104/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

104
ZÁKON
z 25. marca 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 38/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 2 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo nehnuteľná vec“ a v druhej vete sa za slovo „munícia,“ vkladá slovo „strelivo,“.
3.
V § 2 ods. 6 sa slová „topograficky vymedzené územie“ nahrádzajú slovami „nehnuteľná vec na topograficky vymedzenom území“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „na úseku ochrany pamiatkového fondu“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa slovo „grantového“ nahrádza slovom „dotačného“.
6.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a koordinačný“.
8.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
9.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 35 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 35a“.
10.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Funkčné obdobie člena komisie je trojročné.“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady môžu na posúdenie odborných otázok v oblasti ochrany pamiatkového fondu a v oblasti archeologických nálezov a archeologických nálezísk vytvoriť dočasný poradný orgán a stály poradný orgán.“.
12.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka a slová „archeologických nálezov a archeologických nálezísk“.
13.
V § 10 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované podľa § 11 ods. 2 písm. b),“.
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).
14.
V § 10 ods. 2 písm. j) sa za slovo „vývojové“ vkladá čiarka a slovo „reštaurátorské“.
15.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:
„p)
poskytuje výpisy a elektronické odpisy10a) z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“),
q)
vydáva pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní a súdov odborné posudky a odborné stanoviská vo veci ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
r)
zastupuje štát ako poškodenú stranu v trestnom konaní v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Krajský pamiatkový úrad
a)
vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
b)
vypracúva a vydáva zásady ochrany pamiatkového územia, vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej, projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
c)
usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc,
d)
rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská podľa § 29,
e)
spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie10b) alebo mimoriadnej situácie11) pri príprave opatrení na uvedené situácie,
f)
zabezpečuje v období krízovej situácie,10b) mimoriadnej situácie11) a podľa § 31 ods. 4 dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych pamiatok,
g)
poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,
h)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
i)
ukladá pokuty podľa § 42 a 43.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
17.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Štátny pamiatkový dohľad
(1)
Osoby, ktoré podľa § 5, 10 a 11 plnia úlohy štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, sú pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu oprávnené
a)
vstupovať na archeologické náleziská, do priestorov nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a na územie, kde sa pripravuje alebo uskutočňuje stavba alebo iná hospodárska činnosť podľa § 32 a 36; ak sú obydlím, len so súhlasom toho, kto v nich býva,12)
b)
vstupovať do priestorov, v ktorých oprávnené právnické osoby podľa § 36 ods. 4 zabezpečujú uloženie a ochranu archeologických nálezov, ktoré podľa § 40 ods. 6 spravuje pamiatkový úrad,
c)
vyzvať toho, kto vykonáva nepovolenú obnovu kultúrnej pamiatky alebo nepovolenú úpravu nehnuteľnosti v pamiatkovom území, aby bezodkladne zastavil nepovolené práce,
d)
požadovať predloženie hnuteľnej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na dokumentačné účely alebo z dôvodu ich hroziaceho poškodenia alebo zničenia,
e)
vyžadovať od právnických osôb a fyzických osôb potrebnú súčinnosť, najmä vyjadrenia a informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, predloženie dokladov a iných písomností,
f)
použiť technické prostriedky na zhotovenie dokumentácie a vyhotoviť písomný záznam o zistených skutočnostiach.
(2)
Pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu sú osoby podľa odseku 1 povinné
a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením ministerstva, pamiatkového úradu alebo krajského pamiatkového úradu, na ktorého pokyn sú oprávnené vykonať štátny pamiatkový dohľad,
b)
zachovávať mlčanlivosť vo veciach, o ktorých sa pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu dozvedeli.
(3)
Orgány verejnej správy, vlastníci kultúrnych pamiatok a iné fyzické osoby a právnické osoby, ktorých činnosť sa dotýka záujmov chránených týmto zákonom, sú povinné poskytnúť orgánom vykonávajúcim štátny pamiatkový dohľad potrebnú súčinnosť.“.
18.
Nadpis § 20 znie:
„Zmena alebo zrušenie vyhlásenia kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ochranného pásma“.
19.
V § 23 ods. 1 sa za slovo „pamiatku“ vkladajú slová „alebo jej časť“.
20.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej časť možno premiestniť iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Ak ide o trvalé premiestnenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej časti, krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení obce. Ustanovenia osobitného predpisu21) zostávajú nedotknuté.“.
21.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Kultúrne pamiatky vo vzťahu k zahraničiu
(1)
Kultúrnu pamiatku alebo jej časť nemožno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky.22)
(2)
Kultúrnu pamiatku alebo jej časť možno z územia Slovenskej republiky dočasne vyviezť, najdlhšie na tri roky, len na základe povolenia ministerstva, v ktorom určí podmienky dočasného vývozu. Na základe odôvodnenej žiadosti žiadateľa môže ministerstvo podmienky dočasného vývozu kultúrnej pamiatky alebo jej časti zmeniť. Kultúrnu pamiatku alebo jej časť nemožno dočasne vyviezť z územia Slovenskej republiky, ak je dôvodný predpoklad, že kultúrna pamiatka alebo jej časť môže podliehať v krajine určenia výkonu rozhodnutia, exekúcii alebo súd v krajine určenia by mohol nariadiť predbežné opatrenie alebo prijať rozhodnutie alebo opatrenie, ktoré by bránilo navráteniu kultúrnej pamiatky alebo jej časti na územie Slovenskej republiky.
(3)
Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, identifikačné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky alebo jej časti, identifikačné znaky kultúrnej pamiatky alebo jej časti, účel vývozu, čas trvania vývozu a vyjadrenie príslušného krajského pamiatkového úradu. Žiadosť sa podáva ministerstvu na formulári, ktorého vzor ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(4)
Ministerstvo môže vydanie povolenia na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti viazať na uzavretie poistnej zmluvy, predloženie zmluvy o výpožičke alebo aj na podmienku záruky podľa ceny kultúrnej pamiatky určenej znaleckým posudkom,23) alebo na splnenie ďalších podmienok. Náklady súvisiace s povolením na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti uhrádza žiadateľ alebo ten, v koho záujme sa povolenie vydalo.
(5)
Žiadateľ je povinný vrátenie kultúrnej pamiatky alebo jej časti na územie Slovenskej republiky bezodkladne oznámiť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu, ktorý do 30 dní odo dňa oznámenia overí zhodu vrátenej kultúrnej pamiatky alebo jej časti s vyvezenou kultúrnou pamiatkou alebo jej časťou a posúdi jej celkový stav.
(6)
Vec pamiatkovej hodnoty, ktorá bola na územie Slovenskej republiky zapožičaná cudzím štátom, ktorý vyhlásil, že táto vec je v jeho vlastníctve, nepodlieha výkonu rozhodnutia ani exekúcii23a) a predbežným opatrením nemožno uložiť s takou vecou nenakladať; nemožno ani prijať rozhodnutie, ktoré by bránilo vrátiť takúto vec cudziemu štátu.
(7)
Dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti z colného územia Európskej únie sa vykonáva podľa osobitných predpisov.23b) Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti z colného územia Európskej únie sa podáva ministerstvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohách osobitného predpisu;23b) tlačivo o povolenie na dočasný vývoz poskytuje na vyžiadanie ministerstvo. Na vývoz mimo colného územia Európskej únie sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 až 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
23b)
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).“.
22.
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“.
23.
V § 29 ods. 2 prvá veta znie: „Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany podľa odseku 1 a sú podkladom pre územný plán.“.
24.
V § 29 ods. 3 sa slová „objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov interiéru a uličného parteru“ nahrádzajú slovami „materiálovej a objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, architektonického výrazu, prvkov uličného interiéru a uličného parteru, historickej zelene“.
25.
V § 29 odsek 4 znie:
„(4)
Miestne príslušný krajský pamiatkový úrad je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní územného plánu regiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny.28a)“.
26.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Umiestniť reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo technické zariadenie, ktoré nie je stavbou, na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí určí, či je predložený návrh z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky jeho realizácie a umiestnenia. Ak umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia povoľuje stavebný úrad, krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom a je v konaní stavebného úradu dotknutým orgánom;29a) krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko aj v takomto konaní stavebného úradu v ochrannom pásme.“.
27.
V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“.
28.
V § 31 ods. 3 sa slová „kultúrnej pamiatky alebo môže spôsobiť jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie“ nahrádzajú slovami „pamiatkových hodnôt alebo môže spôsobiť poškodenie, zničenie alebo odcudzenie kultúrnej pamiatky“.
29.
V § 32 odsek 1 znie:
„(1)
Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa tohto zákona je súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností29b) a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.“.
30.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“.
31.
V § 32 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úpravou nehnuteľnosti nie je odstránenie stavby v pamiatkovom území.“.
32.
V § 32 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uloží vlastníkovi povinnosť oznámiť mu vopred začiatok úpravy nehnuteľnosti a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti.“.
33.
V § 32 ods. 11 prvej vete sa za slovami „krajského pamiatkového úradu“ vypúšťa čiarka a slová „a to predložením žiadosti o vydanie záväzného stanoviska o zámere úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska vlastník priloží zámer úpravy nehnuteľnosti, ktorý obsahuje majetkovo-právne údaje o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových zmien.“.
34.
V § 32 ods. 12 sa za slová „prác a zariadení“ vkladajú čiarka a slová „v konaní o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác,31aa) v konaní o nariadení nevyhnutných úprav31ab)“ a súčasne sa vypúšťa posledná veta.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:
„31aa)
§ 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
31ab)
§ 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31c sa vypúšťa.
35.
V § 32 ods. 13 druhej vete sa na konci pripájajú slová „a vlastníkovi“.
36.
V § 32 ods. 14 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu a“.
37.
V § 33 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie,“.
38.
V § 33 ods. 6 sa za slovo „dokumentácie“ vkladá bodkočiarka a slová „o správe z reštaurátorského výskumu môže vydať samostatné rozhodnutie.“.
39.
Nadpis šiestej časti znie:
„ŠIESTA ČASŤ
PAMIATKOVÝ VÝSKUM A NÁLEZ“.
40.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Pamiatkový výskum
(1)
Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách.
(2)
Pamiatkový výskum sa vykonáva na
a)
prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok,
b)
prípravu úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach,
c)
záchranu archeologických nálezov,
d)
vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
e)
vedecké účely a dokumentačné účely.
(3)
Pamiatkový výskum sa podľa zamerania člení na
a)
umelecko-historický výskum,
b)
architektonicko-historický výskum,
c)
urbanisticko-historický výskum,
d)
archeologický výskum.
(4)
Pamiatkový výskum sa podľa časového hľadiska člení na
a)
predstihový výskum, ktorý sa vykonáva pred začiatkom obnovy, stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti s cieľom zistiť a preskúmať pamiatkové hodnoty, výskyt vecí pamiatkovej hodnoty alebo archeologických nálezov,
b)
záchranný výskum, ktorý sa vykonáva pri stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti, pri zosuvoch pôdy, eróznej činnosti a v dôsledku inej prírodnej činnosti s cieľom zachrániť nájdené veci pamiatkovej hodnoty.
(5)
Pamiatkový výskum na vedecké účely a dokumentačné účely je na účely tohto zákona pamiatkový výskum, ktorý nie je vykonávaný v súvislosti so stavebnou činnosťou alebo inou hospodárskou činnosťou.
(6)
Pred začatím pamiatkového výskumu na vedecké účely a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume. Súčasťou žiadosti je písomný súhlas vlastníka alebo správcu veci, na ktorej má byť výskum vykonaný, a návrh výskumu obsahujúci metodiku výskumu, miesto, navrhovaný rozsah metód a techník výskumu a spôsob zabezpečenia konzervácie nálezov. Krajský pamiatkový úrad rozhodne, či je navrhovaný výskum prípustný a určí podmienky vykonania výskumu.
(7)
O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum podľa odseku 4 rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, z vlastného podnetu, na základe žiadosti vlastníka alebo správcu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie o vykonaní pamiatkového výskumu stavebnému úradu.“.
41.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Osobitná odborná spôsobilosť na vykonávanie pamiatkového výskumu
(1)
Pamiatkový výskum podľa tohto zákona, okrem archeologického výskumu, môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“) a pamiatkový úrad prostredníctvom fyzických osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo na obdobie piatich rokov; platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno na základe žiadosti predĺžiť o ďalších päť rokov, a to aj opakovane.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa získava v týchto odboroch pamiatkového výskumu:
a)
umelecko-historický výskum,
b)
architektonicko-historický výskum,
c)
urbanisticko-historický výskum,
d)
archeologický výskum.
(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže získať fyzická osoba, ktorá
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore,
b)
preukáže odbornou skúškou teoretické vedomosti a odborné znalosti o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach,
c)
má najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu a
d)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
(4)
K žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, doklad o odbornej praxi, odborný posudok pamiatkového úradu alebo archeologického ústavu o absolvovaní odbornej praxe a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. K žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Predložené doklady si ministerstvo ponechá.
(5)
Ministerstvo odníme osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ak vykonáva pamiatkový výskum v rozpore s týmto zákonom alebo ak jej zavinením došlo k vážnemu poškodeniu pamiatkových hodnôt. Ministerstvo odníme osvedčenie o odbornej spôsobilosti aj fyzickej osobe, ak bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
(6)
Ministerstvo zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v konkrétnom odbore pamiatkového výskumu na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje údaje o mene, priezvisku, akademickom titule a kontaktné údaje.
(7)
Podrobnosti o podmienkach získania a predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
42.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Archeologický výskum a oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu
(1)
Archeologický výskum na účely tohto zákona je súhrn odborných nedeštruktívnych metód a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
(2)
Pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku podľa § 41 ods. 1 je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na krajský pamiatkový úrad. Žiadosť obsahuje majetkovo-právne údaje a špecifikáciu zamýšľaného zásahu do terénu.
(3)
Krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zašle rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický výskum aj príslušnému stavebnému úradu.
(4)
Archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.
(5)
Ministerstvo vydá oprávnenie na archeologický výskum právnickej osobe, ktorá
a)
zabezpečuje vykonávanie archeologického výskumu prostredníctvom fyzických osôb s odbornou spôsobilosťou získanou podľa § 35a, z ktorých najmenej jedna je zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a
b)
preukáže, že disponuje personálnym vybavením, materiálnym vybavením a priestorom, potrebným na vykonávanie výskumu, ochranu, konzerváciu a dočasné uloženie hnuteľných nálezov.
(6)
Fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. a), ktorá je zamestnancom právnickej osoby v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, má postavenie vedúceho archeologického výskumu. Ak je takýchto osôb viac, vedúceho archeologického výskumu určí štatutárny orgán právnickej osoby. Vedúci archeologického výskumu je oprávnený v mene právnickej osoby vykonávať súčasne najviac päť archeologických výskumov. Archeologický výskum na účely tohto ustanovenia trvá od začatia terénnych prác do odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 10.
(7)
Ministerstvo odníme právnickej osobe oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu, ak zanikli alebo boli porušené podmienky, za ktorých jej bolo oprávnenie vydané, alebo ak konaním právnickej osoby došlo k vážnemu poškodeniu alebo zničeniu archeologického nálezu alebo archeologického náleziska.
(8)
Ministerstvo zverejňuje zoznam právnických osôb oprávnených na vykonávanie archeologického výskumu na svojom webovom sídle.“.
43.
§ 37 sa vypúšťa.
44.
§ 38 až 40 vrátane nadpisov znejú:
㤠38
Financovanie pamiatkového výskumu
(1)
Náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník.
(2)
Ak sa pamiatkový výskum vykonáva na stavbe alebo pri činnosti, ktorej uskutočnenie je verejným záujmom, môže ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je zabezpečovanie činnosti alebo stavby vo verejnom záujme, rozhodnúť, že náklady alebo ich časť sa uhradia zo štátneho rozpočtu.
(3)
Pamiatkový výskum vykonávaný výlučne na vedecké účely a dokumentačné účely uhrádza ten, v koho záujme bude vykonaný.
§ 39
Podmienky vykonávania pamiatkového výskumu
(1)
Druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi určí vo svojom rozhodnutí krajský pamiatkový úrad. Ak ide o pamiatkový výskum na vedecké účely a dokumentačné účely, určí krajský pamiatkový úrad podmienky vykonávania pamiatkového výskumu podľa prvej vety na základe návrhu pamiatkového výskumu predloženého osobou podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4.
(2)
Pri vykonávaní pamiatkového výskumu osoby podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4 prihliadajú na záujmy chránené osobitnými predpismi,36a) spolupracujú s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránia práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku.
(3)
Osoba podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 uzatvorí pred začatím pamiatkového výskumu s vlastníkom kultúrnej pamiatky alebo s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa má pamiatkový výskum vykonať, zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu; ak vlastník nie je známy, zmluva sa uzatvorí so správcom kultúrnej pamiatky alebo správcom nehnuteľnosti, na ktorej sa má pamiatkový výskum vykonať. Ak nedôjde k dohode, pamiatkový úrad rozhodne o povinnosti vlastníka alebo správcu strpieť vykonanie pamiatkového výskumu. Rozhodnutím pamiatkového úradu nie sú dotknuté práva vlastníka na náhradu majetkovej ujmy.
(4)
Pamiatkový výskum možno vykonávať len podľa príslušných medzinárodných zmlúv 17) v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a s použitím vhodných, najmä nedeštruktívnych metód.
(5)
Osoba podľa § 35a ods. 1 a § 36 ods. 4 je povinná oznámiť krajskému pamiatkovému úradu začatie pamiatkového výskumu najmenej päť dní vopred a ukončenie terénnej časti pamiatkového výskumu bezodkladne.
(6)
Nepovolený pamiatkový výskum alebo výkop na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území, archeologickom náleze alebo archeologickom nálezisku, ako aj nepovolený zber, premiestňovanie hnuteľného nálezu, jeho neoprávnená držba a vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú. Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia oprávnenými právnickými osobami podľa § 36 ods. 4 sa nepovažujú za nepovolený pamiatkový výskum.
(7)
Ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy podľa odseku 3, je povinný vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu.
(8)
Ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť na vykonanie výskumu osobu podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, určí túto osobu ministerstvo na návrh pamiatkového úradu.
(9)
Osoba podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá vykonáva pamiatkový výskum, spracuje výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii, ktorá je podkladom na spracovanie prípravnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo je podkladom pre územný priemet ochrany kultúrnych hodnôt územia a vedenie evidencie podľa § 40 ods. 8. Podrobnosti o výskumnej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(10)
Osoba podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá vykonáva pamiatkový výskum, je povinná predložiť výskumnú dokumentáciu pamiatkovému úradu na posúdenie. Pamiatkový úrad k predloženej výskumnej dokumentácii do 30 dní vydá stanovisko. V stanovisku uvedie, či výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti. Ak výskumná dokumentácia nespĺňa náležitosti, pamiatkový úrad ju vráti na prepracovanie a opätovné predloženie. Ak výskumná dokumentácia spĺňa všetky náležitosti, pamiatkový úrad ju zašle osobe, ktorá výskum vykonala, spolu so stanoviskom. Stanovisko pamiatkového úradu k výskumnej dokumentácii zasiela pamiatkový úrad aj osobe, ktorej bol výskum nariadený alebo povolený.
(11)
Vlastník, stavebník alebo ten, kto pamiatkový výskum vykonal na vedecké účely alebo dokumentačné účely, je povinný krajskému pamiatkovému úradu odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu; o lehote na jej odovzdanie rozhodne krajský pamiatkový úrad. Ak ide o archeologický výskum, vlastník alebo ten, kto archeologický výskum vykonal na vedecké účely alebo dokumentačné účely, je povinný odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie aj archeologickému ústavu na vedenie evidencie podľa § 41 ods. 1.
(12)
Archeologický nález je osoba podľa § 36 ods. 4 povinná držať a chrániť až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9. Archeologický nález nesmie osoba podľa § 36 ods. 4 previesť, ani inak scudziť alebo prenechať do užívania inej osobe.
§ 40
Nález
(1)
Nález na účely tohto zákona je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde pamiatkovým výskumom pri stavebnej činnosti alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby.
(2)
Ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
(3)
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
(4)
Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie; oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.
(5)
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje osobitný predpis.37)
(6)
Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy, ak sa archeologický nález našiel nimi vykonávaným archeologickým výskumom. V ostatných prípadoch je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, a to od prijatia výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 10, od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze podľa odseku 2 krajským pamiatkovým úradom, alebo od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického nálezu zaisteného orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom.
(7)
Archeologický nález sa chráni podľa osobitného predpisu.15) Archeologické nálezisko možno na základe jeho pamiatkovej hodnoty vyhlásiť za kultúrnu pamiatku, pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.
(8)
Ak je správcom archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy, vedie evidenciu archeologického nálezu podľa osobitného predpisu.15) Ak je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, vedie osobitnú evidenciu archeologického nálezu, ktorá vždy obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a spôsob naloženia s týmto majetkom štátu. Pamiatkový úrad môže dať archeologický nález do výpožičky múzeu založenému inou právnickou osobou, ak sa archeologický nález našiel ním vykonávaným alebo financovaným archeologickým výskumom, pričom pamiatkový úrad môže uzavrieť zmluvu o výpožičke najviac na desať rokov.
(9)
Správca archeologického nálezu môže previesť vlastníctvo archeologického nálezu len na obec alebo samosprávny kraj do správy nimi zriadeného múzea alebo na Národnú banku Slovenska,37a) a to bezodplatne. Správca archeologického nálezu môže previesť správu archeologického nálezu len na múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy alebo Slovenskú akadémiu vied. Archeologický nález sa ďalej chráni podľa osobitného predpisu.15) K archeologickým nálezom určeným na prevod správy alebo vlastníctva je osoba oprávnená podľa § 36 ods. 4 povinná priložiť výskumnú dokumentáciu posúdenú pamiatkovým úradom podľa § 39 ods. 10. Správca prijme archeologické nálezy primerane ošetrené a odborne popísané. Autorské práva oprávnenej osoby podľa § 36 ods. 4 zostávajú nedotknuté.
(10)
Ak nejde o pamiatkové výskumy vykonávané podľa § 35 a 36 alebo o nepovolenú činnosť, nálezca má právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa odsekov 2 a 3.
(11)
Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.23)
(12)
Pri nakladaní správcu s archeologickým nálezom podľa odsekov 8 a 9 sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.37b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťa slovo „nehnuteľných“.
46.
§ 42 a 43 vrátane nadpisov znejú:
㤠42
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
a)
nechráni hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec pred ohrozením, poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky v čase od doručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona,
c)
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho pamiatkového dohľadu podľa § 12 alebo bráni v jeho výkone,
d)
nevyhovie výzve alebo požiadavke osoby vykonávajúcej štátny pamiatkový dohľad podľa § 12 ods. 1 písm. c), d) alebo písm. e) a pokračuje v nepovolených prácach,
e)
nevypracuje alebo neodovzdá dokumentáciu podľa § 31 až 33 a 39,
f)
premiestni kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu krajského pamiatkového úradu podľa § 24,
g)
umiestni reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme bez rozhodnutia alebo bez záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v tomto rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku,
h)
uskutočňuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udržiavacie práce na nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom území alebo ochrannom pásme, bez právoplatného rozhodnutia alebo bez záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v tomto rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku,
i)
spôsobí svojím konaním nepriaznivé zmeny stavu kultúrnej pamiatky, pamiatkového územia, alebo ich ochranného pásma, archeologického nálezu, alebo archeologického náleziska, alebo ohrozuje ich ochranu,
j)
nenakladá s nálezom podľa tohto zákona,
k)
nedodržiava podmienky vykonávania pamiatkového výskumu určené v rozhodnutí krajského pamiatkového úradu,
l)
nezabezpečí realizovanie pamiatkového výskumu podľa rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,
m)
vykonáva bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu pamiatkový výskum na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území alebo archeologickom nálezisku alebo neoprávnene vyhľadáva, vykope alebo z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález,
n)
nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky podľa § 27, neudržiava ju v dobrom stave a využíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje alebo ničí, alebo ju nechráni pred odcudzením, alebo iným spôsobom poruší povinnosť podľa § 28 ods. 2,
o)
nevykoná nápravu uloženú krajským pamiatkovým úradom podľa § 31,
p)
vykonáva obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku,
q)
zapožičia do zahraničia, pokúsi sa do zahraničia vyviezť alebo vyvezie kultúrnu pamiatku alebo jej časť bez povolenia ministerstva.
(2)
Krajský pamiatkový úrad môže uložiť fyzickej osobe pokutu vo výške
a)
do 10 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. a) až g),
b)
do 100 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. h) až k),
c)
do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. l) až q).
(3)
Krajský pamiatkový úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa odseku 2, ak ide o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. Uložením pokuty nezaniká povinnosť vykonať opatrenie uložené krajským pamiatkovým úradom. Ak nedošlo k náprave, pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4)
Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty v splátkach, ak vznikla okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje platenie pokuty v splátkach.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)
(6)
Výnosy pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 43
Iné správne delikty
(1)
Iného správneho deliktu na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa dopustí konania podľa § 42 ods. 1.
(2)
Krajský pamiatkový úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu vo výške
a)
od 100 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. a) až g),
b)
od 200 eur do 400 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. h) až k),
c)
od 300 eur do 1 000 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1 písm. l) až q).
(3)
Krajský pamiatkový úrad uloží pokutu až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2, ak ide o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné pásmo, archeologický nález alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedičstva.
(4)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní krajský pamiatkový úrad dozvedel, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu podľa odseku 1. Uložením pokuty nezaniká povinnosť vykonať opatrenie uložené krajským pamiatkovým úradom. Ak nedošlo k náprave, pokutu možno uložiť aj opakovane.
(5)
Krajský pamiatkový úrad pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť konania, závažnosť nepriaznivých zmien kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, význam kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, archeologického nálezu alebo archeologického náleziska, rozsah hroziacej škody alebo spôsobenej škody. Škodu na kultúrnej pamiatke určí pamiatkový úrad najmenej vo výške oprávnených nákladov na jej vrátenie do pôvodného stavu rekonštrukciou alebo reštaurovaním pri použití pôvodných materiálov a technologických postupov. Pri poškodení alebo zničení archeologického náleziska sa škoda určí vo výške nákladov na realizáciu archeologického výskumu.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(7)
Krajský pamiatkový úrad, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie pokuty v splátkach, ak vznikla okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje platenie pokuty v splátkach.
(8)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
47.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Spoločné ustanovenia
(1)
Povinnosti vlastníka ustanovené týmto zákonom má aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky. Náklady spojené so základnou ochranou uhrádza vtedy, ak mu táto povinnosť vyplynie z právneho vzťahu.
(2)
Právo na primeranú náhradu nákladov podľa § 40 ods. 10 a právo na náhradu majetkovej ujmy podľa § 28 ods. 1 písm. c) a § 39 ods. 3 možno uplatniť na pamiatkovom úrade v lehote do šiestich mesiacov od vzniku nároku a v rozsahu podľa osobitného predpisu,29) inak právo zanikne.
(3)
Na zbierkové predmety a zbierky evidované podľa osobitného predpisu15) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 22.
(4)
Na konanie vo veciach ochrany pamiatkového fondu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,40) ak odsek 5 neustanovuje inak. Ak je v správnom konaní počet účastníkov konania väčší ako desať, správny orgán môže doručovať písomnosti účastníkom konania verejnou vyhláškou.
(5)
Na vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní.“.
48.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
49.
V § 44a druhej vete sa slová „11 a“ nahrádzajú slovami „10 až“.
50.
Slová „pamiatkový dohľad“, slová „ústredný štátny dohľad“, slová „štátny dohľad“ a slovo „dohľad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štátny pamiatkový dohľad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 208/2009 Z. z., zákonom č. 262/2011 Z. z., zákonom č. 180/2013 Z. z., zákonom č. 38/2014 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.