzory vyhlásenia o parametroch
(1)
SK vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1 obsahuje najmä údaje podľa § 6 ods. 2 zákona. Vzor SK vyhlásenia o parametroch je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3 má formu a obsah podľa vzoru v osobitnom predpise.6)
§ 6
Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov
Požiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, vo Švajčiarskej konfederácii7) alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 7
Prechodné ustanovenie
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy č. 1 sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. decembra 2013.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.8)
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.
SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV S URČENÝMI SYSTÉMAMI POSUDZOVANIA PARAMETROV
Oblasť použitia výrobkov
Číslo Názov skupiny výrobkov Členenie skupiny SPPa)
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
0101 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do stavieb pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, stavieb železníc, zemných stavieb, základov a podperných konštrukcií, odvodňovacích systémov, stavieb na ochranu proti erózii, stavieb nádrží a hrádzí, stavieb kanálov a do stavieb na likvidáciu tuhých odpadov Podľa účelu:
na filtráciu 2+
na odvodňovanie 2+
na ochranu 2+
na vystužovanie 2+
aj na oddeľovanie 4
0102 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do podzemných stavieb a tunelov alebo do stavieb na zadržiavanie kvapalných odpadov   2+
0103 Geosyntetické zábrany proti kvapalinám pri stavbe nádrží a hrádzí, tunelov a podzemných stavieb, proti kvapalinám a plynom v skládkach tekutých odpadov, pri stavbe prečerpávacích staníc alebo bezpečnostných nádrží, stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov a pri stavbách dopravnej infraštruktúry   2+
0104 Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy   II+
0105 Prefabrikované pilóty a súvisiace konštrukčné prvkyb)   2+
0106 Základové trámy a pätky   2+
Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
0201 Zemné a horninové kotvy   III
Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
0301 Prvky oporných múrov z betónuc)   2+
0302 Kameň na gabióny   2+
0303 Siete na gabióny   III
0304 Gabiónové bloky   II+
0305 Kameň na vodné stavby Podľa kategórie vodnej stavby:9)
I., II. a III. kategória 2+
IV. kategória 4
Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
0401 Hydroizolačné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlažie
(nepodpivničené) a pre podzemné (pivničné) priestory
Na základný účeld) 3
2+e)
0402 Hydroizolačné pásy pre murované steny Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB
s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO
0403 Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny a strechy (A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
0404 Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky (A1 až E),12) F 4
0407 Hydroizolačné pásy na betónové mostovky   2+
0408 Vodotesné zostavy/systémy na mostovky   II+
(2+)
Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
0501 Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest   2+
0502 Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôch a špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch Na základný účeld) 2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) 1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL 3
(A1FL až EFL),12) FFL 4
0503 Klzné tŕne a zálievky pre betónovéc) vozovky   4
0504 Mostné dilatačné závery   I
0505 Prefabrikované dielce mostných ríms   II+
0506 Dilatačné závery dopravných plôch okrem mostov   III
0507 Zálievky a tmely na chodníky okrem chemických prevádzok, ciest a iných dopravných plôch, letiskových dráh a čističiek odpadových vôd Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
0508 Dosky, dlažbové kocky a obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby   4
0509 Betónové dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky na vonkajšie dlažby   4
0510 Dlažbové tehly   4
0511 Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0508 a 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo z roštov, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky a terazzové dlaždice   4
0512 Vegetačné dielce13)   IV
0513 Cestné záchytné systémy – zvodidlá, tlmiče nárazov, premiestniteľné bariéry, laná a rímsy   1
0514 Záchytné systémy na ochranu chodcov   I
0515 Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky   1
0516 Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciu   1
0517 Prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie   1
0518 Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protišmykových prísad   1
0519 Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek   1
0520 Protihlukové steny a zariadenia   3
0521 Zariadenia proti oslneniu protiidúcimi vozidlami a externými zdrojmi svetla   3
Stožiare
0601 Osvetľovacie stožiare, oceľové, hliníkové a z polymérov vystužených vláknom   1
0602 Osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu   1
0603 Drevené stĺpy na nadzemné elektrické vedenia   2+
0604 Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti na nadzemné elektrické vedenia, trakčné vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia   2+
Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu
0701 Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystuženého oceľovými vláknami a železobetónu, s tesnením alebo bez tesnenia, na kanalizačné potrubia   4
0702 Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizačné potrubia   4
0703
 
07040705
Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov
 
Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí vrátane
stúpadiel, rebríkov a zábradlí


Zavzdušňovacie ventily na odpadové potrubia budov
Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
0706
 
 
0707
Čerpacie stanice odpadových vôd a spätné klapky na
odpadové vody na použitie vo vnútri budov

Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a nádrže žúmp
Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
0708 Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov
a inžinierskych stavieb vrátane ciest
Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
0709 Poklopy a vtokové mreže na použitie na vozovkách, na odstavných
pruhoch, na parkoviskách a spevnených plochách mimo budov
Na základný účeld) IV
I) Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
0710 Skriňové priepusty z betónuc) Podľa účelu:
konštrukčnéb) – veľké priepusty 2+
nenosné – malé priepusty 4
0711 Odvodňovacie žľaby na komunikácie a plochy pre vozidlá a pre chodcov Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
0712 Podlahové vpusty   IV
Ložiská pre stavby
0801 Guľové a valcové ložiská s PTFE   1
0802 Ostatné ložiská pre konštrukcie budov a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicou použiteľnosti a medzných stavov   1
0803 Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcie   III
0804 Protiseizmické zariadenia   3
Kamenivo
0901 Kamenivo do betónu   2+
0902 Kamenivo do malty Podľa účelu:
do murovacích mált 2+
do ostatných mált 4
0903 Ľahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej malty Podľa účelu:
do betónov a murovacích a injektážnych mált 2+
do ostatných mált 4
0904 Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia a konštrukcie koľajového lôžka Podľa druhu trate:
pre rýchlostné trate 2+
pre ostatné trate 4
0905


0906
Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky
stmelených materiálov na konštrukcie ciest

Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch
Podľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV14) a konštrukcie letiskových dráh 2+
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením  tried V a VI14) 4
0907 Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk a iných dopravných plôch Podľa účelu:
do obrusných vrstiev 2+
do ostatných vrstiev 4
Cementy, vápna a iné spojivá
1001 Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí   1+
1002 Špeciálne cementy odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre a proti morskej vode, nízko alkalické cementy, hlinitanovápenaté cementy s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, murovacie cementy a cestné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí   1+
1003 Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí   2+
1004 Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált   2+
Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
1101 Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach   II+
1102 Striekané betóny   II+
1103 Zmesi na injektážne (zálievkové) malty   II+
1104 Priemyselne vyrábané malty na murovanie Podľa druhu:h)
navrhovaná malta 2+
malta s predpísaným zložením 4
1105 Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált   4
1106 Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietky   IV
1107 Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych mált Podľa druhu:i)
druh I 2+
druh II 1+
1108 Prísady do betónu, mált a zálievok a prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž   2+
Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
1201 Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, zvárané siete a priestorová
(priehradová) výstuž
  I+
1202 Vlákna na zvýšenie pevnosti betónov a mált vrátane injektážnych mált (rozptýlená výstuž) Podľa účelu:
do konštrukčnýchb) betónov
a mált
1
do ostatných betónov a mált 3
1203 Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie káble   I+
1204 Systémy na dodatočné predpínanie konštrukcií okrem rúrok a puzdier   I+
(1+)
1205 Rúrky a puzdrá na ochranu a vedenie predpínacích výrobkov   4
Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1301 Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov   2+
Murovacie prvky a doplnkové výrobky
1401 Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, vnútornými alebo vonkajšími, okrem debniacich tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek a panelov s výškou jedného poschodia Podľa kategórie:j)
kategória I 2+
kategória II 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:k)
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
1402 Doplnkové stavebné dielce do muriva, najmä spony, ťahadlá, závesy, podperné uholníky, konzolky, preklady a oceľová výstuž do ložných škár a stykov   3
Zabudované debniace systémy
1501 Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo panelov prepojených rozperkami vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a iných materiálov, ktoré sa vypĺňajú betónom, prípadne betónom s výstužou slúžiace na konštrukcie nenosných i nosných vnútorných i vonkajších stien Na základný účeld) II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 až E),12) F
II+
(2+)
1502 Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo panelov z betónu prepojených rozperkami Podľa nosnosti:
nosné 2+
nenosné 4
Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb
1601 Konštrukčnéb) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónuc) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané   2+
1602 Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva   1
1603 Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného dreva Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 až E),12) F
2+
1604 Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze dreva   I (1+)
1605 Prefabrikované konštrukčnéb) panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod.   I (1)
1606 Panely betónovéc) bez vystrojenia alebo s vystrojením pre električkové trate   II+
Systémy budov a miestností a stavebné bunky
1701 Systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou   I (1)
1702 Systémy budov s kovovou konštrukciou alebo s betónovouc) rámovou konštrukciou   I (1)
1703 Prefabrikované stavebné bunky okrem prefabrikovaných garáží   I (1)
1704 Systémy chladiarní bez chladiaceho systému na inštaláciu vo vnútri budov   I (1)
1705 Prefabrikované garáže   2+
Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
1801 Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva, vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo – štiepkových dosák spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu biotickými činiteľmi Podľa účelu a reakcie na oheň:
konštrukčnéb) prvky
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 až E),12) F
2+
nenosné prvky
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
1802 Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C),10)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10)
1
(A1, A2, B, C)11), D, E,
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL
3
(A1 až E),12) F,
(A1FL až EFL),12) FFL
4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
Na delenie požiarnych úsekov 3
Na použitie podľa PNL 3
1803 Samonosné kompozitné ľahké panely (okrem výrobkov skupiny 1802) skladajúce sa z opláštenia z rozličných organických, minerálnych alebo kovových materiálov z vonkajšej strany alebo aj z vnútornej strany spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj izolačným jadrom, ktoré sú určené na konštrukcie vnútorných a vonkajších stien, stropov a striech a obklady stien Na základný účeld) IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C),10)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10)
I (1)
(A1, A2, B, C)11), D, E,
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL
III (3)
(A1 až E),12) F,
(A1FL až EFL),12) FFL
IV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO III (3)
Na delenie požiarnych úsekov III
(3)
Na použitie podľa PNL III
(3)
Tepelnoizolačné výrobky a systémy
1901 Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy – KZS, resp. ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami malty Na základný účeld) II+
(2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 až E),12) F
II+
(2+)
1902 Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures) skladajúce sa z vonkajších obkladových prvkov, tepelnoizolačnej ­vrs­tvy a z upevňovacích prvkov. Obkladové prvky sa môžu dodávať už spojené s izolačnou vrstvou alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe. Upevňujú sa tak, aby medzi izolačnou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzera Na základný účeld) III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
1903 Priemyselne vyrábané tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme, určené na tepelnú izoláciu budov
 
Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
1904 Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných alebo penových materiálov, určené na tepelnú izoláciu budov (A1, A2, B, C)10)
 
1
 
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
1905


1906
Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách určené
na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie
 
Tepelnoizolačné výrobky na cesty, na železničné dráhy a iné použitie v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)
(A1 až E),12) F 4
   
   
Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
2001 Závesné steny Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E, F 3
2002 Konštrukčnéb) lepené steny s presklenou fasádou alebo strechy rovnakého systému s minimálnym sklonom 70, mechanickým prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovy Podľa typu:1)
typy I a III II+
(2+)
typy II a IV I (1)
2003 Samonosné priesvitné strešné systémy okrem zostáv na báze skla Na základný účeld) III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO III (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO IV (4)
Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
2101


 
 
2102
 
2103

 
 
2104
Strešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky – keramické,
betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové,
asfaltové a pod.
 
 
Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod.
 
Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné
panely s izoláciou alebo bez nej
 
 
Strešné okná a strešné svetlíky
Na základný účeld) 4
3m)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO 4
Na použitie v požiarnych úsekoch 3
Na použitie prispievajúce
k tuhosti strechy
3
Na použitie podľa PNL 3
Strešné membránové a liate výrobky
2201 Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky Poznámka:
Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403, 0404 a 0405
2202
 
 2203
Strešné vodotesné systémy aplikované v tekutom stave
 
 
Na základný účeld) III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO III (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO IV (4)
Na použitie podľa PNL III (3)
Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny Na základný účeld) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO III
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO IV
Na použitie podľa PNL III
2204 Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, prípadne aj s tepelnou izoláciou   II+
(2+)
Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
2301 Strešné prístupové systémy, najmä strešné lávky a stupne, nástupné plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na údržbu a opravy striech   3
2302 Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhľadové dosky striech   IV
2303 Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strešnú skladanú krytinu Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:  
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Na použitie podľa PNL 3
Dvere, brány a kovania
2401 Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov   I
2402 Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám   1
2403 Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám   1
2404 Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania   3
2405 Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné použitie medzi priestormi s rovnakým prostredím   IV
Okná
2501 Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace konštrukcie požiarnych úsekov   I
2502 Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty   I
2503 Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania   3
Okenice a rolety
2601 Okenice a rolety s kovaním alebo bez kovania na vonkajšie použitie   4
Špecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
2701
 
 
 
 
Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez vložky, izolačné sklené dielce, sklené tvarovky a panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokov
 
 
Na základný účeld) 4
Podľa špecifických vlastností,
resp. účelu:
odolné voči požiaru 1
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchu 1
bezpečné (riziko úrazu) 3
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO,
resp. potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E 3
(A1 až E),12) F 4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
2702 Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu Na základný účeld) IV
Podľa špecifických vlastností,
resp. účelu:
odolné voči požiaru I
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchu I
bezpečné (riziko úrazu) III
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E III
(A1 až E),12) F IV
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO III
2703 Tmely na zasklievanie okrem tmelov na akváriá, konštrukčnéb) zasklenia, tmelenia izolačných skiel, horizontálneho zasklievania do sklonu < 70 a tmelenia organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod. Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
2704 Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.   III
Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
2801 Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových a podkrovných schodov) Na základný účeld) II+
(2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
2802 Prefabrikované schodiská z betónuc)   2+
2803 Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri
a v exteriéri
Podľa nosnosti:
nosné III
nenosné IV
Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny
2901 Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné zabudovanie Na základný účeld) IV (4)
Na oddeľovanie požiarnych úsekov III (3)
Bezpečné (riziko úrazu) III (3)
Na použitie podľa PNL III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
2902 Tmely na priečky a vnútorné steny Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy
3001 Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, na obklady stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy) Na základný účeld) 4
Na požiarnu ochranu 3
3002
 
Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkov Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Na požiarnu ochranu konštrukčných prvkov a oddeľovanie požiarnych úsekov 3
Na vystuženie drevených rámových stien a dreveného krovu 3
Výrobky na dlažby a podlahy
3101 
3102
Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety,
krycie mriežky a platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky
na báze dreva na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných
dopravných komunikácií
 
Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií
Podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) 1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL 3
(A1FL až EFL),12) FFL 4
Na použitie podľa PNL 3
3103


 
3104
Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy
do podláh, potery na podlahy vrátane vnútorných verejných
dopravných komunikácií
 
Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice
Na vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) 1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL až EFL),12) FFL 3
Na vonkajšie použitie 4
3105 Náterové látky na povrchové úpravy podláh   IV
Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
32013202
Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle,
dosky [okrem dosák z betónuc)], panely a profily na obklady
stien a stropov v interiéri a v exteriéri

Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a v exteriéri
Na základný účeld) 4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Na požiarnu ochranun) 3
Na vystuženieo) 3
Bezpečné (riziko úrazu)p) 3
Na použitie podľa PNL 3
3203 Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhľadov Na základný účeld) IV
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
3204 Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriéri Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
3205 Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej izolácii stien okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem systémov skupín 1901, 1902 a 2002 Na základný účeld) II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
3206 Prefabrikované kovové rámy na zavesenie ťažkých podhľadov, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E,
(A1 až E),12) F
II+
 
Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
3301 Spojovacie prvky na kovové konštrukčnéb) časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami   2+
3302 Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčnéhob) dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince   3
3303 Šmykové dosky a styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi na výrobky z konštrukčnéhob)dreva   2+
3304 Trojrozmerné spojovacie klincované dosky na výrobky z konštrukčnéhob) dreva   II+ (2+)
3305 Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie alebo na podoprenie ľahkých zavesených stropných podhľadov, inštalácií a pod.   II+ (2+)
3306 Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy) určené na upevnenie alebo podoprenie betónových konštrukčnýchb) prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropy   I (1)
3307 Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo na podoprenie konštrukčnýchb) prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby alebo ťažkých prvkov, ako sú obvodové plášte a inštalácie   I (1)
3308 Plastové kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú fasádne systémy, vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo na podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov   II+ (2+)
3309 Materiály na zváranie kovových konštrukčnýchb) častí stavieb   2+
3310 Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech   III
3311 Upevňovače zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových podložiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy strešných systémov   III
3312 Dilatačné čapy umožňujúce vzájomný pohyb medzi spojenými doskami alebo medzi doskami a stenami Na základný účeld) II+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
3313 Lepidlá na použitie v konštrukčnýchb) častiach budov a inžinierskych stavieb Na základný účeld) 2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu15)
3401 Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 3402 až 3409   I+
3402 Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom   I+
3403 Prípojné hadice   I+
3404 Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody inštalované na povrchu alebo pod povrchom   I+
3405 Ochranné a bezpečnostné zariadenia, ako sú hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží a pod.   I+
3406 Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárnych potrubí   I+
3407 Armatúry   I+
3408 Čerpadlá a vodomery   I+
3409 Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá   I+
Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu,15) plyn a tekuté palivá
3501 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov Na základný účeld) 4
Na vykurovacie systémy 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:q)
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
3502 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB 1
Na inštalácie v priestoroch, kde sa vyžaduje požiarna odolnosťr) 1
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
3601 Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
 
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
Aca, B1ca, B2ca, Cca I+
Dca, Eca III
Fca IV
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosť I+
Na použitie podľa PNL III
3602
36033604
Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojiny, závesy na uloženie káblov
a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie,
riadenie a komunikáciu


Výrobky na spájanie káblov (škatule a úplné kryty) na rozvod
elektrickej energie, riadenie a komunikáciu


Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosť I
3605 Príslušenstvo káblov (káblové elektroinštalačné rúrky, lišty, kanály a škatule a pod.) Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na šírenie plameňa a PNL na obsah halogénových prvkov III
Komíny
3701 Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vložky, tvarovky a prvky vonkajšieho plášťa, materiály na murované vložky a oceľové prefabrikáty a vložky samostatne stojacich komínov   2+
3702 Komínové systémy s plastovými vložkami Na základný účeld) 2+
4s)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
3703 Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov   4
Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky
38013802

3803

3804
Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných
priestorov, ako sú kachle, pece a vstavané spotrebiče
(kozubové vložky a pod.)

Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosť

Vykurovacie telesá spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá

Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie, najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémy
Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
3805 Žiaruvzdorné prvky a malty na stavbu vstavaných spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov   III
Sanitárne zariadenia a materiály
3901 Drezy, umývadlá, komunálne žľaby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane a sprchovacie vaničky   4
3902 Sprchové a vaňové zásteny a ochranné kryty   4
3903 Zostavy toaletných modulov   IV
3904 Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety   4
3905 Splachovače   4
3906 Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
3907 Tmely na spoje prvkov sanitárnych zariadení okrem tmelov v priemyselných aplikáciách, v rozvodoch pitnej vody, v styku s potravinami a v aplikáciách pod vodou, ako sú bazény, odpadové potrubia a pod. Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
4001
4002
Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej
odolnosti, najmä nátery, povlaky alebo obloženia okrem sadrových
výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných
železobetónových prvkov

Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru, ako sú tmely, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste alebo v prefabrikovaných podobách, ako sú dosky, bloky, vankúše, vrecia, ovínadlá, rukávy a pod., požiarne tesnenia prestupov, tesnenia lineárnych spojov, potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne uzávery,16) ako sú požiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzávery
Na základný účeld) I (1)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I (1)
(A1, A2, B, C),11) D, E III (3)
(A1 až E),12) F IV (4)
4003 Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod splodín horenia a tepla   1
4004 Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod splodín horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie   1
4005 Systémy na potlačenie výbuchu a ich komponenty   I
Stabilné hasiace zariadenia
4101 Hydranty a hadicové hasiace zariadenia   1
4102 Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení   1
4103 Komponenty plynových hasiacich zariadení   1
4104 Komponenty práškových hasiacich zariadení   I
4105 Komponenty penových hasiacich zariadení   I
Komponenty a zariadenia požiarnej signalizácie
4201 Elektrická požiarna signalizácia – zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru   1
4202 Elektrická požiarna signalizácia – napájacie zariadenia   1
4203 Elektrická požiarna signalizácia – bodové tepelné hlásiče   1
4204 Elektrická požiarna signalizácia – bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu   1
4205 Elektrická požiarna signalizácia – líniové dymové hlásiče využívajúce optický lúč   1
4206 Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 4201 až 4205 – hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia   1
4207 Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarov   I
Náterové a penetračné látky a systémy
4301


 
4302

 
4303
Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných
častí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových
stavieb a ochrany pred požiarom
 
Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov
a nádrží proti korózii
 
Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou
a náterové systémy proti vlhkosti
Na základný účeld) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky
4401
 
4402
Systémy do plávajúcich podláh na tlmenie vibrácií a hluku
 
Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku
Na základný účeld) III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) I
(A1, A2, B, C),11) D, E III
(A1 až E),12) F IV
4403 Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií   III
Výrobky na opravy a ochranu betónovýchc) konštrukcií
4501


4502


 
4503
Výrobky na opravy betónovýchc) konštrukcií,
napríklad na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod.
 
Výrobky na dodatočné zosilnenie betónovýchc) konštrukcií,
napríklad kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený
povrch nosníkov a pod.
 
Výrobky na ochranu betónovýchc) konštrukcií, napríklad na impregnovanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstuže a pod.
Podľa účelu:
na konštrukčnéb) časti 2+
na ostatné časti 4
Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11) D, E 3
(A1 až E),12) F 4
Zvláštne výrobky
4601 Prefabrikované silá z betónuc) na sypké materiály a kontajnery na pevný odpad ukladané do zeme   II+
4602 Prefabrikované výrobky z betónuc) pre málo namáhané a nenosné časti stavieb okrem rúr, nádrží a prvkov plotov, napríklad telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod.   IV
4603 Prefabrikované prvky z betónuc) na ploty   4
4604 Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom   I
4605 Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na inžinierske stavby   I (1)
4606 Požiarne výťahy   I
4607 Systémy sanácie vlhkého muriva   IV
4608 Systémy zasklenia balkónov a lodžií   III
4609 Výrobky na povrchy detských ihrísk Na vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) I
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),11)DFL, EFL, (A1FL až EFL),12)FFL III
Na vonkajšie použitie IV
4610 Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a stien vlhkých miestností, napríklad kúpeľní, umyvární a práčovní   I (1)
4611 Tmely na vonkajšie steny budov Na základný účeld) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)10) 1
(A1, A2, B, C),11)D, E 3
(A1 až E),12)F 4
4612 Ochranné zábradlia17)pre budovy   III
Použité skratky:
PNL – predpisy o nebezpečných látkach,
PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti,
RVO – reakcia na vonkajší oheň,
SPP – systém posudzovania parametrov,
TRO – trieda reakcie na oheň.
Vysvetlivky:
a) Systémy posudzovania parametrov I+, I, II+, III a IV sú systémami podľa § 3 ods. 1 a uplatňujú sa vtedy, keď sa na výrobky vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia. Ak sa na výrobky vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia, uplatňujú sa systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3. Pre výrobky v skupinách, na ktoré sa vzťahujú európske hodnotiace dokumenty podľa čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 305/2011, sú konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3 uvedené v zátvorke, ktoré sa uplatnia, ak je výrobok v súlade s európskym technickým posúdením vydaným podľa európskeho hodnotiaceho dokumentu. Ak je však takýto výrobok v súlade s SK technickým posúdením, uplatnia sa konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1.
b) Výraz „konštrukčný“ charakterizuje účel výrobku v stavbe ako časti konštrukcie stavby zabezpečujúcej stabilitu stavby (nosný prvok) alebo ako samonosného prvku, ktorý prenáša aj vonkajšie zaťaženie (napr. zaťaženie vetrom).
c) Výrazy „betónové“ alebo „z betónu“ charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ľahkého alebo autoklávového prevzdušneného betónu, a to s výstužou alebo bez nej.
d) Základným účelom je taký účel výrobku v stavbe, pri ktorom sa pre skupinu alebo skupiny výrobkov nedeklaruje špecifický účel alebo použitie v takých stavbách alebo častiach stavieb, na ktoré sa vzťahujú špecifické predpisy, požiadavky alebo vlastnosti, ktoré sa uvádzajú v texte pod základným účelom. Ak sa uplatní jeden alebo viaceré systémy posudzovania parametrov vyžadované pri rešpektovaní špecifík, tento systém alebo systémy sa uplatnia spolu so systémom určeným na základný účel, pričom výrobca vydá len jedno vyhlásenie o parametroch.
e) Vzťahuje sa na skupiny 0401 a 0404.
f) Vzťahuje sa na skupiny 0404 a 0405.
g) Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.
h) Zloženie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cieľom dosiahnuť špecifikované vlastnosti (koncepcia kvality). Malta s predpísaným zložením sa vyrába podľa predpísanej receptúry (koncepcia receptúry).
i) Druh I zahŕňa prímesi z inertných alebo takmer inertných materiálov. Druh II zahŕňa prímesi z aktívnych materiálov.
j) Murovacie prvky kategórie I majú zaručenú pevnosť v tlaku s pravdepodobnosťou porušenia nie väčšou ako 5 %, na rozdiel od kategórie II s nezaručenou mierou spoľahlivosti.
k) Vzťahuje sa len na prvky s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, pričom sa uplatní aj systém posudzovania parametrov podľa kategórie prvku.
l) Systémy typu I a III, na rozdiel od systémov typu II a IV, obsahujú prvky znižujúce riziko pre prípad zlyhania lepených spojov.
m) Vzťahuje sa na skupinu 2104.
n) Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.
o) Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.
p) Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené podhľady a výrobky skupín 3202 a 3203.
q) Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, na armatúry a bezpečnostné zariadenia.
r) Vzťahuje sa len na nádrže.
s) Vzťahuje sa na komínové nadstavce.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.
VZOR
SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
1)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).
2)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
3)
Príloha V nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
4)
Napríklad rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“, daným rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES L 267, 19. 10. 1996), v znení rozhodnutia Komisie č. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12. 10. 2000) a rozhodnutia Komisie č. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12. 6. 2003), rozhodnutie Komisie č. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň určitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18. 1. 2003) v znení rozhodnutia Komisie č. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7. 10. 2006) a rozhodnutia Komisie č. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).
5)
Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o reakciu na vonkajší oheň strešných krytín (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000), rozhodnutie Komisie č. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28. 5. 2005) a rozhodnutie Komisie č. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkajší oheň určitých stavebných výrobkov, pokiaľ ide o strešné sendvičové panely s obojstranným kovovým opláštením (Ú. v. EÚ L 244, 7. 9. 2006).
6)
Príloha III nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
7)
Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11, zv. 41). Rozhodnutie č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy I (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).
8)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).
9)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
13)
Vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochy podľa STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov.
14)
STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.
15)
Podľa STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.
16)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
17)
STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
1)
Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.
2)
Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
3)
Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.
4)
Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.