433/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
ZÁKON
z 27. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je
a)
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b)
rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c)
osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
d)
plnoleté2) nezaopatrené dieťa,
1.
ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b),
2.
ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3.
ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
4.
ktoré uzavrelo manželstvo,
5.
ktorého manželstvo zaniklo alebo
e)
maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa slová „alebo b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov2b) alebo ak súd schváli dohodu rodičov2c) o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.
(6)
Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
§ 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
2c)
§ 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 19 až 22 a 97 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
5.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré
a)
je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,3a)
b)
sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením4) alebo
c)
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.
(3)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,
a)
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo
b)
ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 a 5 znejú:
„3a)
§ 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
4)
§ 97 zákona č. 245/2008 Z. z.
5)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťa.
6.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa
a)
organizuje na strednej škole dennou formou7) alebo
b)
uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.8)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
8)
§ 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.“.
7.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia,10a) sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 72 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 91 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
10.
V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovami „prvého stupňa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku,“.
11.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.“.
12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
„15)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 a § 63 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 20 a 21 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
13.
§ 7 a 7a vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Nárok na prídavok
(1)
Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak
a)
sa stará o nezaopatrené dieťa; podmienka starostlivosti o nezaopatrené dieťa oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa považuje za splnenú,
b)
má trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.16a)
(2)
Nárok na prídavok nevzniká, ak
a)
sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately17) alebo v špeciálnom výchovnom zariadení17a) z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,17b) predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy17c) alebo výchovného opatrenia,18) alebo
b)
je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(3)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.18a)
§ 7a
Nárok na príplatok k prídavku
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 3 má nárok na príplatok k prídavku, ak
a)
má nárok na prídavok,
b)
je poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,18b) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu18c) po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,18d) poberateľ obdobnej dávky poskytovanej príslušnou inštitúciou iného členského štátu alebo poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie18da) a ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1) je poberateľ takého dôchodku alebo peňažného príspevku na opatrovanie,
c)
nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1) a
d)
nebol priznaný daňový bonus1) na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17 až 17c, 18 a 18da znejú:
„16a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.
17)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
17a)
§ 120 zákona č. 245/2008 Z. z.
17b)
§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z.
17c)
§ 33 písm. b) Trestného zákona.
18)
§ 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
18da)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.“.
14.
V § 9 posledná veta znie: „Platiteľ na účel rozhodovania o prídavku a o príplatku k prídavku a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie sú oprávnení získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
15.
V § 11 ods. 4 sa slová „banky,19) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „banky19)“ a slovo „cudziny“ sa nahrádza slovami „štátu, ktorý nie je členským štátom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu,19a) spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku určí platiteľ; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 23 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
V § 11 ods. 6 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
18.
V § 11 ods. 6 písm. b) sa bodka nahrádza slovom „alebo“ a odsek 6 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského štátu.“.
19.
V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku, ktorá sa zastavila podľa odseku 6 písm. c), ak príslušná inštitúcia členského štátu rozhodla o poskytnutí prídavku alebo obdobnej dávky v nižšej sume ako v sume podľa § 8 alebo rozhodla o neposkytovaní prídavku alebo obdobnej dávky a ak je na výplatu prídavku príslušná Slovenská republika podľa osobitných predpisov.19b) Platiteľ rozhodne o doplatení prídavku, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty z dôvodu podľa odseku 6 písm. c).“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.“.
20.
V § 11a ods. 1 sa vypúšťajú slová „oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a)“.
21.
Doterajšie odkazy 19aa a 19ab a poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab sa označujú ako odkazy 19c a 19d a poznámky pod čiarou k odkazom 19c a 19d.
22.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3 a platiteľ neurčil osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, platiteľ rozhodne o zastavení ich výplaty oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku a príplatku k prídavku
a)
ďalšej oprávnenej osobe alebo
b)
zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené.
(2)
Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a o zastavení vyplácania prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu podľa odseku 1, ak zanikli dôvody na vyplácanie prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu podľa odseku 1.“.
23.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
(1)
Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak
a)
z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. nezaopatreného dieťaťa,19e)
b)
zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3,
c)
podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu19f) maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil19g) alebo konanie o priestupku zastavil,19h)
d)
bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie19i) alebo
e)
prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.19a)
(2)
Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. e) je osobitný príjemca podľa osobitného predpisu.19a)
(3)
Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa odseku 1 písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ rozhodol o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c), platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku.
(4)
Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c) opätovne spácha priestupok podľa oznámenia orgánu,19f) platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na toto maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok.
(5)
Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok podľa oznámenia orgánu,19f) platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr
a)
po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok, alebo
b)
od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti sústavne pripravovať na povolanie.
(6)
Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného podľa
a)
odseku 1 písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,
b)
odseku 1 písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,
c)
odseku 1 písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19e až 19i znejú:
„19e)
§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2009 Z. z.
19f)
§ 60 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
19g)
§ 66 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
19h)
§ 76 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
19i)
§ 37 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 36/2005 Z. z.
§ 12 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
25.
V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo „spôsobila,“ vkladajú slová „alebo vedela alebo musela z okolností predpokladať,“.
26.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom požiada o odňatie prídavku a príplatku k prídavku, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku.“.
27.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)
Oprávnená osoba je povinná
a)
preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu,
b)
do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
c)
zabezpečiť použitie prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3.
(2)
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.
(3)
Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálne výchovné zariadenie alebo na osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ktorým sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku.
(4)
Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.
28.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.
29.
V § 16 ods. 1 sa slová „§ 61“ nahrádzajú slovami „§ 62“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
30.
V § 16 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 12, 12a “.
31.
§ 17a znie:
㤠17a
Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 8, 10 a 11, § 11a, § 13 ods. 1 až 4, § 14 ods. 1, § 16 a 17 rovnako.“.
32.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014
Pri rozhodovaní platiteľa podľa § 12a ods. 1 písm. c) a ods. 3 až 5 sa prihliada na priestupky spáchané maloletým nezaopatreným dieťaťom od 1. februára 2014.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.