496/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „riaditeľ ústavu jeho pracovnú tarifu primerane zníži“ nahrádzajú slovami „jeho pracovná odmena sa primerane zníži“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odmeňovanie normovanej práce sa vykonáva tak, aby pri splnení normy spotreby práce v požadovanej kvalite pracovná odmena zodpovedala príslušnej pracovnej triede v prvom pracovnom stupni podľa prílohy č. 3.“.
3.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 155,10 168,30 182,00 297,90
2 od 5 do 10 rokov 162,10 175,20 190,20 311,20
3 nad 10 rokov 168,80 182,70 198,10 323,70
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,891 0,967 1,046 1,712
2 od 5 do 10 rokov 0,932 1,007 1,093 1,789
3 nad 10 rokov 0,970 1,050 1,139 1,860
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.