320/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2011 boli v Londýne podpísané zmeny Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (zmena článku 1 dohody a zmena článku 18 dohody) (oznámenie č. 115/2007 Z. z. a oznámenie č. 116/2007 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenami dohody uznesením č. 67 z 26. júna 2012 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 6. júla 2012. Listina o prijatí bola uložená 28. augusta 2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Zmena článku 18 dohody nadobudla platnosť 22. augusta 2012.
Zmena článku 1 dohody nadobudla platnosť 12. septembra 2013.
K oznámeniu č. 320/2013 Z. z.
ZMENA DOHODY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ, KTORÁ UMOŽNÍ BANKE VYKONÁVAŤ OPERÁCIE V KRAJINÁCH JUŽNÉHO A VÝCHODNÉHO STREDOZEMIA (REZOLÚCIA Č. 137)
RADA GUVERNÉROV,
sledujúc historické zmeny, ku ktorým dochádza v severnej Afrike a na Strednom Východe;
odvolajúc sa na rezolúciu č. 134 Možné geografické rozšírenie rozsahu pôsobenia banky prijatú 21. mája 2011, ktorou Rada guvernérov požiadala Radu riaditeľov pripraviť odporúčania pre Radu guvernérov týkajúcich sa, okrem iného, zmeny článku 1 Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „dohoda“), ktorou sa ustanovuje príslušné regionálne rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR a pre vhodný mechanizmus na udelenie štatútu prijímajúcej krajiny členským krajinám v rámci tohto rozšíreného regiónu a zároveň zabezpečiť, že takéto rozšírenie nebude si vyžadovať ďalšie kapitálové príspevky alebo ohrozí schválený rozsah a dosah operácií banky v súčasných prijímajúcich krajinách;
odvolajúc sa na potvrdenie Rady riaditeľov v Správe o štvrtom preskúmaní kapitálových zdrojov na roky 2011 – 2015 (CRR4), Rada guvernérov rezolúciou č. 128 schválila, že graduácia zostáva hlavným princípom pre banku;
posúdiac a súhlasiac so správou Rady riaditeľov pre Radu guvernérov o Geografickom rozšírení rozsahu pôsobenia banky o južné a východné Stredozemie a jej odporúčaniami, okrem iného, že Rada guvernérov schváli zmenu článku 1 dohody, ktorá umožní banke vykonávať operácie v krajinách južného a východného Stredozemia;
TÝMTO ROZHODLA, ŽE:
1.
Článok 1 dohody sa nahrádza takto:
„Článok 1: ÚČEL
V rámci prispievania k hospodárskemu pokroku a obnove je účelom banky podpora prechodu k otvorenému, trhovo zameranému hospodárstvu a podpora súkromnej a podnikateľskej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zaviazali dodržiavať zásady demokracie viacerých strán, pluralizmu a trhového hospodárstva a ktoré tieto zásady uplatňujú. Cieľ banky sa môže za rovnakých podmienok dosahovať aj v Mongolsku a v členských krajinách južného a východného Stredozemia na základe rozhodnutia banky pri schválení najmenej dvomi tretinami guvernérov, ktorí predstavujú najmenej tri štvrtiny celkového počtu hlasov členov. Preto akýkoľvek odkaz na „krajiny strednej a východnej Európy“, „krajiny zo strednej a východnej Európy“, „prijímajúcu krajinu (alebo krajiny)“ alebo na „prijímajúcu členskú krajinu (alebo krajiny)“, uvedený v tejto dohode a jej prílohách, sa vzťahuje aj na Mongolsko a na každú z týchto krajín južného a východného Stredozemia.“.
2.
Prijatie uvedenej zmeny členmi banky sa vyžaduje (a) vykonaním a uložením listiny v banke, ktorou príslušný člen prijal uvedenú zmenu v súlade s jeho právnym poriadkom, a (b) predložením potvrdenia v takej forme a obsahu, ktoré vyhovuje banke, že zmena bola prijatá a listina o prijatí bola potvrdená a uložená v súlade s právnym poriadkom tohto člena.
3.
Uvedená zmena nadobudne platnosť sedem dní po dátume oficiálneho oznámenia EBOR po splnení požiadaviek na prijatie uvedenej zmeny v súlade s článkom 56 Dohody o založení banky.

Prijaté 30. septembra 2011
ZMENA DOHODY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ, KTORÁ UMOŽNÍ VYUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH FONDOV V PRIJÍMAJÚCICH KRAJINÁCH A V POTENCIÁLNYCH PRIJÍMAJÚCICH KRAJINÁCH (REZOLÚCIA Č. 138)
RADA GUVERNÉROV,
berúc do úvahy, že prijatím rezolúcie č. 137 Rada guvernérov schváli zmenu článku 1 Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „dohoda“), ktorou bude banka oprávnená vykonávať svoje ciele v krajinách južného a východného Stredozemia;
odvolajúc sa na rezolúciu č. 134 Možné geografické rozšírenie rozsahu pôsobenia banky prijatú 21. mája 2011, ktorou Rada guvernérov požiadala Radu riaditeľov pripraviť odporúčania pre Radu guvernérov týkajúcich sa, okrem iného, možných ďalších krokov, ktoré umožnia banke čo najskôr začať vykonávať operácie v perspektívnych prijímajúcich krajinách rozšíreného regiónu;
posúdiac a súhlasiac so správou Rady riaditeľov pre Radu guvernérov o Geografickom rozšírení rozsahu pôsobenia banky o južné a východné Stredozemie a jej odporúčaniami, okrem iného, že Rada guvernérov schváli zmenu článku 18 dohody, ktorá umožní banke využívanie špeciálnych fondov v prijímajúcich krajinách a v potenciálnych prijímajúcich krajinách;
TÝMTO ROZHODLA, ŽE:
1.
Článok 18 dohody sa nahrádza takto:
„Článok 18: ŠPECIÁLNE FONDY
1.
(i) Banka môže prijať správu špeciálnych fondov, ktoré slúžia účelu banky a ktoré patria do pôsobnosti banky v jej prijímajúcich krajinách a v potenciálnych prijímajúcich krajinách. Plné náklady na správu akéhokoľvek špeciálneho fondu sa účtujú na ťarchu tohto špeciálneho fondu.
(ii)
Na účely pododseku (i) môže Rada guvernérov na žiadosť člena, ktorý nie je prijímajúcou krajinou, rozhodnúť, že tento člen je spôsobilý ako potenciálna prijímajúca krajina na také vymedzené časové obdobie a za takých podmienok, ktoré sa považujú za vhodné. Toto rozhodnutie sa prijme na základe súhlasu najmenej dvoch tretín guvernérov, ktorí predstavujú najmenej tri štvrtiny celkového počtu hlasov členov.
(iii)
Rozhodnutie, na základe ktorého sa umožňuje členovi stať sa potenciálnou prijímajúcou krajinou, sa môže vydať len vtedy, ak je tento člen schopný splniť požiadavky na to, aby sa stal prijímajúcou krajinou. Tieto požiadavky sú stanovené v článku 1 tejto dohody v platnom znení v čase tohto rozhodnutia alebo v znení, ktoré bude platné po nadobudnutí platnosti zmeny a doplnenia, ktoré už schválila Rada guvernérov v čase tohto rozhodnutia.
(iv)
Ak sa potenciálna prijímajúca krajina na konci obdobia stanoveného v pododseku (ii) nestane prijímajúcou krajinou, banka okamžite ukončí akékoľvek osobitné činnosti v danej krajine okrem činností, ktoré súvisia s riadnou realizáciou, zachovaním a ochranou aktív špeciálneho fondu a s úhradou záväzkov, ktoré vznikli v spojení s nimi.
2.
Špeciálne fondy, ktoré banka prijala, sa môžu využívať v jej prijímajúcich krajinách a potenciálnych prijímajúcich krajinách akýmkoľvek spôsobom a za akýchkoľvek podmienok, ktoré sú zlučiteľné s účelom a úlohami banky, s ostatnými príslušnými ustanoveniami tejto dohody a s dohodou alebo dohodami, ktoré sa vzťahujú na tieto fondy.
3.
Banka prijme takéto ustanovenia a pravidlá, ktoré sa môžu požadovať na zriadenie, správu a využívanie každého špeciálneho fondu. Tieto ustanovenia a pravidlá musia byť zlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody, okrem tých ustanovení, ktoré sa výslovne vzťahujú len na riadne činnosti banky.“
2.
Prijatie uvedenej zmeny členmi banky sa vyžaduje (a) vykonaním a uložením listiny v banke, ktorou príslušný člen prijal uvedenú zmenu v súlade s jeho právnym poriadkom, a (b) predložením potvrdenia v takej forme a obsahu, ktoré vyhovuje banke, že zmena bola prijatá a listina o prijatí bola potvrdená a uložená v súlade s právnym poriadkom tohto člena.
3.
Uvedená zmena nadobudne platnosť sedem dní po dátume oficiálneho oznámenia EBOR po splnení požiadaviek na prijatie uvedenej zmeny v súlade s článkom 56 dohody.
Prijaté 30. septembra 2011