442/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) až e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 12 k vyhláške č. 360/2010 Z. z.
INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A ZÁVÄZNÉ TEXTY VYHLÁSENIA A ODVOLANIA ICH PREKROČENIA
A. Výstražné prahy pre znečisťujúce látky okrem ozónu a častíc PM10
Hodnoty sa merajú počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu či aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
Znečisťujúca látka Výstražný prah
Oxid siričitý 500 μg/m3
Oxid dusičitý 400 μg/m3
B. Informačný a výstražný prah pre ozón
Účel Priemerované obdobie Prah
Upozornenie 1 hodina 180 μg/m3
Výstraha 1 hodina1) 240 μg/m3
Poznámka:
1) Na vykonávanie § 12 ods. 2 a § 13 zákona sa prekročenie prahu meria alebo predpovedá tri po sebe nasledujúce hodiny.
B1. Signál upozornenia a výstrahy pre ozón
Signál „Upozornenie“ nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 mg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer a signál „Výstraha“ nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 mg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
B2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre ozón
Text vyhlásenia signálu „Upozornenie“.
Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať ozónová smogová situácia.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Upozornenie“
Zrušuje sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu ozónovej smogovej situácie.
Platnosť signálu sa končí o ..... hodine dňa .....
Text vyhlásenia signálu „Výstraha“
Nastala ozónová smogová situácia. Vyhlasuje sa signál „Výstraha“.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Výstraha“
Zrušuje sa signál „Výstraha“.
Platnosť signálu sa končí o.....hodine dňa.....
C. Informačný a výstražný prah pre častice PM10
Účel Priemerované obdobie Prah
Upozornenie 24 hodín 100 μg/m3
Výstraha 24 hodín 150 μg/m3
C1. Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10
Signály upozornenia a výstrahy pre častice PM10 nasledujú po nameraní prekročenia prahu dva po sebe nasledujúce dni a zároveň je za posledných 6 hodín na automatických monitorovacích staniciach v zóne alebo aglomerácii rastúci trend hodinových koncentrácií častíc PM10 aspoň na polovici počtu staníc.
Signál „Upozornenie“ nasleduje pre častice PM10 po prekročení informačného prahu 100 mg/m3 vyjadreného ako dvadsaťštyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie častíc PM10 a signál „Výstraha“ nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 mg/m3 vyjadreného ako dvadsaťštyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie častíc PM10.
C2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre častice PM10
Text vyhlásenia signálu „Upozornenie“
Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať smogová situácia pre častice PM10.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Upozornenie“
Zrušuje sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogová situácia pre častice PM10.
Platnosť signálu sa končí o ..... hodine dňa .....
Text vyhlásenia signálu „Výstraha“
Nastala smogová situácia pre častice PM10. Vyhlasuje sa signál „Výstraha“.
Platnosť signálu sa začína o ..... hodine dňa ..... do odvolania.
Text odvolania signálu „Výstraha“
Zrušuje sa signál „Výstraha“.
Platnosť signálu sa končí o.....hodine dňa......“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Žiga v. r.