283/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 198/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 15bb sa vkladá § 15bc, ktorý znie:
㤠15bc
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 30. novembra 2013 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. novembra 2015.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek:
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,
CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy6),
obež.: obežník,
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,
EN: európska norma,
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,
IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.
IMO: Medzinárodná námorná organizácia,
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,
LSA: záchranný prostriedok,
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,
NOx: oxidy dusíka,
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,
SOx: oxidy síry,
pr.: pravidlo,
rez.: rezolúcia.
Vysvetlivky:
Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/3.3).
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Poznámky pre časť A.1
a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem, sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2;
b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15ba;
c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bb;
d) Stĺpec 2: Ak sa používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
e) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií;
f) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia;
g) Stĺpec 5: Ak sú dve sady identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky skúšobné požiadavky tak, aby zodpovedali vykonávacím normám IMO. Skúšanie položky podľa jednej z týchto sád sa považuje za dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných predpisov. Ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie.
h) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu;
i) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné kolesá – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.2 Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá
a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/26
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.4 Záchranné vesty – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 922
– IMO MSC.1/obež. 1304
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/7
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/22
– pr. III/32
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 1046
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/6
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/18
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/13
– pr. III/21
– pr. III/26
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.13 Pevné záchranné plte – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/26
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X X X    
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu


– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/13
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.17 Záchranné člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
– čiastočne uzavreté
– úplne uzavreté
b) voľne spúšťané záchranné člny:
– úplne uzavreté
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.18 Pevné záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.19 Nafukovacie záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma7)
  X   X X  
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny
a) nafukovacie
b) pevné
c) pevné nafukovacie
– pr. III/4 – pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– IMO MSC/obež. 1016
– IMO MSC/obež. 1094
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma7)
  X   X X  
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits) – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/23
– pr. III/33
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.22 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá

presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/23
– pr. III/33
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte
(davits)
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/12
– nar III/16
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny

(davits)
– pr. III/4 – pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus pre
a) záchranné člny
a záchranárske člny, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom

– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI8)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/15
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X   X X  
A.1/1.28 Záchranné prostriedky – pr. III/4 – pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 810
  X   X    
A.1/1.29 Naloďovacie rebríky – pr. III/4
– pr. III/11
– pr. X/3
– pr. III/11
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– IMO MSC.1/obež. 1285
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma9)
  X   X    
A.1/1.30 Reflexné materiály – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO A.658 (16)   X X X    
A.1/1.31 Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32 Radarový transpondér
9 GHz (SART)
presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny
(pasívny)
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC.164 (78)
– technická norma10)   X X X    
A.1/1.34 Kompas pre záchranné člny
a záchranárske člny
presunuté do A.1/4.23
A.1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny
a záchranárske člny
presunuté do A.1/3.38
A.1/1.36 Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.37 Závesný motor pre záchranné člny – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.38 Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X   X      
A.1/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte – pr. III/4
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000), príloha 11
  X   X      
A.1/1.40 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/4.48
A.1/1.41 Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
b) voľne spúšťané záchranné člny
c) záchranné plte
d) záchranárske člny
e) rýchle záchranné člny
– pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/16
– pr. III/17
– pr. III/23
– pr. III/24
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.42 Lodivodský rebrík

presunuté do A.1/4.49
A.1/1.43
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Pevné/nafukovacie záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– pr. III/21
– pr. III/31
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– rez. IMO MSC/obež. 1006
– technická norma7)
  X   X X  
2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok
z vody pod koncentráciu
15 p. p. m
– príloha I, pr. 14 – príloha I, pr. 14
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.2 Detektor výskytu ropnej látky vo vode – príloha I, pr. 32 – príloha I, pr. 32 – rez. IMO MEPC.5 (XIII)   X X X    
A.1/2.3 Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode – príloha I, pr. 14 – príloha I, pr. 14
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
– rez. IMO MEPC.107 (49)
– rez. IMO MEPC.1/obež. 643
  X X X    
A.1/2.4 Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok
s výtokom do 15 p. p. m)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode – príloha I, pr. 31 – príloha I, pr. 31 – rez. IMO MEPC.108 (49)   X X X    
A.1/2.6 Odpadové systémy – príloha IV, pr. 9 – príloha IV, pr. 9 – rez. IMO MEPC.159 (55)   X X X    
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece – príloha VI, pr. 16 – príloha VI, pr. 16 – rez. IMO MEPC.76 (40)   X X X X  
A.1/2.8 Palubné snímače NOx
s použitím metódy priameho merania a monitorovania NOx z technického kódexu z roku 2008
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13) – rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)
– rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
– rez. IMO MEPC.1/obež. 638
– rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
– technická norma11)
  X X X X  
A.1/2.9 Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx presunuté do A.2/2.4
A.1/2.10
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Palubné čistiace systémy výfukových plynov – rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
– rez. IMO MEPC.184(59)
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4) – rez. IMO MEPC.184 (59)   X X X X  
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie – pr. II-2/4
– pr. II-2/6
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– pr. II-2/6
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
– rez. IMO MSC/obež. 1102
  X X X    
A.1/3.2 Prenosné hasiace prístroje – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4
– pr. II-2/4
– pr. II-2/10
– pr. II-2/18
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO A.951 (23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– IMO MSC/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 1275
– technická norma12)   X X X    
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)
(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– ochranný odev na hasenie požiaru
– technická norma13)
– ochranný odev na hasenie požiaru
– odrazový odev na špecializované hasenie požiaru
– technická norma14)
– ochranný odev na hasenie požiaru
– ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma15)
  X X X    
A.1/3.4 Protipožiarne vybavenie: čižmy – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma16)   X X X    
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie: rukavice – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma 17)   X X X    
A.1/3.6 Protipožiarne vybavenie: prilba – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma 18)   X X X    
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
– rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14
– rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14
– technická norma 19)
ak je prístroj určený na použitie pri nehodách
s nákladom:
– technická norma20)
  X X X    
A.1/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 – technická norma21)   X X X    
A.1/3.9 Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8
– pr. II-2/7
– pr. II-2/9
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7,
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– rez. IMO MSC/obež. 912
– rez. IMO A.800 (19)   X X X    
A.1/3.10 Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– rez. IMO MSC/obež. 1165, dodatok A   X X X    
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A“
a „B“, odolnosť voči ohňu
a) deliace plochy
triedy A
b) deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A:
– pr. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
– pr. II-2/3.4
– pr. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
– pr. II-2/3.2
– IMO MSC/obež. 1005 (pre ľahké konštrukcie)
deliace plochy triedy B:
– pr. II-2/3.4
– IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010),   X X X    
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia – pr. II-2/4
– pr. II-2/16
– pr. II-2/4
– pr. II-2/16
– technická norma22)
– rez. IMO MSC/obež. 677
  X X X23)    
A.1/3.13 Nehorľavé materiály – pr. II-2/3
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.14 Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“
alebo „B“
presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15 Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného
potrubia
d) kovové časti potrubí
s odolnými
a vysokoelastickými plombami
– pr. II-2/4
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10
– rez. IMO MSC/obež. 1120
Potrubie a armatúry:
– rez. IMO A.753 (18)
Ventily:
– technická norma24)
Zostavy ohybného potrubia:
– technická norma25)
Kovové časti potrubí
s odolnými
a vysokoelastickými plombami
– technická norma26)
  X X X    
A.1/3.16 Požiarne dvere – pr. II-2/9 – pr. II-2/9 – rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
– rez. IMO MSC.1/obež. 1319
  X X X    
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí – pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.18 Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“,
f) horľavé kanály
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/6
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/6
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky – pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
– rez. IMO MSC/obež. 1102
  X X X    
A.1/3.20 Čalúnený nábytok – pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/5
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
– rez. IMO MSC/obež. 1102
  X X X    
A.1/3.21 Posteľná bielizeň – pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– pr. X/3
– pr. II-2/3
– pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
– rez. IMO MSC/obež. 1102
  X X X    
A.1/3.22 Požiarne klapky – pr. II-2/9 – pr. II-2/9 – rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
  X X X    
A.1/3.23 Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24 Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25 Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
– pr. II-2/9 – pr. II-2/9
– rez. IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
  X X X    
A.1/3.26 Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
– pr. II-2/9 – pr. II-2/9
– rez. IMO MSC.1/obež. 1276
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.27 Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.
– pr. II-2/9 – pr. II-2/9 – rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
  X X X    
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/7
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
– rez. IMO MSC/obež. 912
– technická norma27)
alebo
– technická norma28)
  X X X    
A.1/3.29 Požiarne hadice – pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma29)   X X X    
A.1/3.30 Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– technická norma30)
a podľa potreby
a) kategória 1:
(bezpečný priestor):
– technická norma31)
b) kategória 2:
(výbušné plynné prostredia):
– technická norma32)
  X X X    
A.1/3.31 Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28
A.1/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC/obež. 1102
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách – pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách – pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC/obež. 1102
– rez. IMO MSC.307 (88)
- (kódex FTP 2010)
  X X X    
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
– pr. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– pr. III/34
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– technická norma12)   X X X    
A.1/3.39 Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne a nákladové
čerpadlové priestory
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– rez. IMO MSC/obež.
1165
  X X X    
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) – pr. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 11
– pr. II-2/13
– rez. IMO A.752(18)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11
– rez. IMO A.752 (18)
alebo
– technická norma33)
  X X X    
A.1/3.41 Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD) – pr. II-2/13 – pr. II-2/13
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC/obež. 849
– technická norma 34) prípadne:
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma35)
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma36)
– pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma37)
  X X X    
A.1/3.42 Komponenty systémov inertných plynov – pr. II-2/4 – pr. II-2/4
– rez. IMO A.567 (14)
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– rez. IMO MSC/obež. 353
– rez. IMO MSC/obež. 387
– rez. IMO MSC/obež. 485
– rez. IMO MSC/obež. 450 rev. 1
– rez. IMO MSC/obež. 731
– rez. IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC/obež. 353   X X X X  
A.1/3.43 Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
– pr. II-2/1
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/1
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma 38)   X X X    
A.1/3.44 Protipožiarne vybavenie
– záchranné lano
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– rez. IMO MSC.307 (88) -(kódex FTP 2010)
  X X X    
A.1/3.45 Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– rez. IMO MSC/obež. 848
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– rez. IMO MSC.1/obež. 1316
– rez. IMO MSC.1/obež. 1317
– rez. IMO MSC/obež. 848
– rez. IMO MSC.1/obež. 1317
  X X X    
A.1/3.46 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy) – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
– rez. IMO MSC.1/obež. 1270
– rez. IMO MSC.1/obež. 1317
– rez. IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1   X X X    
A.1/3.47 Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel (nová položka)
Poznámka:
Pevné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
– pr. II-2/10 – pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
– rez. IMO MSC/obež. 670   X X X    
A.1/3.48 Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ pre lokálne použitie
(dýzy a výkonnostné
skúšky)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1387   X X X    
A.1/3.49 Dýzy pre pevné
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory ro-ro a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– pr. X/3
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO A.123 (V)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1272   X X X    
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti chemikáliám presunuté do A.2/3.9
A.1/3.51 Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory, balkóny kabín,
strojovne a neobsadené strojové priestory
– pr. II-2/7
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9
– pr. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
– rez. IMO MSC.1/obež. 1242
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma39)
Napájacie zariadenia:
– technická norma40)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
– technická norma41)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
– technická norma42)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
– technická norma43)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
– technická norma44)
Oddeľovacie prvky proti skratu:
– technická norma45) Zariadenia vstupu/výstupu: – technická norma46)
Káble:
– technická norma47)
Podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma48)
  X X X    
A.1/3.52 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje – pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/4
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma49)
alebo
– technická norma50)
  X X X    
A.1/3.53 Poplachové zariadenia – pr. II-2/7
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9
– pr. II-2/7
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
Zvukové:
– technická norma51)
  X X X    
A.1/3.54 Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– pr. II-2/4
– pr. VI/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
– technická norma 52)
a podľa potreby:
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
– technická norma 53)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
– technická norma54)
  X X X    
A.1/3.55 Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové) – pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– ručné prúdnice pre hasičské jednotky
– kombinované prúdnice PN 16: technická norma55)
– ručné prúdnice pre hasičské jednotky
– s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16: technická norma56)
  X X X    
A.1/3.56 Požiarne hadice
(na bubnoch)
– pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma57)   X X X    
A.1/3.57 Komponenty penových hasiacich systémov
– pevné penové systémy do tankových lodí
– pr. II-2/10 – pr. II-2/10.8.1
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14
– rez. IMO MSC.1/obež. 1239
– rez. IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC/obež. 798   X X X    
A.1/3.58 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí – pr. II-2/10 – pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14
– rez. IMO MSC.1/obež. 1239
– rez. IMO MSC.1/obež. 1276
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– rez. IMO MSC.1/obež. 1312   X X X    
A.1/3.59 Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode – pr. II-2/1
– rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)
– rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)
– rez. IMO MSC/obež. 553
– IMO MSC.1/obež. 1312   X X X    
A.1/3.60 Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín – pr. II-2/10 – pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– IMO MSC.1/obež. 1268   X X X    
A.1/3.61 Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.
– pr. II-2/10 – pr. II-2/10 – IMO MSC.1/obež. 1271   X X X    
A.1/3.62 Platí poznámka c) tejto prílohy. Suché chemické práškové hasiace systémy – pr. II-2/1 – pr. II-2/1
– Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11
– rez. IMO MSC.1/obež. 1315   X X X    
A.1/3.63
ex A.2/3.15
Hlásne dymové systémy s odberom vzorky – pr. II-2/7
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– pr. II-2/7
– pr. II-2/19
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10
– rez. IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 10
a pre:
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma39)
napájacie zariadenia:
– technická norma40)
nasávacie dymové hlásiče: – technická norma58)
podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma59)
podľa potreby pre výbušné atmosféry:
– technická norma60)
  X X X    
A.1/3.64
ex. A.2/3.25
Deliace plochy triedy C – pr. II-2/3 – pr. II-2/3 – rez. IMO MSC.307(88)- (kódex FTP 2010)   X X X    
A.1/3.65 (nová položka) Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov – pr. II-2/4 – pr. II-2/4
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16
– IMO MSC.1/obež. 1370
– IMO MSC.1/obež. 1370
– technická norma61)
  X X X    
A.1/3.66 (nová položka) Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov – pr. II-2/13 – pr. II-2/13
– IMO MSC.1/obež. 1168
– IMO MSC.1/obež. 1168   X X X    
4. Navigačné zariadenia
Stĺpec 5:
Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:
a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov
b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou
c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
d) STN EN 61162-400 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady
– STN EN 61162-401 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil
– STN EN 61162-402 (2006) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodných systémov. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky
– STN EN 61162-410 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil
– STN EN 61162-420 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy
– STN EN 61162-450 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie
Položka číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/4.1 Magnetický kompas
a) trieda A pre lode
b) trieda B pre záchranné člny
a záchranárske člny
– pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma62)   X X X X  
A.1/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) – pr. V/18
– pr. V/19
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.3 Gyrokompas – pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.424 (XI)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma64)   X X X X  
A.1/4.4 Radarové zariadenie presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36
A.1/4.5 Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6 Akustický hĺbkomer – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.224 (VII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma65)   X X X X  
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.824 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.96 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma66)   X X X X  
A.1/4.8 Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.526 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma67)   X X X X  
A.1/4.10 Rádiogoniometer zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma68)   X X X X  
A.1/4.12 Zariadenie Chayka – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.818 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma68 )   X X X X  
A.1/4.13 Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14 Zariadenie GPS – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.112 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma69)   X X X X  
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma70)   X X X X  
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)

– pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.342 (IX)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma71)   X X X X  
A.1/4.17 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie
lodivoda
presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18 Radarový transpondér 9 GHz (SART) – pr. III/4
– pr. IV/14
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. III/6
– pr. IV/7
– rez. IMO A.530 (13)
– rez. IMO A.802 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.628-3 (11/93)
– technická norma72)   X X X X  
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
A.1/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma73)   X X X X  
A.1/4.21 Otáčkomer vrtule

– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma74)   X X X X  
A.1/4.22 Indikátor stúpania lodnej vrtule – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma75)   X X X X  
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny – pr. III/4
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13
– technická norma76)   X X X X  
A.1/4.24 Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27 Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28 Integrovaný mostíkový systém presunuté do A.2/4.30
A.1/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) – pr. V/18
– pr. V/20
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.861 (20)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma77)   X X X X  
A.1/4.30 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.232 (82)
– IMO SN.1/obež. 266
[Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].
– technická norma78)   X X X X  
A.1/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.821 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma79)   X X X X  
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) – pr.V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– ITU-R M. 1371- 4 (2010)
Poznámka: ITU-R M. 1371- 4
(2010) sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)
– technická norma80)   X X X X  
A.1/4.33 Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)
– pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.74 (69)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma81)   X X X X  
A.1/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 – pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.823 (19)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma82)   X X X X  
A.1/4.35 Radarové zariadenie CAT 2 – pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma82)   X X X X  
A.1/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 – pr. V/18 – pr. V/19
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma82)   X X X X  
A.1/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H) – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma82)   X X X X  
A.1/4.38 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a) CAT 1C
b) CAT 2C
c) CAT 1HC pre HSC
d) CAT 2HC pre HSC
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278 (VIII)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.192 (79)
– ITU-R M. 1177-3 (06/03)
– technická norma82)   X X X X  
A.1/4.39 Radarový odrážač – pasívny typ – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma83)   X X X X  
A.1/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.822 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma84)   X X X X  
A.1/4.41 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma85)   X X X X  
A.1/4.42 Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné plavidlá
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– technická norma86)   X X X X  
A.1/4.43 Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.94 (72)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
– technická norma87)   X X X X  
A.1/4.44 Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a
DGLONASS
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17))
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC. 114 (73)
– technická norma88)   X X X X  
A.1/4.45 Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
presunuté do A.1/4.38
A.1/4.46 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma89)   X X X X  
A.1./4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) – pr. V/20 – pr. V/20
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.163 (78)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma90)   X X X X  
A.1/4.48 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda zámerne sa nevypĺňa (keďže v rez. IMO MSC.308(88) platnej od 1. júla 2012 sa uvádza: „Mechanické zdvíhacie zariadenia pre nalodenie lodivoda sa nesmú používať“)
A.1/4.49 Lodivodský rebrík – pr. V/23
– pr. X/3
– pr. V/23
– rez. IMO A.889 (21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889 (21)
– technická norma91)
  X X X X  
A.1/4.50 Vybavenie DGPS – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.112 (73)
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma92)   X X X X  
A.1/4.51 Vybavenie DGLONASS – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113 (73)
– rez. IMO MSC.114 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma93)   X X X X  
A.1/4.52
Platí poznámka b) tejto prílohy.
Denné signalizačné svetlomety – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.95 (72)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma94)   X X X    
A.1/4.53
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164 (78)
– ITU-R M 1176(10/95)
– technická norma95)   X X X X  
A.1/4.54
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Námerník (Bearing Device) – pr. V/18 – pr. V/19 – technická norma96)   X X X X  
A.1/4.55
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Zariadenie AIS SART – pr. III/4
– pr. IV/14
– pr. III/6
– pr. IV/7
– rez. IMO MSC.246 (83)
– rez. IMO MSC.247 (83)
– rez. IMO MSC.256 (84)
– ITU-R M. 1371- 4 (2010)
– technická norma97)   X X X X  
A.1/4.56
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Prijímač Galileo – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO MSC.233 (82)
– technická norma98)   X X X X  
A.1/4.57
Platí poznámka c) tejto prílohy.
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) – pr. V/18 – rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.128 (75)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma99)   X X X X  
5. Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami rez. IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky rez. IMO MSC/obež. 862.
Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:
a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov
b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou
c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
d) STN EN 61162-400 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady
– STN EN 61162-401 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil
– STN EN 61162-402 (2006) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky
– STN EN 61162-410 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil
– STN EN 61162-420 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy
– STN EN 61162-450 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov
a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.385 (X)
– rez. IMO A.524 (13)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.689-2 (09/94)
– rez. IMO MSC/obež. 862
– technická norma100)
  X X X    
A.1/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.803 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma101)   X X X    
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.148 (77)
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– technická norma102)   X X X    
A.1/5.4 Prijímač pozície EGC – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.664 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma103)   X X X    
A.1/5.5 HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.699 (17)
– rez. IMO A.700 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.688 (06/90)
– technická norma104)   X X X    
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– pr. X/3
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.696 (17)
– rez. IMO A.810 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.633-2 (05/04)
– ITU-R M.690-1 (10/95)
– technická norma105)
– rez. IMO MSC/obež. 862
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB
  X X X    
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
(Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.8 2 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.9 Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/9
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma106)
– rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/9
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.804 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma107)   X X X    
A.1/5.12 Inmarsat-B SES – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma11)
– rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.13 Inmarsat-C SES – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.664 (16)
(uplatniteľné, len ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.807 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma108)
– rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
– pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.476-5 (10/95)
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma109)
– rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny prijímač – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– pr. X/3
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.806 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-13 (10/09)
– ITU-R M.541-9 (05/04)
– technická norma110)   X X X    
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj presunuté do A.2/5.8
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
– rez. IMO MSC.149 (77)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma111)   X X X    
A.1/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. III/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.809 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– technická norma112)   X X X    
A1/5.19 Inmarsat-F77 – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/10
– rez. IMO A.570 (14)
– rez. IMO A.808 (19)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma113)
– rez. IMO MSC/obež. 862
  X X X    
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/6.1 Navigačné svetlá – COLREG
príloha I/14
– COLREG príloha I/14
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.253 (83)
– technická norma114)   X X X X  
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/8.1
Pozri poznámku b) tejto prílohy.
Detektory výšky vodnej hladiny – pr. II-1/22-1
– pr. II-1/25
– pr. XII/12
– pr. II-1/25
– pr. XII/12
– rez. IMO A.1021(26)
– rez. IMO MSC.188 (79)
– technická norma115)
– rez. IMO MSC.188 (79)
– rez. IMO MSC.1/obež. 1291
  X X X    
ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače pre záchranné plte – pr. III/4
– pr. III/34
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex LSA)
             
A.2/1.2 Materiál na vodovzdorné ochranné odevy zámerne sa nevypĺňa
A.2/1.3 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá – pr. III/4
– pr. III/34
– pr. III/13
– pr. III/16
– pr. III/26
– pr. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
             
A.2./1.4 Naloďovacie rebríky presunuté do A.1/1.29
A.2/1.5 Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
– pr. III/6 – rez. IMO A.1021 (26)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC/obež. 808
– technická norma116)              
2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx presunuté do A.1/2.8
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov presunuté do A.1/2.10
A.2/2.3 Vybavenie používajúce ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx – príloha VI, pr. 4 – príloha VI, pr. 4              
A.2/2.4 Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx – rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
– rez. IMO MEPC.184(59)
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)              
A.2/2.5
(nová položka)
Palubný snímač NOx
s použitím inej metódy, ako je metóda priameho merania a monitorovania NO x
z technického kódexu
z roku 2008
– rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4) – rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)              
3. Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje presunuté do A.1/3.52
A.2/3.2 Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
priestory ro-ro
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4 Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/ prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6 Indikátory dymu presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7 Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo – pr. II-2/10
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS)
– pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– technická norma117)
A.2/3.9 Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
– pr. II-2/19 – pr. II-2/19
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– technická norma118)
– rez. IMO MSC/obež. 1120
A.2/3.10 Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11 Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12 Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45
A.2/3.13 Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
položka sa vypúšťa
A.2/3.14 Požiarne hadice (na bubnoch) presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky presunuté do A.1/3.63
A.2/3.16 Indikátory plameňa presunuté do A.1/3.51
A.2/3.17 Ručne obsluhované hlásne miesta presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18 Poplachové zariadenia presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19 Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20 Čalúnený nábytok presunuté do A.1/3.20
A.2/3.21 Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny – pr. II-2/10 – pr. II-2/10
– rez. IMO MSC.1/obež. 1239
 
A.2/3.22 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň – pr. II-2/9 – pr. II-2/9  
A.2/3.23 Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka – pr. II-2/18 – pr. II-2/18 – technická norma119)
A.2/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora – pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
– rez. IMO MSC.1/obež. 1239
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
 
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C presunuté do A.1/3.64
A.2/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) – pr. II-2/4 – pr. II-2/4
– IMO MSC.1/obež. 1276
A.2/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) – pr. II-2/10
– pr. X/3
– pr. II-2/10
– pr. II-2/20
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.1/obež. 1313
– rez. IMO MSC.1/obež. 1318
– elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia
– technická norma120)
– neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma121)
– ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma122)
– kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy
– technická norma123)
– vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma124)
– neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma125)
– dýzy pre systémy CO2 – technická norma126)
– konektory – technická norma127)
– manometre a tlakové spínače – technická norma128)
– mechanické váhové zariadenia – technická norma129)
– ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma130)
– odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO
– technická norma131)
A.2/3.28 Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29 Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
tankových lodí
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30 Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode presunuté do A.1/3.59
A2/3.31 Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
– pr. II-2/10 – pr. II-2/10  
A.2/3.32 Suché chemické práškové hasiace systémy presunuté do A.1/3.62
4. Navigačné zariadenia
Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Stĺpec 5:
Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:
a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov
b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou
c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
d) STN EN 61162-400 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady
– STN EN 61162-401 (2002) Časť 401: Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil
– STN EN 61162-402 (2006) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky
– STN EN 61162-410 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil
– STN EN 61162-420 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy
– STN EN 61162-450 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov
a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie
Číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6 Prístroj na nočné
videnie pre vysokorýchlostné plavidlá
presunuté do A.1/4.43
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS) presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
– pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.115 (73)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma132)
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.31
A.2/4.14 Zapisovač údajov
o plavbe (VDR)
presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.86 (70)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma133)
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. presunuté doA.1/4.53
A.2/4.18 Zariadenie na príjem zvukových signálov – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
– (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-
– (kódex HSC 2000
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.86 (70)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000
– rez. IMO A.382 (X)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma135)
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá – pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.45
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24 Indikátor ťahu – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma134)
A.2/4.26 Indikátor rýchlosti zatáčania presunuté do A.1/4.9
A.2/4.27 Prístroj udávajúci polohu kormidla presunuté do A.1/4.20
A.2/4.28 Otáčkomer vrtule presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29 Indikátor stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.22
A.2/4.30 Integrovaný mostíkový systém – pr. V/18
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 15
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 15
– rez. IMO MSC.191 (79)
– rez. IMO SN.1/obež. 288
– technická norma136)
A.2/4.31 Námerník (Bearing Device) presunuté do A.1/4.54
A.2/4.32 Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS) presunuté do A.1/4.57
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie) – pr. V/18
– pr. X/3
– pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.191 (79)
– technická norma134)
A.2/4.34 Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) – pr. V/19 – pr. V/19
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.813 (19)
– rez. IMO MSC.202 (81)
– rez. IMO MSC.211 (81)
– rez. IMO MSC.263 (84)
– rez. IMO MSC.1/obež.1307
– technická norma137)
A.2/4.35 Prijímač Galileo presunuté do A.1/4.56
A.2/4.36 Vybavenie AIS SART presunuté do A.1/4.55
5. Rádiokomunikačné vybavenie
Stĺpec 5:
Súbor STN EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:
a) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov
b) STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou
c) STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
– STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje
d) STN EN 61162-400 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady
– STN EN 61162-401 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil
– STN EN 61162-402 (2006) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky
– STN EN 61162-410 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil
– STN EN 61162-420 (2002) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy
– STN EN 61162-450 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000
– pr. IV/8
– rez. IMO A.662 (16)
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO A.805 (19)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.693 (06/90)
– technická norma11)
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. IV/13
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO COMSAR obež. 16
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma11)
A.2/5.3 Inmarsat-F SES – presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)
– pr. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma11)
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo výstražný panel – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– pr. IV/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC/obež. 862
– rez. IMO COMSAR obež. 32
– technická norma11)
A.2/5.6 L-pásmový EPIRB (INMARSAT) zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7 Lodný výstražný bezpečnostný systém   – pr. XI-2/6
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.147 (77)
– rez. IMO MSC/obež. 1072
– technická norma137)
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16
Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj – pr. IV/14
– pr. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– pr. IV/7
– rez. IMO A.694 (17)
– rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.80 (70)
– IMO COMSAR obež. 32
– dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy
– technická norma138)
6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá presunuté do A.1/6.1
A.2/6.2 Zvukové signálne
zariadenia
– COLREG 72 príloha III/3 – COLREG 72 príloha III/3
– rez. IMO A.694 (17)
– technická norma11)
– píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení,
v ktorom sa požaduje „typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe – pr. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS
z roku 1997
– pr. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS
z roku 1997
– rez. IMO MSC.1/obež. 1229
A.2/7.2 Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny
v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu
položka sa vypúšťa
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74 v znení,
v ktorom sa požaduje „typové schválenie“
Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/8.1 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) – pr. II-1/44
– pr. X/3
– pr. II-1/44
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12
 “.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. Smernica Komisie 2012/32/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 312, 10. 11. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. novembra 2013.
Robert Fico v. r.
6)
Článok 1.3 STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok.
7)
ISO 15372 (2000).
8)
Členské štáty môžu uplatňovať obežník IMO MSC.1/obež. 1393.
9)
ISO 5489 (2008).
10)
ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
11)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
12)
STN EN 3-7+A1 (2008) Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text), STN EN 3-8 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 + STN EN 3-9/AC (2008), STN EN 3-10 (2010) Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7.
13)
STN EN 469 (2006) Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007).
14)
STN EN 1486 (2008) Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa.
15)
ISO 15538 (2001).
16)
STN EN 15090 (2007) Obuv pre hasičov.
17)
STN EN 659+A1 (2008) Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text) + STN EN 659+A1/AC (2009).
18)
STN EN 443 (2008) Prilby pre hasičov na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách.
19)
STN EN 136 (2001) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie + STN EN 136/AC (2010), STN EN 137 (2007) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie.
20)
ISO 23269-3 (2011).
21)
STN EN 14593-1 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie, STN EN 14593-2 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 2: Prístroje s polmaskou s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie, STN EN 14594 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie.
22)
STN EN 12874 (2003) Nepriebojné poistné armatúry. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití, ISO 15364 (2007).
23)
pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
24)
STN EN ISO 10497 (2010) Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010).
25)
STN EN ISO 15540 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Skúšobné metódy (ISO 15540: 1999), STN EN ISO 15541 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Požiadavky na skúšobnú lavicu (ISO 15541: 1999).
26)
ISO 19921 (2005), ISO 19922 (2005).
27)
ISO 6182-1 (2004).
28)
STN EN 12259-1+A1 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery + STN EN 12259-1+A1/A2 (2004) + STN EN 12259-1+A1/A3 (2006).
29)
STN EN 14540+A1 (2007) Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov (Konsolidovaný text).
30)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
31)
STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy, STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.
32)
STN EN 50104 (2011) ) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy, STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov, STN EN 60079-0 (2010) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky, STN EN 60079-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“, STN EN 60079-10-1 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry, STN EN 60079-11 (2007) Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“, STN EN 60079-15 (2011) Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany “n”, STN EN 60079-26 (2007) Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga.
33)
ISO 15370 (2010).
34)
ISO 23269-1 (2008).
35)
STN EN 402 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie.
36)
STN EN 1146 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie.
37)
STN EN 13794 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie.
38)
ISO 15371 (2009).
39)
STN EN 54-2+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie + STN EN 54-2+AC/A1 (2007).
40)
STN EN 54-4+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007).
41)
STN EN 54-5 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče + STN EN 54-5/A1 (2003).
42)
STN EN 54-7 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu + STN EN 54- 7/A1 (2003) + STN EN 54-7/A2 (2007).
43)
STN EN 54-10 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče + STN EN 54-10/A1 (2006).
44)
STN EN 54-11 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru + STN EN 54-11/A1 (2006).
45)
STN EN 54-17 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu.
46)
STN EN 54-18 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu + STN EN 54-18/AC (2007).
47)
STN EN 60332-1-1 (2005) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-1: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Zariadenie.
48)
IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
49)
STN EN 1866-1 (2008) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy.
50)
ISO 11601 (2008).
51)
STN EN 54-3 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru + STN EN 54-3/A1 (2003) + STN EN 54-3/A2 (2007), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
52)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
53)
STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy.
54)
STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy, STN EN 60079-0 (2010) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky, STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.
55)
STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text), STN EN 15182-2+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 2: Kombinované prúdnice PN 16 (Konsolidovaný text).
56)
STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text), STN EN 15182-3+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 3: Prúdnice PN 16 s plným prúdom a (alebo) s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku (Konsolidovaný text).
57)
STN EN 671-1 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou.
58)
STN EN 54-20 (2007) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče + STN EN 54-20/AC (2010).
59)
IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
60)
STN EN 60079-0 (2010) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky.
61)
STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov, IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
62)
ISO 1069 (1973), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
63)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, ISO 22090-2 (2004) + oprava 1 (2005), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
64)
STN EN ISO 8728 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné gyrokompasy (ISO 8728: 1997 STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
65)
STN EN ISO 9875 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné hydroakustické zariadenie (ISO 9875: 2000) + STN EN ISO 9875/AC (2011), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
66)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61023 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
67)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
68)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61075 (2000) Prijímače Loran-C pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
69)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
70)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
71)
ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
72)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-1 (2008) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok.
73)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
74)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
75)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
76)
ISO 25862 (2009).
77)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61996-1 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Záznamník údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
78)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61174 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
79)
ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
80)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61993-2 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode. Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
81)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62065 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia dráhy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a vyžadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
82)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok.
83)
ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
84)
ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
85)
ISO 22090-3 (2004) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
86)
ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
87)
ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
88)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie.
89)
ISO 22090-1 (2002) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
90)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61996-2 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený záznamník údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
91)
ISO 799 (2004).
92)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
93)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
94)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), ISO 25861 (2007).
95)
ISO 8729-2 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
96)
ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
97)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-14 (2010) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 14: AIS vysielač na vyhľadávanie a záchranu (AIS-SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie.
98)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-3 (2010) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 3: Galileo. Prijímacie zariadenia. Požiadavky na prevádzku, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
99)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, STN EN 62616 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Palubný navigačný strážny poplašný systém (BNWAS).
100)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF, STN EN 301 925 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Technické charakteristiky a metódy merania.
101)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 301 033 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF.
102)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania, STN EN 301 843-4 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX.
103)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania + STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS), STN EN 301 843-1 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky.
104)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania + STN ETS 300 067/A1 (1994).
105)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 066 V1.3.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Voľne plávajúce námorné družicové núdzové rádiomajáky polohy (EPIRB) určené na použitie v pásme od 406,0 MHz do 406,1 MHz. Technické vlastnosti a metódy merania.
106)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy, STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF.
107)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 301 033 V1.2.1 (2006) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF, STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF.
108)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania + STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS), STN EN 301 843-1 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky.
109)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania + STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 300 373-1 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy, STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF.
110)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky, STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC, STN EN 301 033 V1.3.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF, STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF.
111)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 225 V1.4.1 (2005) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá, STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF.
112)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 466 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel.
113)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 61097-13 (2003).
114)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 14744 (2006) Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá + STN EN 14744/AC (2007).
115)
IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 (2011), IEC 60529 (2001) vrátane opravy 1 (2003), opravy 2 (2007) a opravy 3 (2009).
116)
ISO 27991 (2008).
117)
Súbor STN EN 60079 Výbušné atmosféry.
118)
STN EN 943-1 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemické ochranné obleky + STN EN 943-1/AC (2010), STN EN 943-2 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET), STN EN ISO 6529 (2002) Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001), STN EN ISO 6530 (2005) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Metóda skúšania odolnosti materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005), STN EN 14605+A1 (2009) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text).
119)
STN EN 13565-1+A1 (2008) Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text).
120)
STN EN 12094-1 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia.
121)
STN EN 12094-2 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia.
122)
STN EN 12094-3 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie.
123)
STN EN 12094-4 (2005) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby.
124)
STN EN 12094-5 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače.
125)
STN EN 12094-6 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia.
126)
STN EN 12094-7 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2 + STN EN 12094-7/A1 (2005).
127)
STN EN 12094-8 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky.
128)
STN EN 12094-10 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače.
129)
STN EN 12094-11 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia.
130)
STN EN 12094-13 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily.
131)
STN EN 12094-16 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2.
132)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 k IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
133)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61924 (2007) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
134)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok
135)
STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník, ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
136)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie, STN EN 61209 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrovaný systém mostíka (IBS). Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok, STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
137)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie.
138)
STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 688 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz.