319/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
ZÁKON
z 12. septembra 2013
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh a ich používanie a pre hodnotenie účinných látok biocídnych výrobkov (ďalej len „účinná látka“) podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Orgány štátnej správy
(1)
Štátnu správu pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
b)
Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“),2)
c)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“),
d)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“),
e)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
f)
Slovenská obchodná inšpekcia,3)
g)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,4)
h)
Národný inšpektorát práce,5)
i)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „orgán veterinárnej a potravinovej správy“),6)
j)
colné úrady,7)
k)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za Policajný zbor Slovenskej republiky a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo obrany, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky každoročne do 31. januára zašlú ministerstvu zdravotníctva správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami alebo skupinou biocídnych výrobkov (ďalej len „biocídny výrobok“) a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Obsahom správy je aj informácia o prijatých opatreniach na zníženie rizika otráv biocídnymi výrobkami a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami.
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a)
je príslušným orgánom, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu8) a spolupracuje s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ďalej len „agentúra“),9)
b)
riadi výkon štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie,
c)
je odvolacím orgánom vo veciach sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania, o ktorých rozhodlo centrum v prvom stupni,
d)
povoľuje výnimky pre biocídne výrobky a ošetrené výrobky, ak je to potrebné v záujme obrany Slovenskej republiky,10)
e)
plní oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu,11)
f)
vydáva stanovisko pre centrum k udeleniu autorizácie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu.12)
§ 4
Centrum
(1)
Centrum
a)
je príslušným orgánom,8) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a agentúrou v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečuje hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie účinných látok a medzinárodnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, príslušnými orgánmi iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s ktorými spolupracuje pri hodnotení biocídnych výrobkov a účinných látok pri získavaní a poskytovaní rozhodujúcich údajov na ich hodnotenie, zúčastňuje sa zasadnutí výborov Európskej komisie, agentúry a pracovných stretnutí príslušných orgánov členských štátov Európskej únie a iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, organizovaných Európskou komisiou a agentúrou,13)
c)
rozhoduje o
1.
autorizácii biocídneho výrobku zjednodušeným postupom,14)
2.
vnútroštátnej autorizácii biocídneho výrobku a jej obnovení,15)
3.
autorizácii biocídneho výrobku prostredníctvom vzájomného uznania,16)
4.
zrušení, preskúmaní, zmene a doplnení autorizácie biocídneho výrobku,17)
d)
povoľuje paralelný obchod pre biocídny výrobok,18)
e)
povoľuje výnimky na sprístupnenie biocídneho výrobku na trhu alebo výnimky na použitie biocídneho výrobku, ktorý nespĺňa podmienky autorizácie podľa osobitného predpisu,19)
f)
prijíma oznámenia o vykonávaní skúšok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej účinnej látky určenej na použitie v biocídnom výrobku, povoľuje vykonávanie skúšok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej účinnej látky určenej na použitie v biocídnom výrobku,20)
g)
zriaďuje a spravuje účet cudzích prostriedkov, na ktorom sústreďuje úhrady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa21) za vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
h)
predkladá ministerstvu hospodárstva do 1. júna 2015 a následne každých päť rokov do 31. marca príslušného roka správu o uplatňovaní tohto zákona, ktorej súčasťou je aj informácia o použití nanomateriálov v biocídnych výrobkoch a o ich možných rizikách, a spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre Európsku komisiu.
i)
zriaďuje a vedie na svojom webovom sídle register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike,
j)
predkladá žiadosti Európskej komisii, aby rozhodla, či látka je nanomateriálom, alebo výrobok je biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom,22)
k)
informuje verejnosť o prínosoch a rizikách biocídnych výrobkov a o možnostiach minimalizácie používania biocídnych výrobkov,23)
l)
udeľuje súhlas s využívaním údajov predložených centru na účely podľa osobitného predpisu,24)
m)
zaznamenáva v Registri pre biocídne výrobky25) informácie podľa odseku 1 písm. c) a d),
n)
poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania v súvislosti s ich povinnosťami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(2)
Centrum môže vykonávať činnosti podľa odseku 1 písm. b) v spolupráci s
a)
právnickou osobou zriadenou ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa osobitného predpisu26) alebo
b)
príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, ktorý má výlučné právo rozhodnúť o sprístupnení biocídneho výrobku na trhu svojho územia, alebo
c)
so znalcom.27)
(3)
Osoby uvedené v odseku 2 sa považujú za osoby spolupracujúce pri vykonávaní hodnotenia biocídneho výrobku, účinnej látky alebo ich časti (ďalej len „hodnotenie“).
(4)
Centrum uzatvára s osobou spolupracujúcou pri vykonávaní hodnotenia zmluvu.28)
(5)
Ak centrum uzatvorí zmluvu s inou osobou ako právnickou osobou uvedenou v odseku 2 písm. a), o uvedenej skutočnosti informuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(6)
Zmluva podľa odseku 4 uzatvorená so znalcom obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj písomné vyhlásenie znalca o tom, že v posledných piatich rokoch
a)
nebol a nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
b)
nebol alebo nie je členom rozhodovacieho alebo správneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
c)
nebol a nie je členom vedeckého alebo výskumného kolektívu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
d)
nepožíva pri vedeckej alebo výskumnej činnosti výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
e)
nepožíval a nepožíva žiadne iné výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1) a
f)
nemal a nemá iný osobitný záujem zvýhodňovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(7)
Osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia vykoná hodnotenie v rozsahu zmluvy, pričom zohľadní zásady a postupy podľa osobitného predpisu.29) Výsledky hodnotenia predloží vo forme písomnej správy so záverom hodnotenia, v ktorom uvedie, či hodnotený biocídny výrobok odporúča autorizovať alebo či hodnotenú účinnú látku odporúča schváliť. Ak osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia usúdi, že existuje riziko týkajúce sa zdravia ľudí, zdravia zvierat alebo životného prostredia v dôsledku kumulatívnych účinkov vyplývajúcich z používania biocídnych výrobkov obsahujúcich tú istú účinnú látku alebo iné účinné látky, predloží centru informácie týkajúce sa tohto rizika v rozsahu podľa osobitného predpisu.30)
(8)
Podrobnosti o špecifických činnostiach osôb spolupracujúcich pri vykonávaní hodnotenia sa uvedú v zmluve uzatvorenej podľa odseku 4 v závislosti od typu hodnoteného biocídneho výrobku alebo hodnotenej účinnej látky.
(9)
Centrum na základe písomných správ predložených podľa odseku 7 vypracuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy na biocídny výrobok alebo návrh súhrnnej hodnotiacej správy na účinnú látku a závery hodnotenia.
(10)
Centrum obhajuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy a závery hodnotenia podľa odseku 9 pred príslušnými orgánmi Európskej komisie v úzkej súčinnosti s osobami spolupracujúcimi pri vykonávaní hodnotenia podľa odseku 2.
§ 5
Ministerstvo životného prostredia
(1)
Ministerstvo životného prostredia
a)
vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho výrobku podľa § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, že také sprístupnenie alebo použitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia životného prostredia, pričom toto ohrozenie nie je možné zastaviť inými prostriedkami, a poskytne centru všetku potrebnú súčinnosť,
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o nepriaznivom vplyve používania biocídnych výrobkov na životné prostredie.31)
(2)
Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu.26)
§ 6
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a)
predkladá centru výsledky hodnotenia podľa § 4 ods. 7,
b)
vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho výrobku podľa § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, že také sprístupnenie alebo použitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia zdravia zvierat, pričom toto ohrozenie nie je možné zastaviť inými prostriedkami, a poskytne centru všetku potrebnú súčinnosť,
c)
prijíma v oblasti ochrany zvierat dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie zvierat, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia podložené údajmi, ktoré viedli k prijatiu takého dočasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva a centrum,
d)
predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o zistených nepriaznivých účinkoch biocídnych výrobkov na zvieratá a o významnom výskyte rezíduí účinných látok v potravinách a krmivách.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu,26) ktorá má postavenie osoby spolupracujúcej pri vykonávaní hodnotenia podľa § 4 ods. 2 písm. a).
§ 7
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
prijíma karty bezpečnostných údajov na sprístupňované biocídne výrobky prostredníctvom Národného toxikologického informačného centra ako príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,33)
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva a centru každoročne do 31. marca súhrnnú správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a o chorobách z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami, najmä ak ide o zraniteľné skupiny,34) a všetky osobitné opatrenia prijaté s cieľom znížiť riziko otráv spôsobených biocídnymi výrobkami a riziko chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Do súhrnnej správy zapracuje aj správy prijaté podľa § 2 ods. 2,
c)
predkladá centru informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa osobitného predpisu35) zistí možné riziko z biocídnych výrobkov a účinných látok alebo ošetrených výrobkov z hľadiska ochrany zdravia.
§ 8
Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenská obchodná inšpekcia
a)
pri kontrole predaja a poskytovania služieb spotrebiteľom podľa osobitného predpisu36) kontroluje dodržiavanie podmienok na sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh podľa osobitného predpisu,37)
b)
spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, centrom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,
c)
spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a kontrolnými orgánmi iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska,
d)
rozhoduje o opatreniach na odstránenie nedostatkov v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,
e)
nariaďuje stiahnutie biocídneho výrobku z trhu a zneškodnenie nebezpečného biocídneho výrobku, ktorý nespĺňa požiadavky osobitného predpisu,1) na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladá pokuty podľa § 17 a 18.
§ 9
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
a)
spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národným inšpektorátom práce, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,
b)
zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu38) zistí možné riziko z biocídneho výrobku na životné prostredie,39)
c)
zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol centrom povolený podľa osobitného predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva životného prostredia podľa § 5 ods. 1 písm. a),
d)
určuje podmienky a ustanovuje lehoty na vykonanie nápravy, ak zistí pri kontrole nedostatky pri výrobe biocídneho výrobku alebo účinných látok alebo ošetrených výrobkov podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
e)
ukladá nápravné opatrenia podľa § 15 ods. 6 pri porušení osobitných predpisov,40) ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia, alebo ak k nemu už došlo, môže nariadiť zneškodnenie biocídneho výrobku a účinných látok alebo ošetreného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladá pokuty podľa § 17 a 18,
f)
prijíma v oblasti ochrany životného prostredia dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko na životné prostredie, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia podložené údajmi, ktoré viedli k prijatiu takého dočasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva a centrum.
§ 10
Národný inšpektorát práce
Národný inšpektorát práce
a)
spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,
b)
zasiela centru informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu41) zistí možné riziko z biocídnych výrobkov a účinných látok alebo ošetrených výrobkov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
§ 11
Orgán veterinárnej a potravinovej správy
Orgán veterinárnej a potravinovej správy
a)
spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s colnými úradmi,
b)
v prípade zistenia, že biocídny výrobok, ktorý bol autorizovaný podľa osobitného predpisu,1) predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie zvierat, písomne požiada ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o prijatie vhodného dočasného opatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. c) a písomne informuje o tejto skutočnosti ministerstvo hospodárstva a centrum,
c)
zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu42) zistí možné riziko z biocídneho výrobku a účinných látok na zvieratá,
d)
zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol centrom povolený podľa osobitného predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa § 6 ods. 1 písm. b).
§ 12
Colné úrady
(1)
Colné úrady vykonávajú kontrolu v rámci colného dohľadu podľa osobitného predpisu.43) Pri kontrole colné úrady spolupracujú s ministerstvom hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s orgánom veterinárnej a potravinovej správy.
(2)
Pri pochybnostiach, či tovar je biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom, ktorý má spĺňať požiadavky osobitného predpisu,44) si colné úrady pred jeho prepustením na colné územie Slovenskej republiky vyžiadajú vyjadrenie centra.
§ 13
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany
a)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu1) v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva žiadosť o udelenie výnimky podľa osobitného predpisu,10)
c)
poskytuje orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g) a i) a centru informácie, ak pri výkone kontroly zistí, že
1.
používanie biocídneho výrobku v súlade s autorizáciou predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie,
2.
biocídny výrobok nie je sprístupňovaný v súlade s osobitným predpisom45) alebo
3.
biocídny výrobok nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 20 ods. 1,
d)
predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, o uložených nápravných opatreniach a pokutách.
§ 14
Úhrady, ročné platby a poplatky
(1)
Centrum vyberá
a)
úhrady za odborné služby vykonané na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa podľa tohto zákona a osobitného predpisu,46)
b)
ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky,
c)
správne poplatky podľa osobitného predpisu.47)
(2)
Centrom prijaté úhrady podľa odseku 1 písm. a) sa použijú na vyplatenie úhrad osobám spolupracujúcim pri vykonávaní hodnotenia na základe zmluvy uzavretej podľa § 4 ods. 4 a na vykonanie všetkých súvisiacich odborných služieb centra. Úhrady podľa prvej vety sú vedené na účte zriadenom podľa § 4 ods. 1 písm. g). Prostriedky vo výške nákladov, ktoré vznikli centru v súvislosti s poskytovaním odborných služieb podľa prvej vety, sú príjmom centra. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v lehote určenej vo výzve centra úhradu neuhradí, centrum po márnom uplynutí tejto lehoty konanie zastaví.
(3)
Ak sa odborná služba neuskutočnila z dôvodu na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, centrum rozhodne o zamietnutí žiadosti a o vrátení úhrady podľa odseku 1 písm. a),48) najviac však vo výške 60 % zo zaplatenej úhrady. Nevrátená časť úhrady sa odvedie na príjmový účet centra.
(4)
Ak sa odborná služba neuskutočnila bez zavinenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, centrum úhradu podľa odseku 1 písm. a) v plnej výške vráti.
(5)
Centrum vráti aj časť úhrady podľa odseku 1 písm. a), ktorá nebola použitá na účel podľa odseku 2.
(6)
Proti rozhodnutiu centra o vrátení úhrad podľa odseku 4 alebo odseku 5 sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Časť úhrady podľa odseku 5 sa nevráti, ak neprevyšuje sumu desať eur.
(8)
Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 4 alebo odseku 5 zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola úhrada zaplatená.
(9)
Centrom prijaté ročné platby podľa odseku 1 písm. b) sa odvádzajú na príjmový účet centra. Ročné platby sú splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby centrum vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Proti rozhodnutiu centra podľa predchádzajúcej vety sa nemožno odvolať.
(10)
Predmet, náležitosti a sadzbu úhrad za odborné služby vykonávané centrom a ročných platieb za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 15
Výkon kontroly
(1)
Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu,1) právne záväzných aktov Európskej únie vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe.
(2)
Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) si môže na vykonanie kontroly prizvať fyzické osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou (ďalej len „poverená osoba“).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný orgánu štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) alebo poverenej osobe
a)
predložiť v súlade s osobitným predpisom49) technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na predmet kontroly vrátane kvality a bezpečnosti biocídneho výrobku, účinných látok a ošetrených výrobkov,
b)
umožniť vstup do objektov a prehliadku objektov, v ktorých sa biocídny výrobok vyrába, vyvíja, predáva alebo používa,
c)
umožniť odobrať vzorky biocídneho výrobku na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody v potrebnom rozsahu a obsahu a byť prítomný na mieste,
d)
podať v lehote určenej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) správu o odstránení zistených nedostatkov alebo ich príčin, ak uložené nápravné opatrenia neboli vykonané v čase kontroly.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je oprávnená
a)
odobrať kontrolné vzorky k vzorkám odobraným podľa odseku 3 písm. c),
b)
dostať rovnopis z protokolu zo skúšok biocídneho výrobku na overenie jeho bezpečnosti a kvality,
c)
podať námietky proti spôsobu vykonanej kontroly, zisteným nedostatkom a uloženým nápravným opatreniam uvedeným v písomnom zázname z kontroly.
(5)
Námietky podľa odseku 4 písm. c) možno podať do piatich dní odo dňa doručenia písomného záznamu z kontroly orgánu štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k). Námietky proti uloženým nápravným opatreniam nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k), ktorý nedostatky zistil, do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinná nedostatky zistené kontrolou uviesť do súladu s týmto zákonom, osobitným predpisom,1) právne záväznými aktmi Európskej únie vydanými na jeho vykonanie, rozhodnutiami vydanými na ich základe a vykonať nápravné opatrenie uložené orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) v určenej lehote.
(7)
Ak orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f) alebo písm. k) pri výkone kontroly zistí, že používanie autorizovaného biocídneho výrobku predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie, začne konanie o dočasnom pozastavení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu alebo konanie o dočasnom zákaze jeho používania. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje ministerstvo hospodárstva a centrum a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
(8)
Ak biocídny výrobok nie je sprístupňovaný na trhu v súlade s osobitným predpisom45) alebo nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 20 ods. 1, príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i) začne konanie o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu.
(9)
Právoplatné rozhodnutie o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu oznámi orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i) centru a požiada o výmaz z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Odvolanie proti rozhodnutiu o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu a o jeho výmaze z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike nemá odkladný účinok.
(10)
Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) zasielajú každoročne do 31. marca ministerstvu hospodárstva.
Správne delikty
§ 16
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá sprístupní na trh biocídny výrobok, sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nezabezpečí, aby biocídny výrobok bol klasifikovaný, balený a označovaný v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,50)
b)
nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov alebo jej aktualizáciu, alebo jej poskytnutie podľa osobitného predpisu,33)
c)
sprístupní na trh biocídny výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) a ktorému nebola na tento biocídny výrobok udelená výnimka podľa osobitného predpisu,40)
d)
uvedie na trh biocídny výrobok pred jeho zápisom do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike,
e)
sprístupňovanie biocídneho výrobku podporuje reklamou,51) ktorá je v rozpore s osobitným predpisom,52)
f)
neoznámi centru, že ukončuje sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu podľa § 20 ods. 6.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak nedodrží postupy a podmienky ustanovené osobitným predpisom1) pred uvedením biocídneho výrobku na trh.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
neuchováva informácie alebo nezabezpečuje dôvernosť získaných informácií o biocídnom výrobku a účinných látkach podľa osobitného predpisu,53)
b)
neoznámi centru a agentúre nepriaznivé účinky biocídneho výrobku alebo účinnej látky na život a zdravie ľudí, životné prostredie alebo zvieratá alebo iné informácie, ktoré môžu mať vplyv na autorizáciu biocídneho výrobku,54)
c)
nestiahne z trhu biocídny výrobok po tom, čo bola zrušená alebo zmenená a doplnená autorizácia biocídneho výrobku,
d)
marí alebo sťažuje výkon kontroly,
e)
neumožní vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská, kde sa biocídny výrobok alebo účinná látka vyrába, spracúva alebo inak sa s ňou nakladá.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá zodpovedá za sprístupnenie ošetreného výrobku na trh, sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
výrobok bol ošetrený biocídnym výrobkom, ktorý obsahuje účinnú látku, ktorá nezodpovedá požiadavkám osobitného predpisu,55)
b)
neoznačí ošetrený výrobok alebo neposkytne k nemu informácie v štátnom jazyku v súlade s osobitným predpisom.56)
(5)
Ak konanie o správnych deliktoch začnú orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) pre rovnaké porušenie tohto zákona a osobitného predpisu1) v rovnaký deň, konanie dokončí a pokutu uloží
a)
pri kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
pri vykonaní veterinárnej kontroly orgán veterinárnej a potravinovej správy,
c)
pri výrobe a používaní biocídneho výrobku v rámci výkonu starostlivosti o životné prostredie Slovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 17
Príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) uloží pokutu
a)
od 1 000 eur do 5 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. a),
b)
od 1 000 eur do 9 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. f),
c)
od 1 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 4 písm. b),
d)
od 1 000 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. b),
e)
od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 2,
f)
od 1 000 eur do 70 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. c), d), e) a § 16 ods. 4 písm. a),
g)
od 3 000 eur do 99 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. b) a c),
h)
3 300 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. d) a e).
§ 18
(1)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne najmä na závažnosť správneho deliktu, spôsob, čas trvania, následky protiprávneho konania a hodnotu ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknúť. Pokuta za správny delikt sa ukladá v takej výmere, aby presiahla neoprávnenú ekonomickú výhodu, ktorá bola v dôsledku správneho deliktu získaná. Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) prihliadne aj na to, či sa osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho deliktu opakovane do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(2)
Ak hodnota ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknúť, presahuje hornú hranicu pokuty, ktorú za správny delikt možno uložiť, správny orgán môže uložiť pokutu aj nad ustanovenú hornú hranicu pokuty.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) o porušení povinnosti dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.
(4)
Výnos pokuty uloženej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), i) alebo písm. k) je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokuty uloženej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. g) je príjmom Environmentálneho fondu.57)
§ 19
Konanie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,58) ak § 15 ods. 5, § 20 ods. 3 alebo osobitný predpis59) neustanovujú inak.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Biocídne výrobky, ktorým centrum udelilo rozhodnutie o ich uvedení na trh podľa doterajších predpisov a ktorým k 1. novembru 2013 neuplynula platnosť príslušných rozhodnutí, sa považujú za biocídne výrobky sprístupnené na trhu60) podľa tohto zákona a osobitného predpisu;61) tieto biocídne výrobky možno sprístupniť na trhu,
a)
ak všetky účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku sú existujúcimi účinnými látkami62) a boli alebo sú hodnotené podľa osobitného predpisu63) a tieto sa ešte pre daný typ výrobku neschválili,
b)
podaním žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu64) alebo žiadosti o paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,65) ak biocídny výrobok neobsahuje okrem existujúcich účinných látok iné účinné látky, najneskôr ku dňu schválenia účinnej látky obsiahnutej v biocídnom výrobku pre daný typ výrobku; ak biocídny výrobok obsahuje viac ako jednu účinnú látku, najneskôr ku dňu schválenia poslednej účinnej látky obsiahnutej v biocídnom výrobku pre daný typ výrobku; po splnení týchto podmienok môžu právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia pokračovať v sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trh, najdlhšie však dva roky od dátumu schválenia poslednej z účinných látok tohto biocídneho výrobku,
c)
v prípade neschválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu66) pre aspoň jednu z účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku podľa písmena a), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia ukončia sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu do 365 dní od dátumu takého rozhodnutia,
d)
ak nebude centru podaná žiadosť podľa písmena b), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia ukončia sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu do 180 dní odo dňa schválenia účinnej látky; právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia zabezpečia zneškodnenie existujúcich zásob biocídneho výrobku na vlastné náklady do 365 dní odo dňa schválenia účinnej látky a všetci tí, ktorí biocídny výrobok nadobudli na vlastné potreby, môžu s používaním existujúcich zásob pokračovať najdlhšie 365 dní odo dňa schválenia účinnej látky, alebo
e)
ak povinnosť dodržať lehoty uvedené v písmene d) a ukončenie sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu platí pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov aj vtedy, ak centrum alebo príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, zamietne žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku predloženú podľa písmena b) alebo ak tieto príslušné orgány nerozhodnú o udelení autorizácie biocídneho výrobku.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce od 1. novembra 2013 uviesť na trh67) biocídny výrobok, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a), požiada centrum o zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a oznámi centru tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu a miesto podnikania, ak je žiadateľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie; názov a sídlo alebo organizačnú jednotku, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
obchodný názov biocídneho výrobku,
c)
chemický názov a identifikačné číslo Európskej únie a číslo CAS účinných látok, ak sú tieto čísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách; ak je biocídny výrobok určený pre viac ako jeden typ biocídneho výrobku, oznámi túto informáciu pre každú kombináciu účinných látok a typ biocídneho výrobku osobitne,
d)
chemické názvy a identifikačné čísla Európskej únie a číslo CAS ostatných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku, ak sú tieto čísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách,
e)
číslo typu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,68)
f)
kategóriu užívateľov len na profesionálne použitie alebo len pre spotrebiteľa,
g)
protokol o stanovení účinnosti biocídneho výrobku,
h)
text označenia obalu,
i)
návod na použitie, ak nie je uvedený na obale,
j)
kartu bezpečnostných údajov.
(3)
Centrum po posúdení žiadostí podľa odseku 2 vydá do 60 dní rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a po pridelení registračného čísla zapíše biocídny výrobok do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Na sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu podľa predchádzajúcej vety sa vzťahujú podmienky a lehoty podľa odseku 1 písm. b) až e). V registri biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike, ktorý centrum zverejňuje na svojom webovom sídle, vyznačí
a)
obchodný názov biocídneho výrobku,
b)
meno alebo názov držiteľa rozhodnutia,
c)
registračné číslo biocídneho výrobku,
d)
typ alebo typy biocídneho výrobku,
e)
čísla CAS účinných látok v biocídnom výrobku,
f)
dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.
(4)
Centrum zapíše do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike biocídne výrobky podľa odseku 1; za dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike sa považuje dátum nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Registračné čísla biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu podľa odseku 1 ostávajú nezmenené.
(5)
Biocídne výrobky, ktoré sa môžu sprístupňovať na trhu Slovenskej republiky podľa odseku 2, sa môžu uviesť na trh najskôr v nasledujúci deň po zapísaní do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a po zverejnení zápisu na svojom webovom sídle podľa odseku 3; toto opatrenie sa nevzťahuje na biocídne výrobky sprístupnené na trh podľa odseku 1.
(6)
Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3, ktorý ukončí sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) až e) alebo na vlastnú žiadosť, túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov písomne oznámi centru v lehote najneskôr do piatich dní, odkedy mu povinnosť ukončiť sprístupňovanie na trhu podľa odseku 1 písm. b) až e) vznikla, alebo v lehote do piatich dní od dátumu, ktorým ukončil sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť. Centrum na základe tohto oznámenia vymaže biocídny výrobok z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky.
(7)
Orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k), ktoré pri svojej činnosti zistia, že právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ nesplnil niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, oznámia túto skutočnosť centru. Centrum vymaže biocídny výrobok na základe oznámenia z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky.
(8)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak nejde o konania podľa osobitného predpisu.69)
§ 21
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 339/2012 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 517/2007 Z. z, zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 213/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 153a znie:
„Položka 153a
1. Schválenie účinnej látky 2 000 eur
2. Obnovenie schválenia účinnej látky 1 000 eur
3. Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku 750 eur
4. Autorizácia Únie 1 000 eur
5. Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov 1 250 eur
6. Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 1 500 eur
7. Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku 500 eur
8. Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov 750 eur
9. Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 500 eur
10. Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie 1 000 eur
11. Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 300 eur
12. Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 150 eur
13. Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa 100 eur“.
Čl. III
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)“
Doterajšie písmeno e) za označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).“.
Čl. IV
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 odsek 7 znie:
„(7)
Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách podľa osobitného predpisu50a) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) až f) zašlú do 1. apríla 2017 ministerstvu hospodárstva a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Čl. 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
2.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách podľa osobitného predpisu50b) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) až f) zašlú do 1. marca 2015 ministerstvu hospodárstva a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
„50b)
Čl. 117 a 127 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.
3.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
4.
V § 26 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c), d) a f).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 31 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 3 a 4,“.
7.
V § 46 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
názov látok, ktorých koncentrácia v zmesi vedie ku klasifikácii zmesi do kategórií nebezpečnosti veľmi toxická, toxická, žieravá, škodlivá, v triedach nebezpečnosti
1.
karcinogén 1, 2 alebo 3,
2.
mutagén 1, 2 alebo 3,
3.
poškodzujúca reprodukciu 1, 2 alebo 3,
4.
veľmi toxická, toxická alebo škodlivá neletálnym účinkom po jednorazovom vystavení,
5.
toxická alebo škodlivá po opakovanej alebo predĺženej expozícii látke,
6.
senzibilizujúca,“.
8.
V § 47 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
9.
V § 47 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
10.
V § 48 ods. 2 sa slová „§ 46“ nahrádzajú slovami „§ 45“.
11.
V § 49 piatom bode sa slová „a výnosu č. 4/2009“ nahrádzajú slovami „a výnosu č. 5/2009“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem čl. I § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012).
2)
§ 22 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.
3)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods. 1 písm. d) zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 5 až 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 6 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
7)
§ 9 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
9)
Čl. 3 ods. 1 písm. x) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
10)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
11)
Čl. 65 ods. 3, čl. 81 ods. 3 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
12)
Čl. 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
13)
Čl. 4 až 53, čl. 54 ods. 3, 4 a 6, čl. 55 a 56, čl. 75 ods. 2 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
14)
Čl. 25 až 27 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
15)
Čl. 29 až 31 a čl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
16)
Čl. 32 až 40 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
17)
Čl. 48 až 52 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
18)
Čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
19)
Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
20)
Čl. 56 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
21)
22)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
23)
Čl. 17 ods. 5 tretia veta nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
24)
Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
25)
Čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
26)
§ 21 a 22 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 16 až 18 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
29)
Čl. 8, 10 a 11, čl. 14, čl. 18 až 24, čl. 29 až 34, čl. 40, 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
30)
Príloha XV oddiel II bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 206) v platnom znení.
31)
Čl. 65 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
32)
Čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
33)
Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 528/2012,
Čl. 31 nariadenia ES č. 1907/2006.
§ 6 a § 19 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.
34)
Čl. 3 ods. 1 písm. ad) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
35)
§ 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Čl. 17 ods. 1, čl. 52, 58, 69 a 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
38)
39)
Čl. 15 ods. 1, čl. 19 ods. 1 písm. b bod iv), čl. 19 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
Čl. 129 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
40)
Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
41)
Zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
44)
Čl. 17 ods. 1 a čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
45)
Čl. 17 ods. 1 nariadenia (EU) č. 528/2012.
46)
Čl. 80 ods. 2 nariadenia (EU) č. 528/2012.
47)
Príloha Sadzobník správnych poplatkov časť VIII položka 153a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákona č. 319/2013 Z. z.
48)
Napríklad čl. 7 ods. 4, čl. 26 ods. 4, čl.43 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
49)
Napríklad čl. 65 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
50)
Čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
51)
Čl. 3 ods. 1 písm. y) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
52)
Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
53)
Čl. 62 ods. 2, čl. 63 a 64, čl. 65 ods. 2 a čl. 68 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
54)
Čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
55)
Čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
56)
Čl. 58 ods. 3 až 6 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
57)
§ 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad čl. 8 ods. 2, čl. 14 ods. 1, čl. 26 ods. 3 a 4, čl. 29 ods. 3 a 5, čl. 30, čl. 31 ods. 5 a 6, čl. 33 ods. 4, čl. 34 až 36, čl.40, čl. 44 až 46, čl. 48 ods. 1, čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
60)
Čl. 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
61)
Čl. 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
62)
Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
63)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11. 12. 2007) v platnom znení.
64)
Čl. 17 a 20 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
65)
Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
66)
Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 v platnom znení.
67)
Čl. 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
68)
Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.
69)
Napríklad čl. 90 ods. 2, čl. 91 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.