63/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2013

63
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. júna 2012 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z. a oznámenie č. 477/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2013.
Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2013.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
1.
Pravidlo 53 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
Odsek 3 znie:
„(3)
Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane. Ak nie je požadovaný preklad skoršej prihlášky podaný včas, právo prednosti pre európsku patentovú prihlášku alebo pre európsky patent vo vzťahu k tejto prihláške zaniká. Prihlasovateľ alebo majiteľ európskeho patentu bude riadne informovaný.“.
Článok 2
(1)
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2013.
(2)
Pravidlo 53 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) zmenené článkom 1 tohto rozhodnutia sa bude uplatňovať pre európske prihlášky a Euro-PCT prihlášky a takisto aj pre európske patenty, pre ktoré nebola k dátumu nadobudnutia účinnosti zmeneného pravidla vydaná výzva podľa pravidla 53 odseku 3 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru).
V Mníchove 27. júna 2012