507/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis nad § 2 znie: „Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 13 zákona“.
2.
V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. d), g), h), l), q), s) a u),“.
3.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
školy s veľmi vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c).“.
4.
V § 4 ods. 3 piata veta znie: „Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje športovú prípravu, je 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia.“.
5.
V § 4 ods. 5 písmeno g) znie:
„g)
žiak základnej školy navštevujúci športovú prípravu započítava s koeficientom 1,08,“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Normatív na žiaka strednej odbornej školy, ktorý navštevuje vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania,6a) je 10 % priemerného normatívu na žiaka základnej školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 42 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
7.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
KATEGÓRIE ŠKÔL S JEDNOTNÝM MZDOVÝM NORMATÍVOM PODĽA § 2 ods. 1 písm. e) AŽ s) PODĽA ČÍSELNÝCH KÓDOV ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
Kategória školy
s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru stredných odborných škôl
Stredná odborná škola
– 1. kategória
6308 N, 6310 Q, 6314 N, 6314 Q, 6317 M, 6317 N, 6318 Q, 6324 M, 6324 N, 6325 M, 6325 N, 6328 M, 6328 N, 6329 M, 6329 N, 6332 Q, 6335 Q, 6336 M, 6336 N, 6337 M, 6337 N, 6341 M, 6341 N, 6343 M, 6343 N, 6352 M, 6352 N, 6354 M, 6354 N, 6355 M, 6355 N, 6362 M, 6362 N,
6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6,
6328 6, 6329 6, 6332 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6341 6, 6343 6, 6352 6,
6354 6, 6355 6, 6362 6,
Stredná odborná škola
– 2. kategória
1140 N, 2381 Q, 2675 Q, 2695 Q, 2839 Q, 2840 M, 2840 N, 2841 M, 2841 N, 2847 M, 2847 N, 2848 M, 2848 N, 2849 M, 2849 N, 2885 M, 2885 N, 2940 M, 2940 N, 2940 Q, 2949 M, 2949 N, 2951 M, 2951 N, 3125 M, 3125 N, 3158 M, 3158 N, 3231 M, 3231 N, 3336 M, 3336 N, 3431 M, 3431 N, 3432 M, 3432 N, 3650 M, 3650 N, 3739 M, 3739 N, 3760 M, 3760 N, 3764 Q, 3765 M, 3765 N, 3767 M, 3767 N, 3794 M, 3794 N, 3916 M, 3916 N, 3917 M, 3917 N, 3918 M, 3918 N, 3919 Q, 3920 M, 3920 N, 3957 M, 3957 N, 3964 M, 3964 N, 3965 M, 3965 N, 5371 H, 6292 N, 6851 N, 6851 Q, 6857 M, 6857 N, 7218 M, 7218 N, 7235 M, 7235 N, 7237 M, 7237 N, 7518 Q, 7646 M, 7646 N, 7661 M, 7661 N, 7662 M, 7662 N, 7667 N, 7669 M, 7669 N, 9245 M, 9245 N,
1140 6, 2156 7, 2241 6, 2381 7, 2399 6, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2699 6,
2840 6, 2841 6, 2847 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6,
2951 6, 3125 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6,
3760 6, 3764 7, 3765 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7,
3957 6, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7218 6,
7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola
– 3. kategória
2157 M, 2157 N, 2234 M, 2234 N, 2235 M, 2235 N, 2381 M, 2381 N, 2387 M, 2387 N, 2675 M, 2675 N, 2694 M, 2694 N, 3692 M, 3692 N, 3779 M, 3779 N, 3968 M, 3968 N, 4210 M, 4210 N, 4210 Q, 4211 M, 4211 N, 4215 M, 4215 N, 4219 M, 4219 N, 4221 Q, 4223 Q, 4227 M, 4227 N, 4228 M, 4228 N, 4234 M, 4234 N, 4236 M, 4236 N, 4238 M, 4238 N, 4239 M, 4239 N, 4243 M, 4243 N, 4246 M, 4246 N, 4336 M, 4336 N, 7649 M, 7649 N,
2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6,
3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4215 6, 4219 6, 4221 7, 4223 7, 4227 6,
4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6,
Stredná odborná škola
– 4. kategória
6323 K, 6323 N, 6323 6,
Stredná odborná škola
– 5. kategória
2153 L, 2414 L, 2415 L, 2417 L, 2493 L, 2675 L, 2676 L, 2737 L, 2859 K,
2859 N, 2890 L, 2952 L, 2958 K, 2958 N, 2960 K, 2960 N, 2982 L, 3125 L,
3137 K, 3137 N, 3139 L, 3243 K, 3243 N, 3244 K, 3244 N, 3247 K, 3247 N, 3248 L, 3341 K, 3341 N, 3347 L, 3454 L, 3656 K, 3656 N, 3659 L, 3660 L,
3756 L, 3757 L, 3758 K, 3758 N, 3759 K, 3759 N, 3778 K, 3778 N, 3792 K, 3792 N, 4508 L, 4511 L, 4512 L, 4521 L, 4526 L, 6403 L, 6405 K, 6405 N,
6411 L, 6421 L, 6425 K, 6425 N, 6426 L, 6432 K, 6432 N, 6441 N, 6442 K, 6442 N, 6476 L, 8501 L,
2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2859 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2960 4, 2982 4, 3125 4, 3137 4, 3139 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3248 4, 3341 4, 3347 4, 3454 4, 3656 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 3758 4, 3759 4, 3778 4, 3792 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6403 4, 6405 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6432 4, 6441 4, 6442 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola
– 6. kategória
2262 K, 2262 N, 2411 K, 2411 N, 2413 K, 2413 N, 2419 K, 2419 N, 2426 K, 2426 N, 2447 K, 2447 N, 2497 K, 2497 N, 2682 K, 2682 N, 2684 K, 2684 N, 2697 K, 2697 N, 2860 K, 2860 N, 2880 K, 2880 N, 2888 K, 2888 N, 3446 K, 3446 N, 3447 K, 3447 N, 3776 K, 3776 N, 4553 K, 4553 N, 4556 K, 4556 N, 6444 K, 6444 N, 6445 K, 6445 N,
2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2499 4, 2682 4, 2684 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola
– 7. kategória
2412 K, 2412 N, 3658 K, 3658 N, 3693 K, 3693 N, 2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola
– 8. kategória
2679 K, 2679 N, 2679 4,
Stredná odborná škola
– 9. kategória
2965 H, 6456 H, 2965 2, 6456 2,
Stredná odborná škola
– 10. kategória
2866 H, 3151 H, 4567 H, 6423 L, 6460 H,
2866 2, 3151 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4, 6460 2,
Stredná odborná škola
– 11. kategória
2285 H, 2287 H, 2423 H, 2430 H, 2432 H, 2433 H, 2435 H, 2439 H, 2458 H, 2464 H, 2466 H, 2487 H, 2488 H, 2683 H, 2738 H, 2877 H, 2878 H, 2889 H, 2954 H, 2955 H, 2956 H, 2962 H, 2963 H, 2964 H, 2977 H, 2978 H, 3146 H, 3152 H, 3250 H, 3251 H, 3274 H, 3355 H, 3370 H, 3661 H, 3663 H, 3668 H, 3672 H, 3673 H, 3675 H, 3679 H, 3688 H, 3762 H, 3763 H, 3766 H, 4524 H, 4529 H, 4561 H, 4562 H, 4569 H, 4571 H, 4575 H, 4580 H, 4582 H, 4586 H, 6422 K, 6422 N, 6446 K, 6446 N, 6451 H, 6452 H, 6475 H, 8545 H, 8551 H, 8564 H, 8573 H, 8576 H,
2401 2, 2423 2, 2430 2, 2432 2, 2433 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2458 2,
2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2683 2, 2738 2, 2877 2, 2878 2, 2889 2,
2954 2, 2955 2, 2956 2, 2962 2, 2963 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 3146 2,
3152 2, 3185 2, 3250 2, 3251 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2,
3668 2, 3672 2, 3673 2, 3675 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 3766 2,
4524 2, 4529 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4571 2, 4574 2, 4575 2, 4580 2,
4582 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2, 8545 2, 8551 2, 8564 2,
8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola
– 12. kategória
5304 M, 5304 N, 5308 M, 5308 N, 5310 N, 5311 M, 5311 N, 5312 M, 5312 N, 5314 M, 5314 N, 5315 N, 5317 Q, 5325 Q, 5333 Q, 5335 Q, 5356 M, 5356 N, 5358 M, 5358 N, 5370 M, 5370 N, 5376 M, 5376 N,
5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6, 5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7, 5335 7, 5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,
Stredná odborná škola
– 13. kategória
3434 K, 3434 N, 3457 K, 3457 N, 6444 H, 6445 H, 6489 H, 8207 Q, 8218 Q, 8221 M, 8221 N, 8222 M, 8222 N, 8223 M, 8223 N, 8233 M, 8233 N, 8234 M, 8234 N, 8235 M, 8235 N, 8235 Q, 8236 M, 8236 N, 8237 Q, 8238 M, 8238 N, 8238 Q, 8240 M, 8240 N, 8244 M, 8244 N, 8245 M, 8245 N, 8247 M, 8247 N, 8248 M, 8248 N, 8257 Q, 8258 Q, 8259 Q, 8263 Q, 8259 M, 8259 N, 8260 M, 8260 N, 8261 M, 8261 N, 8267 M, 8267 N, 8269 M, 8269 N, 8270 M, 8270 N, 8273 M, 8273 N, 8275 Q, 8276 Q, 8278 M, 8278 N, 8279 M, 8279 N, 8283 M, 8283 N, 8284 M, 8284 N, 8288 M, 8288 N, 8289 M, 8289 N, 8290 M, 8290 N, 8291 Q, 8292 M, 8293 Q, 8294 M, 8294 N, 8295 M, 8295 N, 8296 M, 8296 N, 8297 M, 8297 N, 8298 M, 8298 N, 8299 M, 8299 N, 8503 K, 8503 N, 8504 K, 8504 N, 8513 K, 8513 N,
3434 4, 3453 4, 6444 2, 6445 2, 6489 2, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8276 7, 8278 6, 8279 6, 8283 6, 8284 6, 8276 7, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, 8503 4, 8504 4, 8513 4,
Stredná odborná škola
– 14. kategória
2275 H, 2463 H, 3178 F, 3678 H, 3680 H, 3684 H, 4578 H, 4579 F, 6424 H,
2275 2, 2463 2, 2485 2, 3178 0, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 4579 0, 6424 2, 6453 2,
Stredná odborná škola
– 15. kategória
2176 H, 2477 F, 2478 F, 2752 F, 2982 F, 3161 F, 3179 F, 3282 F, 3283 F, 3284 F, 3383 F, 3473 H, 3686 F, 4572 F, 6449 F, 6468 F, 8541 H, 8555 H, 8557 H, 8559 H, 8571 H, 8572 H, 8582 H,
2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.“.
8. V prílohe č. 2 treťom riadku stĺpci Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN) sa číslo „2,000“ nahrádza číslom „2,500“.
9. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
KOEFICIENTY TEPELNEJ NÁROČNOSTI A PREVÁDZKOVEJ NÁROČNOSTI
  Kategória zariadení s jednotným
normatívom na teplo
Rozsah
dennostupňov
Koeficient
tepelnej náročnosti – KTN
1 Teplotné pásmo I. do 3 618 1,000
2 Teplotné pásmo II. 3 619 – 3 901 1,057
3 Teplotné pásmo III. 3 902 – 4 184 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 4 185 –  4 467 1,171
5 Teplotné pásmo V. 4 468 – 4 750 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 4 751 – 5 033 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 5 034 – 5 316 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. nad 5 316 1,400
  Kategória škôl s jednotným normatívom
na prevádzku okrem tepla
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti – KPRN
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,250
3 Školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
4 Školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,750
5 Školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000
6 Školy s veľmi vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,500“.

10. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
ZOZNAM VÝKONOV A HODNOTY KOEFICIENTOV PODĽA PRIEMERNEJ ČASOVEJ NÁROČNOSTI K JEDNOTLIVÝM VÝKONOM PRE FINANCOVANIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ PODĽA § 8 ods. 1 písm. a)
Skupina Zaradenie dieťaťa do skupiny podľa náročnosti individuálnej činnosti s dieťaťom podľa zdravotného znevýhodnenia Koeficient
Kategória I
– do 15 minút
Kategória II
– 16 až 30 minút
Kategória III
– 31 až 60 minút
Kategória IV
– 61 až 120 minút
1. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – dyslálie (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa  s telesným postihnutím; zdravotný stav dieťaťa je stabilizovaný, chirurgická liečba je ukončená, intervencia má preventívny a monitorovací charakter, pričom nie sú pridružené ďalšie poškodenia (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
2 4 8 16
2. dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – zajakavosť, fonologické poruchy, poruchy rezonancie, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči, verbálna dyspraxia, poruchy hlasu, mutizmus, brblavosť (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa slabozraké, dieťa so zvyškami zraku alebo dieťa s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách),
dieťa so sluchovým postihnutím – nedoslýchavé, s kochleárnym implantátom (§ 3 ods.1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a dieťa so stredným stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s telesným postihnutím, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
2,1 4,2 8,4 16,8
3. dieťa s telesným postihnutím s pridruženými narušeniami, poruchami a poškodeniami, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s ťažkým alebo s hlbokým stupòom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou – dysfázia, dyzartria, afázia (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa nehovoriace (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa nevidiace (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa nepočujúce (§ 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
hluchoslepé dieťa (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa nevidiace v kombinácii s mentálnym postihnutím, dieťa so zvyškami zraku v kombinácii s mentálnym postihnutím, nehovoriace dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesne postihnuté dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím, dieťa so sluchovým postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím (§ 3 ods. 5 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s poruchou aktivity a pozornosti (§ 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa so symptomatickými poruchami reči – dieťa s iným druhom narušenej komunikačnej schopnosti než s poruchou výslovnosti v kombinácii so sluchovým postihnutím,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii so zrakovým postihnutím,  dieťa s narušenou komunikaènou schopnosťou v kombinácii s telesným postihnutím,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s poruchou aktivity a pozornosti,  dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).
2,2 4,4 8,8 17,6
Metodická a nepriama činnosť s klientom 1 2 3 4“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.