148/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2014

148
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 16. októbra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z. a oznámenie č. 72/2014 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2014.
K oznámeniu č. 148/2014 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
Pravidlo 164 vrátane nadpisu znie:
„Pravidlo 164
Jednotnosť vynálezu a ďalšie rešerše
(1)
Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ doplnkovej európskej rešerše, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu
(a)
vyhotoví čiastočnú správu o doplnkovej európskej rešerši pre tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia čl. 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé,
(b)
informuje prihlasovateľa, že za vypracovanie správy o doplnkovej európskej rešerši na ostatné vynálezy musí byť v lehote dvoch mesiacov zaplatený dodatočný poplatok na každý ďalší vynález a
(c)
vyhotoví správu o doplnkovej európskej rešerši na časti prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynálezy, za ktoré bol zaplatený dodatočný poplatok.
(2)
Ak nie je vyhotovená správa o doplnkovej európskej rešerši a prieskumové oddelenie zistí, že v písomnostiach prihlášky, ktoré slúžia ako základ pre prieskum vynálezu alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, sa uplatňujú nároky, ktoré neboli preskúmané Európskym patentovým úradom ako orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgánom pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, prieskumové oddelenie
(a)
informuje prihlasovateľa, že rešerš sa vykoná na každý vynález, za ktorý bude v lehote dvoch mesiacov zaplatený poplatok
(b)
zverejní výsledky každej rešerše vykonanej podľa písmena a) spolu
- s oznámením podľa čl. 94 ods. 3 a pravidla 71 ods. 1 a 2, v ktorom dá prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k týmto výsledkom a zmeniť opis, nároky a výkresy alebo
- s oznámením podľa pravidla 71 ods. 3, a
(c)
v prípade potreby v oznámení vydanom v zmysle písmena b), vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, na ktorý rešeršnú správu vypracoval Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgán pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, alebo na ktorý bola vykonaná rešerš podľa postupu uvedenom v písmene a).
(3)
V postupe uvedenom v ods. 2 písm. a) sa pravidlá 62 a 63 uplatnia primerane.
(4)
Pravidlo 62 a pravidlo 70 ods. 2 sa nepoužijú na výsledky rešerší vykonaných podľa odseku 2.
(5)
Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 alebo 2 bude vrátený, ak o to prihlasovateľ požiada a prieskumové oddelenie zistí, že oznámenie podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. a) nebolo oprávnené.“.
2.
V pravidle 135 odsek 2 znie:
(2) Pokračovanie v konaní je vylúčené vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje čl. 121 ods. 4 a na lehoty podľa pravidla 6 ods. 1, pravidla 16 ods. 1 písm. a), pravidla 31 ods. 2, pravidla 36 ods. 2, pravidla 40 ods. 3, pravidla 51 ods. 2 až 5, pravidla 52 ods. 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, pravidla 112 ods. 2 a pravidla 164 ods. 1 a 2.“.
Článok 2
Pravidlá 164 a 135 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia platia od 1. novembra 2014.
Článok 3
(1)
Pravidlo 164 ods. 1 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na akúkoľvek prihlášku, pre ktorú k 1. novembru 2014 nebola vypracovaná doplnková európska rešerš podľa čl.153 ods. 7 Európskeho patentového dohovoru.
(2)
Pravidlo 164 ods. 2 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na akúkoľvek prihlášku, pre ktorú k 1. novembru 2014 nebolo vypracované prvé oznámenie podľa čl. 94 ods. 3 Európskeho patentového dohovoru a pravidla 71 ods. 1 a 2 alebo prípadne podľa pravidla 71 ods. 3.
V Mníchove, 16. októbra 2013