498/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

498
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2014 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 602/2009 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 498/2013 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY(€ mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 489,50 512,50 539,50 576,50 616,50 652,00 695,50 739,00 782,50
2 od 2 do 4 518,00 543,00 571,50 610,50 653,50 691,00 737,00 783,50 829,50
3 od 4 do 6 547,00 573,50 603,50 645,00 690,00 730,00 778,50 827,50 876,50
4 od 6 do 9 576,50 603,50 635,50 679,00 727,00 768,00 819,50 874,00 923,00
5 od 9 do 12 605,00 634,00 667,00 713,00 763,00 807,00 861,00 915,00 969,50
6 od 12 do 15 634,00 664,00 699,00 747,50 799,50 845,50 902,50 959,50 1 016,00
7 od 15 do 18 662,50 694,50 731,00 781,50 836,50 884,50 944,00 1 003,50 1 063,00
8 od 18 do 21 691,50 725,00 763,00 815,50 873,00 923,00 985,50 1 048,00 1 109,50
9 od 21 do 24 720,00 755,00 795,00 849,50 909,50 962,00 1 027,00 1 092,00 1 156,50
10 od 24 do 28 749,00 785,50 827,00 884,00 946,00 1 001,00 1 068,00 1 136,00 1 203,50
11 od 28 do 32 778,00 815,50 858,50 918,00 983,00 1 039,50 1 109,50 1 180,00 1 250,00
12 nad 32 806,50 846,00 890,50 952,00 1 019,50 1 078,50 1 151,00 1 224,00 1 297,00