382/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
ZÁKON
z 22. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1)
§ 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
3)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.“.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % alebo energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 až 6 a 8 znejú:
„3a)
STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (656531).
4)
§ 2 písm. b) dvadsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
5)
§ 2 písm. a) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
6)
§ 2 písm. b) pätnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
8)
§ 2 písm. b) devätnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.
5.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
a)
všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
b)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
c)
elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 5 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
d)
celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e)
elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
f)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
g)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
h)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
i)
všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
j)
všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.“.
6.
V § 3 ods. 6 sa slová „do 1 MW“ nahrádzajú slovami „do 500 kW“.
7.
V § 3 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia ukončená, ak kolaudácia stavby nebola potrebná.
(8)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje v prípade nového zariadenia len na množstvo vyrobenej elektriny z biomasy alebo produktu jej spracovania do 40 GWh vrátane. Na účely výpočtu sa podľa odseku 4 započíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a do výpočtu sa nezapočíta elektrina, ktorá je vyrobená
a)
z biomasy, ktorá ako vstupná surovina pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní alebo pri spracovaní na jej produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),
b)
z biokvapaliny, ktorá nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a ).
(9)
Výpočet podľa odseku 8 sa nepoužije na bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou, plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy, ktorá neobsahuje lesnícku biomasu, v splyňovacom generátore s inštalovaným výkonom do 500 kW, skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd a na spaľovanie komunálnych odpadov s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.“.
8.
V § 3 odsek 11 znie:
„(11)
Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
9.
V § 3 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 3b sa dopĺňa odsekmi 3 až 8, ktoré znejú:
„(3)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas 15-ročnej doby podpory pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.
(4)
Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov,9c) za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.
(5)
Právo na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas 15-ročnej doby podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c):
a)
výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu9d) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu,9e) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,
b)
výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo
c)
výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.9f)
(6)
Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5.
(7)
Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo.
(8)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého zariadenie obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9c) až 9f) znejú:
„9c)
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
9d)
§ 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9e)
Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
§ 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10)
§ 19 zákona č. 251/2012 Z. z.
11)
§ 2 písm. b) siedmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.
13.
V § 4 ods. 1 písm. b) a c) sa nad slovom „zdroja“ vypúšťa odkaz 11a.
14.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok.“.
15.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Výroba elektriny z malého zdroja
(1)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na
a)
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b)
bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase,
c)
bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave, ak je možná prevádzka malého zdroja počas beznapäťového stavu v distribučnej sústave, keď je elektrická inštalácia odberného miesta a zdroja na výrobu elektriny mechanicky oddelená od distribučnej sústavy.“.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 sú:
a)
celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,
b)
podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
1.
kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
2.
vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
3.
potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4)
Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja.
(5)
Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
(6)
Výrobca elektriny z malého zdroja oznámi do 10 pracovných dní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení polroka.
(8)
Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 15 znejú:
„12)
§ 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
13)
§ 12 zákona č. 251/2012 Z. z.
14)
§ 31 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z.
15)
§ 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
17.
V § 6 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa neposkytuje, ak pri výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(6)
Odsek 5 sa nepoužije, ak poskytnutá podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu bola použitá na realizáciu opatrení na zabezpečenie plnenia emisných limitov zariadení podľa osobitného predpisu15a) alebo ak bola z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu.15aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15aa znejú:
„15a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
15aa)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 6 ods. 7 sa číslo „80“ nahrádza číslom „70“.
19.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia (ďalej len „percentuálny podiel rekonštrukcie“), doplatok sa znižuje najmenej o
a)
20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,
b)
30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,
c)
40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,
d)
60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,
e)
80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,
f)
100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.
(9)
Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zvýši alebo zníži celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny, percentuálny podiel rekonštrukcie sa určí porovnaním nákladov rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý zodpovedá celkovému inštalovanému výkonu zariadenia výrobcu elektriny po takejto rekonštrukcii alebo modernizácii.“.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:
„15c)
§ 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
15d)
§ 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.
21.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického štiepenia odpadov a jeho produktov, plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu, energeticky využiteľných plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese, kde sa uvedie názov výrobcu, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť akreditované laboratóriom podľa osobitného predpisu.15e)“.
Poznámka po čiarou k odkazu 15e znie:
„15e)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 64 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
23.
V § 11a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu do distribučnej siete a začínajú sa po zariadení na úpravu bioplynu na biometán, okrem zariadenia na úpravu tlaku a kvality biometánu.
(3)
Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii a finančnom vyrovnaní nákladov podľa odseku 1 v majetku prevádzkovateľa distribučnej siete.“.
24.
V § 12b ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané“.
25.
V § 14a odsek 3 znie:
„(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny štvrťrok prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v jednotlivých druhoch pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1, najviac však v množstve ustanovenom v technickej norme upravujúcej kvalitu pohonných látok,17e) ak v odseku 11 nie je ustanovené inak. Povinnosť podľa prílohy č. 1 sa považuje za splnenú i v prípade, ak minimálny obsah biopaliva je nižší najviac o 0, 25 % vrátane v litri jednotlivého druhu pohonných látok, ako je ustanovené v prílohe č. 1, alebo ak je odchýlka v súlade s technickou normou.17f) Na účely prílohy č. 1 sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať minimálny podiel bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu. Na účely prílohy č. 1 sa biodieselom rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a tukov alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) pričom na účely odseku 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich energetický obsah dvojnásobne.“.
26.
V § 14a odsek 9 znie:
„(9)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 89 zákona č. 251/2012 Z. z.“.
28.
Za § 18d sa vkladá §18e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2014 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. augustom 2015, sa na účely výpočtu podľa § 3 ods. 4 započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a).
(3)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi uvedenie malého zdroja do prevádzky podľa § 4a ods. 6 do 31. marca 2014.
(4)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018.
(5)
Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia ktorého bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu po 1. januári 2014.“.
29.
V § 19 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie,“.
30.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2010 Z. z.“.
31.
V prílohe č. 1 tabuľka č. 1 znie:
„  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biodiesel 5,2 % 5,3 % 5,4 % 6,8 % 6,8 % 7,6 % 8,8 % 9,7 % 10,1 % 11,5 %“.

Čl. II
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 písm. b) bod 12 znie:
„12.
odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,“.
2.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e), f), g), h), i), k), l) a q) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja; povinnosti podľa odseku 2 písm. j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike. Na výrobcu elektriny z malého zdroja pri plnení povinností podľa odseku 2 písm. p) sa nevzťahuje § 41 ods. 3.“.
3.
V § 41 ods. 3 písm. a) sa slová „bez obmedzenia inštalovaného výkonu“ nahrádzajú slovami „ak celkový inštalovaný výkon je viac ako 100 kW“.
4.
V § 41 ods. 6 text za bodkočiarkou znie: „odovzdávacím miestom je miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.