475/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
(2)
Všetky úseky ciest II. triedy a ciest III. triedy sú vymedzenými úsekmi.
§ 2
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a), „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) alebo „Úhrada mýta“ (II 21a).
§ 3
Začiatok vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b).
§ 4
(1)
Užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,1) okrem motorových vozidiel kategórie M12) a jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4) a N1G5) len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou “Všeobecné informácie o povinnosti úhrady” (IP 33a).
(2)
Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 475/2013 Z. z.
1.
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest
2.
Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami
3.
Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami
4.
Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy:
Príloha č. 2 k vyhláške č. 475/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).