93/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. marca 2013
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je dobové vyobrazenie prvej budovy Matice slovenskej v Martine doplnené vyobrazením prvých Stanov Matice slovenskej z roku 1863. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2013“ je pod názvom štátu. Pri pravom okraji zberateľskej euromince je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú umiestnené pri ľavom okraji zberateľskej euromince.
b)
Na rube zberateľskej euromince sú vyobrazené portréty prvých vedúcich predstaviteľov Matice slovenskej – predsedu Štefana Moyzesa a podpredsedov Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V hornej časti mincového poľa je rok založenia Matice slovenskej „1863“. Pod ním je v troch riadkoch nápis „ZALOŽENIE MATICE SLOVENSKEJ“.
c)
Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.
Obrázok
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: august 2013
v z. Ján Tóth v. r.