190/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z. a zákona č. 49/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu,
b)
práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov,
c)
zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb,
d)
úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne,
e)
poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.“.
2.
V § 3 ods. 8 písm. a) sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vydaný orgánmi Slovenskej republiky“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka alebo
4.
vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e sa vypúšťa.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
6.
V § 4 ods. 2 a 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.
7.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d).“.
8.
V § 4 ods. 5 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
9.
V § 4 ods. 6 písm. b) uvádzacia veta znie:
„b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:“.
10.
V § 4 ods. 6 písm. b) druhý bod znie:
„2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o právnickú osobu, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom ohlasovne.“.
11.
V § 4 ods. 7 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a za slovo „vyplniť“ sa vkladajú slová „a podpísať“.
12.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,“.
13.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni predložené okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 aj tieto doklady:
a)
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b)
dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c)
rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d)
dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
14.
V § 8 ods. 3 sa slová „platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „doklady podľa § 3 ods. 8 písm. a), c) a d)“.
15.
V § 8 ods. 5 poslednej vete sa slová „vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu“ nahrádzajú slovami „vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti“.
16.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.“.
17.
V § 10 písmeno c) znie:
„c)
urobiť záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 8, § 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 3 alebo § 9,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.“.
18.
V § 10 písmeno e) znie:
„e)
zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup do registra alebo ak nemá zabezpečený priamy vstup do registra, doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,“.
20.
V § 11 písm. i) sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne aj číslo bytu“ sa nahrádzajú slovami „a číslo bytu, ak sa dom člení na byty“.
21.
V § 11 písm. n) sa vypúšťajú slová „a údaj o poslednom trvalom pobyte“.
22.
V § 15 písm. b) sa prvý bod dopĺňa bodom 1g, ktorý znie:
„1g.
číslo bytu,“.
23.
V § 15 písm. b) sa druhý bod dopĺňa bodom 2g, ktorý znie:
„2g.
číslo bytu,“.
24.
V § 15 písm. d) ôsmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová „prepustení zo štátneho zväzku“ sa nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
25.
V § 16 písm. d) siedmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová „prepustení zo štátneho zväzku“ sa nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
27.
V § 20 sa za slovo „orgánov“ vkladá čiarka a slová „obcí poverených viesť matriku“.
28.
V § 21 sa slová „prepustení zo štátneho zväzku“ nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
29.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“.
30.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
31.
V § 22a ods. 1 a 2 sa slová „Štátne orgány a ohlasovne“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne“.
35.
V § 25 ods. 2 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a do registra (§ 13)“ sa nahrádzajú slovami „do registra (§ 13) a do registra fyzických osôb (§ 23a)“.
36.
V § 25 ods. 3 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a z registra (§ 13)“ sa nahrádzajú slovami „z registra (§ 13) a z registra fyzických osôb (§ 23a)“.
37.
V § 26 ods. 4 sa za číslo „17“ vkladá čiarka a slová „§ 23b“.
38.
Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26b
Kontrola
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady a ministerstvo.
(2)
Obvodný úrad vykonáva v ohlasovniach vo svojom územnom obvode kontrolu najmenej jedenkrát za rok.
(3)
Obvodný úrad je povinný každoročne predložiť ministerstvu správu o vykonaní kontroly, o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 31. marca.“.
Čl. II
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov, Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi; ustanovenia osobitného predpisu3b) sa nepoužijú.“.
Čl. III
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.