37/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

37
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. februára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. h) sa za slová „ministra spravodlivosti Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „minister“)“.
2.
V § 5 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a slovo „každoročne“ sa nahrádza slovami „podľa potreby“.
3.
V § 6 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a druhá veta znie: „Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 50 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa; databáza prípadových štúdií bez riešenia prípadových štúdií sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 7 ods. 1 sa slová „nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka“ nahrádzajú slovami „nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka“.
6.
V § 7 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a druhá veta znie: „Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa; texty z cudzieho jazyka sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.“.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
8.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzači vypracujú jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Losovanie súdnych spisov z predložených súdnych spisov v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vylosuje jeden súdny spis z oblasti trestného práva a jeden súdny spis z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
9.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013 a vykonať sa má po 1. apríli 2013, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Tomáš Borec v. r.