338/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

338
ZÁKON
zo 16. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 96/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) štvrtom bode a ods. 2 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
3.
V § 4 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa na konci pripája spojka „a“.
4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak
1.
bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá,
2.
suma jej mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
3.
jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 4 písm. a),
4.
voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
5.
jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a
6.
odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 5.“.
7.
V § 4 ods. 5 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“)“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
9.
V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
10.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) vzniká
a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, najskôr od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ak nevzniklo podľa písmena a).
(5)
Ak bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval najviac 12 kalendárnych mesiacov, vyplatený príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a pomerná časť súčtu tohto príjmu a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, vzniká povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
20.
V § 67 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d)“.
21.
V § 67 odsek 5 znie:
„(5)
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa jeho splátky splatnej po dni, v ktorom sa poberateľ predčasného starobného dôchodku stal fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d). Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d); nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevznikne, ak fyzickej osobe, ktorá prestala byť fyzickou osobou podľa § 4 ods. 1 písm. d), vznikne povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 4 písm. b).“.
28.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ
a)
fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) je príjem pripadajúci na jeden deň vykonávania práce na základe pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; odseky 1 až 3 platia rovnako,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, je príjem pripadajúci na jeden deň vykonávania práce na základe tejto dohody; odseky 1 až 3 platia rovnako.“.
37.
V § 138 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
príjem z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), okrem príjmu vyplateného v období uvedenom v § 26 ods. 1 a 3.“.
38.
§ 139b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) je súčet pomernej časti príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 vyplateného po zániku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za príslušný kalendárny mesiac; § 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 17 platia rovnako.“.
41.
V § 142 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d),“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
42.
V § 143 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného § 4 ods. 2 písm. c) je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
68.
V § 231 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „tretej vety“ nahrádzajú slovami „štvrtej vety“ a písmeno b) sa dopĺňa piatym bodom až siedmym bodom, ktoré znejú:
„5.
fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),
6.
zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. a), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol sumu podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, a ak povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. b) pred vznikom tohto poistenia,
7.
zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 druhej vety,“.
72.
V § 233 ods. 3 sa slovo „úrazového“ nahrádza slovom „sociálneho“.
79.
Za § 293ct sa vkladajú § 293cu až 293dd, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je
a)
zamestnanec podľa osobitného predpisu,1)
b)
fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom,1a) nie je povinne nemocensky poistená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 4 až 6 celom texte sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a)“.
4.
V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. b) je podiel priemerného mesačného zárobku zisteného podľa osobitného predpisu15a) a čísla 30,4167.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 134 Zákonníka práce.“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 220/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,18) ak
1.
bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
2.
suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
3.
príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len „pohľadávka“), príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov,
4.
zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca a
5.
odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
„47aa)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v), ak má v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu (ďalej len „znížený vymeriavací základ“), vyšší ako 15-násobok životného minima47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (ďalej len „15-násobok životného minima“) alebo ak má pomernú časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) vyššiu, ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v).“.
4.
V § 12 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec
1.
osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
2.
zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
5.
V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva
1.
osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
2.
zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Sadzba poistného podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzťahuje len na príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) od jedného zamestnávateľa, ktorý prvý oznámil zmenu platiteľa poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni podľa § 24 písm. c).“.
8.
V § 13 ods. 9 písm. b) sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
9.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „l) a r)“ nahrádzajú slovami „l), r) a v)“.
10.
V § 23 ods. 6 druhej vete sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. g), j), k), l) a r)“.
11.
V § 24 písm. c) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. g), j), k), l) a r)“.
12.
§ 24 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky uvedenej v § 11 ods. 7 písm. v) štvrtom bode spôsobom určeným úradom, ak ide o zamestnávateľa, ktorý prijal zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) do pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
13.
§ 29b sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. v) prvého bodu sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa ich prijatia.“.
14.
Za § 38e sa vkladá § 38ea, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38ea
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Dohodu podľa § 29b ods. 18 uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 5. novembra 2013.“.
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 220/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „vyžiadania“ vkladá čiarka a tieto slová: „ak v odseku 8 nie je ustanovené inak,“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná oznámiť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do troch pracovných dní od doručenia jej vyžiadania dátum vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru poistenca, na ktorého príjem zo závislej činnosti35d) sa uplatňuje sadzba poistného podľa osobitného predpisu.35e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35d a 35e znejú:
„35d)
§ 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
35e)
§ 12 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. d) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z. a zákona č. 242/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 8 písm. a) sa suma „66,39 eura“ nahrádza sumou „75 eur“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
3.
V prílohe sa slovo „66,39“ nahrádza slovom „75“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem 1. bodu, 6. bodu, 8. bodu, 11. bodu až 19. bodu, 22. bodu až 27. bodu, 29. bodu až 36. bodu, 39. bodu a 40. bodu, 43. bodu až 62. bodu, 64. bodu, 69. bodu až 71. bodu, 73. bodu, 75. bodu, 77. bodu, 78. bodu, § 293cu až § 293dc v 79. bode, 80. bodu až 83. bodu v čl. I, 2. bodu v čl. II, 1. bodu a 7. bodu v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a okrem 63. bodu, 65. bodu až 67. bodu, 74. bodu, 76. bodu a § 293dd v 79. bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.