205/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 695/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za slová „Austrálsky zväz,“ vkladajú slová „Čierna Hora,“ a vypúšťajú sa slová „Chorvátska republika,“.
2.
§ 2a znie:
㤠2a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
3.
Názov prílohy znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2013.
Robert Fico v. r.