72/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Správca je povinný kanceláriu riadne označiť a zabezpečiť jej primerané technické vybavenie a minimálnu výmeru jej podlahovej plochy.“.
2.
V § 7 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise kancelárie do zoznamu správcov dokladá nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu; zriadenie ďalšej kancelárie správca-právnická osoba dokladá aj listinou, ktorou ustanovila zástupcu kancelárie. Zriadenie alebo zrušenie kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov do 30 dní od doručenia oznámenia správcu o zriadení alebo zrušení kancelárie. Zriadenie kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov, len ak je doložené nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu. Zriadenie ďalšej kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov, len ak je doložené nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu a listinou, ktorou bol ustanovený zástupca kancelárie.
(3)
Do funkcie správcu možno v konkurznom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) ustanoviť na základe náhodného výberu len správcu, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Do funkcie správcu možno v reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu1) ustanoviť len správcu, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Ak podľa osobitného predpisu1) má súd v konkurznom konaní ustanoviť do funkcie správcu schváleného schôdzou veriteľov, možno ustanoviť len správcu, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.
(4)
Písomnosti určené správcovi sa doručujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) sa písomnosti určené správcovi doručujú na adresu jeho kancelárie, ktorá je zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, alebo v obvode konkurzného odvolacieho súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, ak bol do funkcie ustanovený správca, ktorý má kanceláriu v tomto obvode. Na ten účel je správca povinný zriadiť v kancelárii verejne dostupnú podateľňu, ktorá musí byť otvorená v bežných pracovných hodinách každý pracovný deň. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.“.
3.
V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, ak bol do funkcie ustanovený správca, ktorý má kanceláriu v tomto obvode.“.
4.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Spisový prehľad
Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných úkonov. Na požiadanie je správca povinný kópiu spisového prehľadu predložiť ministerstvu. Spisový prehľad obsahuje opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a čas trvania úkonu s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá ho vykonala.“.
5.
V § 17 ods. 3 sa slová „20. decembru“ nahrádzajú slovami „31. januáru“.
6.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zoznam správcov sa člení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby; ministerstvo zapíše alebo vyčiarkne správcu z príslušného oddielu na základe písomnej žiadosti správcu.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
7.
V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca sa preukazom správcu preukazuje na požiadanie osôb, ktoré správcovi poskytujú súčinnosť.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
8.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
Ak osobitný predpis10a) ustanovuje, že správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom, pre náhodný výber platia tieto pravidlá:
a)
v konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, a sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby; ak by sa náhodný výber pre takéto konanie mal uskutočniť z menej ako troch správcov, uskutoční sa aj zo správcov podľa písmena b),
b)
v konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, a sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby; ak by sa náhodný výber pre takéto konanie mal uskutočniť z menej ako troch správcov, uskutoční sa aj zo správcov podľa písmena a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 40 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
9.
V § 24 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3, doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu a svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.
(3)
Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať obchodné meno právnickej osoby, jej identifikačné číslo, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti právnická osoba pripojí spoločenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra, údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.“.
10.
V § 24 ods. 5 prvá veta znie: „Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do príslušného oddielu zoznamu správcov, ktorú uviedol v žiadosti, inak jeho žiadosť v tejto lehote zamietne.“.
11.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; o zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie, zápis písomne oznámi správcovi.“.
12.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov.“.
13.
V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ministerstvo zaslaním rovnopisu rozhodnutia.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
14.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
j)
ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom.“.
15.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,
h)
ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom.“.
16.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ktorý uviedol v žiadosti.
(5)
Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je správca povinný odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz správcu.
(6)
Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu správcov na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie o uložení pokuty alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu správcov z dôvodu, že napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)“.
17.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.14b) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú slová „mieru zavinenia,“.
19.
V § 36 odsek 3 znie:
„(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
20.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Priestupok
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu.
(2)
Priestupok podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5 000 eur.
(4)
Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.14c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
„14c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 38 písmeno a) znie:
„a)
podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných pomôcok, o vedení kancelárie správcu a o označení, technickom vybavení a minimálnej výmere kancelárie správcu,“.
22.
Za § 45 sa vkladajú § 46 a 47, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013
Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred 1. júnom 2013 ministerstvo vydá preukaz správcu, ak o to písomne požiada; ak ide o fyzickú osobu, k žiadosti pripojí svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.
§ 47
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Správcu zapísaného do zoznamu správcov pred 1. januárom 2014 ministerstvo bez zbytočného odkladu zapíše do všetkých oddielov zoznamu správcov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 40/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa položke 5 písm. j) a k) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „200 eur“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa sa položka 5 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov ..... 200 eur
p) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov ..... 10 eur“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem ustanovení čl. I bodov 6, 8, 9 až 11 a § 26 ods. 4 v bode 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.