80/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
zo 14. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 185/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovom „stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo Železničná polícia“ a slová „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“)“ sa nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Dávky nemocenského zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú od sumy služobného platu, ktorý policajt a profesionálny vojak dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku, ak v § 6 a 9 nie je ustanovené inak.
(2)
Dávky úrazového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú od sumy služobného platu, ktorý policajt a profesionálny vojak dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku, ak v § 20 až 24 nie je ustanovené inak.
(3)
Dávky výsluhového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi závisia od doby trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách a od sumy služobného platu, ktorý dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku.
(4)
Na určenie dávok podľa tohto zákona sa nezapočítavajú iné príjmy a iné doby trvania služobného pomeru než tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 3.“.
4.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7 nárok na
a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti určený zo služobného platu, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti,
b)
náhradu služobného platu vo výške 100 % služobného platu podľa písmena a) zníženého o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia jedného roka od začiatku dočasnej neschopnosti, ak v § 17 a 18 nie je ustanovené inak (ďalej len „podporná doba“).
(2)
Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7 nárok na
a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,
b)
náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti do tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti,
c)
nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7
a)
počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na
1.
služobný plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)
2.
plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky,3ea)
3.
hodnostný plat,3eb) ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak vykonáva mimoriadnu službu,
b)
po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % služobného platu podľa písmena a) prvého bodu a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa písmena a) prvého bodu, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b) vo výške 100 % platu podľa písmena a) druhého bodu, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, alebo vo výške 100 % hodnostného platu podľa písmena a) tretieho bodu a príplatku za výkon mimoriadnej služby podľa písmena a) tretieho bodu, ak vykonáva mimoriadnu službu, zníženého o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(4)
Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 3, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7
a)
počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na
1.
služobný plat podľa osobitného predpisu a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa osobitného predpisu, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)
2.
plat podľa osobitného predpisu,3ea) ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky,
3.
hodnostný plat3eb) a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ak vykonáva mimoriadnu službu,
b)
nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti do tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti,
c)
nárok na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(5)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo profesionálnych vojakov alebo je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby alebo je zaradený mimo činnej služby a ktorý sa stane dočasne neschopným, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 6 až 9 a v § 7 nárok na
a)
služobný plat podľa osobitného predpisu3ed) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,
b)
nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(6)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo profesionálnych vojakov alebo je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby alebo je zaradený mimo činnej služby a ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo dňa vzniku dočasnej neschopnosti nárok na nemocenské zabezpečenie podľa odsekov 1 a 3 okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7.
(7)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý si dočasnú neschopnosť spôsobí v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, pri spáchaní úmyselného trestného činu alebo sebapoškodením, má od prvého dňa dočasnej neschopnosti nárok na nemocenské vo výške polovice sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(8)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý počas trvania dočasnej neschopnosti poruší liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, má odo dňa porušenia liečebného režimu nárok na nemocenské vo výške polovice sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby, a ak ide o policajta alebo profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 7, znižuje sa nemocenské na štvrtinu sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(9)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý počas dočasnej neschopnosti opakovane poruší liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, patrí odo dňa opakovaného porušenia liečebného režimu nemocenské vo výške 10 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3ea, 3ec a 3ed znejú:
„3a)
§ 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
§ 79 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 103 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
3ea)
§ 149 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3ec)
§ 15l zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3ed)
§ 43 ods. 5 a § 46 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 40 ods. 3, 5 až 7 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 52 ods. 3 a 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
5.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
6.
§ 8 znie:
㤠8
Výška nemocenského je u policajta a profesionálneho vojaka 70 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12.“.
7.
V § 9 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „nižší služobný plat“ a slovo „príjem“ sa nahrádza slovom „plat“.
8.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom mala policajtka alebo profesionálna vojačka po prevedení na výkon inej služby nárok na služobný plat alebo na náhradu služobného platu.“.
9.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Materské
(1)
Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské, ak
a)
v dôsledku tehotenstva alebo osobnej starostlivosti o narodené dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečená, a
b)
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)
(2)
Podmienka osobnej starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú aj v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.
(4)
Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará alebo je osamelá. Nárok na materské osamelej policajtke a osamelej profesionálnej vojačke zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
(5)
Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo ak sa jej materské nevyplácalo vôbec, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské; osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka má nárok na materské do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
(6)
Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 5, má nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské; osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
(7)
Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.
(8)
Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
(9)
Obdobie nároku na materské policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
(10)
Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, má nárok na materské odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak
a)
z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečený, a
b)
v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do osobnej starostlivosti bol nemocensky zabezpečený podľa tohto zákona alebo nemocensky poistený podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)
(11)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, je
a)
otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b)
otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
c)
manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
d)
policajt alebo profesionálny vojak, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča.
(12)
Policajtka alebo profesionálna vojačka, ktorá prevzala dieťa do osobnej starostlivosti, je
a)
manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
b)
policajtka alebo profesionálna vojačka, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča.
(13)
Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal do osobnej starostlivosti dve alebo viac detí, má nárok na materské aj po uplynutí obdobia, počas ktorého mal nárok na materské podľa odseku 10, ak sa ďalej osobne stará aspoň o dve z týchto detí, do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ale nie dlhšie ako do dovŕšenia troch rokov veku detí.
(14)
Ak policajtke a profesionálnej vojačke zaniklo nemocenské zabezpečenie podľa tohto zákona v období tehotenstva, nárok na materské jej vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak
a)
neuplynulo viac ako osem mesiacov ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu, alebo
b)
ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu poberala nemocenské.
(15)
Ak dieťa prevzala do starostlivosti odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak uvedený v odsekoch 11 a 12 podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie osobne starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské tejto policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi zaniká dňom prevzatia dieťaťa do tejto starostlivosti a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Nárok na materské trvá počas celého obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.
(16)
Ak sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak prestal osobne starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho osobnej starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania osobnej starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak prestal osobne starať o dieťa z iných dôvodov, sa započíta do celkového obdobia trvania nároku na materské.
(17)
Materské sa poskytuje za kalendárne dni. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednej policajtke alebo len jednej profesionálnej vojačke; to neplatí, ak nárok na materské vznikne policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi počas obdobia uvedeného v odseku 9.
(18)
Materské sa poskytuje policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi vo výške nemocenského podľa § 8; to platí aj v prípadoch uvedených v odsekoch 15 a 16.
(19)
Materské sa poskytuje policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva, vo výške nemocenského podľa § 8, ak nárok na materské vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na materské podľa osobitného predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na materské.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3h a 4 znejú:
„3h)
§ 152 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 143 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 102ad zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 116 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 48/2011 Z. z.
4)
§ 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 12 ods. 2 sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „platu“.
11.
V § 12 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Čistý denný služobný plat policajta sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov, okrem súčtu služobných platov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a), ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a počtu kalendárnych dní, za ktoré policajtovi služobný plat patril, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril služobný plat podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a); policajtovi zaradenému na výkon štátnej služby v zahraničí sa čistý denný služobný plat zisťuje zo služobného platu v eurách pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom.7)
(4)
Čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov8) a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9) mesačných platov podľa osobitného predpisu3ea) bez prepočtu platovým koeficientom9a) a mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby,3ec) okrem súčtu platov podľa § 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a), ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a počtu kalendárnych dní, za ktoré profesionálnemu vojakovi tieto platy patrili, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril plat podľa § 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 9a znejú:
„7)
§ 109 ods. 1 a 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 150 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 12 ods. 5 a 6 sa slovo „príjem“ nahrádza slovom „plat“ a slovo „príjmu“ sa nahrádza slovom „platu“.
13.
V § 12 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
14.
V § 12 ods. 11 sa za slovo „prevedení“ vkladá čiarka a slovo „preradení“.
15.
§ 14 znie:
㤠14
Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta a profesionálneho vojaka je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná neschopnosť, ak v § 12 ods. 5 až 8 nie je ustanovené inak.“.
16.
V § 20 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo „dôvodov“ vkladajú slová „v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania“ a v treťom bode sa slová „alebo invalidného výsluhového dôchodku“ nahrádzajú slovami „invalidného výsluhového dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení“.
17.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou výsluhového dôchodku, na ktorý mu vznikol nárok, a výškou výsluhového dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, keby nedošlo k zníženiu jeho služobného platu v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.“.
18.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka pri uznaní invalidity patrí v takej výške, aby sa spolu so služobným platom policajta alebo profesionálneho vojaka, príjmom zo zárobkovej činnosti, výsluhovým príspevkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom a predčasným starobným dôchodkom podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení rovnala priemernému služobnému platu policajta alebo profesionálneho vojaka dosiahnutému v období troch kalendárnych mesiacov pred skončením služobného pomeru, zníženému o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti. Ak služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka pred skončením služobného pomeru trval menej ako tri kalendárne mesiace, zisťuje sa služobný plat policajta alebo profesionálneho vojaka z celej doby trvania služobného pomeru. Na príjem zo zárobkovej činnosti sa neprihliada, ak policajt alebo profesionálny vojak bol uznaný za invalidného a miera jeho schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená o viac ako 49 %.“.
19.
V § 21 ods. 2 sa slová „policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi“ a za slová „výkonu služby“ sa vkladajú slová „a doby poberania invalidného výsluhového dôchodku“.
20.
V § 21 ods. 3 sa slová „sa mu poskytuje“ nahrádzajú slovami „mu patrí“, za slovo „dôchodkom“ sa vkladajú slová „alebo predčasným starobným dôchodkom podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení“ a slovo „znížená“ sa nahrádza slovom „zníženému“.
21.
V § 21 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý bol následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania prevedený, preradený alebo preložený zo zdravotných dôvodov na inú funkciu, patrí vo výške rozdielu medzi služobným platom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý poberal pred preložením, preradením alebo prevedením na inú funkciu, a služobným platom, ktorý poberá vo funkcii, na ktorú bol preložený, preradený alebo prevedený, zníženému o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti.
(5)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 4 patrí najdlhšie do vyrovnania výšky služobného platu policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý poberal vo funkcii pred prevedením, preradením alebo preložením na inú funkciu.“.
22.
V § 21 ods. 6 písm. g) sa slová „§ 7 ods. 3 a § 12 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7 až 9“.
23.
§ 22 znie:
㤠22
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo podľa osobitných predpisov.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z.
§ 173 ods. 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z.
§ 164 ods. 3 a 4 zákona č. 200/1998 Z. z.
§ 134aj ods. 3 a 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 82/2009 Z. z.“.
24.
Nadpis nad § 25 znie:
„Zodpovednosť pri úmrtí policajta alebo profesionálneho vojaka následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania“.
25.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský výsluhový dôchodok, ak nemajú nárok na zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalých. Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí pozostalým rovnakým dielom, pričom úhrn takto vyplatených súm pozostalým nesmie presiahnuť desaťnásobok základu podľa § 60.“.
26.
V § 25 ods. 8 sa za slovami „zomretého policajta“ vypúšťa čiarka a slová „zomretého profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby“ sa nahrádzajú slovami „alebo zomretého profesionálneho vojaka“.
27.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Ak sa zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce na určenie výšky náhrady škody, nadriadený uvedený v § 81 ods. 1 písm. a) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) rozhodnú o priznaní, zvýšení, znížení, zastavení výplaty alebo o odňatí dávky úrazového zabezpečenia.
(2)
Zmenou pomerov poškodeného sa rozumie
a)
zmena výšky vyplácaného invalidného výsluhového dôchodku z dôvodu zmeny miery schopnosti vykonávať civilné zamestnanie,
b)
zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku s výnimkou zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku priznaného do 30. júna 2002,
c)
zvýšenie výsluhového dôchodku,
d)
zmena výšky príjmu zo zárobkovej činnosti po skončení služobného pomeru,
e)
priznanie predčasného starobného dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(3)
Príjmom zo zárobkovej činnosti sa na účely výpočtu náhrady za stratu na služobnom plate rozumie príjem zo závislej činnosti,30a) príjem z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu30b) a príjem z kapitálového majetku30c) tvoriaci základ dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.30d)
(4)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta a profesionálneho vojaka, ktorá patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi, sa zvyšuje v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú ich funkčné platy, stupnica platových taríf a hodnostné platy v kalendárnom roku, a to až do vyrovnania výšky služobného platu podľa § 21 ods. 5.
(5)
Zvýšenie náhrady za stratu na služobnom plate podľa odseku 4 sa určuje zo služobného platu, z ktorého sa náhrada priznala.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30d znejú:
„30a)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30c)
§ 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30d)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 29 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „obvyklej“.
29.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa za slovami „justičnej stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polícii alebo k colnému riaditeľstvu“ sa nahrádzajú slovami „alebo k Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“.
30.
V § 29 ods. 3 sa slová „policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „policajt alebo profesionálny vojak“ a slová „§ 7 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
31.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru počas
a)
1 roka, ak služobný pomer trval najmenej 10 rokov, ale menej ako 17 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,
b)
2 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 17 rokov, ale menej ako 22 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,
c)
3 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 22 rokov, ale menej ako 25 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38.“.
32.
V § 31 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru a ich služobný pomer trval najmenej 10 rokov, patrí po dobu 6 mesiacov po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.
(4)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí sú po skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatí do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový príspevok im vznikne až po skončení novovzniknutého služobného pomeru a na vznik nároku na výsluhový príspevok a jeho výšku sa im započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
33.
§ 32 znie:
㤠32
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60.“.
34.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa deviaty bod.
Doterajší desiaty bod sa označuje ako deviaty bod.
35.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi vo výške polovice základu zisteného podľa § 60, ak jeho služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov, a zvyšuje sa za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru o jednu polovicu základu zisteného podľa § 60, najviac do výšky deväťnásobku základu zisteného podľa § 60.“.
36.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Odchodné podľa odseku 1 patrí aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru, ak tento novovzniknutý služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov. Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí v tomto prípade odchodné vo výške podľa odseku 2; úhrn vyplateného odchodného za skončené roky trvania predchádzajúcich služobných pomerov a odchodného za skončené roky trvania novovzniknutého služobného pomeru nesmie prekročiť deväťnásobok základu zisteného podľa § 60.
(4)
Ak po skončení služobného pomeru je policajt alebo profesionálny vojak bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, odchodné mu po tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na odchodné vo výške podľa odseku 2 mu vznikne po skončení novovzniknutého služobného pomeru; na nárok na odchodné a jeho výšku sa započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru.“.
37.
V § 34 ods. 1 až 3 sa slová „podľa § 33 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 až 4“.
38.
§ 36 sa vypúšťa.
39.
V § 37 ods. 1 sa slová „v čase úmrtia nárok podľa § 33 a 36“ nahrádzajú slovami „nárok v čase úmrtia“.
40.
V § 38 ods. 1 a 2 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „25 rokov“.
41.
§ 39 znie:
㤠39
Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60. Za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 60. Za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 36. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 60, najviac do 65 % základu zisteného podľa § 60.“.
42.
V § 46 písm. a) a § 53 písm. a) znie:
„a)
splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo“.
43.
V § 50 ods. 2 písm. d) sa za slová „aspoň 3“ vkladá slovo „nezaopatrené“.
44.
V 50 ods. 2 písm. e) sa za slová „vychovala 2“ vkladá slovo „nezaopatrené“.
45.
V § 50 odsek 3 znie:
„(3)
Nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. a), d) a e) je dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nárok na sirotský výsluhový dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi tejto vdovy zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.“.
46.
V § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri opätovnom skončení služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 1 pripočítajú aj dni neskončených rokov trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v celkovej dobe trvania predchádzajúcich služobných pomerov; celková výška výsluhového príspevku, odchodného a výsluhového dôchodku ustanovená v § 31 ods. 3 a 4, § 33 ods. 3 a 4 a § 39 nesmie byť prekročená ani po započítaní nezhodnotených dní.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
47.
V § 58 ods. 3 úvodnej vete sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
48.
V § 58 ods. 3 písm. a) sa slová „pozbavenia výkonu funkcie“ nahrádzajú slovami „pozbavenia výkonu štátnej služby“, slová „§ 7 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doby neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby“.
49.
V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
u hasiča doby služobného voľna bez nároku na služobný plat, ak trvali nepretržite aspon jeden mesiac, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 6 ods. 7, doby, počas ktorých poberal výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, doby neospravedlnenej neprítomnosti pri vykonávaní štátnej služby, doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodu, že sa stal dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým zo spáchania trestného činu a nebol mu doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený, doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby33a) okrem doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodu vyslania na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 53a a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
50.
V § 58 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
51.
V § 58 ods. 5 sa slová „30 rokov“ nahrádzajú slovami „40 rokov“.
52.
V§ 59 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a c).
Doterajšie písmená b) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
53.
§ 60 znie:
㤠60
(1)
Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku sa zistí z priemerného mesačného služobného platu dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru u policajta podľa odseku 2 a u profesionálneho vojaka podľa odseku 4.
(2)
Priemerným mesačným služobným platom policajta je podiel súčtu mesačných služobných platov, okrem súčtu služobných platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti, ktoré mu patrili v príslušných kalendárnych rokoch podľa odseku 1, a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili; takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.
(3)
Priemerný mesačný služobný plat policajta zaradeného na výkon služby v zahraničí sa zisťuje podľa odseku 2 zo služobného platu pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Priemerným mesačným služobným platom profesionálneho vojaka je podiel súčtu mesačných služobných platov,8) rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9) mesačných platov pri výkone štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky bez prepočtu platovým koeficientom, mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby3ec) pri výkone mimoriadnej služby, okrem súčtu takýchto platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti, ktoré mu patrili v príslušných kalendárnych rokoch podľa odseku 1, a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili; takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.
(5)
Služobným platom sa na účely zisťovania priemerného služobného platu policajta a profesionálneho vojaka rozumie aj služobný plat ustanovený osobitným predpisom.33d)
(6)
Ak policajt a profesionálny vojak skončia služobný pomer posledným dňom kalendárneho roka, započítava sa tento kalendárny rok do obdobia na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia podľa odseku 1.
(7)
Ak služobný pomer trval kratšie, ako je obdobie na výpočet dávok podľa odseku 1, zisťuje sa základ na výpočet dávok uvedených v odseku 1 z celého obdobia pred dňom skončenia služobného pomeru.“.
54.
§ 63 znie:
㤠63
(1)
Nárok na priznaný výsluhový príspevok a jeho výplatu zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia policajta alebo profesionálneho vojaka do služobného pomeru alebo dňu nástupu profesionálneho vojaka na výkon mimoriadnej služby, z ktorých vzniká nárok na výsluhový príspevok.
(2)
Nárok na výplatu priznaného výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia policajta alebo profesionálneho vojaka do služobného pomeru alebo dňu nástupu profesionálneho vojaka na výkon mimoriadnej služby, a obnovuje sa v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre policajta alebo profesionálneho vojaka výhodnejšie, dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru alebo po dni prepustenia z výkonu mimoriadnej služby alebo skončenia výkonu mimoriadnej služby.
(3)
Ak novovzniknutý služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka trval menej ako 12 mesiacov, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, u ktorého mu predchádzajúci nárok na výplatu výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zanikol.
(4)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý bol podľa odsekov 1 a 2 prijatý do štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere v Slovenskej informačnej službe, Vojenskom spravodajstve alebo v útvare kriminálneho spravodajstva Policajného zboru a plnenie jeho služobných úloh si vyžaduje utajenie služobného pomeru, je povinný uzavrieť dohodu so služobným úradom o odovzdávaní výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Na základe uzavretej dohody služobný úrad zabezpečí zasielanie dávky na osobitný účet platiteľa dávky tak, aby sa vo vzťahu k poberateľovi dávky zachovalo utajenie služobného pomeru.“.
55.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:
㤠64a
Pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok majú policajt, policajtka, profesionálny vojak a profesionálna vojačka nárok na výplatu len jednej dávky, a to vyššej.“.
56.
V § 67 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku na výsluhový príspevok, prevedie útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poistné v sume zodpovedajúcej poistnému na poistenie v nezamestnanosti, ktoré by počas trvania služobného pomeru, najskôr od 1. januára 2008, platil policajt, profesionálny vojak a jeho zamestnávatelia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení na účet Sociálnej poisťovne, ak policajt alebo profesionálny vojak splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, a to do 30 dní odo dňa, keď o to Sociálna poisťovňa požiadala. Súčasne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni aj údaje o trvaní služobného pomeru a údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na určenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni údaje o príjmoch a vymeriavacích základoch v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru.
(2)
Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok alebo ak pozostalí po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nesplnia podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, prevedie útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poistné v sume zodpovedajúcej poistnému na dôchodkové poistenie znížené o sumu vyplateného výsluhového príspevku, ktoré by počas trvania služobného pomeru, najskôr od 1. januára 2008, platil policajt, profesionálny vojak, jeho zamestnávatelia a štát podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení na účet Sociálnej poisťovne, ak policajt alebo profesionálny vojak splnil podmienky nároku na dôchodok zo sociálneho poistenia, a to do 30 dní odo dňa, keď o to Sociálna poisťovňa požiadala. Súčasne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni aj údaje o trvaní služobného pomeru a údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na určenie poistného na dôchodkové poistenie. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni údaje o príjmoch a vymeriavacích základoch v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru.“.
57.
V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak boli údaje podľa odsekov 1 a 2 oznámené Sociálnej poisťovni a ak bolo poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na dôchodkové poistenie za dobu trvania služobného pomeru prevedené na účet Sociálnej poisťovne a policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru splní podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, alebo pozostalí po nich splnia podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, vyžiada si útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia od Sociálnej poisťovne spätné prevedenie poistného. Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadané poistné za policajta previesť na účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a vyžiadané poistné za profesionálneho vojaka previesť na účet Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia do 30 dní od vyžiadania.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
58.
§ 68 znie:
㤠68
(1)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.
(2)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.
(3)
Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.
(4)
Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(5)
Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšujú o 60 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(6)
Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(7)
Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(8)
Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 4 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška invalidného výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(9)
Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(10)
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(11)
Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 6 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 6 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(12)
Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 až 6 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.
(13)
Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 7 až 11 je rozhodujúca suma tejto dávky po zvýšení podľa odsekov 3 až 6.
(14)
Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.
(15)
Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.
(16)
Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
(17)
Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku.“.
59.
V § 70 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „bezodplatne“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak“.
60.
V § 70 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,“.
61.
V § 70 odsek 2 znie:
„(2)
Kúpeľnou starostlivosťou podľa odseku 1 sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach33h) určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.33i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33h a 33i znejú:
„33h)
§ 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33i)
§ 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
62.
V § 70 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer trvá, a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, uhrádzajú prírodným liečebným kúpeľom alebo kúpeľnej liečebni podľa odseku 2 za kúpeľnú starostlivosť v období od 1. júla do 31. augusta kalendárneho roka 5 % z ceny kúpeľného poukazu.
(4)
Kúpeľná starostlivosť indikovaná pre tú istú skupinu chorôb sa môže poskytnúť raz za dva roky.
(5)
Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.
(6)
Kúpeľná starostlivosť podľa odseku 1 sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 7 až 9.
63.
V § 70 ods. 9 sa slová „zo sociálneho poistenia“ nahrádzajú slovami „na základe verejného zdravotného poistenia33i)“.
64.
V § 71 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
65.
V § 75 ods. 1 a 2 sa slová „policajt, profesionálny vojak, vojak prípravnej služby alebo vojak podľa § 71 ods. 4“ nahrádzajú slovami „policajt alebo profesionálny vojak“.
66.
V § 76 úvodnej vete sa slová „policajtovi, profesionálnemu vojakovi, vojakovi prípravnej služby alebo vojakovi podľa § 71 ods. 4“ nahrádzajú slovami „policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi“.
67.
V § 80 ods. 1 sa za slová „služobný príjem“ vkladajú slová „a služobný plat“.
68.
V § 80 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať bezprostredne nadriadený policajta alebo vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba a dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom uvedeným v § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať posledný bezprostredne nadriadený policajta alebo posledný vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba.
(4)
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom a profesionálnym vojakom podľa § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a profesionálnemu vojakovi podľa § 7 ods. 1, lekár ním splnomocnený alebo veliteľ, bývalý veliteľ profesionálneho vojaka podľa § 7 ods. 1, alebo nimi písomne poverená osoba.“.
69.
V § 81 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vojakovi prípravnej služby a pozostalým po ňom“.
70.
V § 82 ods. 6 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „vojaka prípravnej služby a vojaka podľa § 71 ods. 4“.
71.
V § 83 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „sociálneho zabezpečenia“.
72.
V § 83 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „policajtovi“ vkladajú slová „a profesionálnemu vojakovi“.
73.
V § 83 ods. 3 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o potrebe ošetrovania člena rodiny,“.
74.
V § 83 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
75.
V § 84 ods. 4 písm. b) sa za slovo „zabezpečenia“ vkladá čiarka a slová „nadriadený určený podľa osobitného predpisu,35a) ak ide o rozhodnutie o dávkach nemocenského zabezpečenia profesionálnych vojakov počas trvania služobného pomeru“.
76.
V § 84 odsek 7 znie:
„(7)
Rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje do vlastných rúk, môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby predtlačený podpis alebo faksimile podpisu oprávnenej osoby.“.
77.
V § 84 odsek 9 znie:
„(9)
Podanie odvolania proti rozhodnutiu o priznaní dávky, zvýšení dávky, znížení dávky, zastavení výplaty dávky a odňatí dávky sociálneho zabezpečenia nemá odkladný účinok.“.
78.
V § 85 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
79.
V § 85 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti so splnením podmienky nezaopatrenosti uvedenej v § 119 ods. 1 písm. b) a c),“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
80.
Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Kontrola podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. 1.“.
81.
V § 86a sa za slovo „vojaka“ vkladajú slová „a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. 1“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a profesionálnym vojakom uvedeným v § 7 ods. 1“.
82.
V § 87 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
83.
V § 90 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).
84.
§ 93 znie:
㤠93
(1)
Dávky a služby sociálneho zabezpečenia poskytované podľa tohto zákona sa uhrádzajú z osobitného účtu, ak v odseku 2, § 69 ods. 9 a § 70 ods. 3 a 9 nie je ustanovené inak.
(2)
Odchodné a úmrtné sa uhrádza z prostriedkov rozpočtu ministerstva a príslušného služobného úradu policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu vyplácal naposledy služobný plat.“.
85.
V § 94 ods. 1 písm. a) sa za slovo „príjem“ vkladajú slová „alebo služobný plat“.
86.
V § 94 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
87.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov veku,“.
88.
V § 94 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príspevky z rozpočtu ministerstva a iného služobného úradu na odchodné a úmrtné podľa § 93 ods. 2“.
89.
V § 95 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečenie povinnosti zaslať platiteľovi dávky sociálneho zabezpečenia dávky podľa § 63 odsek 4,“.
90.
V § 97 ods. 4 písm. a) treťom bode sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“.
91.
V § 97 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „17 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
92.
V § 97 ods. 5 sa za slovami „profesionálny vojak“ a „profesionálneho vojaka“ vypúšťajú čiarky a slová „ktorého doba trvania služobného pomeru podľa § 58 je menej ako 15 rokov“ sa nahrádzajú slovami „počas trvania služobného pomeru do uplynutia doby služobného pomeru potrebnej na vznik nároku na výsluhový dôchodok“.
93.
V 98 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „príjem“ vypúšťa odkaz 39b.
94.
V § 99 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu štátu sa určuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.
95.
V § 100 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a služobného platu“.
96.
V § 100 ods. 3 sa slovo „30“ nahrádza slovom „60“.
97.
V § 104 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „alebo vojaka prípravnej služby“.
98.
V § 105 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vznik nároku na dávku alebo nároku na ich výplatu.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
99.
V § 113 ods. 2 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „ôsmich“ a za slovami „profesionálny vojak“ sa vypúšťa čiarka a slová „vojak prípravnej služby“.
100.
V § 113 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a jeho služobný pomer trvá,“.
101.
V § 113 ods. 3 sa za slovo „odoslal“ vkladajú slová „elektronickou poštou alebo“.
102.
V § 113 ods. 4 sa za slovo „podaný“ vkladajú slová „elektronickou poštou alebo“.
103.
V § 113 ods. 5 sa za slovami „profesionálnemu vojakovi“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a za slovami „profesionálnej vojačke“ sa vypúšťa čiarka a slová „vojakovi prípravnej služby a vojačke prípravnej služby“.
104.
V § 113 ods. 6 sa za slovami „profesionálny vojak“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a za slovami „profesionálna vojačka“ sa vypúšťa čiarka a slová „vojak prípravnej služby alebo vojačka prípravnej služby“.
105.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
odviesť na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia sumu vymoženú od tretích osôb v súvislosti s vyplatenou náhradou služobného platu počas dočasnej neschopnosti alebo vyplatenou dávkou úrazového zabezpečenia vrátane úrokov z omeškania,
m)
písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia na základe jeho vyžiadania údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na poistenie v nezamestnanosti a na dôchodkové poistenie v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru a údaje o poistnom na poistenie v nezamestnanosti a dôchodkové poistenie podľa § 67 ods. 1 a 2.“.
106.
V § 114 odsek 5 znie:
„(5)
Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky nemocenského zabezpečenia a dávky úrazového zabezpečenia v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania alebo v dôsledku potvrdenia nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku na dávku nemocenského zabezpečenia a dávku úrazového zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.“.
107.
V § 114 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky výsluhového zabezpečenia v dôsledku potvrdenia nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.
(7)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči poberateľovi služby sociálneho zabezpečenia na náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že poberateľ služby sociálneho zabezpečenia bezdôvodne nenastúpil na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončil kúpeľnú starostlivosť.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
108.
V § 115 ods. 1 sa slová „Služobný úrad a služobný orgán vedie“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vedú“.
109.
V § 115 ods. 2 písm. h) sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „platu“.
110.
V § 115 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a služobnom plate“.
111.
V § 119 ods. 3 sa vypúšťajú slová „výkonu povinnej vojenskej služby alebo prípravnej služby, alebo za“.
112.
V § 119 odsek 7 znie:
„(7)
Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie uvedené v odsekoch 3 a 5, ak dieťa pred uplynutím tohto obdobia začalo vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistené, a obdobie, počas ktorého dieťa štúdium prerušilo.“.
113.
V § 120 ods. 3 sa slová „15 roku“ nahrádzajú slovami „18. roku“.
114.
V § 120 ods. 4 sa slovo „15“ nahrádza slovom „18“.
115.
V § 120 ods. 5 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „alebo vojaka prípravnej služby“.
116.
V § 23, § 25 ods. 1 a 9, § 43 ods. 1 a 2, § 44, 45, 48, 49, § 50 ods. 4 písm. b), § 55 ods. 1, § 56 ods. 1 a 2, § 57 ods. 3, § 78, § 84 ods. 8 písm. b), § 90 ods. 2, § 96 ods. 3, § 105 ods. 12 sa slová „policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „policajt alebo profesionálny vojak“ v príslušnom gramatickom tvare a v § 52 ods. 1 a ods. 2 písm. b) sa slová „policajtke, profesionálnej vojačke alebo vojačke prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „policajtke alebo profesionálnej vojačke“.
117.
V § 29 ods. 2, § 97 ods. 2, § 106 ods. 3, § 111 ods. 2, § 114 ods. 1 písm. i), § 115 ods. 2 písm. i) sa slová „policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „policajt a profesionálny vojak“ v príslušnom gramatickom tvare a v § 51 sa slová „policajtke, profesionálnej vojačke a vojačke prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „policajtke a profesionálnej vojačke“.
118.
V § 69 ods. 1 a 4, § 92 ods. 2, § 105 ods. 10, § 107 ods. 2, § 110 ods. 1 § 111 ods. 1, § 114 ods. 1 písm. h), § 117 ods. 2 sa za slovami „profesionálny vojak“ vo všetkých gramatických tvaroch vypúšťa čiarka a slová „vojak prípravnej služby“ vo všetkých gramatických tvaroch.
119.
Slová „zdravotné poistenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejné zdravotné poistenie“ v príslušnom gramatickom tvare.
120.
Za § 143v sa vkladajú § 143w až 143af, ktoré vrátane nadpisu nad § 143w znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2013
§ 143w
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému pred 1. májom 2013 vznikol nárok na dávky nemocenského zabezpečenia a tento nárok do uvedeného dňa nezanikol, patria dávky nemocenského zabezpečenia až do skončenia dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby podľa predpisov platných pred 1. májom 2013; to platí aj vtedy, ak mu pred týmto dňom počas dočasnej neschopnosti patril služobný plat alebo nárok na dávky nemocenského zabezpečenia v rámci tej istej dočasnej neschopnosti po zániku nároku na služobný plat.
§ 143x
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončil po 30. apríli 2013 má odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru nárok na výsluhový príspevok, ak jeho služobný pomer trval nepretržite
a)
päť skončených rokov pred 1. májom 2013,
b)
šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru,
c)
sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru,
d)
osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru,
e)
deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru,
f)
desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru.
§ 143y
(1)
Výsluhový príspevok patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí splnili podmienky uvedené v § 143x po dobu
a)
jedného roka, ak ich služobný pomer trval
1.
desať až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,
2.
deväť až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,
3.
osem až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
sedem až trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
šesť až dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
päť až jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,
7.
menej ako dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
menej ako jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
menej ako desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,
b)
dvoch rokov, ak ich služobný pomer trval
1.
sedemnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok ,
2.
šestnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,
3.
pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
štrnásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,
7.
dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
jedenásť až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
desať až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,
10.
desať až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,
11.
menej ako pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,
12.
menej ako trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,
c)
troch rokov, ak ich služobný pomer trval
1.
dvadsaťdva až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,
2.
dvadsaťjeden až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,
3.
dvadsať až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,
4.
devätnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,
5.
osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,
6.
osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,
7.
osemnásť až dvadsaťtri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,
8.
sedemnásť až dvadsaťdva skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,
9.
šestnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,
10.
pätnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,
11.
pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,
12.
trinásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,
13.
trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dvanásť skončených rokov,
14.
menej ako sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 trinásť skončených rokov,
15.
menej ako šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štrnásť skončených rokov.
(2)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru pred 1. májom 2013 výsluhový príspevok vo výške 2 % základu zisteného podľa § 60 a za každý skončený rok trvania služobného pomeru po 30. apríli 2013 výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60, najviac do výšky 28 % základu zisteného podľa § 60. Do doby trvania služobného pomeru po 30. apríli 2013 sa započítajú aj dni neskončeného roka trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v dobe trvania služobného pomeru na nárok na výsluhový príspevok a jeho výšku podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; celková výška výsluhového príspevku ani po započítaní nezhodnotených dní nesmie prekročiť 28 % základu zisteného podľa § 60.
(3)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový príspevok podľa odseku 2 mu vznikne pri skončení novovzniknutého služobného pomeru; na nárok na výsluhový príspevok a jeho výšku sa započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru.
§ 143z
(1)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer trvá aj po 30. apríli 2013, sa nárok na odchodné a jeho výšku posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 okrem základu na výpočet odchodného, ktorý sa určí podľa § 143ac ods. 1.
(2)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru po 30. apríli 2013 bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, patrí odchodné podľa odseku 1.
§ 143aa
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval
a)
najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
b)
najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
c)
najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
d)
najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
e)
najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
f)
najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
g)
najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
h)
najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
i)
najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
j)
najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
k)
najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.
§ 143ab
(1)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. a) je za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 16. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a).
(2)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. b) je za 16 rokov trvania služobného pomeru 32 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 17. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b).
(3)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. c) je za 17 rokov trvania služobného pomeru 34 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 18. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c).
(4)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. d) je za 18 rokov trvania služobného pomeru 36 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 19. skončený rok trvania služobného pomeru a za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje po 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d).
(5)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. e) je za 19 rokov trvania služobného pomeru 38 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e).
(6)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. f) je za 20 rokov trvania služobného pomeru 40 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f).
(7)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. g) je za 21 rokov trvania služobného pomeru 43 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 22. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g).
(8)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. h) je za 22 rokov trvania služobného pomeru 46 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 23. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h).
(9)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. i) je za 23 rokov trvania služobného pomeru 49 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 24. skončený rok trvania služobného pomeru a za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje po 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i).
(10)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. j) je za 24 rokov trvania služobného pomeru 52 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j).
(11)
Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. k) je za 25 rokov trvania služobného pomeru 55 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j).
(12)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý skončil služobný pomer a bol mu priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok alebo mu vznikol nárok na výsluhový dôchodok a je po 30. apríli 2013 opätovne prijatý do služobného pomeru a skončí tento novovzniknutý služobný pomer, sa na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku zachováva percentuálna výmera výsluhového dôchodku získaná pri predchádzajúcom skončení služobného pomeru. Táto percentuálna výmera sa za každý skončený rok trvania služobného pomeru po opätovnom prijatí do služobného pomeru zvyšuje podľa odsekov 1 až 11 zo základu zisteného podľa § 143ac ods. 2 v závislosti od celkového počtu skončených rokov novovzniknutého služobného pomeru. Pri skončení novovzniknutého služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru započítajú aj dni neskončeného roku trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v dobe trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového dôchodku ani po započítaní nezhodnotených dní nesmie prekročiť 65 % základu zisteného podľa § 60. Policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného môže obnoviť nárok na výplatu výsluhového dôchodku aj v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre neho výhodnejšie.
(13)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, sa na vznik nároku na výsluhový dôchodok použijú odseky 1 až 11.
§ 143ac
(1)
Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, sa u policajta zistí z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 2 a u profesionálneho vojaka z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 4 dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru (ďalej len „rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia“), a to
a)
v príjmovo najlepšom skončenom kalendárnom roku služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval najmenej 15 skončených rokov,
b)
v príjmovo najlepších dvoch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 15 skončených rokov, ale najmenej 14 skončených rokov,
c)
v príjmovo najlepších troch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 14 skončených rokov, ale najmenej 13 skončených rokov,
d)
v príjmovo najlepších štyroch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 13 skončených rokov, ale najmenej 12 skončených rokov,
e)
v príjmovo najlepších piatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 12 skončených rokov, ale najmenej 11 skončených rokov,
f)
v príjmovo najlepších šiestich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 11 skončených rokov, ale najmenej 10 skončených rokov,
g)
v príjmovo najlepších siedmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 10 skončených rokov, ale najmenej 9 skončených rokov,
h)
v príjmovo najlepších ôsmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 9 skončených rokov, ale najmenej 8 skončených rokov,
i)
v príjmovo najlepších deviatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 8 skončených rokov, ale najmenej 7 skončených rokov,
j)
v desiatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru pred dňom skončenia služobného pomeru na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 7 skončených rokov.
(2)
Základ na výpočet výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorí sú po predchádzajúcom skončení služobného pomeru opätovne prijatí po 30. apríli 2013 do služobného pomeru, z ktorého vzniká nárok na výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, sa zistí u policajta z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 2 a u profesionálneho vojaka z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 4 dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov služobného pomeru pred dňom skončenia novovzniknutého služobného pomeru.
(3)
Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorých služobný pomer trvá k 30. aprílu 2013 a ktorí sú po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatí do služobného pomeru, z ktorého vzniká nárok na odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, sa zistí podľa odseku 1.
§ 143ad
Zvýhodnene započítané doby výkonu funkcií výkonných letcov a doby výkonu služby v zahraničí na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, získané podľa § 59 ods. 1 písm. a) a c) tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2013, zostávajú zachované, ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a trvá po 30. apríli 2013.
§ 143ae
Sirotský výsluhový dôchodok, určený z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 alebo 143h ods. 1, sa upraví ku dňu úmrtia zomretého zo sumy výsluhového dôchodku vypočítaného podľa § 143h ods. 3. Takto upravený sirotský výsluhový dôchodok sa začne vyplácať odo dňa jeho priznania, najskôr od 1. mája 2013.
§ 143af
Policajtka a profesionálna vojačka, ktoré nastúpili na materskú dovolenku pred 1. májom 2013, majú pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok nárok na výplatu len jednej dávky, a to vyššej.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 31/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 3 sa čiarka za slovami „generálny prokurátor Slovenskej republiky“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície“.
2.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona.
(2)
Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, ak sa na takú osobu osobitný zákon v čase prejednávania priestupku už nevzťahuje.“.
Čl. III
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 3 písmeno v) znie:
„v)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz,“.
2.
V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a bezodkladne oznámiť nadriadenému zmenu tejto adresy; to neplatí, ak je tomuto policajtovi poskytovaná zdravotná starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky.“.
3.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie policajta, ktoré má znaky priestupku (ďalej len „priestupok“).14)“.
4.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa policajtovi ukladá disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b) za konanie, ktoré má znaky priestupku, nesmie prekročiť jeho úhrnná výška hornú hranicu pokuty, ktorá je za toto konanie ustanovená osobitným zákonom.14a)“.
5.
V § 54 sa za slovo „previnenia“ vkladajú slová „alebo znaky priestupku“.
6.
V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za priestupok možno policajtovi uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 53 ods. 1 písm. a), b), d) a e); tieto disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu. Disciplinárne opatrenia uvedené v § 53 ods. 1 písm. a) a b) nemožno uložiť súčasne.“.
7.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, o ktorých sa rozhoduje v jednom konaní, sa postupuje podľa § 55 ods. 1; tým nie je dotknutá možnosť uložiť aj disciplinárne opatrenia uvedené v § 53 ods. 1 písm. d) a e) za prejednávaný priestupok, ak sú splnené podmienky ustanovené podľa § 55 ods. 4.“.
8.
V § 56 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo priestupkom“.
9.
§ 58 znie:
㤠58
(1)
Priestupok možno prejednať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku.
(2)
Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť disciplinárne opatrenie len vtedy, ak návrh podala postihnutá osoba alebo jej zákonný zástupca, alebo opatrovník; ak ide o priestupok ublíženia na cti, disciplinárne opatrenie možno uložiť len po neúspešnom pokuse o zmierenie urazeného na cti a policajta.
(3)
Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí nadriadený, ktorý vo veci koná, na to, aby bola škoda dobrovoľne uhradená. Ak škoda nebude dobrovoľne uhradená, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo na iný príslušný orgán.
(4)
O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.
(5)
Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; o tomto oprávnení musia byť poškodený a navrhovateľ poučení.“.
10.
V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.“.
11.
V § 59 ods. 4 sa za slovo „previnenie“ vkladajú slová „alebo za priestupok“.
12.
§ 123 vrátane nadpisu znie:
㤠123
Vreckové
Služobný úrad môže poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40% stravného ustanoveného podľa § 122 ods. 2 a 4.“.
13.
Za § 287g sa vkladá § 287h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Priestupky policajtov spáchané pred 1. májom 2013 sa prejednajú podľa osobitného predpisu.14a)“.
Čl. IV
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
2.
V § 69 ods. 3 písm. t) sa za slovo „adrese“ vkladajú slová „v Slovenskej republike“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ak nie je zdravotná starostlivosť poskytovaná mimo územia Slovenskej republiky,“.
Čl. V
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 119 ods. 1 sa za písmeno u) vkladajú nové písmená v) a x), ktoré znejú:
„v)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, ak jeho miesto výkonu štátnej služby je na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je tomuto profesionálnemu vojakovi poskytovaná zdravotná starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky,
x)
oznámiť bezodkladne veliteľovi zmenu adresy podľa písm. v).“.
Doterajšie písmená v) a x) sa označujú ako písmená y) a z).
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.