506/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
ZÁKON
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z. a zákona č. 311/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
invázny druh nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť,“.
Doterajšie písmená r) až zf) sa označujú ako písmená s) až zg).
4.
V § 2 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
prírodný biotop suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami,“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. t) a u) sa slová „významu biotop“ nahrádzajú slovami „významu prírodný biotop“.
6.
V § 2 ods. 2 písm. w), nadpise § 5 a § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „stav ochrany biotopu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „stav ochrany prírodného biotopu“ v príslušnom tvare.
7.
V § 2 ods. 2 písmeno x) znie:
„x)
biotop druhu prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu,“.
8.
V § 2 ods. 2 písm. y) prvom a druhom bode a § 33 ods. 3 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
9.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:
„zh) ekosystémové služby prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce ekosystémy,
zi) väčším počtom vlastníkov sa rozumie najmenej 50 vlastníkov.“.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.
(7)
Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy17a) rozhodnúť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti podľa odseku 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 120 zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 5 ods. 3 sa slová „územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,18) (ďalej len „územie medzinárodného významu“)“ nahrádzajú slovami „územia medzinárodného významu (§ 17 ods. 11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
12.
V § 5 ods. 5 až 7, § 47 ods. 2 a 3, § 56 ods. 3, § 57 ods. 3, § 59 ods. 3, § 60 ods. 2 až 4, ods. 6 až 8, § 69 ods. 1 písm. b) a § 82 ods. 2 sa slová „vlastník (správca, nájomca)“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vlastník, správca alebo nájomca“ v príslušnom tvare.
13.
V nadpise § 6 sa za slovo „ochrana“ vkladá slovo „prírodných“.
14.
V § 6 odseky 1, 2 a 5 znejú:
„(1)
Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu.
(2)
Ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Súhlas obsahuje aj
a)
identifikáciu biotopu európskeho významu a biotopu národného významu,
b)
popis jeho stavu,
c)
mapové vymedzenie hranice biotopu,
d)
vymedzenie pozemkov, ak svojím umiestnením a využitím súvisia s realizáciou súboru opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopu,
e)
určenie relatívnej plochy biotopu európskeho významu k výmere toho istého biotopu v rámci príslušného biogeografického regiónu na území Slovenskej republiky.
(5)
Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak
a)
ide o činnosti vykonávané v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov [(§ 61 ods. 2 písm. a) a b)],
b)
k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 47 ods. 3 a 7,
c)
sa postupuje podľa § 28 ods. 9 a 10.“.
15.
§ 7 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
§ 7
Základné ustanovenie
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa
a)
reguláciu rozširovania nepôvodných druhov,
b)
sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov,
c)
odstraňovanie inváznych druhov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 19a, 20 a 21 sa vypúšťajú.“.
16.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠7a
Nepôvodné druhy živočíchov a invázne druhy živočíchov
(1)
Nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy.
(2)
Každý, kto drží v zajatí nepôvodné druhy živočíchov, je povinný na vlastné náklady prijať opatrenia na zabránenie ich úniku do voľnej prírody.
(3)
Orgán ochrany prírody môže povoliť odchyt nepôvodných druhov živočíchov vo voľnej prírode, ak je to potrebné z dôvodu odvrátenia ohrozenia pôvodných druhov alebo ich biotopov.
(4)
Invázne druhy živočíchov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu alebo vzdelávania.
(5)
Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy živočíchov podľa odseku 4 spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(6)
Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka pozemku a osoby podľa odseku 5 na výskyt inváznych druhov živočíchov a povinnosť ich odstraňovania.
(7)
V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa zakazuje jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.
§ 7b
Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín
(1)
Nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu19) a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce20) sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy.
(2)
Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu,19) sa zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely.
(3)
Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.21)
(4)
Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým.
(5)
V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 21 znejú:
„19)
Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
20)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 9 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok32a) alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,33)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 33 znejú:
„32a)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:
„r)
vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy,37b) ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
s)
vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch,37c) ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
t)
schválenie zvernice alebo bažantnice,37d)
u)
schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.37e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37b až 37e znejú:
„37b)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37c)
§ 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37e)
§ 10 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha.“.
20.
V § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 3 písm. a) a ods. 4, § 20, § 27 ods. 3, § 56 ods. 5, § 57 ods. 1 a § 59 ods. 1 a 2, sa slová „vlastník (správca, nájomca)“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vlastník, správca a nájomca“ v príslušnom tvare.
21.
V § 13 ods. 3 písm. b), § 14 ods. 3 písm. b) a § 15 ods. 3 sa slová „tohto orgánu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
22.
V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „prvky alebo“ vkladajú slová „prírodné výtvory“, vypúšťajú sa slová „územia medzinárodného významu“ a písmená d) a e) znejú:
„d)
prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (§ 22),
e)
prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka (§ 23, § 24 ods. 3),“.
23.
V § 17 ods. 1 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie:
„h)
obecné chránené územie“.
24.
V § 17 ods. 3 sa slová „prírodnej rezervácie alebo prírodnej pamiatky, orgán ochrany prírody vyhlási“ nahrádzajú slovami „prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky možno vyhlásiť“.
25.
V § 17 ods. 9 sa slová „orgán ochrany prírody“ nahrádza slovom „možno“ a slovo „ustanoví“ sa nahrádza slovom „ustanoviť“.
26.
V § 17 ods. 10 sa za slovami „stupeň ochrany“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý platil v ochrannom pásme pred ustanovením zón“ sa nahrádzajú slovami „určený vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa ustanovujú zóny chráneného územia“.
27.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Územím medzinárodného významu sa podľa tohto zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných programov, dohôd alebo dohovorov,59a) ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú výbory alebo sekretariáty príslušných medzinárodných programov, dohovorov alebo organizácií. Lokalitu, ktorá je územím medzinárodného významu, možno vyhlásiť za chránené územie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (oznámenie č. 396/1990 Zb.), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.), Dohovor o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.), Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 Z. z.), Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.), Dohoda o ochrane netopierov v Európe (oznámenie č. 250/1999 Z. z.), Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (oznámenie č. 268/2002 Z. z.), Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.).“.
28.
V § 18 ods. 1 sa slová „ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť“ nahrádzajú slovami „vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením vyhlásiť“.
29.
V § 18 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením“.
30.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
31.
V § 21 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1, § 24 ods. 8 a § 49 ods. 1 sa slová „okresný úrad v sídle kraja vyhlásiť vyhláškou“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením vyhlásiť“.
32.
V § 21 ods. 2 sa spojka „a“ pred slovom „niektoré“ nahrádza čiarkou, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „arboréta a botanické záhrady.“.
33.
V § 21 ods. 4, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 5 sa slová „okresný úrad v sídle kraja vyhláškou“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením“.
34.
V § 22 ods. 2 a § 23 ods. 2 sa slová „ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením vyhlásiť“.
35.
V § 22 ods. 3 a § 23 ods. 3 sa slová „ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „môže vláda nariadením“.
36.
V § 24 ods. 3 sa slová „ministerstvo ustanoviť“ nahrádzajú slovami „vláda vyhlásiť“.
37.
V § 25 ods. 1 sa slová „okresný úrad vyhláškou“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením“.
38.
V § 25 ods. 3 sa slová „okresný úrad vyhláškou, ktorou sa toto chránené územie vyhlasuje“ nahrádzajú slovami „vláda nariadením“.
39.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Obecné chránené územie
(1)
Lokalitu, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom môže obec vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením za obecné chránené územie.
(2)
Obecné chránené územie môže obec vyhlásiť vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcom. Obce sa môžu dohodnúť na vyhlásení spoločného obecného chráneného územia na susediacich katastrálnych územiach na pozemkoch vo vlastníctve obcí alebo na iných pozemkoch po dohode s ich vlastníkmi alebo správcami.
(3)
Vymedzenie hraníc obecného chráneného územia a podmienky jeho ochrany, najmä určenie opatrení na zabezpečenie starostlivosti o predmet ochrany územia a určenie zásad a regulatív využívania územia vrátane určenia zákazov činností alebo obmedzenia činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany územia, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa obecné chránené územie vyhlasuje.“.
40.
V § 26 ods. 6 sa slová „Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „Vláda nariadením“.
41.
V § 27 ods. 2 a § 54 ods. 14 až 18 sa číslovka „9“ nahrádza číslovkou „12“.
42.
V § 27 ods. 9 sa slová „orgán ochrany prírody“ nahrádzajú slovom „vláda“.
43.
V § 28 odseky 4 až 9 znejú:
„(4)
Okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu plánu alebo projektu podľa odseku 3 na základe vyhodnotenia kritérií podľa príloh č. 3 a 10 osobitného predpisu64) odborné stanovisko k možnosti jeho významného vplyvu na územie sústavy chránených území. Ak sa plán alebo projekt má uskutočniť na území viacerých krajov, odborné stanovisko vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na území ktorého sa má uskutočniť najväčšia časť plánu alebo projektu. Ak podľa odborného stanoviska plán alebo projekt môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na toto územie, je predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.64)
(5)
Plán alebo projekt možno schváliť alebo povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu64) preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „nepriaznivý vplyv na integritu územia“).
(6)
Plán alebo projekt, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, možno schváliť alebo povoliť, len ak sa preukáže, že neexistujú iné alternatívne riešenia a musí sa realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy. V tomto prípade sa príjmu kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia európskej sústavy chránených území bude ochránená.
(7)
Ak sa na území sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo projekt, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, sa môže schváliť alebo povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie a pri ďalších naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu na základe stanoviska Európskej komisie.
(8)
O tom, či schválenie plánu alebo povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo povoľovaný projekt patrí.
(9)
Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo odborne spôsobilá osoba (§ 55) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K spôsobu a podmienkam vykonania kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva.“.
44.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady.
(11)
Podrobnosti o kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
45.
V § 29 úvodnej vete sa za slovo „neplatí“ vkladajú slová „a súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje“.
46.
V § 29 písm. c) sa za slovo „výnimky“ vkladajú slová „alebo vydanie súhlasu“.
47.
V § 31 ods. 1 prvej vete sa slová „(§ 54 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 54 ods. 13)“.
48.
V § 35 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Chráneného živočícha je zakázané
a)
úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,
b)
úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,
c)
úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie,
d)
medzidruhovo krížiť vrátane krížencov,
e)
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.
(2)
Zakázané je
a)
zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec,
b)
odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli,
c)
poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli.“.
49.
V § 35 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. f) a odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.
50.
V § 35 odsek 4 znie:
„(4)
Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na lov druhov vtákov uvedených v osobitnom predpise68) mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých druhov mimo obdobia ich rozmnožovania alebo návratu na hniezdiská. Na tieto druhy vtákov, ktoré môžu byť predmetom lovu, sa nevzťahuje zákaz držby a prepravy podľa odseku 1 písm. e).“.
51.
V § 35 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.
52.
V § 35 odsek 6 znie:
„(6)
Kto nájde chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha, ktorý nie je druhom podľa odseku 4 (ďalej len „celoročne chránený živočích“), v jeho prirodzenom prostredí alebo ten, kto celoročne chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo, organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Ak je nálezom chránený živočích, ktorý je poľovnou zverou, oznámi nález okresnému úradu.“.
53.
V § 40 ods. 1 sa slová „§ 35 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 2 písm. b) a c)“.
54.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a sa vypúšťa.“.
55.
V § 44 ods. 16 sa slová „§ 35 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) a zákaz držby podľa § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 1 písm. e) a zákaz držby podľa § 35 ods. 2 písm. a)“.
56.
V § 45 odsek 4 znie:
„(4)
Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie botanickej záhrady alebo arboréta možno vydať, ak sa v tomto zariadení držia rastliny získané v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.68b)“.
57.
V § 45 ods. 13 sa slová „§ 35 ods. 1 písm. f) a zákaz držby podľa § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 1 písm. e) a zákaz držby podľa § 35 ods. 2 písm. a)“.
58.
V § 47 ods. 3 druhej vete sa slová „vyznačení dreviny určenej na výrub“ nahrádzajú slovami „vyznačení výrubu dreviny“.
59.
V § 47 odsek 4 znie:
„(4)
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a)
za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
b)
v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
c)
na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,76a)
d)
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
e)
ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78)
f)
ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
g)
na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
h)
na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
i)
ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 76a, 77, 78 a 78a znejú:
„76a)
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 59/2013 Z. z.
77)
§ 125 ods. 1 Trestného zákona.
78)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
78a)
§ 18a zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z.“.
60.
V § 47 ods. 5 sa slová „odseku 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a) a b)“.
61.
V § 47 ods. 6 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
62.
V § 47 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrubu písomne oznámiť orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia
a)
vydať stanovisko, že oznámeným výrubom nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a výrub sa môže uskutočniť, alebo
b)
rozhodnúť o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu, alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody a krajiny.
(8)
Výrub dreviny podľa odsekov 3 a 7 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po vydaní stanoviska podľa odseku 7 písm. a) alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 a odseku 7 písm. b), ktorými je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.“.
63.
V § 47 ods. 10 sa slová „ o vyznačovaní drevín určených na výrub“ nahrádzajú slovami „spôsob vyznačovania výrubu drevín“.
64.
V § 49 ods. 3 sa slová „orgán ochrany prírody následne“ nahrádzajú slovami „následne sa“.
65.
V § 49 ods. 5 prvej vete sa slová „orgán ochrany prírody vyhlási“ nahrádzajú slovami „možno vyhlásiť“ a vypúšťa sa druhá veta.
66.
V § 49 ods. 7 prvej vete sa slová „vyhláškou, ktorou“ nahrádzajú slovami „spôsobom, ktorým“.
67.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)
Návrh na vyhlásenie ochrany chráneného územia alebo jeho ochranného pásma (§ 54 ods. 13) doručí navrhovateľ orgánu ochrany prírody príslušnému na oznámenie zámeru, ktorý dá jeho opodstatnenosť posúdiť organizácii ochrany prírody z hľadiska ekologických, ekonomických a sociálnych vplyvov, a do 30 dní vydá navrhovateľovi stanovisko k návrhu; to neplatí, ak návrh predkladá organizácia ochrany prírody.
(2)
Orgán ochrany prírody je povinný vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku dotknutého zamýšľanou ochranou, ktorého možno zistiť z evidencie v katastri nehnuteľností, dotknutej obci a dotknutým orgánom štátnej správy79) písomne oznámiť zámer vyhlásiť chránené územie, zóny chráneného územia alebo chránený strom (ďalej len „zámer“). Orgánom ochrany prírody príslušným na oznámenie zámeru a na postup podľa odsekov 5 a 6 je okresný úrad v sídle kraja; ak ide o chránený krajinný prvok a chránený strom, je týmto orgánom okresný úrad. Ak je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov alebo ak ich pobyt nie je známy, možno oznámenie zámeru doručiť verejnou vyhláškou; ak ide o pozemkové spoločenstvo, oznámenie zámeru sa doručí aj jeho orgánu.
(3)
Oznámenie zámeru obsahuje najmä
a)
základnú charakteristiku zámeru,
b)
podrobnosti o ochrane, najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie, rozsah obmedzení bežného obhospodarovania a ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania,
c)
možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d).
(4)
Obec je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.
(5)
Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. Vlastník dotknutého pozemku má právo v tej istej lehote sa vyjadriť k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61 ods. 1 písm. a) až d). Orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal; ak ide o vyjadrenie k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, orgán ochrany prírody je povinný prerokovať toto vyjadrenie najneskôr do 60 dní a v prípade dohody uzavrieť s vlastníkom zmluvu o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.
(6)
Vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia časti prírody a krajiny za chránenú. Ak v dôsledku určenia podmienok vykonávania činnosti alebo jej zákazu dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, vzniká nárok na finančnú náhradu podľa § 61e prvým dňom po právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochranu prírody.
(7)
Ak orgán ochrany prírody najneskôr do dvoch rokov od oznámenia zámeru nevyhlási spôsobom upraveným v tomto zákone územie alebo strom za chránené, povinnosti určené v rozhodnutí podľa odseku 6 zanikajú.
(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na vyhlasovanie chránených vtáčích území, zón chránených území a chránených území podľa § 27 ods. 9.
(9)
Chránené územia alebo ich zóny so štvrtým stupňom ochrany a piatym stupňom ochrany na pozemkoch v neštátnom vlastníctve sa môžu vyhlásiť len so súhlasom vlastníka pozemku. Ak vlastník pozemku nie je známy, súhlas dáva Slovenský pozemkový fond.79a) Ak by nevyhlásením chráneného územia alebo jeho zóny so štvrtým stupňom ochrany a piatym stupňom ochrany na pozemkoch v neštátnom vlastníctve došlo k narušeniu celkovej koherencie európskej sústavy chránených území, možno súhlas vlastníka pozemku nahradiť rozhodnutím orgánu ochrany prírody. Tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na vyhlasovanie súkromného chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 31) a obecného chráneného územia (§ 25a).
(11)
Chránený krajinný prvok a obecné chránené územie sa nevyhlasujú na ostatných chránených územiach a v ich ochranných pásmach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:
„79a)
§ 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
68.
V § 51 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Okresný úrad v sídle kraja zašle do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky, ktorou sa vyhlásila ochrana osobitne chránenej časti prírody a krajiny (§ 31), podklady na vykonanie jej zápisu do štátneho zoznamu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na obec, ak vyhlásila obecné chránené územie.
(4)
Ministerstvo zapíše osobitne chránenú časť prírody a krajiny do štátneho zoznamu do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa vyhlásila jej ochrana, alebo do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 3.
(5)
Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu správa katastra na základe podkladov predložených ministerstvom vyznačí chránené územie s jeho ochranným pásmom, súkromné chránené územie s jeho ochranným pásmom, ak bolo vyhlásené, alebo pozemok s chráneným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma v katastri nehnuteľností;80) ak ide o súkromné chránené územie, podklady predkladá okresný úrad v sídle kraja a ak ide o obecné chránené územie, podklady predkladá obec.“.
69.
V § 52 ods. 1 sa slová v zátvorke „17 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. a) až g)“.
70.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Označenie podľa odseku 1 zabezpečí organizácia ochrany prírody.“.
71.
V § 52 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a obecné chránené územia“.
72.
V § 53 ods. 1 druhej vete sa slová „vlastník (správca, nájomca)“ nahrádzajú slovami „správca, vlastník alebo nájomca“ a slová „podľa § 61“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 61e“.
73.
V § 53 odsek 2 znie:
„(2)
Na zmenu alebo zrušenie ochrany podľa odseku 1 sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 50 a § 51; v prípade zrušenia chráneného územia na návrh organizácie ochrany prírody orgán ochrany prírody oznámi zámer vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku a dotknutej obci, ktorí sa do 30 dní vyjadria k zámeru.“.
74.
V § 54 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „stability“ vypúšťa odkaz 3.
75.
V § 54 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov,“.
76.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Program starostlivosti o chránené územia je dokumentom na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo; nevypracúva sa pre chránený krajinný prvok, prírodný výtvor, obecné chránené územie a súkromné chránené územie. Program starostlivosti o chránené územie sa vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie sa priebežne vyhodnocuje a aktualizuje. Rozhodnutia o povolení činnosti alebo plány a iná dokumentácia podľa osobitných predpisov,83aa) ktoré môžu mať vplyv na chránené územie, musia byť v súlade s opatreniami programu starostlivosti o chránené územie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83aa znie:
„83aa)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
77.
V § 54 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Program starostlivosti o chránené územie, na ktorom sa nachádzajú lesné pozemky, sa vypracúva so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa,83ab) rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia.83ac) Za týmto účelom poskytuje organizácia ochrany prírody potrebné podklady a súčinnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní.
(7)
Ak ide o lesné pozemky v chránených územiach, pre ktoré nebol schválený program starostlivosti o chránené územie, poskytuje organizácia ochrany prírody a krajiny pri vypracúvaní programu starostlivosti o lesy potrebné podklady a súčinnosť pre komplexné zisťovanie stavu lesa.
(8)
Programy starostlivosti o chránené stromy sú dokumenty na zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené stromy. Programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov sú podkladom na zabezpečenie trvalo udržateľného priaznivého stavu druhov európskeho významu a druhov národného významu. Na vypracovanie programov starostlivosti o územia medzinárodného významu, ktoré neboli vyhlásené za chránené územie, sa primerane vzťahujú odseky 5 až 7.“.
Doterajšie odseky 6 až 23 sa označujú ako odseky 9 až 26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 83ab a 83ac znejú:
„83ab)
§ 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
83ac)
§ 32 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.“.
78.
V § 54 ods. 11 sa číslovka „7“ nahrádza číslovkou „10“.
79.
V § 54 ods. 13 sa číslovka „9“ nahrádza číslovkou „12“ a na konci sa pripája táto veta: „Spracovaniu projektu ochrany predchádza rokovanie vyhotovovateľa projektu so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.“.
80.
V § 54 odsek 20 znie:
„(20)
Koncepciu ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o chránené územia, okrem programu starostlivosti o prírodnú pamiatku, národnú prírodnú pamiatku, prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú rezerváciu a chránený areál, programy záchrany o chránené územia patriace do európskej sústavy chránených území a Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky obstaráva ministerstvo a schvaľuje vláda, dokumenty podľa odsekov 15, 16 a 18 vedie ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody. Ostatnú dokumentáciu obstaráva a schvaľuje príslušný orgán ochrany prírody po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy; to neplatí pre programy starostlivosti o lesy, ktoré sa vyhotovujú postupom podľa osobitného predpisu.83b) Návrhy programov starostlivosti o chránené územia prerokuje okresný úrad v sídle kraja so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov.“.
81.
V § 54 odsek 22 sa číslovka „18“ nahrádza číslovkou „21“.
82.
V § 56 odsek 2 sa nad slovo „výskum“ na začiatku vety umiestňuje odkaz 86b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86b znie:
„86b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
83.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Oprávnená osoba je povinná vopred oznámiť orgánu ochrany prírody začatie a ukončenie výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Po ukončení výskumu je oprávnená osoba povinná do šiestich mesiacov odovzdať organizácii ochrany prírody správu o výsledku výskumu. Pri viacročných výskumoch je oprávnená osoba povinná odovzdať organizácii ochrany prírody priebežnú správu o výsledku výskumu každoročne do 31. januára kalendárneho roka. Oprávnená osoba môže pri odovzdávaní údajov do národnej databázy určiť podmienky, za akých možno tieto údaje sprístupňovať a poskytovať o nich informácie. Výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov organizácia ochrany prírody zverejní na svojom webovom sídle; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.86c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86c znie:
„86c)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
84.
V § 56 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 50 a území európskeho významu podľa § 27 a 28 môžu byť použité iba výsledky výskumu vykonávaného v súlade s odsekmi 2 až 6.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
85.
V § 57 ods. 2 sa slová „lesné škôlky a zverníky“ nahrádzajú slovami „lesné škôlky, zvernice a na miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz vstupu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.86d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86d znie:
„86d)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
86.
V § 58 ods. 1 sa za slová „motorového vozidla44)“ vkladajú slová „alebo za používanie plavidla, nemotorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku“ a vypúšťajú slová „za hranicami zastavaného územia obce“ a na konci sa pripája táto veta: „Príjem zo vstupného musí byť použitý na zabezpečenie starostlivosti o príslušné územie.“.
87.
§ 61 vrátane nadpisu znie:
㤠61
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
(1)
Ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe k obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí vlastníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom náhrada, ktorou sa rozumie
a)
zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná (§ 61a),
b)
nájom pozemku (§ 61b),
c)
výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c),
d)
zmluvná starostlivosť (§ 61d) alebo
e)
finančná náhrada (§ 61e).
(2)
Bežným obhospodarovaním sa podľa tohto zákona rozumie
a)
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom,89)
b)
bežné hospodárenie v lesoch90) bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe,
c)
hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov.91)
(3)
Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody vyhotoví každoročne, v termíne do 30. júna príslušného kalendárneho roku, zoznam pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť.
(4)
Pre zámenu pozemkov nie sú vhodné pozemky vo vlastníctve štátu
a)
potrebné pre potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu,92)
b)
v lesoch osobitného určenia, okrem lesov osobitného určenia v chránených územiach, a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov.93)
(5)
Výpočet výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad podľa odseku 1 na tri rozpočtové roky vypracúva a aktualizuje ministerstvo v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským pozemkovým fondom.
(6)
Na stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na účely zámeny pozemkov, výpočtu kúpnej ceny, výšky nájmu a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť sa použije osobitný predpis.93a)
(7)
Minimálna výška nájmu musí byť najmenej 1 % z ceny pôdy určenej podľa osobitného predpisu.93a) Pri určení výšky nájmu a odplaty za zmluvnú starostlivosť na lesných pozemkoch sa prihliada na výnosovú hodnotu pozemkov a hodnotu ťažbového výnosu v rubnej dobe počas trvania doby nájmu alebo doby trvania zmluvnej starostlivosti. Maximálna výška nájmu za obdobie dojednanej doby nájmu nesmie byť vyššia, ako by bola výška finančnej náhrady za obdobie dojednanej doby nájmu.
(8)
Podrobnosti o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsob výpočtu finančnej náhrady, spôsob určenia výšky nájomného a spôsob určenia výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť ustanoví vláda nariadením. Podmienky zámeny a výkupu ustanoví ministerstvo v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským pozemkovým fondom všeobecne záväzným právnym predpisom. Podmienky nájmu a zmluvnej starostlivosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89 až 93, 93a znejú:
„89)
§ 1 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
90)
§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z.
91)
Napríklad § 32 zákona č. 50/1976 Zb., § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z.
92)
§ 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
93)
§ 14 ods. 2 písm. e ) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93a)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 91a, 92a, 93b a 93c sa vypúšťajú.
88.
Za § 61 sa vkladajú § 61a až 61e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠61a
Zámena pozemkov
(1)
Ak sa pozemky vhodné na zámenu nachádzajú v tom istom katastrálnom území, správca pozemkov vo vlastníctve štátu po dohode s ministerstvom alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody ponúkne vlastníkovi pozemok na zámenu; ak v tom istom katastrálnom území pozemky vhodné na zámenu nie sú, ponúkne iné pozemky v bezprostredne susediacich obciach alebo v katastrálnych územiach okresu. Ak opatrenia proti drobeniu pozemkov neumožňujú pozemok zameniť, správca pozemkov vo vlastníctve štátu môže vyčleniť vlastnícky podiel na pozemku vo vlastníctve štátu, ak vlastnícky podiel štátu bude aj po zámene väčšinový.
(2)
Zámennú zmluvu možno uzavrieť, ak je porovnateľný stav zamieňaných pozemkov. Porovnateľnosť sa posudzuje podľa druhu pozemku, výmery a vlastností porovnávaných pozemkov alebo hodnoty pozemku podľa osobitného predpisu.93b)
(3)
Pri zámene lesných pozemkov a lesných porastov na nich sa nesmie ich hodnota stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu93b) líšiť o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upraví zámenná zmluva; rozdiel musí byť uhradený.
(4)
Za účelom preverenia skutočného stavu zamieňaného pozemku sa vykoná miestna ohliadka, identifikácia hraníc zamieňaných pozemkov a porovnanie s hospodárskou evidenciou. Miestnej ohliadky sa zúčastnia účastníci zámeny. Z miestnej ohliadky sa vyhotoví záznam, ktorý je prílohou zámennej zmluvy.
(5)
Osobou oprávnenou na rokovanie o možnosti zámeny pozemkov je
a)
vlastník pozemku,
b)
zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve,
c)
orgán pozemkového spoločenstva,93c) ak je pozemok súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
(6)
Zámenná zmluva musí mať listinnú podobu a musí obsahovať najmä určenie predmetu zámeny, účel využitia, hodnotu zamieňaných pozemkov a porastov stanovenú na základe znaleckého posudku a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.93d)
(7)
Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, náklady na znalecké posudky a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí organizácia ochrany prírody.
§ 61b
Nájom pozemkov
(1)
Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody môže uzavrieť s vlastníkom pozemku zmluvu o nájme pozemku v chránenom území. Nájomná zmluva sa neuzatvára, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu.
(2)
Na nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov podľa osobitného predpisu.93e)
(3)
Na nájomcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov93f) a súvisia s užívaním pozemku na dosiahnutie účelu nájmu, ak sa nedohodnú inak. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi dokumentáciu súvisiacu so spôsobom starostlivosti o pozemok, najmä popis predpokladaného vývoja a očakávaného stavu pozemku po ukončení nájomnej zmluvy.
(4)
Nájomnú zmluvu možno uzavrieť na dobu najmenej
a)
tridsať rokov, ak je predmetom nájmu lesný pozemok,
b)
päť rokov, ak je predmetom nájmu iný ako lesný pozemok.
(5)
Po uplynutí dohodnutej doby sa nájomná zmluva obnovuje za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá pôvodne; to neplatí, ak v poslednom roku platnosti nájomnej zmluvy jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane úmysel zmluvu nepredĺžiť alebo ak dôjde k zmene určenia podmienok ochrany prírody a krajiny.
(6)
Nájomná zmluva musí mať listinnú podobu a obsahovať najmä určenie predmetu nájmu, účel využitia, výšku nájmu, dobu nájmu, podmienky odpustenia alebo zľavy z nájomného, podmienky vypovedania zmluvy a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.93g) Prílohou zmluvy je grafická identifikácia predmetu ochrany v mape zobrazujúcej právny stav k pozemkom a na porastovej mape a dokumentácia podľa odseku 3.
§ 61c
Výkup pozemkov
(1)
Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody, Slovenský pozemkový fond alebo správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu môže vykúpiť pozemky v chránených územiach, a to najviac za cenu podľa osobitného predpisu.93b)
(2)
Kúpna zmluva musí mať listinnú podobu a obsahovať najmä určenie predmetu kúpy, účel využitia pozemku, cenu pozemku a porastu na ňom stanovenú na základe znaleckého posudku a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.93h) Prílohou zmluvy je grafická identifikácia predmetu ochrany v mape zobrazujúcej právny stav k pozemkom a na porastovej mape.
(3)
Pozemky do vlastníctva štátu môže vykúpiť aj navrhovateľ ako kompenzačné opatrenie podľa § 28.
§ 61d
Zmluvná starostlivosť
(1)
Zmluvu o starostlivosti uzatvára s vlastníkom pozemku ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody; zmluvná starostlivosť sa neuplatňuje, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu.
(2)
Vlastník je povinný zabezpečiť starostlivosť o pozemok v súlade s podmienkami určenými v zmluve o starostlivosti aj v prípade, ak pozemok sám neobhospodaruje. Na zabezpečenie účelu zmluvy o starostlivosti je organizácia ochrany prírody povinná v prípade potreby poskytnúť vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku primeranú súčinnosť.
(3)
Ak vlastník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, prechádzajú práva a povinnosti zmluvnej starostlivosti na osobu,93i) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v zabezpečení účelu zmluvy. Práva a povinnosti zmluvnej starostlivosti prechádzajú na nadobúdateľa pozemku, najdlhšie do doby, na ktorú bola zmluva uzavretá.
(4)
Štát v zastúpení organizácie ochrany prírody môže vlastníkovi alebo nájomcovi zabezpečujúcemu zmluvu o starostlivosti poskytnúť finančný príspevok podľa § 60 na činnosti vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami nad rámec dohodnutého spôsobu starostlivosti o pozemok.
(5)
Zmluva o starostlivosti sa uzatvára spravidla na dobu najmenej päť rokov. Po uplynutí dohodnutej doby sa zmluva o starostlivosti predlžuje za rovnakých podmienok o rovnakú dobu; to neplatí, ak v poslednom roku trvania zmluvy o starostlivosti došlo k písomnému oznámeniu o úmysle zmluvnej strany nepredĺžiť alebo zmeniť zmluvu o starostlivosti doručenom druhej zmluvnej strane.
(6)
Zmluva o starostlivosti musí mať listinnú podobu a musí obsahovať najmä určenie predmetu starostlivosti, ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie, výšku odplaty za zmluvnú starostlivosť, dobu starostlivosti a podmienky vypovedania zmluvy. Prílohou zmluvy je grafická identifikácia predmetu ochrany v mape zobrazujúcej právny a užívací stav k pozemkom a na porastovej mape.
(7)
Na činnosti vykonávané v súvislosti so zabezpečením starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo uvedené v zmluve o starostlivosti sa nevzťahujú zákazy podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1 a nevyžadujú súhlasy podľa § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, a § 15 ods. 2.
§ 61e
Finančná náhrada
(1)
Ak nebola uzavretá zámenná zmluva, nájomná zmluva, kúpna zmluva alebo zmluva o starostlivosti a dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe k obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí vlastníkovi finančná náhrada s výnimkou prípadov podľa odsekov 3, 5 a 10 písm. e).
(2)
Výška finančnej náhrady sa určí z rozdielu nákladov a výnosov vykonávania činností pri bežnom spôsobe obhospodarovania a pri spôsobe obhospodarovania vyplývajúcom zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe. Finančnú náhradu orgán ochrany prírody zníži o výšku podpory alebo dotácie poskytovanej z verejných zdrojov na kompenzáciu znížených výnosov alebo zvýšených nákladov pri obhospodarovaní pozemku podľa osobitných predpisov93j) a o výšku oslobodenia od dane z nehnuteľnosti93k) za obdobie, za ktoré sa poskytuje.
(3)
Nárok na finančnú náhradu nevzniká, ak
a)
je pozemok vo vlastníctve štátu, v správe alebo v užívaní správcu majetku štátu,
b)
sa pozemok nachádza v súkromnom chránenom území alebo jeho ochrannom pásme alebo v obecnom chránenom území,
c)
náhrada bola uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku,
d)
vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení zmluvnej starostlivosti (§ 61a až § 61d),
e)
s pozemkom nakladá Slovenský pozemkový fond.
(4)
Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je
a)
vlastník pozemku,
b)
zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve,
c)
orgán pozemkového spoločenstva, ak je pozemok súčasťou spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti.
(5)
Ak vlastník pozemok sám neobhospodaruje, môže nárok na finančnú náhradu uplatniť nájomca pozemku, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy.
(6)
Nárok na finančnú náhradu začína plynúť dňom nadobudnutia
a)
účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo menia podmienky jeho ochrany, z ktorého vyplýva obmedzenie bežného obhospodarovania,
b)
platnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy alebo jeho zmeny, v ktorých boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody,
c)
právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení výnimky na odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, alebo
d)
právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti alebo jej zákazu (§ 50 ods. 6).
(7)
Nárok na finančnú náhradu možno uplatniť písomnou žiadosťou na okresnom úrade v sídle kraja v trojročnej lehote, ktorá, ak ide o obmedzenia na
a)
lesných pozemkoch, začína plynúť dňom vzniku nároku podľa odseku 6,
b)
iných ako lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý sa nárok uplatňuje.
(8)
Finančná náhrada na lesných pozemkoch sa vypláca každoročne vyplatením pomernej časti z celkovej sumy náhrady za obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy po uplynutí roku, za ktorý sa vypláca, ak oprávnená osoba nepožiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac rokov. Ak oprávnená osoba požiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac rokov, finančná náhrada sa vypláca po uplynutí rokov, za ktoré sa vypláca.
(9)
O nároku na vyplatenie finančnej náhrady a zániku tohto nároku podľa odseku 6 písm. b) až d) rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, v územnej pôsobnosti ktorého sa dotknutý pozemok nachádza. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o nároku na finančnú náhradu rozhoduje súd. Orgán, ktorý rozhodol o nároku na vyplatenie finančnej náhrady, je povinný viesť evidenciu rozhodnutí o vyplatení finančnej náhrady. Finančná náhrada sa poskytuje zo štátneho rozpočtu a je splatná do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej priznaní.
(10)
Nárok na vyplatenie finančnej náhrady zaniká, ak
a)
uplynula lehota podľa odseku 7,
b)
odpadol dôvod obmedzenia bežného obhospodarovania podľa tohto zákona,
c)
oprávnená osoba nedodržala obmedzenia bežného obhospodarovania,
d)
oprávnená osoba nezabezpečila dodržanie obmedzení, okrem prípadov, ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré oprávnená osoba nespôsobila, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátila alebo ich následky mohla odvrátiť alebo prekonať.
e)
vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení zmluvnej starostlivosti (§ 61a až § 61d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93b až 93k znejú:
„93b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
93c)
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
93d)
§ 611 Občianskeho zákonníka.
93e)
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
93f)
Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93g)
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
93h)
§ 588 až 610 Občianskeho zákonníka.
93i)
§ 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
93j)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
93k)
§ 17 zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“.
89.
V § 62 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na zámenu pozemkov s tretím stupňom ochrany podľa § 61a.“.
90.
V § 63 ods. 4 sa slová „predkupné právo podľa odseku 1 zaniká“ nahrádzajú slovami „vlastník pozemku, ktorý ponúkol pozemok na kúpu štátu, môže pozemok predať inej osobe; predkupné právo štátu zostáva zachované voči nadobúdateľovi pozemku.“.
91.
V nadpise piatej časti sa za slová „OCHRANY PRÍRODY,“ vkladajú slová „ORGÁNIZÁCIE OCHRANY PRÍRODY,“.
92.
V § 65 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
„2.
program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, národný park a chránené vtáčie územie a programy záchrany o chránené územia patriace do európskej sústavy chránených území,“.
93.
V § 65 ods. 1 písm. d) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
program starostlivosti o územia medzinárodného významu a program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov,
2.
programy záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov a programy záchrany zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku,“.
94.
V § 65 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 1“.
95.
V § 65 ods. 1 písm. j) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 7a ods. 3 a“.
96.
V § 65 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody,74) ktorých prostredníctvom zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny,“.
97.
V § 65 ods. 1 písm. q) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 7a ods. 4 a“.
98.
V § 65 ods. 1 písm. o) sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie, najmä zasiela Európskej komisii každoročne správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú voľne žijúcich vtákov, a každé dva roky správu o povolených výnimkách, ktoré sa týkajú ostatných druhov rastlín a živočíchov (§ 40) a informáciu o prijatých kompenzačných opatreniach (§ 28).“.
99.
V § 65 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „písm. k) bodu 17 a odseku 1“.
100.
V § 65 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ich evidenčné číslo určené ministerstvom poverenou organizáciou ochrany prírody, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona“.
101.
V § 65 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie a jeho číslo, označenie orgánu ochrany prírody, ktorý sankciu uložil, druh sankcie a označenie protiprávneho konania, za ktoré bola sankcia uložená,“.
102.
V § 65 sa vypúšťa odsek 3.
103.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
(1)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom ako príspevková organizácia,98a) ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov.98b)
(2)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
a)
obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízií,
b)
plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy,
c)
prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch podľa § 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu,
d)
vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch,
e)
určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených rastlín evidenčné číslo,
f)
vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených, zranených a usmrtených celoročne chránených živočíchov,
g)
vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi,
h)
vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce,
i)
vypracúva programy starostlivosti o územia medzinárodného významu,
j)
vypracúva návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9,
k)
poskytuje potrebné podklady a súčinnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní,
l)
zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,
m)
vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a vedie evidenciu správ o výsledkoch ich výskumu a na svojom webovom sídle zverejňuje výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov (§ 56 ods. 4),
n)
vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach,
o)
vyberá vstupné do chránených území,
p)
vedie evidenciu zmlúv, ktoré uzavrela podľa § 61a až 61d,
q)
spravuje jaskyne a pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré nadobudla ako opatrenie podľa § 28 alebo ktoré vykúpila podľa § 61c alebo podľa § 63,
r)
užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 61b, ako aj iné pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré má v nájme alebo výpožičke,
s)
poskytuje vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku súčinnosť pri zabezpečení starostlivosti o pozemok podľa § 61d,
t)
vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
u)
riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody na základe poverenia orgánu ochrany prírody,
v)
spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
w)
vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny,
x)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov v oblasti ochrany prírody a krajiny a zabezpečuje a koordinuje starostlivosť o územia medzinárodného významu,
y)
poskytuje súčinnosť pri vedení štátneho zoznamu,
z)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona alebo uvedené v jej štatúte.
(3)
Evidencia podľa odseku 2 písm. d) obsahuje najmä meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa jedinca, alebo názov, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa jedinca, evidenčné číslo držiteľa jedinca, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona, názov druhu a opis jedinca a spôsob jeho označenia; ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečovaním starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny, sa
a)
nevzťahujú zákazy podľa
1.
§ 13 ods. 1,
2.
§ 14 ods. 1 písm. a), b), c) a h),
3.
§ 15 ods. 1 písm. a), ak ide o činnosti uvedené v § 14 ods. 1 písm. a), b), c) a h),
4.
§ 15 ods. 1 písm. c) a f),
5.
§ 16 ods. 1 písm. a), ak ide o činnosti uvedené v § 14 ods. 1 písm. a), b), c) a h) a § 15 ods. 1 písm. c) a f),
b)
nevyžadujú súhlasy podľa
1.
§ 13 ods. 2 písm. a), b), d), g) a i),
2.
§ 14 ods. 2 písm. a), ak ide o činnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a), b), d) a i),
3.
§ 14 ods. 2 písm. b),
4.
§ 15 ods. 2 písm. a), ak ide o činnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) a i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 98a a 98b znejú:
„98a)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
98b)
Napríklad § 4 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z., § 21 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.“.
104.
V § 67 písmeno b) znie:
„b)
vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu súkromného chráneného územia,“.
105.
V § 67 písm. e) sa za slová „§ 6 ods. 4“ vkladajú slová „§ 7b ods. 1,“.
106.
V § 67 písm. g) znie:
„g)
rozhoduje podľa § 7b ods. 5, § 19 ods. 4, § 22 ods. 5, § 24 ods. 13, § 50 ods. 9, § 56 ods. 3, 6 a 8 a § 96,“.
107.
V § 67 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a povoľuje výnimku podľa § 7b ods. 2“.
108.
V § 67 písm. m) sa slová „§ 47 ods. 2, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 2“.
109.
V § 67 písmeno p) znie:
„p)
koná a rozhoduje vo veciach finančnej náhrady podľa § 61e,“.
110.
V § 67 sa vypúšťa písmeno s).
Doterajšie písmená t) až y) sa označujú ako písmená s) až x).
111.
V § 68 písmeno b) znie:
„b)
obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku,“.
112.
V § 68 písm. f) sa slová „písm. d) až f), k) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až f), k), p) až u)“.
113.
V § 68 písm. g) sa slová „§ 4 ods. 2 a 5, § 7 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2, 5 a 7, § 7b ods. 5“.
114.
V § 68 písmeno h) znie:
„h)
môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. l), § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 a 48, ak sa má činnosť vykonávať v územiach s tretím stupňom ochrany a na pozemkoch vo vlastníctve obce okrem pozemkov, ktoré obec zverila do správy,“.
115.
V § 68 písm. i) sa slová „§ 7 ods. 6 a 7, § 38 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 6, § 7b ods. 4, § 38 ods. 2 a 8, § 47 ods. 6 a 7“.
116.
V § 68 písm. k) sa slová „§ 35 ods. 6, § 38 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 3, § 47 ods. 7“.
117.
V § 68 písmeno l) znie:
„l)
upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konaní podľa § 9 ods. 1 písm. c) až f),“.
118.
V § 68 písm. q) znie:
„q)
vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,“.
119.
V § 69 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako e) až i).
120.
V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu.“.
121.
§ 71 vrátane nadpisu znie:
㤠71
Výkon štátneho dozoru
(1)
Štátny dozor je
a)
zisťovanie, či fyzické osoby alebo právnické osoby dodržiavajú tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, ako aj rozhodnutia orgánov ochrany prírody vydané na ich základe,
b)
objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie tohto zákona, ktorého účelom je obstaranie podkladov potrebných na zistenie, či sa stal skutok, ktorý môže byť priestupkom alebo iným správnym deliktom podľa tohto zákona, ako aj to, kto takýto skutok spáchal.
(2)
Zamestnanci orgánov ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor sú oprávnení
a)
vstupovať na pozemky alebo do stavieb, alebo zariadení používaných na podnikanie alebo inú hospodársku činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,101)
b)
požadovať preukázanie totožnosti osôb a ich pobytu,
c)
požadovať vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,
d)
vykonávať potrebné zisťovania,
e)
predvolať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,
f)
vyžadovať predloženie potrebných dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru,
g)
nazerať do príslušných dokladov,
h)
odobrať prvopisy dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
i)
odobrať potrebné vzorky,
j)
požadovať od osoby, ktorá má v držbe chránené živočíchy alebo chránené rastliny ich identifikáciu,
k)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zabezpečenie dôkazov, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,102)
l)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru.
(3)
Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán ochrany prírody prizvať ďalšie osoby. Účasť zamestnancov na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.104) Prizvané osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.100) Prizvané osoby sa môžu zúčastniť výkonu štátneho dozoru iba pod vedením zamestnanca vykonávajúceho štátny dozor a majú oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) a povinnosti podľa odseku 5 písm. d).
(4)
Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu ochrany prírody vykonávajúcemu štátny dozor
a)
umožniť vstupovanie na pozemky alebo do stavieb, alebo zariadení používaných na podnikanie alebo inú hospodársku činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,101)
b)
preukázať svoju totožnosť,
c)
strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané podmienky na výkon štátneho dozoru,
d)
podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe,105)
e)
dostaviť sa na predvolanie za účelom podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,
f)
predložiť požadované doklady a iné písomností,
g)
umožniť odobrať prvopisy dokladov a iných písomností a vzoriek,
h)
poskytnúť súčinnosť pri identifikácii chránených živočíchov a chránených rastlín a manipulovať s nimi,
i)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
j)
zdržať sa činnosti, ktorá bola orgánom ochrany prírody obmedzená alebo zakázaná podľa odseku 2 písm. l).
(5)
Zamestnanec orgánu ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor je povinný
a)
preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať osobe, ktorej boli odobraté doklady a iné písomností, potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
odovzdať osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku alebo správnom delikte alebo konanie o zhabaní podľa tohto zákona,
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií súdu na účely občianskeho súdneho konania alebo orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania.
(6)
Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom ochrany prírody súčinnosť pri výkone štátneho dozoru. Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa odseku 4 písm. e), má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.100) Nárok zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na predvolanie.
(7)
Každý, kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas alebo výnimka podľa tohto zákona, je povinný sa na požiadanie zamestnancov orgánov ochrany prírody alebo stráže prírody preukázať právoplatným rozhodnutím orgánu ochrany prírody.
(8)
Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb sú povinní na účely vykonania štátneho dozoru oznámiť orgánu ochrany prírody na jeho výzvu totožnosť a adresu podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou.
(9)
Dopravcovia sú povinní na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody oznámiť odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaného tovaru, ako aj údaje o čase prepravy a prípadne ďalšie údaje, ak sú im známe.
(10)
Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba“), vypracuje orgán ochrany prírody protokol, ktorý obsahuje najmä označenie orgánu ochrany prírody a osoby vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly a kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona, ktoré bolo porušené. Orgán ochrany prírody je povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú osobu, ktorá má právo sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam v lehote určenej orgánom ochrany prírody. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Lehotu na vyjadrenie môže orgán ochrany prírody z dôležitých dôvodov na základe žiadosti kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, orgán ochrany prírody vypracuje dodatok k protokolu.
(11)
Ak je to možné a účelné, orgán ochrany prírody kontrolovanej osobe nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, a to bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je povinná predložiť orgánu ochrany prírody písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich vykonania.
(12)
Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán ochrany prírody vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie orgánu ochrany prírody, predmet štátneho dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu.
(13)
Ak orgán ochrany prírody nezistil subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania. Na zápis z objasňovania sa primerane vzťahujú náležitosti protokolu podľa odseku 10.
(14)
Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z objasňovania.
(15)
Orgán ochrany prírody môže uložiť poriadkovú pokutu od 30 eur do 1 500 eur za marenie alebo sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 4; orgán ochrany prírody môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú pokutu je možné uložiť aj opakovane. Výnos poriadkovej pokuty je príjmom Environmentálneho fondu.
(16)
Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán ochrany prírody dať predviesť prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru.
(17)
Na doručovanie písomností pri výkone štátneho dozoru sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.112)
(18)
Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.106)“.
122.
V § 73 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a do jedného roka rovnošatu člena stráže prírody“.
123.
V § 74 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo rovnošatou člena stráže prírody“.
124.
V § 74 sa vypúšťajú odseky 2 a 5.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
125.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená r) a s).
126.
V § 77 ods. 1 písm. r), s) a w) sa za slovami „člena stráže prírody“ vypúšťa čiarka a slová „odznak člena stráže prírody a rovnošata člena stráže prírody“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „a odznak člena stráže prírody“ v príslušnom tvare.
127.
V § 81 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stanoviska podľa § 47 ods. 7 písm. a)“.
128.
V § 81 ods. 2 písm. m) a § 96 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. l) a ods. 11“.
129.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 50 okrem rozhodovania podľa § 50 odsek 6,
q)
zmenu a zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny podľa § 53.“.
130.
V § 82 ods. 7 sa slová „troch dní“ nahrádzajú slovami „troch pracovných dní“ a slová „sedem dní“ sa nahrádzajú slovami „päť pracovných dní“.
131.
V § 82 ods. 8 sa za slová „podľa § 44 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 61e,“.
132.
V § 86 ods. 2 sa slová „§ 71 ods. 12 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 6 a 15 vo vzťahu k predvolaniu“.
133.
V § 87 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 5, § 8, § 71 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 7b ods. 5, § 8, § 71 ods. 2 písm. l) a ods. 11“.
134.
V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 1 a § 7b ods. 1“.
135.
V § 90 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 4 a 7, § 7b ods. 2“.
136.
V § 90 ods. 1 písm. d) a h) a § 92 ods. 1 písm. f) a j) sa slová „§ 50 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 6“.
137.
V § 90 ods. 1 písm. g) a § 92 ods. 1 písm. i) a sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5 a 7 alebo“.
138.
V § 90 ods. 1 písm. l) a § 92 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6, § 7a ods. 2 a 5, § 7b ods. 3“ a vypúšťajú sa slová „§ 50 ods. 2“.
139.
V § 90 ods. 2 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. x) sa slová „§ 56 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 8“.
140.
V § 90 ods. 2 písm. h) a § 92 ods. 1 písm. zb) sa slová „§ 28 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 9“.
141.
V § 90 ods. 3 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. zg) a zh) sa slovᄧ 28 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 10“.
142.
V § 90 ods. 3 písm. e) sa slová „28 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 10“.
143.
V § 90 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8, alebo ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany prírody,“.
144.
V § 90 ods. 3 písm. m) a § 92 ods. 1 písm. zp) sa slová „podmienkami pozastavenia, obmedzenia alebo zákazu podľa § 47 ods. 7 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím podľa § 47 ods. 7 písm. b)“.
145.
V § 90 ods. 3 sa vypúšťa písm. n).
Doterajšie písmená o) až s) sa označujú ako písmená n) až r).
146.
V § 90 ods. 3 písm. n) a § 92 ods. 1 písm. zr) sa slová „oprávnenie na výrub súhlasom na výrub (§ 47 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „oprávnenie na výrub dreviny podľa § 47 ods. 8“.
147.
V § 92 ods. 1 písm. t) sa slová „preukaz, odznak alebo rovnošatu“ nahrádzajú slovami „preukaz alebo odznak“.
148.
V § 92 ods. 1 písmeno zo) znie:
„zo) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8, alebo ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany prírody,“.
149.
V § 92 ods. 1 sa vypúšťa písmeno zq).
Doterajšie písmená zr) až zv) sa označujú ako písmená zq) až zu).
150.
V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „zd) až zw)“ nahrádzajú slovami „zd) až zu)“.
151.
V § 97 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
rybách chovaných na hospodársky chov rýb118a) v rybníkoch,118b) rybochovných zariadeniach118c) alebo malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb,118d) (ďalej len „ryby“).“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 118a až 118d znejú:
„118a)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 139/2002 Z. z.
118b)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 139/2002 Z. z.
118c)
§ 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 139/2002 Z. z.
118d)
§ 31 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z.“.
152.
V § 98 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo pastierskeho“, nahrádzajú slovami „a voľne pusteného pastierskeho“.
153.
V § 98 odsek 2 znie:
„(2)
Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom, ktorý sa v čase a na mieste vzniku škody preukázateľne zdržiava. Ak bola škoda na rybách spôsobená určeným živočíchom, ktorý je voľne žijúcim vtákom, náhrada škody sa poskytne, len ak v lokalite, kde došlo k vzniku škody, nebola na základe žiadosti orgánom ochrany prírody celoročne povolená výnimka z podmienok druhovej ochrany podľa § 35 ods. 1 písm. a) až c). Ak bola škoda na rybách v rybochovnom zariadení spôsobená určeným živočíchom, ktorý nie je voľne žijúcim vtákom, poskytne sa náhrada škody, len ak toto zariadenie s výnimkou klietok bolo v čase rozhodujúcej udalosti dostatočne oplotené a na prípadnom prítoku a odtoku vody opatrené mriežkami brániacimi vniknutiu určeného živočícha.“.
154.
V § 98 odsek 4 znie:
„(4)
Náhradu škody na včelstvách a včelárskych zariadeniach možno poskytnúť, ak včelárske zariadenie bolo v čase rozhodujúcej udalosti trvale oplotené alebo v elektrickom ohradníku.“.
155.
§ 98 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Náhradu škody nemožno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom mimo doby jeho druhovej ochrany podľa tohto zákona.“.
156.
V § 99 ods. 1 písm. a) sa slová „tridsaťnásobku minimálnej mzdy“ nahrádzajú slovami „tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla škoda (ďalej len „priemerná mesačná mzda“)“ a slová „dvadsaťnásobku minimálnej mzdy“ sa nahrádzajú slovami „dvadsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy“.
157.
V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri škode na domestikovaných živočíchoch, pastierskych psoch a rybách sa uhradí len škoda, ktorá vznikla v dôsledku ich usmrtenia alebo zranenia spôsobeného určeným živočíchom.“.
158.
V § 100 ods. 2 písm. b) sa za slovom „psoch“ vypúšťa slovo „rybách,“.
159.
V § 100 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa vzniku škody, ktorú poškodený oznámil podľa odseku 1, po deň výlovu rýb, ktorý poškodený najmenej päť dní vopred písomne oznámil orgánu ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo. Právo na náhradu škody na rybách musí poškodený uplatniť písomnou žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi potrebnými na posúdenie nároku na náhradu škody na orgáne ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa oznámeného výlovu rýb.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
160.
V § 100 ods. 4 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 a 3, alebo ak vzniknutá škoda nebola oznámená v lehote podľa odseku 1“.
161.
V § 101 ods. 1 sa na konci pripája táto veta „Pri škode na rybách orgán ochrany prírody uskutoční miestne šetrenie opakovane, a to najmenej raz za tri mesiace. Z miestneho šetrenia sa spíše protokol a zaistia sa vhodným spôsobom dôkazy.“.
162.
V § 101 ods. 3 sa za slová „štyroch mesiacov“ vkladajú slová „a v zvlášť zložitých prípadoch do šiestich mesiacov“.
163.
V § 102 ods. 2 sa nad slovom „škody“ odkaz 20 nahrádza odkazom 121a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:
„121a)
§ 415 až 450 Občianskeho zákonníka.“.
164.
V § 103 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán ochrany prírody nevydá vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m) v lehote podľa osobitného predpisu,121b) predpokladá sa, že súhlasí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121b znie:
„121b)
§ 41 ods. 16 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
165.
V § 103 ods. 10 sa za slovo „prerokujú“ vkladajú slová „a dohodnú“.
166.
Za § 104a sa vkladá § 104b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)
Zákaz držby a prepravy inváznych druhov živočíchov a obchodovania s nimi podľa § 7a ods. 4 sa nevzťahuje na živočíchy, ktoré boli predmetom držby k 31. decembru 2013, ak držbu nezakazujú osobitné predpisy.121c)
(3)
Zákaz pestovania nepôvodných druhov podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na lesné porasty, ktoré boli vysadené na lesných pozemkoch k 31. decembru 2013.
(4)
Pri zmene, zrušení alebo postupe podľa § 30 pri chránených územiach a ich ochranných pásmach vyhlásených do účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa tohto zákona; ustanovenie § 56 ods. 7 sa nepoužije.
(5)
Súhlas podľa § 50 ods. 9 sa nevyžaduje, ak ide o územia medzinárodného významu (§ 17 ods. 11) a o územia sústavy chránených území (§ 28 ods. 2) zaradené v zoznamoch schválených vládou do účinnosti tohto zákona.
(6)
Konanie o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013, sa dokončia podľa doterajšieho zákona.
(7)
Nárok na vyplatenie finančnej náhrady možno v prípade programov starostlivosti o lesy, ktorých platnosť skončila od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013, uplatniť v lehotách podľa doterajších predpisov.
(8)
V prípade programov starostlivosti o lesy platných ku dňu účinnosti tohto zákona možno uplatniť nárok na vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady za uplynulé obdobie platnosti programov starostlivosti o lesy do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Na zostávajúce obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy sa primerane uplatní postup podľa § 61e ods. 8.
(9)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „biotop“ vo význame podľa § 2 ods. 2 písm. r) v znení účinnom do 31. decembra 2013, rozumie sa tým „prírodný biotop“ podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121c znie:
„121c)
§ 4 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
167.
V § 105a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
168.
Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105b
Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Zrušujú sa:
1.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3491/1980-32 z 31. mája 1980 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Iľovnica (registrovaná v čiastke č. 34/1980 Zb.),
2.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2960/1982-32 z 30. apríla 1982 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Udava (registrovaná v čiastke č. 30/1982 Zb.),
3.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 42/1984-32 z 30. apríla 1984 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Pod Pajštúnom (registrovaná v čiastke č. 16/1984 Zb.),
4.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1984-32 z 30. apríla 1984 o vyhlásení chráneného náleziska Pod Rígľom (registrovaná v čiastke č. 16/1984 Zb.),
5.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 478/1986-32 z 31. januára 1986 o vyhlásení chráneného náleziska Pod Demjatou (registrovaná v čiastke č. 4/1984 Zb.).“.
169.
V prílohe č. 1 časti A. sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“ a slová „KÚ“ sa nahrádzajú slovami „OÚ“.
170.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 543/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 94, 9. 4. 1999).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z ., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa časť Oslobodenie dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 časti Poznámky prvom bode sa vypúšťajú slová „s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa časť Poznámky dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 sa za slovo „povolenie“ vkladá čiarka a slová „zmenu alebo zrušenie“.
Čl. III
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 4 znie:
(4) Výkon rozhodnutia orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na peňažné plnenie, ktoré je príjmom Environmentálneho fondu,7) uskutočňuje Environmentálny fond. Správu pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe rozhodnutia podľa prvej vety, vykonáva Environmentálny fond.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7)
Napríklad § 40 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 8 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z., § 39 ods. 8 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 11 a 13 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 584/2004 Z. z., § 30 ods. 14 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 180/2013 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 21 sa odkaz „43a“ nahrádza odkazom „9“.
Čl. V
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2)
Napríklad § 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.