88/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
ZÁKON
z 26. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa čiarka za slovom „stravovania“ nahrádza spojkou „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „alebo na iných verejne prístupných miestach“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach.
(6)
Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili podľa odsekov 4 a 5.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.