8/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

8
ZÁKON
z 13. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 a § 63 až 67 sa nevzťahujú na bezpečnostnú službu podľa odseku 1 písm. b).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 3 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
4.
V § 3 písm. h) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
5.
§ 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
7.
V § 5 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
d)
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).
8.
V § 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „a výkon štátnej služby v ozbrojenom zbore alebo v ozbrojenom bezpečnostnom zbore“.
9.
V § 8 písm. e) sa slová „§ 3 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) a § 3 písm. a) až f) a i)“.
10.
V § 8 písm. f) sa vypúšťa slovo „základných“.
11.
V § 8 písm. k) sa slová „§ 94 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 94 ods. 4“.
12.
§ 8 sa dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v)
príslušným orgánom ministerstvo vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d),
w)
splnomocnencom prevádzkovateľa fyzická osoba konajúca v mene prevádzkovateľa vo veciach poskytovania bezpečnostnej služby na základe plnomocenstva okrem osoby, ktorá poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“)“.
14.
V § 10 ods. 2 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“.
15.
V § 11 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec prevádzkovateľa“.
16.
V § 11 ods. 3 sa slová „to neplatí, ak je ním manžel (manželka) prevádzkovateľa“ nahrádzajú slovami „podmienku pracovnoprávneho vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí spĺňať zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka prevádzkovateľa“.
17.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej osobe
(1)
Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak
a)
je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
je spoľahlivá,
f)
je zdravotne spôsobilá,
g)
má požadovanú odbornú spôsobilosť,
h)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou,
i)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
j)
je držiteľom vozidla, ktoré je určené na prepravu bankoviek alebo mincí.8a)
(2)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi; podmienku pracovnoprávneho vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí spĺňať zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka prevádzkovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 7, 14 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.
18.
V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
19.
V § 12 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec prevádzkovateľa“.
20.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) právnickej osobe
(1)
Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. f), ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a) až g),
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. d) a e),
c)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou,
d)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
e)
je držiteľom vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j),
f)
z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.
(2)
Podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo vedúci podniku zahraničnej osoby8) nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí mať právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a) až g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi.“.
21.
V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a od vykonania trestu neuplynuli tri roky,“.
22.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
23.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „ak od skončenia skúšobnej doby neuplynuli tri roky“ nahrádzajú slovami „ak sa ešte neskončila skúšobná doba“.
24.
V § 14 ods. 2 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.
25.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie útvaru Policajného zboru.“.
26.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
27.
V § 14 ods. 4 sa za slovo „prokuristu,“ vkladajú slová „splnomocnenca prevádzkovateľa,“.
28.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) spĺňa osoba, ktorá
a)
má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie14) a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,
b)
má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
c)
spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
29.
V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vnútra Slovenskej republiky“.
30.
V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
31.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
CIT - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a) pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.“.
32.
V § 19 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a
b)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(4)
Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
získala špecializované policajné vzdelanie15) a
c)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(5)
Odbornú prípravu na skúšku typu P podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb.“.
33.
V § 19 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Osobu po absolvovaní odbornej prípravy alebo osobu uvedenú v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba“). Skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
34.
V § 19 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
35.
V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.“.
36.
V § 19 ods. 9 sa slová „6 a 7“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.
37.
V § 19 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta a na konci odseku sa pripájajú tieto vety: „Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.“.
38.
V § 19 odsek 11 znie:
„(11)
Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.“.
39.
V § 20 ods. 1 prvá veta znie:
„Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá podľa § 19 ods. 3 a 4 alebo § 21 ods. 1 skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz typu S, typu P alebo typu CIT, ak sú tieto osoby bezúhonné a spoľahlivé.“.
40.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v poslednej vete sa za slová „(ďalej len „orgán kontroly“)“ vkladajú slová „alebo orgánu dozoru, orgánu kontroly“.
41.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
42.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a obsah odbornej prípravy v skrátenej forme“.
43.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Zánik platnosti preukazu
(1)
Platnosť preukazu zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bol vydaný,
b)
stratou,
c)
odcudzením,
d)
rozhodnutím o jeho odňatí podľa § 90,
e)
ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
dňom vrátenia preukazu ministerstvu.
(2)
Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f), vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.
(3)
Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku. Odbornú prípravu možno absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu.
(4)
Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať ministerstvu do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa odseku 1 písm. a), d) až f).“.
44.
V § 22 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.
45.
V § 22 ods. 3 sa slová „podniku a o vedúcom podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „podniku, o vedúcom podniku zahraničnej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovateľa“.
46.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo,
b)
obchodné meno18) a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
d)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z hľadiska splnenia jednej z podmienok uvedenej v osobitnom predpise,8a)
e)
prehľad svojich podnikateľských činností.
(2)
Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) pripojí
a)
doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov,
b)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu CIT,
d)
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie,
e)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
f)
výpis z obchodného registra, ak je v ňom osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace, a výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra nie starší ako tri mesiace, prípadne iný doklad preukazujúci prehľad jej podnikateľských činností,
g)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
h)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby,
i)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona,
j)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
k)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že toto vozidlo spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise.8a)
(3)
Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) až c) aj o prokuristovi, ak prokúru udelila; to isté platí o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila, o vedúcom organizačnej zložky podniku, o vedúcom podniku zahraničnej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovateľa.
(4)
Fyzická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) a umožniť porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním určenej lehote a na určené miesto.“.
47.
V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osvedčením pravosti podpisov; osvedčenie sa nevyžaduje, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice“.
48.
V § 23 ods. 3 sa slová „podniku a vedúceho podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby a splnomocnenca prevádzkovateľa“.
49.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)
Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z hľadiska splnenia jednej z podmienok uvedenej v osobitnom predpise,8a)
f)
prehľad svojich podnikateľských činností.
(2)
Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) pripojí
a)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) až c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi,
b)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12a ods. 1 písm. b),
c)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
d)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace u osôb zapísaných v obchodnom registri,
e)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
g)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby,
h)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona,
i)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
j)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že toto vozidlo spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise.8a)
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby a splnomocnenca prevádzkovateľa.
(4)
Právnická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) a umožniť porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním určenej lehote a na určené miesto.“.
50.
§ 24 znie:
㤠24
Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok ustanovených v § 14, môže si príslušný orgán vyžiadať na doplnenie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby aj iné podklady, ako sú uvedené v § 22 ods. 2, § 22a ods. 2, § 23 ods. 2 alebo § 23a ods. 2.“.
51.
V § 26 ods. 1 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“.
52.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) vyžiada vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti. Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o povinnosti oboznámiť účastníka konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepoužijú, ak príslušný orgán žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vyhovie.“.
53.
V § 27 ods. 2 sa slová „Krajské riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“.
54.
V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo poškodená, vydá príslušný orgán novú licenciu na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa, v rozsahu činností a s platnosťou podľa licencie, za ktorú sa nová licencia vydáva.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
55.
V § 27 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
56.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien.
(2)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov a lekársky posudok nie staršie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovateľ povinný predložiť raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11 ods. 2 a 3.
(3)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť ministerstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov nie staršie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovateľ povinný predložiť raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11a ods. 2 a 3.
(4)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov a lekársky posudok nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 a doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b) okrem odpisu registra trestov.
(5)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť ministerstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12a ods. 1 písm. a), b) a v § 12a ods. 2 a 3.
(6)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 5 príslušný orgán potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien, rozhodne o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.“.
57.
V § 31 ods. 1 písm. a) a e) sa za slová „vedúcim organizačnej zložky podniku,“ vkladajú slová „splnomocnencom prevádzkovateľa,“.
58.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)
Ministerstvo pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),
a)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej právnickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď prestala spĺňať uvedené podmienky,
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby, najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď táto fyzická osoba prestala pôsobiť v právnickej osobe,
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
d)
ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienku spoľahlivosti ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. d), najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedenú podmienku,
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 33 ods. 7 až 9 zakázané, najdlhšie na dva mesiace,
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby,
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti,
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom,1a) najdlhšie na dva mesiace od zistenia tejto skutočnosti, alebo
j)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 11a ods. 1 písm. h) až j), najdlhšie na dva mesiace od zistenia tejto skutočnosti.
(2)
V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia ministerstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby zruší; toto rozhodnutie je ministerstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastavilo, pominuli. Pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 1 písm. g) nemožno opakovane.“.
59.
V § 32 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „ministerstva podľa § 33a alebo rozhodnutím“.
60.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a slová „jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „dva roky“.
61.
V § 33 ods. 1 písm. d) sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „orgánu príslušného podľa osobitného predpisu22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
62.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému riaditeľstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i), alebo
f)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.“.
63.
V § 33 ods. 6, 7 a 9 sa slová „odseku 1, 2 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b), d) a e), odseku 2 alebo odseku 4“.
64.
V § 33 ods. 7 až 9 sa za slovo „prokuristom“ vkladá čiarka a slová „splnomocnencom prevádzkovateľa“.
65.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)
Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak
a)
uplynula lehota ustanovená v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu, trvajú,
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) a nejde o prípad podľa § 31a ods. 1 písm. d),
c)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) ministerstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j).
(2)
Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, osobitným predpisom1a) alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(3)
Ministerstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak prevádzkovateľ do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby neprevezme.
(4)
Ak ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(5)
Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa ani splnomocnencom prevádzkovateľa po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(6)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) odňatá.“.
66.
V § 34 ods. 3 a 4 a § 35 sa slová „krajské riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „príslušný orgán“ v príslušnom tvare.
67.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú formu,26) inak sú neplatné. Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie je prevádzkovateľ povinný uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti počas jej plnenia a najmenej päť rokov po skončení zmluvného plnenia.“.
68.
V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí obsahovať
a)
druh poskytovanej bezpečnostnej služby,
b)
predmet poskytovanej činnosti podľa § 3 až 5; to neplatí, ak ide o bezpečnostnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. b),
c)
údaje o zmluvných stranách podľa § 22 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 23 ods. 1 písm. a) a c),
d)
miesto poskytovania bezpečnostnej služby okrem bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), § 3 písm. c) až e) a h) a § 4.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
69.
V § 40 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a“.
70.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
㤠46a
(1)
Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je prevádzkovateľ povinný vyžiadať od zamestnanca každé dva roky lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(2)
Na posúdenie zdravotnej spôsobilosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť každé dva roky lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a neodkladne hlásiť prevádzkovateľovi každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie zdravotnej spôsobilosti.“.
71.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.
(2)
Fyzickú ochranu pri poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT podľa § 20.
(3)
Odbornú prípravu a poradenstvo môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 20 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu P alebo typu CIT podľa § 20,
g)
spĺňa podmienku vzdelania podľa § 17 ods. 2.
(4)
Odbornú prípravu v rámci akreditácie môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) až d) a
a)
získala vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky, ak má vykonávať lektorskú činnosť z právnych predmetov,
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo má platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci podľa osobitného predpisu,28) ak má vykonávať lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci,
c)
má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo je technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou, ak má vykonávať lektorskú činnosť z požiarnej prípravy.
(5)
Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy podľa § 80 ods. 1 zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov.
(6)
Opätovné zamestnávanie osoby uvedenej v odseku 5, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, tým istým prevádzkovateľom bezpečnostnej služby je zakázané. Osoba uvedená v odseku 5 nemôže po tom, čo vykonávala fyzickú ochranu podľa odseku 5, opätovne vykonávať fyzickú ochranu u iného prevádzkovateľa, ak nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
§ 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 50 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru alebo ozbrojenému bezpečnostnému zboru“.
73.
V § 50 odsek 5 znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel. Zakázať vstup do chráneného objektu nemožno osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 199/2009 Z. z., § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59 ods. 4 písm. a) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 125 ods. 3 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
74.
V § 54 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
druh bezpečnostnej služby,“.
75.
V § 54 ods. 3 prvej vete sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o činnosť uvedenú v § 3 písm. c).“.
76.
V § 55 ods. 1 posledná veta znie:
„Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu; to neplatí, ak ide o činnosť uvedenú v § 3 písm. c).“.
77.
V druhej časti zákona názov tretej hlavy znie:
„TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY A PROFESIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ PREPRAVY EUROVEJ HOTOVOSTI CESTNOU DOPRAVOU“.
78.
V § 56 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a činností podľa odseku 5“.
79.
V § 56 ods. 5 sa slová „dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany“ nahrádzajú slovami „najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému“.
80.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57a
Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1)
Na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa primerane vzťahuje § 56 ods. 1, 3, 4 a 8.
(2)
Informácie pred začatím profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou32a) sa oznamujú ministerstvu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.
81.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
82.
V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by mohlo dôjsť k zmareniu činnosti orgánu verejnej moci“.
83.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
84.
V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.“.
85.
V § 67 sa slová „§ 38 ods. 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1, 3 a 5“.
86.
V § 71 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 aj o zodpovednom vedúcom, ak ho ustanovila.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
87.
V § 71 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.
88.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťa slovo „osobne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na jednotnom kontaktnom mieste podľa osobitného predpisu34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
89.
V § 73 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.
90.
V § 75 ods. 1 písm. a) a e) sa za slovo „prokuristom,“ vkladajú slová „zodpovedným vedúcim,“.
91.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému riaditeľstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) alebo
e)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.“.
92.
§ 79 znie:
㤠79
Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, 41, 43 až 47, § 56 ods. 1 písm. a) a b).“.
93.
V § 83 odsek 1 znie:
„(1)
Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej prípravy oznámenie o dátume, čase a mieste jej konania. Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu.“.
94.
V § 84 ods. 1 a 2 sa slová „zákonom alebo na jeho základe“ nahrádzajú slovami „zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe“.
95.
V § 84 ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „oprávnená“ a za slovo „vykonávať“ sa vkladajú slová „osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly (ďalej len „kontrolór“) alebo“.
96.
V § 85 ods. 1 sa slová „Osoba poverená výkonom štátneho dozoru alebo kontroly (ďalej len „kontrolór“)“ nahrádzajú slovami „Kontrolór pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti“.
97.
V § 85 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:
„5.
jeho platnosť zanikla,“.
98.
V § 86 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
99.
V § 88 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po písomnej výzve, alebo bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez vážnych dôvodov nedostaví na orgán dozoru alebo orgán kontroly na účel prerokovania záznamu o kontrole“.
100.
V § 89 ods. 2 a § 90 ods. 2 sa slová „5 až 8“ nahrádzajú slovami „6 až 9“.
101.
V § 90 ods. 1 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.
102.
V § 91 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová: „osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe“.
103.
V § 91 ods. 2 sa slová „pokutu od 1 659 eur do 33 193 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
104.
V § 91 ods. 2 sa slová „písm. d)“ na konci vety nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
105.
V § 91 ods. 11 sa za slová „§ 31“ vkladajú slová „a 31a“ a za slová „§ 33“ vkladajú slová „a 33a“.
106.
V § 92 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „alebo na jeho základe“ sa nahrádzajú slovami „osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe“.
107.
V § 92 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b), d) a e) pokutu od 165 eur do 3 319 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) pokutu od 30 eur do 300 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 1 659 eur; zákaz činnosti do piatich rokov možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b) a f) a zákaz činnosti do troch rokov za priestupok podľa odseku 1 písm. c) až e).“.
108.
V § 93 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),“.
Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až q).
109.
V § 93 ods. 5 sa slová „písm. a) až e), g), j) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), h), k) až m)“.
110.
V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby zamieta z dôvodu podľa § 14 ods. 1 písm. f), ktorého podkladom je výlučne utajovaná skutočnosť,39a) v odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa uvedie len skutočnosť, že žiadateľ alebo osoba uvedená v § 12 ods. 1 písm. a) alebo b) neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo; podklad, ktorý je utajovanou skutočnosťou, je súčasťou spisu správneho orgánu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.“.
111.
V § 94 ods. 3 sa slová „príslušným orgánom“ nahrádzajú slovami „orgánom príslušným podľa osobitného predpisu“.
112.
Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
(1)
Akreditovaná osoba, ktorej bola udelená akreditácia pred 1. februárom 2013, môže zabezpečovať odbornú prípravu zameranú na získanie preukazu typu CIT, ak ministerstvo potvrdí zmeny učebného plánu a koncepcie odbornej prípravy rozšírené o rozsah a obsah pre daný typ odbornej prípravy, ktoré akreditovaná osoba doručí ministerstvu. Rozsah a obsah odbornej prípravy na skúšku typu CIT ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Prevádzkovateľ technickej služby, ktorý má k 31. januáru 2013 ustanoveného zodpovedného vedúceho, je povinný do 31. mája 2013 predložiť krajskému riaditeľstvu doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov.
(3)
Licencie vydané pred 1. februárom 2013 ostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané.
(4)
Odborná príprava v skrátenej forme začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(5)
Lektor, ktorý nespĺňa podmienku podľa § 48 ods. 4 písm. a) na výkon lektorskej činnosti z právnych predmetov, musí do 31. decembra 2016 získať osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 18.
(6)
Žiadosti podané pred 1. februárom 2013 sa vybavia podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(7)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(8)
Licencia udelená na činnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c) do 31. januára 2013 sa považuje za licenciu udelenú na činnosť podľa § 3 písm. i) od 1. februára 2013.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č.126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 31 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:
„f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou ..... 16,50 eura“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položka 149 znie:
„Položka 149
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1 strážnej služby ..... 82,50 eura
2 detektívnej služby ..... 99,50 eura
3 odbornej prípravy a poradenstva ..... 116 eur
4 vlastnej ochrany ..... 66 eur
5 technickej služby ..... 66 eur
6 profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou ..... 150 eur
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ..... 66 eur
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
1 skúška typu S ..... 16,50 eura
2 skúška typu P ..... 49,50 eura
3 skúška typu CIT ..... 50 eur
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie .... 165,50 eura
e) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu ..... 3 eurá
f) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti ..... 50 eur
g) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ..... 33 eur
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... ..... 33 eur
i) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ..... 16, 50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 33 eur
k) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie ..... 16,50 eura
l) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 66 eur
m) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti ..... 16,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen b) a h) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky
1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena i) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži.
Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena l) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.“.
Čl. III
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009, zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Povolenie na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1)
Povolenie na prevoz zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30a) (ďalej len „povolenie CIT“) je verejná listina, ktorá oprávňuje zamestnanca bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou (ďalej len „bezpečnostná služba CIT“) previezť pri výkone zamestnania v uzamknutej bezpečnostnej schránke30b) vozidla bezpečnostnej služby CIT cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a strelivo do týchto zbraní.
(2)
Povolenie CIT vydá ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
absolvoval úvodnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou,30c)
c)
spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19 a
d)
písomne požiada o jeho vydanie.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia CIT obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa.
(4)
Žiadateľ o povolenie CIT k žiadosti priloží
a)
doklad preukazujúci, že je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
doklad o absolvovaní úvodnej odbornej prípravy podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30c) a
c)
doklad obdobný odpisu registra trestov zo štátu, v ktorom má miesto pobytu, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).
(5)
Povolenie CIT sa vydáva na jeden rok.
(6)
Ak žiadosť o vydanie povolenia CIT neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
(7)
Zamestnanec bezpečnostnej služby CIT je pri prevoze zbraní cez územie Slovenskej republiky povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť povolenie CIT.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:
„30a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).
30b)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
30c)
Čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.
Čl. IV
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.
(2)
Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.