47/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013

47
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. februára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona,
k)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „evidenčné číslo,“ a slová „a faxu“.
4.
V § 2 ods. 4 písmeno b) a ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.“.
5.
V § 4 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
fotokópiu
1.
preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona,
2.
iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona,
3.
povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6a)
4.
potvrdenia podľa osobitného predpisu6b) alebo
5.
záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa § 13 ods. 1 zákona, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13 zákona,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
d)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.
(4)
K žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov (§ 8 ods. 4 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a)
oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b)
fotokópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu6a) alebo potvrdenia podľa osobitného predpisu,6b)
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
d)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
6b)
Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 8 sa vypúšťa.
6.
V § 4 sa za odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:
„(6)
K záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa odseku 3 písm. b) bodu 5 žiadateľ pripojí fotokópiu druhovej karty exemplára živočícha a fotokópie preukazov o pôvode matky a otca exemplára živočícha alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha.5a) Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae) chované v chovnej skupine podľa § 13 ods. 5, žiadateľ pripojí fotokópie preukazov o pôvode rodičov v chovnej skupine alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod rodičov v chovnej skupine.“.
7.
V § 6 sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“ a slová „zo Spoločenstva“ sa nahrádzajú slovami „z Európskej únie“.
8.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na tieto živé exempláre živočíchov:
druhy veverica červenkavá (Callosciurus erythraeus), veverica sivá (Sciurus carolinensis), veverica líščia (Sciurus niger), potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis), korytnačka maľovaná (Chrysemys picta), skokan volský (Rana catesbeiana) a poddruh korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans).“.
9.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)“.
10.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Druhová karta exemplára živočícha
Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára a exemplári živočícha. Druhová karta exemplára živočícha sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár živočícha sa zapisuje do osobitného riadka. Vzor druhovej karty exemplára živočícha a pokyny na jej vyplnenie sú uvedené v prílohe č. 5.“.
11.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona sa vedú v knihe, z ktorej sa nedajú vyberať listy a vkladať do nej nové listy. V knihe sú jednotlivé strany očíslované a označené odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia. Na prvej strane knihy je uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto prevádzky s uvedením adresy a pridelený evidenčný kód.“.
12.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
13.
V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
na mláďatách vtákov a plazov do troch mesiacov ich veku, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo zdravotný stav,“.
14.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov
(1)
Osoba, ktorej bola udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“), vedie register (§ 13a ods. 11 zákona) oddelene od inej dokumentácie alebo elektronicky v samostatnej databáze umožňujúcej vyhotovenie tlačenej verzie registra.
(2)
Do registra vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov sa zapisujú
a)
poradové číslo krúžku v registri,
b)
spôsob nadobudnutia krúžku,
c)
dátum nadobudnutia krúžku,
d)
údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb; vypĺňa sa, len ak neboli krúžky vyrobené distribútorom,
e)
popis označenia krúžkov kódom označenia krajiny, evidenčným kódom licencie na krúžky a poradovým číslom krúžku v registri,
f)
druh a charakter krúžku, najmä materiál, hmotnosť, priemer, farba,
g)
údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb,
h)
dátum distribúcie krúžku.“.
15.
V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) najviac tri mesiace,“.
16.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak príslušný obvodný úrad životného prostredia určí podľa § 13 ods. 5 zákona ako iné označenie exemplára živočícha fotografiu, exemplár živočícha sa označí fotografiou exemplára, ktorá sa predloží príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v troch vyhotoveniach. Fotografia exemplára živočícha podľa prvej vety sa nalepí do prílohy preukazu o pôvode exemplára živočícha; vzor je uvedený v prílohe č. 9.
(5)
Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae), príslušný obvodný úrad životného prostredia môže do preukazu o pôvode exemplára živočícha v kolónkach „Otec“ a „Matka“ zapísať aj číselné označenie chovnej skupiny. Pod chovnou skupinou sa rozumie skupina najviac 30 exemplárov používaných na reprodukciu, ktorú tvoria samce totožného pôvodu a samice totožného pôvodu označené mikročipom. Ak ide o zmenu aspoň jedného exemplára v chovnej skupine, mení sa celá chovná skupina a nie je možné použiť jej pôvodné číselné označenie a je potrebné vytvoriť novú chovnú skupinu. Údaje o exemplároch chovnej skupiny, údaje o držiteľovi a poradové číslo v druhovej karte sa uvedú v prílohe preukazu o pôvode exemplára živočícha. Vzor je uvedený v prílohe č. 10.“.
17.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013
(1)
Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.
(2)
Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu exemplárov rastlín sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky.“.
18.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
19.
Prílohy č. 2 až 10 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, VÝVOZ ALEBO POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ
Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie
A. Colné úrady určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov rastlín do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:
1. Colný úrad Bratislava:
a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (letecká preprava),
b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta (poštová preprava).
2. Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta (poštová preprava).
3. Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta (poštová preprava).
4. Colný úrad Michalovce:
a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké (cestná preprava),
b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou (železničná preprava).
5. Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta (poštová preprava).
B. Colné úrady určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov živočíchov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:
1. Colný úrad Bratislava:
a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre všetky neživé exempláre (letecká preprava),
b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
2. Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
3. Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
4. Colný úrad Michalovce:
a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre kopytníky a všetky neživé exempláre (cestná preprava),
b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná preprava).
5. Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Druhová karta exemplára živočícha
POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA
Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára uvedeného v § 11 ods. 3 zákona. Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne. Evidencia pre exempláre v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) sa vedie oddelene od evidencie pre exempláre určené na iné účely. Ak je to nevyhnutné, použijú sa ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty exemplára živočícha. Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto:
DRUH (vedecké meno) – uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa druhová karta exemplára živočícha vypĺňa.
DRŽITEĽ– uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene.
CITES, PRÍLOHA EÚ – uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a písmeno prílohy, v ktorej je druh uvedený podľa osobitného predpisu.12b)
NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.
Spôsob – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz – exemplár doviezol z tretej krajiny držiteľ exemplára,
odchov – exemplár nadobudol držiteľ exemplára z vlastného odchovu,
odchyt – exemplár nadobudol držiteľ exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky,
rehabilitácia – hendikepovaný exemplár nadobudnutý z prírody,
kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
výmena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou za iný exemplár,
dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ako dar,
zapožičanie – exemplár bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí,
nález – exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky.
číslo dokladu/predchádzajúci držiteľ
– číslo povolenia na dovoz,
– číslo potvrdenia Európskej únie,
– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody,
– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,
– číslo potvrdenia o registrácii
– meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie.
POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 – označenie pre samca, 0,1 – označenie pre samicu.
OZNAČENIE – uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipov) aj značka. Ak je daný exemplár označený viacerými spôsobmi, napr. krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do nasledujúceho voľného riadka.
PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný obvodný úrad životného prostredia), povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie.
PoP – uvedie sa číslo preukazu o pôvode, ak bol vydaný.
VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie.
Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn – exemplár uhynul,
zapožičanie – exemplár bol zapožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
dar – exemplár bol darovaný,
výmena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie z dôvodu výmeny za iný exemplár,
vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu,
zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol,
vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny,
predaj – exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
strata – exemplár napr. ušiel, stratil sa.
číslo dokladu – číslo povolenia na vývoz, číslo potvrdenia Európskej únie, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie exemplára alebo dokladu, ktorým orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody potvrdzuje vypustenie exemplára do prírody.
NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania nového držiteľa exemplára v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.
Ak exemplár uhynie a držiteľ exemplára si ho ponechá ako dermoplastický preparát v celku, uvedie sa táto skutočnosť v kolónke Poznámka a vyplní skratkou „d. prep.“.
Vedenie evidencie exemplárov živočíchov na druhovej karte exemplára živočícha sa považuje za vedenie evidencie podľa § 11 zákona, ak sú v druhovej karte exemplára živočícha uvedené úplné a pravdivé údaje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii
1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b)
2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13)
3. Vtáky
Agapornis canus – agapornis sivý
Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci
Agapornis personatus – agapornis pestrý
Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý
Barnardius zonarius – rozela žltokrká
Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý
Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový
Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly
Forpus xanthops – papagájik žltolíci
Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
Lonchura oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela
Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)
Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký)
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)
4. Plazy
Boa constrictor – veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
Chrysemys picta*) – korytnačka maľovaná
Iguana iguana – leguán zelený
Phelsuma grandis – felzúma
Phelsuma laticauda – felzúma zlatochvostá
Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská
Python molurus bivittatus – pytón tigrovitý
Python regius – pytón kráľovský
Trachemys scripta elegans*) – korytnačka písmenková ozdobná
*) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre v zoologických záhradách, záchytných strediskách pre živočíchy, na exempláre v držbe osôb zapojených do medzinárodného záchranného programu pre daný druh alebo poddruh a na exempláre v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach12a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Potvrdenie o registrácii exemplára
Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Preukaz o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou
Pokyny na vyplnenie prílohy k preukazu o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou
Minimálny rozmer fotografie je 9 x 13 cm, musí byť technicky dokonalá (ostrá, farebne verná). Fotografovaný exemplár musí vypĺňať 60 – 80 % plochy fotografie v závislosti od druhu. Nalepená fotografia musí byť v rohoch označená odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia s presahom na tlačivo s výnimkou prípadu, keď je fotografia vytlačená priamo na tlačive. Údaj o dátume vyhotovenia fotografie vypĺňa obvodný úrad životného prostredia.
V prípade aktualizácie fotografií sa pôvodná príloha so starými fotografiami neodstráni. Nová príloha s aktuálnymi fotografiami sa len doplní.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Príloha k preukazu o pôvode exemplára živočícha, ktorého obsahom sú podrobnosti o chovnej skupine
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.
Peter Žiga v. r.