Predpis bol zrušený predpisom 394/2014 Z. z.

440/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2014 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 440/2013 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 338,50
2. 364,00
3. 393,00
4. 427,00
5. 506,00
6. 536,50
7. 604,50
8. 647,50
9. 735,50
10. 836,50
11. 951,50