203/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 20. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:
㤠3b
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2) a odmeny a výdavky predbežného správcu ustanoveného súdom po začatí konkurzného konania sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.