167/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z., vyhlášky č. 563/2007 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Banská Bystrica sa za slovo „Poltár“ vkladá slovo „Revúca“.
2.
V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Košice sa vypúšťajú slová „Levoča“ a „Revúca“.
3.
V prílohe stĺpci „Územný obvod“ pri colnom úrade Prešov sa za slovo „Kežmarok“ vkladá slovo „Levoča“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Peter Kažimír v. r.