126/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

126
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v inom časovom intervale, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 18 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 572/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „súpis“) pre každé správne územie povodia14) alebo časť správneho územia povodia, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe informácií uvedených v Národnom registri uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne,15) údajov zhromaždených pri preskúmavaní vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd,15a) informácií získaných prostredníctvom programov monitorovania vôd15b) a ďalších dostupných údajov. Právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov doplnia súpis mapovým zobrazením, ak existuje a ak je to potrebné, doplnia ho o koncentrácie v sedimente a v živom organizme.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:
„15)
§ 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z.
15a)
§ 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie č. 396/2010 Z. z.).
15b)
§ 4 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 2 až 4 sa slová „súpisy emisií, vypúšťaní a únikov podľa odseku 1“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „súpis“ v príslušnom tvare.
6.
V § 4 ods. 5 a 6 sa slová „súpisy emisií, vypúšťaní a únikov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „súpis“ v príslušnom tvare.
7.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slovo „znečisťovania“ vkladajú slová „pri uskutočnení technicky a ekonomicky dostupných opatrení na obmedzenie nepriaznivého dosahu cezhraničného znečisťovania“.
8.
V prílohe č. 1 časti A vo „Vysvetlivkách“ druhom bode sa slovo „suma“ nahrádza slovami „pre sumu“.
9.
V prílohe č. 1 časti B prvom bode sa na konci pripája táto veta: „Ak neexistuje vhodná analytická metóda na zabezpečenie minimálnych požiadaviek na analytickú metódu stanovenia prioritnej látky, použije sa dostupná metóda a pri hodnotení chemického stavu sa uvedie nižšia spoľahlivosť hodnotenia chemického stavu podľa osobitného predpisu.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „§ 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Robert Fico v. r.