190/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z. a zákona č. 49/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu,
b)
práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov,
c)
zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb,
d)
úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne,
e)
poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.“.
2.
V § 3 ods. 8 písm. a) sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vydaný orgánmi Slovenskej republiky“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka alebo
4.
vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e sa vypúšťa.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
6.
V § 4 ods. 2 a 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.
7.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d).“.
8.
V § 4 ods. 5 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
9.
V § 4 ods. 6 písm. b) uvádzacia veta znie:
„b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:“.
10.
V § 4 ods. 6 písm. b) druhý bod znie:
„2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o právnickú osobu, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom ohlasovne.“.
11.
V § 4 ods. 7 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“ a za slovo „vyplniť“ sa vkladajú slová „a podpísať“.
12.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,“.
13.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni predložené okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 aj tieto doklady:
a)
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b)
dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c)
rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d)
dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
14.
V § 8 ods. 3 sa slová „platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „doklady podľa § 3 ods. 8 písm. a), c) a d)“.
15.
V § 8 ods. 5 poslednej vete sa slová „vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu“ nahrádzajú slovami „vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti“.
16.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.“.
17.
V § 10 písmeno c) znie:
„c)
urobiť záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 8, § 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 3 alebo § 9,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.“.
18.
V § 10 písmeno e) znie:
„e)
zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup do registra alebo ak nemá zabezpečený priamy vstup do registra, doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,“.
19.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Centrálna ohlasovňa
(1)
Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(2)
Ohlasovňa je povinná zmeny údajov o pobyte vykonané centrálnou ohlasovňou zaznamenať bezodkladne do svojej manuálnej evidencie a zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto pobytu, ak ide o ohlasovňu, ktorá nie je pripojená na centrálnu ohlasovňu.
(3)
Občan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplniť požadované elektronické formuláre a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom. Vzor elektronických formulárov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(4)
Podrobnosti a podmienky automatizovaného prístupu k údajom z centrálnej ohlasovne upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.5c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 11 písm. i) sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne aj číslo bytu“ sa nahrádzajú slovami „a číslo bytu, ak sa dom člení na byty“.
21.
V § 11 písm. n) sa vypúšťajú slová „a údaj o poslednom trvalom pobyte“.
22.
V § 15 písm. b) sa prvý bod dopĺňa bodom 1g, ktorý znie:
„1g.
číslo bytu,“.
23.
V § 15 písm. b) sa druhý bod dopĺňa bodom 2g, ktorý znie:
„2g.
číslo bytu,“.
24.
V § 15 písm. d) ôsmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová „prepustení zo štátneho zväzku“ sa nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
25.
V § 16 písm. d) siedmom bode sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“ a slová „prepustení zo štátneho zväzku“ sa nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
27.
V § 20 sa za slovo „orgánov“ vkladá čiarka a slová „obcí poverených viesť matriku“.
28.
V § 21 sa slová „prepustení zo štátneho zväzku“ nahrádzajú slovami „strate štátneho občianstva“.
29.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa slovo „udelení“ nahrádza slovom „nadobudnutí“.
30.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
31.
V § 22a ods. 1 a 2 sa slová „Štátne orgány a ohlasovne“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne“.
32.
V § 23 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
33.
V § 23 ods. 2 až 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „1“.
34.
Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Register fyzických osôb
§ 23a
(1)
Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o fyzických osobách podľa § 23b. Správcom registra fyzických osôb je ministerstvo.
(2)
Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú údaje orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, zdravotným poisťovniam, fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, ako aj iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Údaje o fyzických osobách vedené v registri fyzických osôb sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri fyzických osôb, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
§ 23b
(1)
Register fyzických osôb obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky uvedené v § 15,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvedené v § 16,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v § 17,
d)
cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky evidovaných v informačných systémoch vedených podľa osobitného predpisu7) v tomto rozsahu:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
rodné priezvisko,
4.
dátum narodenia,
5.
miesto narodenia,
6.
štát narodenia,
7.
štátna príslušnosť,
8.
pohlavie,
9.
titul,
10.
rodinný stav,
11.
dátum úmrtia,
12.
miesto úmrtia,
13.
štát úmrtia,
14.
adresa posledného známeho pobytu,
15.
štát pobytu,
16.
identifikátor fyzickej osoby.
(2)
Správca informačného systému verejnej správy8b) vkladá do registra fyzických osôb všetky údaje o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktoré vedie v informačnom systéme verejnej správy v rozsahu podľa odseku 1 písm. d), avšak najmenej v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
pohlavie,
4.
štát pobytu,
5.
rok narodenia,
6.
miesto narodenia a štát narodenia; ak takéto údaje nevedie, tak štátnu príslušnosť.
(3)
Ak správca informačného systému verejnej správy vo svojom informačnom systéme nevedie alebo nemá uvedený niektorý z údajov uvedených v odseku 2 alebo by poskytovanie údajov bolo v rozpore s iným osobitným predpisom,8c) údaje o takejto fyzickej osobe do registra fyzických osôb neposkytne.
§ 23c
(1)
Údaje do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky sú povinní poskytovať ministerstvu
a)
správcovia informačných systémov verejnej správy, ktorí ich vedú podľa tohto zákona a osobitných predpisov,8b)
b)
ostatné evidencie verejnej správy na základe dohody medzi prevádzkovateľom registra fyzických osôb a prevádzkovateľom informačného systému vedeného podľa osobitných predpisov.8b)
(2)
Údaje o fyzických osobách v rozsahu údajov podľa § 23b ods. 1 písm. a) až c) sa do registra fyzických osôb vkladajú z registra.
(3)
Fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, môže požiadať o informáciu o svojich údajoch z registra fyzických osôb.
(4)
Podrobnosti a podmienky poskytovania údajov do registra fyzických osôb a prístupu k údajom z registra fyzických osôb upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.5c)
(5)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:
„8b)
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.“.
35.
V § 25 ods. 2 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a do registra (§ 13)“ sa nahrádzajú slovami „do registra (§ 13) a do registra fyzických osôb (§ 23a)“.
36.
V § 25 ods. 3 sa za slová „(§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a z registra (§ 13)“ sa nahrádzajú slovami „z registra (§ 13) a z registra fyzických osôb (§ 23a)“.
37.
V § 26 ods. 4 sa za číslo „17“ vkladá čiarka a slová „§ 23b“.
38.
Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26b
Kontrola
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady a ministerstvo.
(2)
Obvodný úrad vykonáva v ohlasovniach vo svojom územnom obvode kontrolu najmenej jedenkrát za rok.
(3)
Obvodný úrad je povinný každoročne predložiť ministerstvu správu o vykonaní kontroly, o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 31. marca.“.
Čl. II
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov, Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi; ustanovenia osobitného predpisu3b) sa nepoužijú.“.
Čl. III
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 19, 32 až 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.