40/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

40
ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 a zákona č. 362/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac
a)
omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok, alebo
b)
potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.“.
3.
V nadpise § 3 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „Omamné“ vkladá slovo „látky“.
5.
V § 3 ods. 3 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „a prípravky podľa § 2 ods. 3 písm. b)“.
6.
V § 5 ods. 5 sa slová „praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre deti a dorast“ nahrádzajú slovami „lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria“ a slová „odborného lekára psychiatra“ sa nahrádzajú slovami „lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria“.
7.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore zubné lekárstvo, v študijnom odbore veterinárne lekárstvo alebo v niektorom zo študijných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. a) a b),“.
8.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii podľa osobitného predpisu1eb) alebo v niektorom zo špecializačných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. c) až e),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1eb znie:
„1eb)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „absolventskou skúškou alebo“.
10.
V § 7 ods. 2 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „okrem prípadu, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
5a)
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 91 až 95 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 13 ods. 1 a čl. 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.“.
12.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Zoznam rizikových látok
(1)
Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami.
(2)
Ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, bezodkladne sa zaradí do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.
(3)
Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka, ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka aj vtedy, ak sa v lehote podľa prvej vety nepreukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.
(4)
Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
13.
V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 a 2 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.
14.
V § 33 ods. 4 písm. a) až d) sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.
15.
V § 33 ods. 5 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:
„6b)
Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.
6c)
Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.“.
17.
V § 37 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, Colná správa Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti.“.
18.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)
Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje diplomom
a)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore detské lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
b)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
c)
o špecializácii v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy alebo v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
d)
o špecializácii v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
e)
o špecializácii v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006.
(2)
Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Dovozné povolenia na omamné a psychotropné látky vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti najdlhšie po dobu, na ktorú boli vydané.“.
19.
V názve prílohy č. 1 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo "látok".
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z. , zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z. , zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012, zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 151 písm. a) sa slová „omamnými a psychotropnými látkami“ nahrádzajú slovami „omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písm. f) sa slová „omamné a psychotropné látky“ nahrádzajú slovami „omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.