108/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

108
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. apríla 2014,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, sa mení takto:
1.
V prílohe kód OSN 180 znie:
 „180 CD  COD Konžská demokratická republika
Konžská demokratická republika
Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo“.
2.
V prílohe kód OSN 232 znie:
„232 ER  ERI Eritrea
Eritrejský štát
Eritrea
The State of Eritrea“.
3.
V prílohe kód OSN 275 znie:
„275 PS  PSE Palestína
Palestínsky štát
Palestine, State of
The State of Palestine“.
4.
V prílohe kód OSN 598 znie:
„598  PG PNG Papua Nová-Guinea
Nezávislý štát
Papua Nová-Guinea
Papua New Guinea
Independent State of
Papua New Guinea“.
5.
V prílohe kód OSN 706 znie:
„706  SO SOM Somálsko
Somálska federatívna republika
Somalia
Federal Republic of Somalia“.
6.
V prílohe kód OSN 833 znie:
„833 IM  IMN Man
Ostrov Man
Isle of Man
Isle of Man“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
v z. Juraj Horkay v. r.