137/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2014

137
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 2010 bola v Bruseli podpísaná Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s rámcovou dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 398 z 31. marca 2011 a rozhodla, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky rámcovú dohodu ratifikoval 21. apríla 2011. Ratifikačná listina bola 4. mája 2011 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2014 v súlade s článkom 49 ods. 1.
K oznámeniu č. 137/2014 Z. z.
RÁMCOVÁ DOHODA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A KÓREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ
EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,
a
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“,
na jednej strane a
KÓREJSKÁ REPUBLIKA
na strane druhej,
ďalej len „zmluvné strany“,
VZHĽADOM NA tradičné priateľské väzby a historické, politické a hospodárske putá, ktoré ich spájajú,
ODVOLÁVAJÚC SA na Rámcovú dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 28. októbra 1996 a ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2001,
SO ZRETEĽOM NA zrýchlený proces, pomocou ktorého Európska únia získava svoju vlastnú identitu v zahraničnej politike a v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti,
UVEDOMUJÚC SI rastúcu úlohu a zodpovednosť, ktorú na seba preberá Kórejská republika v medzinárodnom spoločenstve,
ZDÔRAZŇUJÚC komplexnú podstatu svojich vzťahov a význam nepretržitého úsilia o zachovanie celkovej súdržnosti,
POTVRDZUJÚC svoje želanie zachovať a rozvíjať pravidelný politický dialóg , ktorý je založený na spoločných hodnotách a cieľoch,
VYJADRUJÚC spoločnú vôľu povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň posilneného partnerstva, okrem iného v politickej, hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti,
PEVNE ROZHODNUTÉ v tomto ohľade upevniť, prehĺbiť a rozšíriť vzťahy v oblastiach spoločného záujmu na bilaterálnej, regionálnej a celosvetovej úrovni a na základe rovnosti, rešpektovania suverenity, nediskriminácie a vzájomného prospechu,
ZNOVU POTVRDZUJÚC silné odhodlanie zmluvných strán dodržiavať demokratické zásady a ľudské práva ustanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch o ľudských právach, ako aj zásady právneho štátu a dobrej správy veci verejných,
ZNOVU POTVRDZUJÚC svoje odhodlanie bojovať proti závažným trestným činom, ktoré vyvolávajú znepokojenie v medzinárodnom meradle, a presvedčenie, že účinné stíhanie najzávažnejších trestných činov, ktoré vyvolávajú znepokojenie v medzinárodnom meradle, sa musí zabezpečiť prijatím opatrení na medzinárodnej úrovni a posilnením celosvetovej spolupráce,
BERÚC DO ÚVAHY, že terorizmus je hrozbou pre celosvetovú bezpečnosť a želajúc si zintenzívnenie vzájomného dialógu a spolupráce v boji proti terorizmu v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi, najmä rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1373, a znovu potvrdzujúc, že rešpektovanie ľudských práv a právneho štátu je nevyhnutným základom boja proti terorizmu,
ZDIEĽAJÚC rovnaký názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov predstavuje hlavnú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť, uznávajúc záväzok medzinárodného spoločenstva bojovať proti takémuto šíreniu, ktorý je vyjadrený v prijatých príslušných medzinárodných dohovoroch a rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, najmä v rezolúcii č. 1540, a želajúc si posilniť vzájomný dialóg a spoluprácu v tejto oblasti,
UZNÁVAJÚC potrebu posilňovať spoluprácu v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti,
PRIPOMÍNAJÚC v tejto súvislosti, že ustanovenia dohody, ktoré patria do pôsobnosti časti III hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany, a nie ako súčasť Európskej únie, dovtedy, kým Európska únia neoznámi Kórejskej republike, že sa niektorý z týchto dvoch členských štátov stáva viazaným v týchto otázkach ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a že to isté platí pre Dánsko v súlade s príslušným protokolom, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám,
POTVRDZUJÚC svoje želanie podporovať trvalo udržateľný rozvoj v jeho hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dimenziách,
VYJADRUJÚC svoj záväzok zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a svoje odhodlanie spolupracovať v boji proti zmene klímy,
PRIPOMÍNAJÚC svoju podporu spravodlivej globalizácie a cieľov úplnej a produktívnej zamestnanosti, ako aj dôstojnej práce pre všetkých,
UZNÁVAJÚC, že medzi zúčastnenými stranami sa rozvíjajú obchodné a investičné toky na základe celosvetového obchodného systému založeného na pravidlách pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (WTO),
SO ŽELANÍM zaistiť vzájomne výhodné podmienky pre trvalo udržateľný rast a rozvoj obchodu a investícií medzi zúčastnenými stranami a podporovať tento rast a rozvoj, okrem iného prostredníctvom vytvorenia zóny voľného obchodu,
ZHODUJÚC SA na potrebe vyvinúť spoločné úsilie v reakcii na celosvetové problémy, ako sú terorizmus, závažné trestné činy medzinárodného rozsahu, šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, zmena klímy, nedostatočná bezpečnosť v oblasti energie a zdrojov, chudoba a finančná kríza,
ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, ako sú najmä presadzovanie demokratických zásad a dodržiavanie ľudských práv, boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia; boj proti nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami; prijatie opatrení proti najzávažnejším trestným činom, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva, boj proti terorizmu; spolupráca v regionálnych a medzinárodných organizáciách, obchod a investície; dialóg o hospodárskej politike; spolupráca medzi podnikmi; zdaňovanie; clá; politika hospodárskej súťaže; informačná spoločnosť; veda a technika; energetika; doprava; politika v oblasti námornej dopravy; spotrebiteľská politika; zdravie; zamestnanosť a sociálne vecí; životné prostredie a prírodné zdroje; zmena klímy; poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo; morské zdroje a rybolov; rozvojová pomoc; kultúra, informácie, komunikácia, audiovizuálna a mediálna oblasť; vzdelávanie; právny štát; spolupráca v právnej oblasti; ochrana osobných údajov; migrácia; boj proti nedovoleným drogám; boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii; boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; boj proti počítačovej kriminalite; presadzovanie práva; cestovný ruch; občianska spoločnosť; verejná správa a štatistika,
SO ZRETEĽOM NA význam podpory zapojenia jednotlivcov a priamo dotknutých subjektov, najmä hospodárskych subjektov a orgánov, ktoré ich zastupujú, do spolupráce,
UZNÁVAJÚC vhodnosť posilnenia úloh a profilov oboch zúčastnených strán v regiónoch druhej strany a podpory kontaktov medzi ľuďmi medzi zmluvnými stranami,
SA DOHODLI TAKTO:
HLAVA I
ZÁKLAD A ROZSAH PÔSOBNOSTI
ČLÁNOK 1
Základ spolupráce
1.
Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať demokratické zásady, ľudské práva a základné slobody a zásady právneho štátu. Dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd ustanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, ktoré odrážajú zásadu právneho štátu, je základom vnútorných a medzinárodných politík oboch zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody.
2.
Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať Chartu Organizácie Spojených národov a svoju podporu spoločných hodnôt vyjadrených v tejto charte.
3.
Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho dimenziách, hospodársky rast, prispievať k dosiahnutiu medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov a spolupracovať v záujme riešenia celosvetových problémov v oblasti životného prostredia, najmä zmeny klímy.
4.
Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie dodržiavať zásady dobrej správy vecí verejných a bojovať proti korupcii, najmä vzhľadom na svoje medzinárodné záväzky.
5.
Zmluvné strany vyzdvihujú svoju spoločnú oddanosť komplexnej podstate dvojstranných vzťahov a v tejto súvislosti zachovaniu celkovej súdržnosti.
6.
Zmluvné strany súhlasia s povýšením svojich vzťahov na úroveň posilneného partnerstva a s rozvíjaním oblastí spolupráce na dvojstrannej, regionálnej a svetovej úrovni.
7.
Vykonávanie tejto dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a vzájomne sa rešpektujú, je preto založené na zásadách dialógu, vzájomného rešpektu, rovnocenného partnerstva, multilateralizmu, konsenzu a dodržiavania medzinárodného práva.
ČLÁNOK 2
Ciele spolupráce
1.
S cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu sa zmluvné strany zaväzujú zintenzívniť politický dialóg medzi sebou a ďalej podporovať svoje hospodárske vzťahy. Ich úsilie bude zamerané najmä na:
a)
dosiahnutie dohody o budúcej vízii posilňovania ich partnerstva a rozvíjania spoločných projektov s cieľom uskutočniť túto víziu;
b)
vedenie pravidelných politických dialógov;
c)
podporu spoločného úsilia na všetkých príslušných regionálnych a medzinárodných fórach a v organizáciách s cieľom reagovať na globálne otázky;
d)
podporu hospodárskej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu vrátane vedecko-technickej spolupráce s cieľom oživiť vzájomne výhodný obchod;
e)
podporu spolupráce medzi podnikmi prostredníctvom podpory investícií na oboch stranách a prostredníctvom lepšieho vzájomného porozumenia;
f)
posilnenie účasti zmluvných strán na programoch spolupráce otvorených druhej zmluvnej strane;
g)
posilnenie úloh a profilov oboch zmluvných strán v regiónoch druhej zmluvnej strany prostredníctvom rôznych prostriedkov, vrátane kultúrnych výmen, využívania informačných technológií a vzdelávania;
h)
podporu kontaktov a porozumenia medzi ľuďmi.
2.
Budujúc na pevnom partnerstve a spoločných hodnotách sa zmluvné strany dohodli, že budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu a dialóg o všetkých otázkach spoločného záujmu. Ich úsilie sa zameria najmä na:
a)
posilnenie politického dialógu a spolupráce, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, nešírenie zbraní hromadného ničenia, ručných a ľahkých zbraní, najzávažnejšie trestné činy dotýkajúce sa medzinárodného spoločenstva a boj proti terorizmu;
b)
posilnenie spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, ktoré súvisia s obchodom a investíciami, a zaistenie vzájomne výhodných podmienok pre trvalo udržateľný rast obchodu a investícií medzi zmluvnými stranami;
c)
posilnenie spolupráce v oblasti hospodárskej spolupráce, najmä pokiaľ ide o dialóg o hospodárskej politike, obchodnú spoluprácu, zdaňovanie, clá, politiku hospodárskej súťaže, informačnú spoločnosť, vedu a techniku, energetiku, dopravu, politiku v oblasti námornej dopravy a spotrebiteľskú politiku;
d)
posilnenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä v oblasti zdravia; zamestnanosti a sociálnych vecí; životného prostredia a prírodných zdrojov; zmeny klímy; poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a lesného hospodárstva; námorných záležitostí a rybolovu a rozvojovej pomoci;
e)
posilnenie spolupráce v kultúrnej, informačnej, komunikačnej, audiovizuálnej a mediálnej oblasti a v oblasti vzdelávania;
f)
posilnenie spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o právny štát, právnu spoluprácu, ochranu osobných údajov, migráciu, boj proti nedovoleným drogám, boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, boj proti počítačovej kriminalite a presadzovanie práva;
g)
posilnenie spolupráce v ďalších oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti cestovného ruchu, občianskej spoločnosti, verejnej správy a štatistiky.
HLAVA II
POLITICKÝ DIALÓG A SPOLUPRÁCA
ČLÁNOK 3
Politický dialóg
1.
Medzi Kórejskou republikou a Európskou úniou sa nadviaže pravidelný politický dialóg založený na spoločných hodnotách a cieľoch. Tento dialóg sa bude uskutočňovať v súlade s postupmi dohodnutými medzi Kórejskou republikou a Európskou úniou.
2.
Politický dialóg sa bude zameriavať na:
a)
zdôraznenie záväzku zmluvných strán voči demokracii a dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd;
b)
podporu mierových riešení medzinárodných alebo regionálnych konfliktov a posilnenie Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií;
c)
posilnenie politických konzultácií o záležitostiach medzinárodnej bezpečnosti, medzi ktoré patrí kontrola zbraní a odzbrojenie, nešírenie zbraní hromadného ničenia a medzinárodný transfer konvenčných zbraní;
d)
posudzovanie závažných medzinárodných otázok spoločného záujmu prostredníctvom zvýšenia výmeny príslušných informácií medzi oboma zmluvnými stranami a v rámci medzinárodných fór;
e)
zintenzívnenie konzultácií o otázkach, ktoré sú predmetom osobitného záujmu krajín v ázijsko-tichomorskom a európskom regióne, s cieľom podporiť mier, stabilitu a prosperitu v oboch regiónoch.
3.
Dialóg medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom kontaktov, výmen a konzultácií, najmä v týchto formách:
a)
stretnutia vedúcich predstaviteľov na konferenciách na najvyššej úrovni sa budú konať vždy, keď to zmluvné strany budú považovať za nevyhnutné;
b)
výročné konzultácie na úrovni ministrov sa budú konať vždy, keď sa na tom zmluvné strany dohodnú;
c)
brífingy o významných zahraničných a domácich udalostiach na úrovni vyšších úradníkov;
d)
dialógy na úrovni sektorov o otázkach spoločného záujmu;
e)
výmeny delegácií medzi Európskym parlamentom a Národným zhromaždením Kórejskej republiky.
ČLÁNOK 4
Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
1.
Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť.
2.
Zmluvné strany sa preto dohodli, že budú spolupracovať a zúčastňovať sa na boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov prostredníctvom bezvýhradného dodržiavania svojich príslušných existujúcich záväzkov týkajúcich sa odzbrojovania a nešírenia týchto zbraní a ostatných príslušných nástrojov schválených oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje dôležitý prvok tejto dohody.
3.
Zmluvné strany sa okrem toho dohodli, že budú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov prostredníctvom:
a)
prijatia opatrení súvisiacich s podpísaním, ratifikáciou, prípadne pristúpením a úplnou realizáciou všetkých ostatných príslušných medzinárodných nástrojov;
b)
zavedenia účinného systému vnútroštátnych kontrol vývozu s cieľom zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia a súvisiacich tovarov a technológií, vrátane kontrol konečných používateľov a primeraných občianskych a trestných sankcií za porušenie kontrol vývozu.
4.
Strany sa dohodli, že ich politický dialóg bude tieto prvky dopĺňať a upevňovať.
ČLÁNOK 5
Ručné a ľahké zbrane
1.
Zmluvné strany uznávajú, že nedovolená výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní, vrátane ich streliva, a ich nadmerné zhromažďovanie, nedostatočné riadenie, neprimerane zabezpečené zásoby a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje príslušné záväzky súvisiace s riešením problému nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami, vrátane ich streliva, budú plniť v rámci medzinárodných nástrojov vrátane akčného programu OSN v oblasti predchádzania a boja proti nezákonnému obchodu s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch a v oblasti jeho odstránenia, a v rámci medzinárodného nástroja, ktorý umožňuje štátom včas a spoľahlivo zistiť a vypátrať nedovolené ručné a ľahké zbrane, ako aj v rámci povinností vyplývajúcich z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a zabezpečiť koordináciu, komplementárnosť a synergiu vo svojom úsilí riešiť problém nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a strelivom na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni.
ČLÁNOK 6
Najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva
1.
Zmluvné strany znovu potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú znepokojenie medzinárodného spoločenstva ako celku, nesmú zostať nepotrestané a že ich účinné stíhanie sa musí zabezpečiť prijatím opatrení na vnútroštátnej úrovni a prípadne posilnením medzinárodnej spolupráce, vrátane Medzinárodného trestného súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že budú v plnej miere podporovať univerzálnosť a nedotknuteľnosť Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a súvisiacich nástrojov.
2.
Zmluvné strany sa zhodli na tom, že by bolo prospešné o týchto záležitostiach viesť dialóg.
ČLÁNOK 7
Spolupráca v boji proti terorizmu
1.
Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu a v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a utečencov, ako aj v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami a vzhľadom na Celosvetovú stratégiu boja proti terorizmu OSN obsiahnutú v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 60/288 z 8. septembra 2006 sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní teroristickým činom a pri ich potláčaní.
2.
Zmluvné strany tak urobia najmä:
a)
v rámci vykonávania rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a svojich príslušných záväzkov na základe ďalších príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov;
b)
prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi;
c)
prostredníctvom výmeny názorov o prostriedkoch a metódach používaných v boji proti terorizmu, vrátane technickej oblasti a odbornej prípravy, a prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti predchádzania terorizmu;
d)
prostredníctvom spolupráce zameranej na prehlbovanie medzinárodného konsenzu v oblasti boja proti terorizmu, vrátane právneho vymedzenia teroristických činov, a najmä prostredníctvom práce zameranej na dosiahnutie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme;
e)
prostredníctvom spoločného využívania príslušných osvedčených postupov v oblasti ochrany ľudských práv v boji proti terorizmu.
HLAVA III
SPOLUPRÁCA V REGIONÁLNYCH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
ČLÁNOK 8
Spolupráca v regionálnych a medzinárodných organizáciách
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať a vymieňať si názory na regionálnych a medzinárodných fórach a v organizáciách, ako sú Organizácia Spojených národov, Medzinárodná organizácia práce (ILO – International Labour Organisation), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development), WTO, Stretnutie Ázia – Európa (ASEM) a regionálne fórum ASEAN-u (ARF).
HLAVA IV
SPOLUPRÁCA V OBLASTI HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
ČLÁNOK 9
Obchod a investície
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať pri zaisťovaní vzájomne výhodných podmienok pre trvalo udržateľný rast a rozvoj obchodu a investícií a že budú tento rast a rozvoj podporovať. Zmluvné strany sa zapájajú do dialógu a posilňujú spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu súvisiacich s obchodom a investíciami s cieľom podporiť trvalo udržateľné obchodné a investičné toky, predísť prekážkam obchodu a investícií a odstrániť ich a podporiť multilaterálny obchodný systém.
2.
Na dosiahnutie tohto cieľa zmluvné strany uskutočňujú svoju spoluprácu v oblasti obchodu a investícií prostredníctvom dohody o založení zóny voľného obchodu. Uvedená dohoda predstavuje osobitnú dohodu, prostredníctvom ktorej sa obchodné ustanovenia tejto dohody stávajú účinnými za podmienok ustanovených v článku 43.
3.
Zmluvné strany sa navzájom informujú a vymieňajú si názory týkajúce sa rozvoja bilaterálneho a medzinárodného obchodu, investícií a súvisiacich politík a otázok.
ČLÁNOK 10
Dialóg o hospodárskej politike
1.
Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní dialógu medzi svojimi orgánmi a na podpore výmeny informácií a spoločnom využívaní skúseností v oblasti makroekonomických politík a trendov.
2.
Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní dialógu a spolupráci, pokiaľ ide o zlepšenie účtovných, audítorských, dozorných a regulačných systémov v bankovníctve, poisťovníctve a iných oblastiach finančného sektora.
ČLÁNOK 11
Spolupráca medzi podnikmi
1.
Vzhľadom na svoje príslušné hospodárske politiky a ciele sa zmluvné strany dohodli podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach priemyselnej politiky, ktoré možno pokladať za primerané, predovšetkým s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP), okrem iného prostredníctvom:
a)
výmeny informácií a skúseností v oblasti vytvárania rámcových podmienok pre MSP s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a v oblasti postupov súvisiacich so zakladaním MSP;
b)
presadzovania kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi, podpory spoločných investícií a zakladania spoločných podnikov a informačných sietí, najmä prostredníctvom existujúcich programov;
c)
uľahčenia prístupu k finančným prostriedkom a trhom, poskytovania informácií a stimulovania inovácií;
d)
uľahčenia činností vyvíjaných MSP oboch zmluvných strán;
e)
presadzovania sociálnej zodpovednosti podnikov a podpory zodpovedných obchodných praktík vrátane trvalo udržateľnej spotreby a výroby.
2.
Zmluvné strany podporujú príslušné činnosti spolupráce vyvinuté súkromnými sektormi oboch strán.
ČLÁNOK 12
Zdaňovanie
V záujme posilňovania a rozvíjania hospodárskych činností pri zohľadnení potreby rozvíjať príslušný regulačný rámec zmluvné strany uznávajú a zaväzujú sa plniť v daňovej oblasti zásady transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej daňovej súťaže. Zmluvné strany budú v tomto zmysle v súlade so svojimi príslušnými právomocami zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti, podporovať výber oprávnených daňových príjmov a rozvíjať opatrenia na účinné vykonávanie uvedených zásad.
ČLÁNOK 13
Clá
Zmluvné strany spolupracujú v colnej oblasti na bilaterálnom a multilaterálnom základe. Na dosiahnutie tohto cieľa si najmä vymieňajú skúsenosti a skúmajú možnosti zjednodušenia postupov, zvýšenia transparentnosti a rozvíjania spolupráce. Snažia sa aj o zbližovanie názorov a spoločných činností v príslušných medzinárodných rámcoch.
ČLÁNOK 14
Politika hospodárskej súťaže
1.
Zmluvné strany podporujú spravodlivú hospodársku súťaž v hospodárskych činnostiach prostredníctvom úplného presadzovania svojich zákonov a právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.
2.
Pri dosahovaní cieľa stanoveného v odseku 1 tohto článku a v súlade s dohodou medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž, sa strany zaväzujú spolupracovať:
a)
pri uznávaní významu právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a orgánov hospodárskej súťaže a v snahe o aktívne presadzovanie práva s cieľom vytvoriť prostredie pre spravodlivú hospodársku súťaž;
b)
pri spoločnom využívaní informácií a posilňovaní spolupráce medzi orgánmi hospodárskej súťaže.
ČLÁNOK 15
Informačná spoločnosť
1.
Zmluvné strany uznávajú, že informačné a komunikačné technológie zohrávajú rozhodujúcu úlohu v modernom živote a majú zásadný význam pre hospodársky a sociálny rozvoj, a preto sa dohodli, že si budú vymieňať názory o svojich príslušných politikách v tejto oblasti.
2.
Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava okrem iného na:
a)
výmenu názorov o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti, predovšetkým o politike a riadení v oblasti elektronickej komunikácie vrátane univerzálnej služby, o poskytovaní licencií a všeobecných povolení, ochrane súkromia a osobných údajov a o nezávislosti a efektívnosti regulačného orgánu;
b)
vzájomné prepojenie a interoperabilitu výskumných sietí a služieb, okrem iného aj v regionálnom kontexte;
c)
štandardizáciu a šírenie nových informačných a komunikačných technológií;
d)
podporu výskumnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti informačných a komunikačných technológií;
e)
bezpečnostné otázky a aspekty informačných a komunikačných technológií vrátane podpory bezpečnosti na internete, boja proti počítačovej kriminalite a zneužívaniu informačnej technológie a všetkých foriem elektronických médií.
3.
Podporuje sa aj spolupráca medzi podnikmi.
ČLÁNOK 16
Veda a technika
Zmluvné strany podporujú, rozvíjajú a uľahčujú činnosti spolupráce v oblastiach vedy a techniky na mierové účely v súlade s Dohodou o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky.
ČLÁNOK 17
Energetika
1.
Zmluvné strany uznávajú význam sektora energetiky pre hospodársky a sociálny rozvoj a v rámci svojich príslušných právomocí sa snažia o posilnenie spolupráce v tejto oblasti s cieľom:
a)
diverzifikovať dodávky energie, aby sa zvýšila energetická bezpečnosť, a rozvinúť nové, trvalo udržateľné, inovačné a obnoviteľné formy energie, zahŕňajúce okrem iného biopalivá a biomasu, veternú a solárnu energiu, ako aj výrobu energie vo vodných elektrárňach;
b)
podporiť rozvoj politík k zabezpečeniu väčšej konkurencieschopnosti energie z obnoviteľných zdrojov;
c)
dosiahnuť racionálne využívanie energie s prínosmi zo strany ponuky aj dopytu prostredníctvom podpory energetickej účinnosti pri výrobe energie, doprave, distribúcii a konečnom použití;
d)
podporiť prenos technológie zameranej na trvalo udržateľnú výrobu energie a energetickú účinnosť;
e)
posilniť budovanie kapacity a podporiť investície do energetickej oblasti pri zohľadnení zásady transparentnosti, nediskriminácie a zlučiteľnosti s trhom;
f)
podporiť hospodársku súťaž na trhu s energiou;
g)
vymieňať si názory na vývoj na svetových trhoch s energiou vrátane dosahu na rozvojové krajiny.
2.
Na tento účel budú zmluvné strany v prípade potreby – najmä prostredníctvom existujúcich regionálnych a medzinárodných rámcov – podporovať tieto činnosti spolupráce:
a)
spolupráca pri vypracovaní politík v oblasti energetiky a výmena informácií o týchto politikách;
b)
výmena informácií o stave a trendoch na trhu s energiou, v energetickom priemysle a v energetických technológiách;
c)
vypracovanie spoločných štúdií a vykonávanie spoločného výskumu;
d)
zvýšenie obchodu a investícií do energetického sektora.
ČLÁNOK 18
Doprava
1.
Zmluvné strany sa snažia spolupracovať vo všetkých príslušných oblastiach dopravnej politiky vrátane politiky integrovanej dopravy na účel zlepšenia prepravy tovarov a cestujúcich, podpory bezpečnosti a ochrany námornej a leteckej dopravy, ochrany životného prostredia a zvýšenia efektívnosti svojich dopravných systémov.
2.
Spoluprácou medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti sa má podporovať:
a)
výmena informácií medzi zmluvnými stranami o ich dopravných politikách a postupoch, najmä pokiaľ ide o mestskú, vidiecku, vnútrozemskú vodnú dopravu, leteckú a námornú dopravu vrátane logistiky a vzájomného prepojenia a interoperability multimodálnych dopravných sietí, ako aj správu ciest, železníc, prístavov a letísk;
b)
dialóg a spoločné akcie týkajúce sa leteckej dopravy v oblastiach spoločného záujmu, vrátane dohody o určitých aspektoch leteckých služieb a preskúmania možností ďalšieho rozvoja vzťahov, ako aj technickej a regulačnej spolupráce v oblastiach, ako sú letecká bezpečnosť, ochrana, životné prostredie, riadenie leteckej dopravy, uplatňovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže a hospodárskej regulácie v odvetví leteckej dopravy s cieľom podporiť zbližovanie právnych predpisov a odstrániť prekážky podnikania. Na tomto základe zmluvné strany preskúmajú možnosti komplexnejšej spolupráce v oblasti civilného letectva;
c)
spolupráca pri znižovaní emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy;
d)
spolupráca na medzinárodných fórach o doprave;
e)
zavedenie noriem upravujúcich ochranu, bezpečnosť a zabránenie znečisťovaniu, najmä pokiaľ ide o námornú dopravu a letectvo, v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, vrátane spolupráce na príslušných medzinárodných fórach zameraných na zabezpečenie lepšieho presadzovania medzinárodných predpisov.
3.
Pokiaľ ide o civilnú globálnu satelitnú navigáciu, zmluvné strany spolupracujú v súlade s Dohodou o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.
ČLÁNOK 19
Politika v oblasti námornej dopravy
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú priblížiť sa cieľu, ktorým je neobmedzený prístup na medzinárodný námorný trh a medzinárodná námorná doprava na nediskriminačnom a obchodnom základe v súlade s ustanoveniami tohto článku.
2.
Pri sledovaní cieľa stanoveného v odseku 1 zmluvné strany:
a)
nezačlenia do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami ustanovenia o spoločnej preprave nákladu týkajúce sa služieb námornej dopravy vrátane obchodu so suchým a tekutým nákladom a pravidelnej /linkovej námornej dopravy, a neaktivujú takéto ustanovenia o spoločnej preprave v prípade, že existujú v predchádzajúcich dvojstranných dohodách;
b)
po nadobudnutí platnosti tejto dohody upustia od vykonávania administratívnych, technických a legislatívnych opatrení, ktoré by mohli viesť k diskriminácii medzi ich vlastnými štátnymi príslušníkmi/spoločnosťami a štátnymi príslušníkmi/spoločnosťami druhej zmluvnej strany pri poskytovaní služieb v medzinárodnej námornej doprave;
c)
neposkytnú lodiam prevádzkovaným štátnymi príslušníkmi/spoločnosťami druhej zmluvnej strany menej výhodné zaobchádzanie ako zaobchádzanie poskytnuté svojim lodiam, pokiaľ ide o prístup do prístavov, ktoré sú otvorené pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a pomocné námorné služby prístavov, ako aj súvisiace platby a poplatky, colné priestory a prideľovanie prístavísk a zariadení na nakladanie a vykladanie;
d)
umožnia lodným spoločnostiam druhej zmluvnej strany, aby mali svoje obchodné zastúpenie na ich území na účely vykonávania činností lodných agentúr za podmienok platných pre založenie a prevádzkovanie, ktoré nie sú menej priaznivé ako podmienky poskytované ich vlastným spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam alebo pobočkám spoločností akejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z nich sú výhodnejšie.
3.
Na účely tohto článku prístup na medzinárodný námorný trh zahŕňa okrem iného právo poskytovateľov medzinárodnej námornej dopravy z každej zmluvnej strany zabezpečiť donáškové dopravné služby zahŕňajúce námornú vetvu, a na tento účel uzatvoriť priamu zmluvu s miestnymi poskytovateľmi iných spôsobov dopravy ako námornej dopravy na území druhej zmluvnej strany bez toho, aby boli dotknuté platné obmedzenia týkajúce sa štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prepravu tovaru a cestujúcich týmito inými spôsobmi dopravy.
4.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na spoločnosti Európskej únie a kórejské spoločnosti. Subjektmi využívajúcimi ustanovenia tohto článku sú aj lodné dopravné spoločnosti, ktoré majú sídlo mimo Európskej únie alebo Kórejskej republiky a ktoré sú pod kontrolou štátnych príslušníkov členského štátu alebo Kórejskej republiky, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte alebo v Kórejskej republike v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.
5.
Otázka vykonávania činností lodných agentúr v Európskej únii a v Kórejskej republike sa v prípade potreby upraví v osobitných ustanoveniach.
6.
Zmluvné strany vedú dialóg v oblasti politiky námornej dopravy.
ČLÁNOK 20
Spotrebiteľská politika
Zmluvné strany sa snažia spolupracovať v oblasti spotrebiteľskej politiky s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca v rámci tejto oblasti môže podľa možnosti zahŕňať:
a)
zvýšenie zlučiteľnosti právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa s cieľom zabrániť prekážkam obchodu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;
b)
presadzovanie výmeny informácií o systémoch ochrany spotrebiteľa, ktoré zahŕňajú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosť spotrebných výrobkov, presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, vzdelávanie a posilnenie postavenia spotrebiteľa a jeho odškodnenie;
c)
podporu rozvoja nezávislých združení spotrebiteľov a kontaktov medzi zástupcami spotrebiteľov.
HLAVA V
SPOLUPRÁCA V OBLASTI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
ČLÁNOK 21
Zdravie
1.
Zmluvné strany sa dohodli na podpore vzájomnej spolupráce a výmene informácií v oblastiach zdravia a účinného riešenia cezhraničných problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
2.
Zmluvné strany sa snažia podporovať výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu okrem iného:
a)
výmenou informácií o dohľade nad infekčnými chorobami vrátane pandemickej chrípky a o opatreniach včasného varovania a protiopatreniach;
b)
výmenou informácií o stratégiách v oblasti zdravia a plánoch v oblasti verejného zdravia;
c)
výmenou informácií o politikách podpory zdravia, medzi ktoré patria kampane proti fajčeniu, prevencia obezity a kontrola chorôb;
d)
výmenou informácií v rámci možností v oblasti bezpečnosti a schvaľovania liekov;
e)
výmenou informácií v rámci možností, ako aj spoločným výskumom v oblasti bezpečnosti potravín, ako sú potravinové právo a regulácia, núdzové varovanie atď.;
f)
spoluprácou v oblastiach súvisiacich s výskumom a vývojom, ako sú moderné liečebné postupy a inovačné lieky na zriedkavé choroby;
g)
výmenou informácií a spoluprácou v oblasti politiky elektronického zdravotníctva.
3.
Zmluvné strany sa snažia podporovať vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti zdravia, medzi ktoré patria Medzinárodné zdravotné predpisy a Rámcový dohovor o kontrole tabaku.
ČLÁNOK 22
Zamestnanosť a sociálne veci
1.
Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, a to aj v súvislosti s globalizáciou a demografickou zmenou. Zmluvné strany sa snažia podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností v oblasti zamestnanosti a práce. Medzi oblasti spolupráce môže patriť regionálna a sociálna súdržnosť, sociálna integrácia, systémy sociálneho zabezpečenia, celoživotný rozvoj zručností, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku, rodová rovnosť a dôstojná práca.
2.
Zmluvné strany znovu potvrdzujú potrebu podporovať proces globalizácie, ktorý je prospešný pre všetkých, a podporovať úplnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu ako kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja a znižovania chudoby.
3.
Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoje záväzky dodržiavať, podporovať a uskutočňovať medzinárodne uznané pracovné a sociálne normy, ktoré sú stanovené najmä v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci.
4.
Formy spolupráce môžu okrem iného zahŕňať osobitné spoločne dohodnuté programy a projekty, ako aj dialóg, spoluprácu a iniciatívy týkajúce sa tém spoločného záujmu na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni.
ČLÁNOK 23
Životné prostredie a prírodné zdroje
1.
Zmluvné strany sa zhodli, že je potrebné trvalo udržateľným spôsobom chrániť a spravovať prírodné zdroje a biologickú diverzitu ako základ pre rozvoj súčasných a budúcich generácií.
2.
Zmluvné strany sa snažia pokračovať v spolupráci a posilňovať svoju spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, a to aj v regionálnom kontexte, najmä vzhľadom na:
a)
zmenu klímy a energetickú efektívnosť;
b)
informovanosť o oblasti životného prostredia;
c)
účasť na mnohostranných dohodách o ochrane životného prostredia a ich vykonávanie, vrátane biodiverzity, biologickej bezpečnosti a dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín;
d)
podporu environmentálnych technológií, výrobkov a služieb, vrátane systémov environmentálneho riadenia a environmentálneho označovania;
e)
predchádzanie nelegálnemu cezhraničnému prevozu nebezpečných látok, nebezpečných odpadov a ďalších foriem odpadu;
f)
pobrežné a morské prostredie, jeho ochranu, znečistenie a kontrolu zhoršovania životného prostredia;
g)
miestnu účasť na ochrane životného prostredia, ktorá je kľúčovým prvkom trvalo udržateľného rozvoja;
h)
hospodárenie s pôdou;
i)
výmenu informácií, odborných poznatkov a postupov.
3.
Zodpovedajúcim spôsobom sa zohľadní výsledok Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji a vykonávanie príslušných mnohostranných dohôd o životnom prostredí.
ČLÁNOK 24
Zmena klímy
1.
Zmluvné strany uznávajú spoločnú globálnu hrozbu zmeny klímy a potrebu prijať opatrenia na zníženie emisií s cieľom stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnému antropogénnemu zásahu do klimatického systému. Zmluvné strany posilňujú spoluprácu v tejto oblasti v rámci rozsahu svojich príslušných právomocí a bez toho, aby boli dotknuté diskusie o zmene klímy na iných fórach, ako je napríklad Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change). Takáto spolupráca sa zameriava na:
a)
boj proti zmene klímy, ktorého celkovým cieľom je rýchly prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť, prostredníctvom primeraných opatrení na vnútroštátnej úrovni na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov;
b)
presadzovanie účinného využívania zdrojov okrem iného prostredníctvom širokého využívania najlepších dostupných a hospodársky životaschopných nízkouhlíkových technológií a noriem na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov;
c)
výmenu odborných poznatkov a informácií týkajúcich sa prínosov a štruktúry systémov obchodovania s emisiami;
d)
posilnenie nástrojov financovania z verejného a súkromného sektora, vrátane trhových mechanizmov a verejno-súkromných partnerstiev, ktoré by mohli účinne podporovať opatrenia boja proti zmene klímy;
e)
spoluprácu v oblasti výskumu, rozvoja, šírenia, zavedenia a prenosu nízkouhlíkových technológií s cieľom zmierniť emisie skleníkových plynov pri súčasnom zachovaní hospodárskeho rastu;
f)
prípadne na výmenu skúseností a odborných poznatkov pri monitorovaní a analýze účinkov skleníkových plynov a na vypracovanie programov zameraných na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov;
g)
prípadne na podporu opatrení rozvojových krajín zameraných na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov okrem iného aj prostredníctvom pružných mechanizmov Kjótskeho protokolu.
2.
Na účely dosiahnutia týchto cieľov sa zmluvné strany dohodli, že zintenzívnia dialóg a spoluprácu na politickej, strategickej a technickej úrovni.
ČLÁNOK 25
Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo
Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a lesného hospodárstva. Zmluvné strany si budú vymieňať informácie a rozvíjať spoluprácu najmä v týchto oblastiach:
a)
politika poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a medzinárodná perspektíva v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vo všeobecnosti;
b)
registrácia a ochrana zemepisných označení;
c)
ekologická výroba;
d)
výskum v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
e)
politika rozvoja vidieckych oblastí a najmä diverzifikácia a reštrukturalizácia poľnohospodárskych sektorov;
f)
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a začlenenie požiadaviek na ochranu životného prostredia do poľnohospodárskej politiky;
g)
prepojenie medzi poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a životným prostredím a politikou rozvoja vidieckych oblastí;
h)
činnosti zamerané na propagáciu poľnohospodárskych potravinových výrobkov;
i)
trvalo udržateľné lesné hospodárstvo s cieľom zabrániť odlesňovaniu a podporiť vytváranie nových lesov okrem iného venovaním primeranej pozornosti záujmom rozvojových krajín, z ktorých sa získava drevo.
ČLÁNOK 26
Námorné záležitosti a rybolov
Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti námorných záležitostí a rybolovu na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni, najmä pokiaľ ide o podporu trvalo udržateľného a zodpovedného rozvoja a riadenia námorných záležitostí a rybolovu. Medzi oblasti spolupráce môžu patriť:
a)
výmena informácií;
b)
podpora trvalo udržateľnej a zodpovednej dlhodobej politiky v oblasti námorných záležitostí a rybolovu vrátane zachovania a riadenia pobrežných a morských zdrojov; a
c)
podpora úsilia na predchádzanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a boj proti nemu.
ČLÁNOK 27
Rozvojová pomoc
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že si budú vymieňať informácie o svojich politikách rozvojovej pomoci s cieľom viesť pravidelný dialóg o cieľoch týchto politík a o svojich programoch rozvojovej pomoci v tretích krajinách. Preskúmajú, do akej miery je možné realizovať výraznejšiu spoluprácu v súlade s ich právnymi predpismi a podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie týchto programov.
2.
Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej deklarácie o účinnosti pomoci z roku 2005 a dohodli sa na posilňovaní spolupráce v záujme ďalšieho zlepšovania rozvoja.
HLAVA VI
SPOLUPRÁCA V OBLASTI VZDELÁVANIA A KULTÚRY
ČLÁNOK 28
Spolupráca v oblasti kultúry, informácií, komunikácie, v audiovizuálnej a mediálnej oblasti
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu s cieľom zvyšovať vzájomné porozumenie a informovanosť o svojich kultúrach.
2.
Zmluvné strany sa snažia prijímať primerané opatrenia na podporu kultúrnych výmen, ako aj na vykonávanie spoločných iniciatív v tejto oblasti.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že budú úzko spolupracovať na príslušných medzinárodných fórach, medzi ktoré patrí Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a ASEM, v záujme plnenia spoločných cieľov a podpory kultúrnej rozmanitosti pri dodržiavaní ustanovení Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.
4.
Zmluvné strany zvážia spôsoby podpory výmen, spolupráce a dialógu medzi príslušnými inštitúciami v audiovizuálnej a mediálnej oblasti.
ČLÁNOK 29
Vzdelávanie
1.
Zmluvné strany potvrdzujú rozhodujúci prínos vzdelávania a odbornej prípravy k rozvoju ľudských zdrojov schopných zúčastňovať sa na celosvetovej znalostnej ekonomike a uznávajú, že majú spoločný záujem na spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
2.
V súlade so svojimi spoločnými záujmami a cieľmi politiky vzdelávania sa zmluvné strany zaväzujú spoločne podporovať vhodné činnosti spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s osobitným dôrazom na vyššie vzdelávanie. Táto spolupráca môže mať najmä tieto formy:
a)
podpora projektov spoločnej spolupráce medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v Európskej únii a Kórejskej republike s cieľom podporiť rozvoj učebných plánov, spoločné študijné programy a mobilitu študentov;
b)
dialóg, štúdium a výmena informácií a know-how v oblasti politiky vzdelávania;
c)
podpora výmeny študentov, akademických a administratívnych pracovníkov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a mládežníckych pracovníkov okrem iného aj prostredníctvom vykonávania programu Erasmus Mundus;
d)
spolupráca vo vzdelávacích sektoroch spoločného záujmu.
HLAVA VII
SPOLUPRÁCA V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI, SLOBODY A BEZPEČNOSTI
ČLÁNOK 30
Právny štát
Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti prikladajú osobitný význam podpore právneho štátu, vrátane nezávislosti súdnictva, prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivý proces.
ČLÁNOK 31
Právna spolupráca
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, najmä pokiaľ ide o ratifikáciu a vykonávanie mnohostranných dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych veciach, vrátane Dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a súdnych konaní, ako aj ochrany detí.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že budú zjednodušovať a podporovať arbitrážne riešenia občianskych a súkromných obchodných sporov, vždy keď je to možné podľa platných medzinárodných nástrojov.
3.
Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, zmluvné strany sa budú snažiť posilniť opatrenia týkajúce sa vzájomnej právnej pomoci a extradície. V prípade potreby by to zahŕňalo prístup k príslušným medzinárodným nástrojom Organizácie Spojených národov a ich vykonávanie, vrátane Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ako je stanovené v článku 6 tejto dohody.
ČLÁNOK 32
Ochrana osobných údajov
1.
Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov na úroveň najvyšších medzinárodných noriem, ktoré sú rovnaké ako normy obsiahnuté v Usmerneniach OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 45/95 zo 14. decembra 1990).
2.
Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže zahŕňať okrem iného výmenu informácií a odborných poznatkov.
ČLÁNOK 33
Migrácia
1.
Zmluvné strany sa dohodli na posilnení a zintenzívnení spolupráce v oblasti nelegálnej migrácie, pašovania ľudí a obchodovania s nimi, ako aj na začlenení otázok migrácie do vnútroštátnych stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja tých oblastí, z ktorých migranti pochádzajú.
2.
V rámci spolupráce v oblasti predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontroly sa zmluvné strany dohodli na readmisii svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany. Na tento účel zmluvné strany poskytnú svojim štátnym príslušníkom primerané dokumenty totožnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o štátnej príslušnosti identifikujú svojich údajných štátnych príslušníkov.
3.
Zmluvné strany sa snažia v prípade potreby uzatvoriť dohodu, ktorou sa upravia osobitné povinnosti týkajúce sa readmisie svojich štátnych príslušníkov. V tejto dohode sa tiež upravia podmienky týkajúce sa štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.
ČLÁNOK 34
Boj proti nedovoleným drogám
1.
Zmluvné strany sa v súlade so svojimi príslušnými zákonmi a predpismi zamerajú na zníženie ponuky nedovolených drog, obchodovania s nimi a dopytu po nich, ako aj ich vplyvu na užívateľov drog a spoločnosť všeobecne a na dosiahnutie účinnejšej prevencie pred zneužívaním prekurzorov drog používaných na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok. V rámci vzájomnej spolupráce zmluvné strany zabezpečia, aby sa pri plnení tohto cieľa prostredníctvom legálnych trhových regulácií a účinných opatrení a koordinácie medzi príslušnými orgánmi, vrátane orgánov sektora zdravotníctva, vzdelávania, sociálneho sektora, orgánov presadzovania práva a justičných orgánov, prijal komplexný a vyvážený prístup.
2.
Zmluvné strany sa dohodnú na prostriedkoch spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na spoločne schválených zásadách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, politickou deklaráciou a osobitnou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách znižovania dopytu po drogách, ktoré boli schválené na dvadsiatom mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov venovanom drogám v júni 1998.
ČLÁNOK 35
Boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii
Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci a boji proti organizovanej, hospodárskej a finančnej trestnej činnosti a korupcii, falšovaniu a nezákonným transakciám tým, že v plnej miere dodržiavajú svoje existujúce vzájomné medzinárodné záväzky v tejto oblasti, vrátane účinnej spolupráce pri vymáhaní majetku alebo finančných prostriedkov získaných korupčnou činnosťou. Zmluvné strany budú podporovať vykonávanie Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho doplňujúcich protokolov a Dohovoru OSN proti korupcii.
ČLÁNOK 36
Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
1.
Zmluvné strany sa dohodli na potrebe spolupráce v snahe predísť tomu, aby sa ich finančné systémy nezneužívali na pranie výnosov z akejkoľvek trestnej činnosti, vrátane obchodovania s drogami a korupcie, a na financovanie terorizmu. Táto spolupráca sa vzťahuje na vymáhanie majetku alebo finančných prostriedkov získaných z výnosov z trestnej činnosti.
2.
Zmluvné strany si môžu vymieňať príslušné informácie v rámci príslušných právnych predpisov a uplatňovať primerané normy v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú rovnocenné normám schváleným príslušnými medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, medzi ktoré patrí finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF – Financial Action Task Force).
ČLÁNOK 37
Boj proti počítačovej kriminalite
1.
Zmluvné strany budú v medziach svojej zodpovednosti posilňovať spoluprácu v oblasti prevencie využívania špičkovej technológie, počítačov a elektronickej komunikácie na trestnú činnosť a distribúcie teroristického obsahu cez internet a boja proti nim výmenou informácií a praktických skúseností v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Zmluvné strany si budú vymieňať informácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vyšetrovateľov počítačovej kriminality, vyšetrovania počítačovej kriminality a digitálnej forenznej vedy.
ČLÁNOK 38
Spolupráca v oblasti presadzovania práva
Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci medzi orgánmi, agentúrami a službami pôsobiacimi v oblasti presadzovania práva a na tom, že budú prispievať k zníženiu a odstráneniu hrozieb nadnárodnej trestnej činnosti, ktoré sú spoločné pre obe zmluvné strany. Spolupráca medzi orgánmi, agentúrami a službami pôsobiacimi v oblasti presadzovania práva môže byť vo forme vzájomnej pomoci pri vyšetrovaniach, spoločnom využívaní vyšetrovacích metód, spoločného vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov orgánov presadzovania práva a akéhokoľvek iného druhu spoločných činností a pomoci, na ktorých sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
HLAVA VIII
SPOLUPRÁCA V INÝCH OBLASTIACH
ČLÁNOK 39
Cestovný ruch
Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu v záujme lepšieho vzájomného porozumenia a podpory vyváženého a trvalo udržateľného cestovného ruchu.
Táto spolupráca môže mať najmä formu:
a)
výmeny informácií o otázkach spoločného záujmu v oblasti cestovného ruchu;
b)
organizovania podujatí v oblasti cestovného ruchu;
c)
výmen v oblasti cestovného ruchu;
d)
spolupráce pri ochrane a správe kultúrneho dedičstva;
e)
spolupráce v oblasti riadenia cestovného ruchu.
ČLÁNOK 40
Občianska spoločnosť
Zmluvné strany uznávajú úlohu a potenciálny prínos organizovanej občianskej spoločnosti v procese dialógu a spolupráce v rámci tejto dohody a dohodli sa, že budú podporovať účinný dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou a jej účinné zapojenie.
ČLÁNOK 41
Verejná správa
Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov a nadviazaní na existujúce snahy pri modernizácii verejnej správy v týchto oblastiach:
a)
zlepšenie organizačnej efektívnosti;
b)
zvýšenie účinnosti inštitúcií pri poskytovaní služieb;
c)
zabezpečenie transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi a zodpovednosti zaň;
d)
zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca;
e)
vypracovanie a realizácia politiky.
ČLÁNOK 42
Štatistika
1.
Zmluvné strany rozvíjajú a posilňujú svoju spoluprácu v štatistickej oblasti, čím prispievajú k dlhodobému cieľu poskytovania včasných, medzinárodne porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov. Očakáva sa, že udržateľné, účinné a odborne nezávislé štatistické systémy poskytnú občanom, podnikom a rozhodovacím orgánom oboch zmluvných strán dôležité informácie, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia. Zmluvné strany si okrem iného vymieňajú informácie a odborné poznatky a rozvíjajú spoluprácu, pričom zohľadňujú už získané skúsenosti.
Spolupráca sa zameriava na:
a)
postupnú harmonizáciu medzi štatistickými systémami oboch zmluvných strán;
b)
doladenie výmeny údajov medzi zmluvnými stranami pri zohľadnení uplatňovania príslušných medzinárodných metodík;
c)
zvýšenie odbornej spôsobilosti štatistických pracovníkov, aby mohli uplatňovať príslušné štatistické normy;
d)
podporu výmeny skúseností medzi zmluvnými stranami v oblasti rozvíjania know-how v oblasti štatistiky.
2.
Medzi formy spolupráce môžu okrem iného patriť vzájomne dohodnuté osobitné programy a projekty, ako aj dialóg, spolupráca a iniciatívy v oblasti tém spoločného záujmu na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni.
HLAVA IX
INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC
ČLÁNOK 43
Iné dohody
1.
Rámcová dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 28. októbra 1996 a ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2001, sa týmto zrušuje.
2.
Touto dohodou sa aktualizuje a nahrádza uvedená dohoda. Odkazy na uvedenú dohodu vo všetkých iných dohodách medzi zmluvnými stranami sa vykladajú ako odkazy na túto dohodu.
3.
Zmluvné strany môžu doplniť túto dohodu uzatvorením osobitných dohôd v akejkoľvek oblasti spolupráce, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Takéto osobitné dohody tvoria neoddeliteľnú súčasť celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou, a tvoria súčasť spoločného inštitucionálneho rámca.
4.
Existujúce dohody týkajúce sa osobitných oblastí spolupráce, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto dohody, sa rovnako považujú za súčasť celkových dvojstranných vzťahov, ktoré sa riadia touto dohodou a tvoria súčasť spoločného inštitucionálneho rámca.
ČLÁNOK 44
Spoločný výbor
1.
Zmluvné strany zriadia na základe tejto dohody spoločný výbor pozostávajúci zo zástupcov členov Rady Európskej únie a zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zástupcov Kórejskej republiky na strane druhej.
2.
V rámci spoločného výboru sa konajú konzultácie s cieľom uľahčiť vykonávanie všeobecných cieľov tejto dohody a podporiť ich, ako aj zachovať celkovú súdržnosť vo vzťahoch a zabezpečiť riadne uplatňovanie akejkoľvek inej dohody medzi zmluvnými stranami.
3.
Spoločný výbor:
a)
zabezpečuje riadne fungovanie tejto dohody;
b)
monitoruje rozvoj komplexného vzťahu medzi zmluvnými stranami;
c)
v prípade potreby žiada informácie od výborov alebo iných orgánov zriadených na základe iných dohôd, ktoré patria do spoločného inštitucionálneho rámca, a posudzuje akékoľvek správy, ktoré predložili;
d)
vymieňa si názory a predkladá návrhy týkajúce sa akejkoľvek otázky spoločného záujmu vrátane budúcich činností a zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ich uskutočnenie;
e)
stanovuje priority v súvislosti s cieľmi tejto dohody;
f)
hľadá primerané metódy, ako predchádzať problémom, ktoré môžu vzniknúť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;
g)
rieši akékoľvek spory vyplývajúce z vykonávania alebo výkladu tejto dohody prostredníctvom konsenzu v súlade s článkom 45 ods. 3;
h)
skúma všetky informácie predložené zmluvnou stranou, ktoré sa týkajú neplnenia záväzkov, a organizuje konzultácie s druhou zmluvnou stranou s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany v súlade s článkom 45 ods. 3.
4.
Spoločný výbor obvykle zasadá raz za rok striedavo v Bruseli a Soule. Mimoriadne zasadnutia výboru sa konajú na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Spoločnému výboru predsedá striedavo každá zo zmluvných strán. Spoločný výbor obvykle zasadá na úrovni vyšších úradníkov.
ČLÁNOK 45
Spôsoby vykonávania
1.
Zmluvné strany prijímajú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na plnenie svojich záväzkov na základe tejto dohody a zabezpečujú, aby boli v súlade s cieľmi stanovenými v tejto dohode.
2.
Pri vykonávaní dohody sa uplatňuje konsenzus a dialóg. Ak však dôjde k nezhode názorov pri vykonávaní alebo výklade tejto dohody, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa obráti na spoločný výbor.
3.
Ak sa ktorákoľvek zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana si neplní záväzky na základe tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia v súlade s medzinárodným právom. Pred tým, ako tak urobí, okrem mimoriadne naliehavých prípadov, zmluvná strana predloží všetky požadované informácie spoločnému výboru na dôkladné preskúmanie situácie. Zmluvné strany uskutočňujú konzultácie v rámci spoločného výboru a ak obe zmluvné strany súhlasia, tieto konzultácie môže podporiť mediátor vymenovaný spoločným výborom.
4.
V mimoriadne naliehavom prípade sa opatrenie bezodkladne oznamuje druhej zmluvnej strane. Na žiadosť druhej strany sa konzultácie konajú maximálne dvadsať (20) dní. Po tejto lehote sa opatrenie uplatňuje. V tomto prípade môže druhá zmluvná strana požiadať o rozhodcovské konanie podľa článku 46, aby sa preskúmal akýkoľvek aspekt alebo základ opatrenia.
ČLÁNOK 46
Rozhodcovské konanie
1.
Rozhodcovský súd pozostáva z troch (3) rozhodcov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a spoločný výbor podľa potreby vymenuje tretieho rozhodcu do štrnástich (14) dní na žiadosť ktorejkoľvek zo strán o rozhodcovské konanie. Vymenovanie rozhodcu zmluvnou stranou sa bezodkladne písomne oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. Rozhodnutie rozhodcov sa prijíma väčšinou hlasov. Rozhodcovia sa snažia dosiahnuť rozhodnutie čo najrýchlejšie a v každom prípade najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa vymenovania rozhodcov. Spoločný výbor schváli podrobné postupy na rýchle vykonanie rozhodcovského konania.
2.
Každá zmluvná strana sporu musí prijať nevyhnutné opatrenia na vykonanie rozhodnutia rozhodcov. Rozhodcovia vydajú na požiadanie odporúčania, ako vykonať ich rozhodnutie, aby sa obnovila rovnováha práv a povinností na základe tejto dohody.
HLAVA X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 47
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvné strany“ rozumie na jednej strane Európska únia alebo jej členské štáty alebo Európska únia a jej členské štáty, a to v súlade s ich príslušnými právomocami, a na druhej strane Kórejská republika.
ČLÁNOK 48
Národná bezpečnosť a zverejňovanie informácií
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany vyžaduje, aby poskytla informácie, ktorých zverejnenie považuje za odporujúce jej základným bezpečnostným záujmom.
ČLÁNOK 49
Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie dohody
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany navzájom oznámili ukončenie právnych postupov, ktoré sú nevyhnutné na tento účel.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 sa táto dohoda vykonáva predbežne, pokým nenadobudne platnosť. Predbežné vykonávanie sa začína prvým dňom prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany navzájom oznámili ukončenie potrebných postupov.
3.
Táto dohoda platí na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana môže druhej strane písomne oznámiť svoj úmysel túto dohodu vypovedať. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po oznámení.
ČLÁNOK 50
Oznámenia
Oznámenia vykonané v súlade s článkom 49 sa zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie a ministerstvu zahraničných vecí a obchodu Kórejskej republiky.
ČLÁNOK 51
Vyhlásenia a prílohy
Vyhlásenia a prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
ČLÁNOK 52
Územná pôsobnosť
Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územie, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii, a za podmienok v nej ustanovených, a na druhej strane na územie Kórejskej republiky.
ČLÁNOK 53
Autentické znenia
Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a kórejskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K VÝKLADU ČLÁNKOV 45 A 46
Zmluvné strany sú demokraciami, ktoré chcú spolupracovať pri presadzovaní spoločných hodnôt vo svete. Ich dohoda je znakom spoločného odhodlania podporovať demokraciu, ľudské práva, nešírenie zbraní a boj proti terorizmu na celom svete. Vykonávanie tejto dohody zmluvnými stranami zdieľajúcimi rovnaké hodnoty je preto založené na zásadách dialógu, vzájomného rešpektovania, rovnocenného partnerstva, multilateralizmu, konsenzu a dodržiavania medzinárodného práva.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely správneho výkladu a praktického vykonávania tejto dohody sa pod pojmom „primerané opatrenia“ v článku 45 ods. 3 rozumejú opatrenia úmerné neplneniu záväzkov podľa tejto dohody. Opatrenia sa môžu prijať v súvislosti s touto dohodou alebo s osobitnou dohodou, ktorá patrí do spoločného inštitucionálneho rámca. Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušujú vykonávanie dohôd, pričom sa musí zohľadniť možné využitie opravných prostriedkov na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ sú k dispozícii.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely správneho výkladu a praktického vykonávania tejto dohody sa pod pojmom „mimoriadne naliehavé prípady“ v článku 45 ods. 4 rozumejú prípady závažného porušenia tejto dohody jednou zo zmluvných strán. Závažné porušenie spočíva buď vo vypovedaní tejto dohody nesankcionovanom podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo v osobitne závažnom a podstatnom porušení niektorého zo základných prvkov dohody. Zmluvné strany posúdia možné závažné porušenie článku 4 ods. 2, pričom zohľadnia oficiálne stanovisko príslušných medzinárodných agentúr, pokiaľ je k dispozícii.
Pokiaľ ide o článok 46, v prípade, že sa prijali opatrenia v súvislosti s osobitnou dohodou, ktorá patrí do spoločného inštitucionálneho rámca, akékoľvek príslušné postupy osobitnej dohody na urovnanie sporu sa uplatňujú so zreteľom na postup vykonávania rozhodnutia rozhodcovského súdu v prípadoch, keď rozhodcovia rozhodnú, že opatrenia neboli odôvodnené alebo primerané.
JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE K ČLÁNKU 12
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a splnomocnený zástupca Kórejskej republiky berú na vedomie toto jednostranné vyhlásenie Európskej únie k článku 12:
Európska únia vyhlasuje, že členské štáty sú podľa článku 12 viazané iba v rozsahu, v akom schválili tieto zásady dobrej správy v daňovej oblasti na úrovni Európskej únie.
Съставено в Брюксел на десети май две хиляди и десета година.
Hecho en Bruselas, el diez de mayo de dos mil diez.
V Bruselu dne desátého května dva tisíce deset
Udfærdiget i Bruxelles den tiende maj to tusind og ti.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Mai zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu kümnendal päeval Brüsselis.
΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the tenth day of May in the year two thousand and ten.
Fait à Bruxelles, le dix mai deux mille dix.
Fatto a Bruxelles, addi dieci maggio duemiladieci.
Briselē, divtūkstoš desmitā gada desmitajā maijā.
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės dešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május tizedik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' Mejju tas-sena elfejn u għaxra.
Gedaan te Brussel, de tiende mei tweeduizend tien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dziesiątego.
Feito em Bruxelas, em dez de Maio de dois mil e dez.
Întocmit la Bruxelles, la zece mai douã mii zece.
V Bruseli dňa desiateho mája dvetisícdesať.
V Bruslju, dne desetega maja leta dva tisoč deset.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.
Som skedde i Bryssel den tionde maj tjugohundratio.
2010년 5월 10일 브뤼셀에서 작성되었다.