422/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
balenou potravinou spotrebiteľsky balený výrobok,1) ktorý sa uvádza na trh,1a) pričom obal môže uzatvárať potravinu úplne alebo čiastočne,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 2 písm. j) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.“.
2.
V § 5 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny sa uvádza v jednotkách“.
3.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.
4.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Zložky sa označujú podľa odsekov 3 až 30, podľa § 10 a 11 a podľa príloh č. 1 až 3.“.
5.
V § 9 ods. 9 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
6.
V § 9 ods. 9 písm. f) sa vypúšťa slovo „nie“.
7.
V § 14 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
8.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Potraviny, ktorých označenie nespĺňa požiadavky podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti.“.
9.
V § 20 sa vypúšťajú slová „a účinnosť stráca 13. decembra 2014“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ľubomír Jahnátek v. r.