130/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

130
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti A II. kapitole v zozname pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa vypúšťa bod 1.1.
2.
Príloha č. 14 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15. Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Robert Fico v. r.