158/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2014

158
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. mája 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7a ods. 1, 4 a 5, § 7b ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 28 ods. 11, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 26, § 55 ods. 9, § 56 ods. 9, § 65a ods. 3, § 72 ods. 9, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) podľa § 6 ods. 3 zákona a po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva podľa § 37 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z., vyhlášky č. 638/2007 Z. z., vyhlášky č. 579/2008 Z. z. a vyhlášky č. 173/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)
(1)
Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.
§ 3
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)
(1)
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.“.
2.
V § 6 a v nadpise prílohy č. 8 sa slová „držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu“ nahrádzajú slovami „držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu“.
3.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch (k § 65a ods. 3 zákona)
Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.“.
4.
V § 17 v nadpise sa slová „o vyznačovaní drevín určených na výrub“ nahrádzajú slovami „spôsob vyznačovania výrubu drevín“.
5.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.“.
6.
V § 17 odsek 7 znie:
„(7)
Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.“.
7.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 14.
8.
V § 17 ods. 8 písm. b) sa slová „parcelné číslo a druh pozemku“ nahrádzajú slovami „parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku “.
9.
V § 17 ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona)“.
10.
V § 17 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
11.
V § 17 ods. 12 sa slová „odsek 10“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
12.
V § 17 odsek 13 znie:
„(13)
Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.“.
13.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)
(1)
Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(2)
Kompenzačnými opatreniami sú najmä
a)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,
b)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy chránených území,
c)
navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,
d)
zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.
(3)
Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4)
Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.
(5)
Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.“.
14.
V § 19 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením“ a v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia“.
15.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm x 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.“
16.
V § 19 ods. 10 úvodnej vete sa za slovo „územia“ vkladajú slová „a ich časti“.
17.
V § 19 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,“.
18.
V § 19 ods. 10 sa vypúšťa písmeno d).
19.
V nadpise nad § 20 sa slová „ods. 23“ nahrádzajú slovami „ods. 26“.
20.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny 14) a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.
(2)
Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.“.
21.
V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
22.
V § 21 odsek 7 znie:
„(7)
Obsah programu
a)
starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
b)
starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,
c)
záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,
d)
záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.“.
23.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.
(2)
Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.“.
24.
V § 25 ods. 2 prvá veta znie: „Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov.“.
25.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.
(7)
Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.“.
26.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)
Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj na priebežnú správu o výsledku prieskumu alebo výskumu. Správa sa odovzdáva organizácii ochrany prírody písomne alebo elektronicky. Elektronický formulár vzoru správy zverejňuje organizácia ochrany prírody na svojom webovom sídle.“.
27.
§ 33 sa vypúšťa.
28.
V nadpise nad § 34 sa slová v zátvorke „k § 95 ods. 5“ nahrádzajú slovami „k § 95 ods. 4“.
29.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.“.
30.
V nadpise § 40 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
31.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „rybníku alebo rybochovnému zariadeniu“ nahrádzajú slovami „rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži“.
32.
Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014
Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.“.
33.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare a slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
34.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV živočíchov A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Skupina Vedecké meno Slovenské meno Spôsob odstraňovania
Evertebrata bezstavovce Mollusca – mäkkýše
Arion lusitanicus slizovec iberský individuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodiana škľabka ázijská
Crustacea – kôrovce
Orconectes limosus rak pruhovaný individuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculus rak signálny
Procambarus clarkii rak červený
Vertebrata stavovce Pisces – ryby
Ameiurus melas sumček čierny individuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatus pichľavka siná
Lepomis gibbosus slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis býčko piesočný
Neogobius kessleri býčko hlavatý
Neogobius melanostomus býčko čiernoústy
Perccottus glenii býčkovec amurský
Pseudorasbora parva hrúzovec sieťovaný
Amphibia-obojživelníky
* Rana catesbeiana skokan volský individuálny odchyt a nakladanie ***
Reptilia - plazy
Chrysemys picta korytnačka maľovaná individuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scripta korytnačka písmenková
Aves - vtáky
Oxyura jamaicensis potápnica bielolíca individuálny odchyt a nakladanie ***
Mammalia – cicavce
Mustela vison norok americký individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypus nutria vodná/riečna
Nyctereutes procyonoides psík medvedíkovitý
Ondatra zibethicus ondatra pižmová
Procyon lotor medvedík čistotný
* Callosciurus erythraeus veverica červenkavá individuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensis veverica sivá
* Sciurus niger veverica líščia
Poznámky:
1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.
2. Spôsob odstraňovania:
Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.
** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.
*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.
**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.“.
35.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Zoznam inváznych druhov rastlín
a) Bylinné druhy
Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá generatívne B
Asclepias syriaca glejovka americká generatívne
vegetatívne
C
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka) vegetatívne A
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský generatívne B
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá generatívne
vegetatívne
C
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská generatívne
vegetatívne
C
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská generatívne
vegetatívne
C

b) Dreviny
Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ailanthus altissima * pajaseň žliazkatý generatívne
vegetatívne
D
Amorpha fruticosa beztvarec krovitý generatívne
vegetatívne
C
Lycium barbarum kustovnica cudzia generatívne
vegetatívne
C
Negundo aceroides* javorovec jaseňolistý generatívne B
Poznámky:
1. Označenie skupiny:
Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.
2. Bod b) Dreviny:
Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.
* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.
1. Mechanický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.
1.1. Vykopávanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.
1.2. Vytrhávanie
Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.
1.3. Pastva
Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.
1.4. Orba
Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.
1.5. Kosenie a mulčovanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.
1.6. Sekanie
Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.
1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.
1.8. Výrub
Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.
2. Chemický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.
Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)
3. Kombinovaný spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.“.
36.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY
Vedecké meno Slovenské meno
Aristichthys nobilis tolstolobik pestrý
Carassius auratus karas striebristý
Ctenopharyngodon idella amur biely
Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik biely
Meleagris gallopavo morka divá
Oncorhynchus mykiss pstruh dúhový
Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Salvelinus fontinalis sivoň potočný
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov“.
37.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
1. Vedecké meno Slovenské meno
Aesculus hippocastanum pagaštan konský
Castanea sativa gaštan jedlý
Juglans regia orech kráľovský
Morus alba moruša biela
Morus nigra moruša čierna
2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.
3. Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.
4. Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.“.
38.
Prílohy č. 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍNA ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa
Aconitum anthora L. prilbica jedhojová 23,00
* Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá 23,00
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá 37,00
SR Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská 23,00
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 92,00
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 14,00
Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá 51,00
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 69,00
SR Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. zvonovec ľaliolistý 51,00
Adonis distorta Ten. hlaváčik
Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 69,00
Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 51,00
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 69,00
Agrimonia pilosa Ledebour repík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 51,00
Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 69,00
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. rebríček jemnolistý 69,00
Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 69,00
Achillea ptarmica L. rebríček betrámový 37,00
Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 92,00
SR Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 322,00
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 138,00
Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 138,00
Allium ericetorum Thore cesnak vresoviskový 138,00
Allium grosii Font Quer cesnak
Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 69,00
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 23,00
Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 92,00
Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 69,00
Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý 51,00
Althaea pallida Willd. ibiš bledý 69,00
Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky 69,00
Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 51,00
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 51,00
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. tarica horská Gmelinova 51,00
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 51,00
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 69,00
+ Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý 23,00
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease parasca
+ Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka 69,00
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 230,00
Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto červenohlav
* Anchusa crispa Viv. smohla
Anchusa italica Retz. smohla talianska 69,00
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec
* Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
* Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo
* Androcymbium psammophilum Svent. androcymbium
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 69,00
* Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace maxima L. pochybok najväčší 92,00
Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 37,00
Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský
Androsace villosa L. pochybok huňatý 138,00
Andryala crithmifolia Ait.
* Angelica heterocarpa Lloyd angelika
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Antirrhinum charidemi Lange papuľka
* Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 69,00
* Apium bermejoi Llorens zeler
SR Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 92,00
* Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov
* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano orlíček
* Arabis kennedyae Meikle. arábka
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka slatinná 69,00
Arabis nova Vill. arábka nová 230,00
Arabis sadina (Samp.) P. Cout. arábka
Arabis scopoliana Boiss. arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 37,00
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky 92,00
Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý 23,00
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl piesočnica
Arenaria humifusa Wahlenberg piesočnica
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica
* Argyranthemum lidii Humphries
* Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 92,00
Armeria berlengensis Daveau trávnička
* Armeria helodes Martini & Pold trávnička
Armeria neglecta Girard trávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička
* Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 69,00
Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 230,00
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. palina
Artemisia eriantha Ten. palina skalná 51,00
* Artemisia granatensis Boiss. palina
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarov palina
* Artemisia pancicii (Janka) Ronniger palina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 37,00
Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 51,00
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva asfodel
Asplenium adiantum-nigrum L. slezinník čierny 51,00
SR Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 92,00
Asplenium cuneifolium Viv. slezinník klinovolistý 92,00
* Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. astra
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec
Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 51,00
* Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 184,00
Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 37,00
Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 92,00
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec
Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 138,00
Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 51,00
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle kozinec
* Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 51,00
Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 69,00
Astragalus peterfii Jáv. kozinec
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
* Astragalus verrucosus Moris kozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. kozinec mechúrikatý belavý 138,00
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 51,00
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 92,00
* Atropa baetica Willk. ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 51,00
* Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia
Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 23,00
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 69,00
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 69,00
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 69,00
Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 69,00
Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 92,00
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 92,00
* Bellevalia hackelli Freyn belevália
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Berberis maderensis Lowe dráč
Beta patula Ait. repa
* Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 69,00
Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 23,00
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 92,00
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch vratička rumančekovolistá 92,00
Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica hilarionis Post. kapusta
Brassica insularis Moris kapusta ostrovná
* Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus squarrosus L. stoklas kostrbatý 37,00
* Bunium brevifolium Lowe buľka
Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 51,00
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 69,00
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík
* Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 51,00
Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 23,00
Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 37,00
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries smlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC. nechtík
Calla palustris L. diablik močiarny 92,00
Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 51,00
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen. ľaničník rumelský 69,00
Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový 51,00
* Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. zvonček český
* Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 69,00
* Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula rapunculus L. zvonček repkový 51,00
Campanula romanica Savul. zvonček
* Campanula sabatia De Not. zvonček
SR* Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový 51,00
Campanula xylocarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 37,00
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) zvonček maličký
Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná 92,00
Caralluma burchardii N. E. Braun karaluma
Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 51,00
Cardamine parviflora L. žerušnica malokvetá 92,00
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek žerušničník Hallerov pravý 69,00
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 92,00
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 69,00
Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 92,00
Carex chordorrhiza L.f. ostrica výbežkatá 92,00
Carex diandra Schrank ostrica oblastá 51,00
Carex dioica L. ostrica dvojdomá 69,00
Carex divisa Huds. ostrica delená 92,00
Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 51,00
Carex halleriana Asso ostrica alpínska 69,00
Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 51,00
Carex holostoma Drejer ostrica
Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 51,00
Carex limosa L. ostrica barinná 92,00
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen ostrica chudobná vrchovisková 69,00
Carex malato-belizii Raymond ostrica
* Carex panormitana Guss. ostrica
Carex parviflora Host ostrica černastá 92,00
Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá 92,00
Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 51,00
Carex pulicaris L. ostrica blšná 69,00
Carex rupestris All. ostrica skalná 69,00
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná 69,00
Carex umbrosa Host ostrica tôňomilná 51,00
Carex viridula Michx. ostrica Oederova 69,00
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. krasovlas akantolistý
Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 69,00
Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 69,00
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 51,00
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou nevädza
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler nevädza
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál nevädza
* Centaurea balearica J.D. Rodriguez nevädza baleárska
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza
* Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blanca nevädza
* Centaurea horrida Badaro nevädza
* Centaurea immanuelis-loewii Deg. nevädza
Centaurea jankae Brandza nevädza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
* Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál nevädza drobnoúborová
* Centaurea niederi Heldr. nevädza
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza
* Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál nevädza
Centaurea vicentina Mariz nevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis] zemežlč pobrežná slatinná 92,00
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 37,00
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč
* Centaurium somedanum Lainz zemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 14,00
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 23,00
Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 23,00
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 37,00
Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 115,00
* Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuričkolistý
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 37,00
Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý 51,00
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. rožec dinársky
Cerastium uniflorum Clairv. rožec jednokvetý 92,00
Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 23,00
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 69,00
* Ceropegia chrysantha Svent. lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 115,00
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes papyštek
Chaerophyllum azoricum Trelease krkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 138,00
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 92,00
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 69,00
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 23,00
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
SR Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 51,00
Cirsium latifolium Lowe pichliač
Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 51,00
Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus
Cistus palhinhae Ingram cistus
Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 184,00
Cleistogenes serotina (L.) Keng dvojradovec neskorý 23,00
+ Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 14,00
Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 14,00
Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 23,00
* Cochlearia polonica E. Fröhlich. lyžičník poľský
SR * Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 51,00
* Coincya rupestris Rouy
SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly 115,00
SR Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 230,00
* Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
* Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 51,00
Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 69,00
Comarum palustre L. nátržnica močiarna 23,00
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.) horcovka útla 23,00
Conioselinum tataricum Hoffm. šabrina pošvatá 37,00
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 138,00
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 69,00
* Consolida samia P. H. Davis ostrôžka
* Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec
Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 115,00
* Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles pupenec
* Convolvulus lopez-socasii Svent. pupenec
* Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 23,00
Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 69,00
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 92,00
* Coronopus navasii Pau vraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený 37,00
Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 69,00
Corydalis gotlandica Lidén chochlačka
* Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe leavigata DC. ex Christ katran
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. katran
SR Crambe tataria Sebeók katran tatársky 115,00
+ Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 37,00
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 69,00
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto škarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 92,00
Crepis pulchra L. škarda úhľadná 69,00
Crepis pusilla (Sommier) Merxm. škarda
Crepis sibirica L. škarda sibírska 92,00
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell. škarda
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran
* Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboe šafran
Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 14,00
Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 69,00
Crypsis aculeata (L.) Aiton skrytka ostnatá 92,00
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook. kučeravec čiarkovitý 230,00
Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková
SR* Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 138,00
SR Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 138,00
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 322,00
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 184,00
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 23,00
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 92,00
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 115,00
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 69,00
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 115,00
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson vstavačovec
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 92,00
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 184,00
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalis vstavačovec májový pravý 14,00
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý 322,00
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 23,00
Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 51,00
SR*+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 230,00
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý 37,00
Daphne petraea Leybold lykovec skalný
* Daphne rodiguezii Texidor lykovec Rodriguezov
* Degenia velebitica (Degen) Hayek
* Delphinium caseyi BL Burtt stračonôžka
Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 23,00
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 51,00
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 138,00
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm. metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý
* Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz klinček piesočný český
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 37,00
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter klinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 37,00
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 69,00
Dianthus diutinus Kit. klinček trváci
Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 37,00
Dianthus marizii (Samp.) Samp. klinček
* Dianthus moravicus Kovanda klinček moravský
SR* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 69,00
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay klinček
SR* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn.
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov 37,00
Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 37,00
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová klinček včasný nepravý 37,00
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 51,00
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 37,00
Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 51,00
Dichostylis micheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 69,00
Dictamnus albus L. jasenec biely 14,00
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 37,00
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 37,00
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 92,00
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka
* Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 92,00
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 23,00
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel ďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 92,00
Draba cacuminum Elis Ekman chudôbka
Draba cinerea Adams chudôbka
Draba dorneri Heuffel. chudôbka
Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 92,00
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 161,00
Draba muralis L. chudôbka múrová 23,00
Ex? Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 69,00
Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská 92,00
Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 69,00
* Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná
SR Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 138,00
Drosera anglica Huds. rosička anglická 138,00
Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 37,00
+ Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 37,00
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá 51,00
Dryopteris fragans (L.) Schott papraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 92,00
Echium candicans L. fil. hadinec
* Echium gentianoides Webb & Coincy hadinec
Echium italicum L. hadinec taliansky 51,00
SR Echium russicum J. F. Gemlin hadinec červený 69,00
Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 69,00
Elatine gussonei (Sommier) Brullo elatinka
Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 92,00
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 92,00
Ex? Elatine triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 92,00
SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 69,00
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 37,00
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 92,00
+ Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 138,00
Epipactis albensis Nováková et Rydlo kruštík neskorý 138,00
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 14,00
Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein] kruštík oddialený 115,00
Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštík Futákov 138,00
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov 138,00
Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický 69,00
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 51,00
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 23,00
Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 23,00
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 51,00
Epipactis nordeniorum Robatsch kruštík Nordenových 138,00
Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 51,00
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský 230,00
Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 51,00
Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 92,00
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallosov 138,00
Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.] kruštík modrofialový 51,00
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 230,00
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 51,00
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 92,00
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 37,00
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 69,00
Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 69,00
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L’ Hér. bocianik stepný 92,00
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik
* Erodium rupicola Boiss. bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium planum L. kotúč modrastý 37,00
* Eryngium viviparum Gay kotúč
Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 51,00
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás horčičník karpatský 69,00
Erythronium dens-canis L. kandík psí 138,00
* Euphorbia handiensis Burchard prýštec
Euphorbia lambii Svent. prýštec
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann prýštec
* Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter prýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watson prýštec
Euphorbia transtagana Boiss. prýštec
* Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 92,00
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana očianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb. očianka drobnokvetá 92,00
Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 92,00
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál očianka slovenská podhorská 51,00
Euphrasia stipitata Smejkal očianka stopkatá 51,00
Ferula latipinna Santos feruľa
SR* Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 138,00
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb. kostrava
Festuca dominii Krajina kostrava Dominova 51,00
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso kostrava
Festuca elegans Boiss. kostrava
Festuca henriquesii Hack. kostrava
Festuca saxatilis Schur kostrava skalná 51,00
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso kostrava
Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 51,00
Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný 51,00
Frangula azorica Tutin krušina azorská
* Fritillaria conica Rix korunkovka
* Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. korunkovka
* Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 69,00
* Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka
* Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá 37,00
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 69,00
Gagea minima (L.) Ker Gawl. krivec najmenší 69,00
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 51,00
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 51,00
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 92,00
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 69,00
Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský
* Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný
Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 92,00
* Galium sudeticum Tausch lipkavec sudetský
Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 92,00
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 92,00
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeon horec Clusiov 23,00
Gentiana frigida Haenke horec ľadový 37,00
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet horec
Gentiana nivalis L. horec snežný 23,00
Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 51,00
Gentiana punctata L. horec bodkovaný 37,00
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček
* Gentianella bohemica Skalický horček český
* Geranium maderense P. F. Yeo pakost
Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 37,00
SR Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 92,00
Glaux maritima L. sivuľka prímorská 92,00
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka
Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 37,00
* Globularia sarcophylla Svent. guľôčka
* Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľočka
Gnaphalium luteoalbum L. paplesnivček žltobiely 37,00
Goodyera macrophylla Lowe smrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinovec plazivý 37,00
Gratiola officinalis L. graciola lekárska 37,00
Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 92,00
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 14,00
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 92,00
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 23,00
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 51,00
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin gypsomilka zväzkovitá piesočná 51,00
Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 51,00
* Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 23,00
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 69,00
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá 69,00
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník
* Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle slamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund. slamiha
* Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 51,00
Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 230,00
Herniaria algarvica Chaudhri prietržník
Herniaria incana Lam. prietržník sivý 92,00
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 92,00
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 92,00
Hierochloë repens (Host) P. Beauv. tomkovica plazivá 37,00
SR Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 184,00
SR Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 230,00
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.) podkovka ľúba 92,00
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 51,00
Hippuris tetraphylla L. fil. truskavec
Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 51,00
Hladnikia pastinacifolia Reichenb
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva medúnok
Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 92,00
Hottonia palustris L. perutník močiarny 51,00
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 69,00
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis blanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo & Pavone jahnačka
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 92,00
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack prasatník
* Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva iberka
Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 92,00
Inula germanica L. oman nemecký 37,00
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 69,00
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 92,00
* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
pafialka
SR Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 92,00
SR Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve] kosatec piesočný 92,00
* Iris boissieri Henriq. kosatec
Iris graminea L. kosatec trávolistý 69,00
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 69,00
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó kosatec trávolistý pašachorový 69,00
* Iris marisca Ricci & Colasante kosatec
Iris pumila L. kosatec nízky 37,00
Iris sibirica L. kosatec sibírsky 51,00
Iris spuria L. kosatec pochybný 92,00
Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 51,00
Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 69,00
Isatis maeotica DC. farbovník azovský 69,00
Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 92,00
Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Milde šidlatka azorská
Isoëtes boryana Durieu šidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 69,00
* Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
* Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva pávinec
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 92,00
Juncus atratus Krock. sitina černastá 37,00
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá 92,00
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova 92,00
Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 92,00
Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 115,00
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá 69,00
Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 92,00
Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 69,00
Juncus triglumis L. sitina trojplevová 69,00
Juncus valvatus Link sitina
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
* Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 69,00
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 92,00
Koeleria tristis Domin ometlina smutná 37,00
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
* Lactuca watsoniana Trel. šalát Watsonov
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek lýrovka obyčajná prostredná 23,00
* Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 37,00
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 51,00
Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 37,00
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov 69,00
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják hrachor trávolistý páperistý 37,00
Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 51,00
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 69,00
Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 92,00
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 92,00
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 92,00
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny 92,00
Leontodon boryi Boiss. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec
Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 51,00
Lepidium perfoliatum L. žerucha prerastenolistá 23,00
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 92,00
Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 69,00
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link leuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý 115,00
SR Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 115,00
Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná 37,00
Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 138,00
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco limonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó limonka Gmelinova uhorská 115,00
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana limonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko limonka
Limonium multiflorum Erben limonka
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. limonka
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 92,00
Linaria coutinhoi Valdés pyštek
* Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý
* Linaria hellenica Turrill pyštek grécky
Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 69,00
Linaria pseudolaxiflora Lojac. pyštek
* Linaria ricardoi Cout. pyštek
Linaria tonzigii Lona pyštek
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek
* SR Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 92,00
Linnaea borealis L. linnéovka severná 138,00
* Linum dolomiticum Borbas ľan
Linum hirsutum L. ľan chlpatý 51,00
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý 92,00
* Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri) ľan
Linum perenne L. ľan trváci 69,00
Linum trigynum L. ľan trojbliznový 92,00
SR Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 322,00
Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 92,00
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 92,00
+ Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 92,00
* Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 37,00
Luronium natans (L.) Raf. žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blytt chlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 37,00
Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 92,00
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 51,00
Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 14,00
Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 14,00
* Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 92,00
Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 138,00
* Mandragora officinarum L. mandragora lekárska
* Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
* Marsilea azorica Launert & Paiva marsilea azorská
Marsilea batardae Launert marsilea
SR Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá 51,00
Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 37,00
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska 51,00
Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 92,00
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 69,00
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L. mednička najvyššia 69,00
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco komonica
Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 23,00
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 92,00
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 69,00
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 69,00
* Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 69,00
* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia
Moehringia lateriflora (L.) Frenzl meringia
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl meringia huňatá
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná 69,00
Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 51,00
* Murbeckiella sousae Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Muscari neglectum Guss.ex Ten. modrica nebadaná 23,00
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schuster nezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub. nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonso nezábudka
* Myrica rivas-martinezii Santos. vresna
Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 51,00
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 92,00
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt riečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)] riečňanka menšia 23,00
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley narcis
Narcissus calcicola Mendonca narcis
Narcissus cyclamineus DC. narcis
Narcissus fernandesii G. Pedro narcis
Narcissus humilis (Cav.) Traub narcis
* Narcissus longispathus Pugsley narcis
* Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes narcis
Narcissus scaberulus Henriq. narcis
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. narcis
* Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý
* Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. bazanovec kytkový 92,00
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy kocúrnik
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 92,00
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 23,00
Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 23,00
Nymphaea alba L. lekno biele 37,00
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 69,00
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth. zdravienok
Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 69,00
* Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 51,00
Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 37,00
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 92,00
Omphalodes kuzinskyanae Willk. pupkovec
* Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC. vičenec horský 92,00
* Ononis hackelii Lange ihlica
Ononis pusilla L. ihlica nízka 92,00
* Onopordum carduelinum Bolle ostropes
* Onopordum nogalesii Svent. ostropes
Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 92,00
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 69,00
SR* Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 322,00
Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 69,00
Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka
Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 51,00
Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 230,00
* Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 230,00
Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 276,00
Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 51,00
* Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník
* Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers hmyzovník
Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 322,00
Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 230,00
Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 230,00
Orchis mascula (L.) L. vstavač mužský 69,00
Orchis militaris L. vstavač vojenský 69,00
Orchis morio L. vstavač obyčajný 37,00
Orchis pallens L. vstavač bledý 23,00
Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 230,00
Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 51,00
* Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 230,00
Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 92,00
Orchis ustulata L. vstavač počerný 92,00
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný 69,00
Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý 138,00
Origanum dictamnus L. pamajorán
* Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. bledavka
Orobanche alsatica Kirschl. záraza alsaská 92,00
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 92,00
Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 92,00
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. záraza hustokvetá
Orobanche gracilis Sm. záraza útla 51,00
Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 69,00
Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 92,00
SR Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.) ostrík močiarny 322,00
+ Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 69,00
+ Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 51,00
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský 37,00
Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 51,00
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 37,00
Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 51,00
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub čremcha obyčajná skalná 51,00
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soó pivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
* Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál
Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 92,00
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 51,00
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský 138,00
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý 138,00
* Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 92,00
Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 37,00
Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 37,00
Pedicularis palustris L. všivec močiarny 23,00
Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 115,00
* Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 37,00
* Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 92,00
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 138,00
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes lesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 69,00
Phlomis brevibracteata Turrill. sápa
Phlomis cypria Post. sápa
Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 37,00
Phoenix theophrasti Greuter datľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 69,00
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 23,00
* Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
* Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov 92,00
Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 23,00
* Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 51,00
+ Pinus cembra L. #1 borovica limbová (limba) 23,00
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio] skorocel
Plantago almogravensis Franco skorocel
Plantago altissima L. skorocel najvyšší 37,00
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 37,00
Plantago malato-belizii Lawalré skorocel
Plantago maritima L. skorocel prímorský 37,00
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 69,00
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 23,00
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hulten vemenník
Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 51,00
Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica
Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 230,00
* Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch. lipnica jesenícka
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá 230,00
Podospermum laciniatum (L.) DC. hadokoreň strapatý 92,00
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 69,00
Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 92,00
Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv
Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 69,00
Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 37,00
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl papraďovec
Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 37,00
Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 69,00
Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 51,00
Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník
Potentilla emilii-popii Nyárády nátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý 69,00
Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 69,00
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 92,00
Potentilla rupestris L. nátržník skalný 51,00
* Primula apennina Widmer prvosienka
Primula auricula L. prvosienka holá 23,00
Primula carniolica Jacq. prvosienka kranská
Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 37,00
* Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plocholistá 92,00
Primula minima L. prvosienka najmenšia 37,00
Primula nutans Georgi prvosienka
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula scandinavica Bruun prvosienka
* Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják žeruška alpínska pochybná 69,00
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco slivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček veronikovec sivý bledý 92,00
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 92,00
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 69,00
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrill steblovec
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Pulegium vulgare Mill. mäta sivá 37,00
Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 51,00
SR Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 37,00
SR Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 69,00
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 23,00
SR* Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó] poniklec lúčny maďarský 230,00
SR* Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 23,00
SR* Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 23,00
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 92,00
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle poniklec
Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 230,00
Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 51,00
Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 51,00
Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 37,00
* Pyrus magyarica Terpö hruška maďarská
+ Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 69,00
+ Quercus frainetto Ten. dub balkánsky 37,00
+ Quercus pedunculiflora K. Koch. dub sivý 37,00
Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 92,00
* Ramonda serbica Pančić ramonda
Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 14,00
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 92,00
Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 92,00
Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 23,00
Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník
Ranunculus lapponicus L. iskerník
Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 69,00
Ranunculus lingua L. iskerník veľký 51,00
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 92,00
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 92,00
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 69,00
Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 92,00
Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 51,00
* Ranunculus weyleri Mares iskerník
* Reseda decursiva Forssk. rezeda
Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 37,00
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 69,00
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz štrkáč
Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 69,00
Rhododendron luteum Sweet rododendron žltý
Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 69,00
* Ribes sardoum Martelli ríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 51,00
+ Rosa arvensis Huds. ruža roľná 92,00
+ Rosa glauca Pourr. ruža sivá 69,00
* Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil. štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný
+ Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 69,00
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec
+ Salix alpina Scop. vŕba alpínska 23,00
+ Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 23,00
+ Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 37,00
+ Salix herbacea L. vŕba bylinná 23,00
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 51,00
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 92,00
+ Salix phylicifolia L. vŕba bobkolistá 37,00
+ Salix repens L. vŕba plazivá 14,00
+ Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 14,00
+ Salix retusa L. vŕba tupolistá 37,00
+ Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 23,00
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco vŕba
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 92,00
Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 69,00
Salvia veneris Hedge. šalvia
Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 23,00
* Sambucus palmensis Link baza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub. žindava azorská
* Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Link santolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link santolina
Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 37,00
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer pabodliak alpínsky estónsky
Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 23,00
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 37,00
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň
Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 14,00
Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 92,00
* Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 92,00
Saxifraga osloensis Knaben lomikameň
* Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň
* Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 37,00
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň
* Saxifraga valdensis DC. lomikameň
* Saxifraga vayredana Luizet lomikameň
Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 23,00
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes hlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawa vratičník mnohozárezový 69,00
Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 92,00
Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 92,00
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 92,00
Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 69,00
Schoenus nigricans L. šašina černastá 92,00
* Scilla beirana Samp. scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 69,00
Scilla litardierei Breistr. scila
Scilla maderensis Menezes scila
* Scilla morrisii Meikle scila
* Scilla odorata Link scila
Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 14,00
Scleranthus perennis L. sklerant trváci 51,00
Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 51,00
Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 37,00
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 92,00
Scrophularia vernalis L. krtičník jarný 37,00
Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 69,00
Sedum annuum L. rozchodník ročný 51,00
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet rozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 37,00
* Senecio caespitosus Brot. starček
Senecio doria L. starček zlatožltý 69,00
* Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martens starček erukolistý úzkolistý 51,00
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner starček
* Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský
Senecio paludosus L. starček barinný 51,00
Senecio sarracenicus L. starček poriečny 37,00
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 37,00
SR* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá 92,00
* Seseli intricatum Boiss. sezel
Seseli leucospermum Waldst. et Kit. sezel
Seseli pallasii Besser sezel pestrý 37,00
Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl] ostrevka karpatská 92,00
Sibthorpia peregrina L.
Sideritis cypria Post. ránhoj
* Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
* Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 23,00
Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 69,00
Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 69,00
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka
* Silene hicesiae Brullo & Signorello silenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth. silenka
Silene mariana Pau silenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 69,00
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 51,00
* Silene orphanidis Boiss. silenka
* Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
* Silene velutina Pourret ex Liosel. silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 69,00
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník
Sisymbrium supinum L. huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 69,00
* Solanum lidii Sunding ľuľok
Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 23,00
Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 23,00
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová soldanelka horská pieninská 69,00
Soldanella villosa Darracq. soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+ Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná 69,00
+ Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná 69,00
+ Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá 69,00
+ Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 37,00
+ Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 69,00
+ Sorbus maderensis (Lowe) Docle jarabina
+ Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 69,00
+ Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská 69,00
+ Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 69,00
+ Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 37,00
+ Sorbus teodorii Liljefors jarabina
Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 92,00
Sparganium natans L. ježohlav najmenší 69,00
Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 69,00
Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 69,00
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel pakolenec
Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 92,00
Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 69,00
+ Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 92,00
+ Spiraea salicifolia L. tavoľník vŕbolistý 37,00
SR * Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard pokrut letný 322,00
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 322,00
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá 115,00
* Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
* Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný 69,00
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 69,00
Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 51,00
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnosteblový rakúsky 51,00
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnosteblový pravý 51,00
Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 37,00
Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 69,00
* Stipa styriaca Martinovský kavyľ
Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 51,00
* Stipa veneta Moraldo kavyľ
* Stipa zalesskii Wilensky kavyľ
Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 51,00
Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 37,00
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 69,00
* Symphytum cycladense Pawł. kostihoj
Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 51,00
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 69,00
Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb. orgován
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth vratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 51,00
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek púpava západoslovenská 69,00
Taraxacum sect. Palustria púpava 37,00
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 51,00
+ Taxus baccata L. #1 tis obyčajný 14,00
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard] tezdálka piesočná 92,00
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový 51,00
SR Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub popolavec dlholistý moravský 69,00
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý 69,00
Teucrium abutiloides L’Hér hrdobarka
Teucrium betonicum L’Hér hrdobarka
* Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium scordiumL. hrdobarka cesnaková 37,00
Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 69,00
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka
Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 37,00
Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 37,00
SR Ex Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový 115,00
SR Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 115,00
Thlaspi montanum L. peniažtek horský 37,00
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
* Thymelaea broterana P.Cout. vrabcovník
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška
* Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.) dúška
* Thymus villosus L. subsp. villosus dúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý 69,00
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják mliečnik Brittingerov 69,00
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa mliečnik sutinový panónsky 37,00
Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 51,00
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 92,00
Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 51,00
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 69,00
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher mliečnik huňatý 51,00
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 92,00
Tordylium maximum L. zápalička väčšia 51,00
SR Tozzia carpathica Woł. vrchovka alpínska 69,00
Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 69,00
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 37,00
Trapa natans L. kotvica plávajúca 51,00
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 92,00
Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 51,00
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 92,00
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 92,00
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 69,00
Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 92,00
Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 69,00
Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupinovitá 115,00
Trifolium saxatile All. ďatelina
Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 92,00
Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 69,00
Triglochin maritima L. barička prímorská 51,00
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova 51,00
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 37,00
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman trojštet
Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 14,00
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf. tulipán
Tulipa hungarica Borbas tulipán
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá 51,00
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 51,00
Urtica kiovensisRogow. pŕhľava kyjevská 37,00
Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 92,00
Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 92,00
Utricularia minor L. bublinatka menšia 51,00
Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 37,00
+ Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 37,00
Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 69,00
Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 69,00
Verbascum litigiosum Samp. divozel
Verbascum speciosumSchrad. divozel úhľadný 51,00
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum divozel úhľadný pravý 51,00
Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 92,00
Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 37,00
Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 51,00
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link veronika
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika
Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 92,00
Veronica scutellata L. veronika štítovitá 37,00
Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá 51,00
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika
Vicia dennesiana H. C. Watson vika
Vicia incana Gouan vika sivá 69,00
Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 69,00
Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 69,00
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky
Viola alpina Jacq. fialka alpínska 37,00
Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 69,00
* Viola athois W. Becker fialka
* Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola dacica Borbás fialka dácka 69,00
* Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola elatior Fr. fialka vyššia 37,00
Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 69,00
* Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka
Viola paradoxa Lowe fialka
Viola pumila Chaix fialka nízka 51,00
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalas fialka
Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 37,00
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 92,00
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 23,00
Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 69,00
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. valdštejnka trojpočetná 138,00
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský valdštejnka trojpočetna Magicova 138,00
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 51,00
Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 92,00
Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 92,00
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova
MACHORASTY
Rožteky
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 23,00
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka
SR Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková 23,00
* Marsupella profunda Lindb. mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 23,00
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 37,00
Riccia breidleri Jur. mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
SR Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec 51,00
Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov 37,00
SR Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 23,00
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 28,00
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
SR Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. dvojhrot 28,00
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 37,00
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagen šišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 23,00
Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov 23,00
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs kosáčik
SR Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas[syn.Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.] kosáčik 23,00
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 9,00
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. zmáčanec
SR Meesia longiseta Hedw. bakuľka 51,00
Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 23,00
SR Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 51,00
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. rovnoplod
SR Ex Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov 51,00
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 9,00
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird. ihlanovka štvorboká 23,00
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 51,00
Sphagnum pylaisii Brid. rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
* Thamnobryum fernandesii Sergio stromkovec
SR Tortella rigens(Hedw.) Loeske závitovka 37,00
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 23,00
LIŠAJNÍKY
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 23,00
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 23,00
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 9,00
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 9,00
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 9,00
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 9,00
Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 2,00/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 9,00
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 51,00/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 23,00/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahti diskovka perlová 9,00/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 37,00
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 9,00
Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 9,00
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 23,00
Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta bradatec bukový 23,00
Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 23,00
HUBY (Makromycéty)
Agaricus maleolens F. H. Mřller pečiarka krémová 32,00
Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 92,00
Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 74,00
Amanita friabilis (P.Karst.) Bas muchotrávka jelšová 97,00
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 23,00
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho 97,00
Battarraea stevenii(Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova 115,00
Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý 32,00
Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 115,00
Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý 51,00
Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý 37,00
Boletus impolitus Fr. hríb plavý 46,00
Boletus junquilleus (Quél.) Boud. hríb žltý 92,00
Boletus lupinus Fr. hríb vlčí 46,00
Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov 28,00
Boletus radicans Pers. hríb horký 46,00
Boletus regius Krombh. hríb kráľovský 46,00
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový 32,00
Boletus speciosus Frost hríb nádherný 46,00
Boletus torosus Fr. hríb zavalitý 115,00
Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský 74,00
Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramkovka cisárska 88,00
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer meďovec rubínový 69,00
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený 46,00
Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca 101,00
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý 64,00
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová 32,00
Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá 115,00
Entoloma euchroum (Pers.) Donk hodvábnica fialovomodrá 92,00
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar vločkovka žltozelená 32,00
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer práchnovček lekársky 106,00
Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový 23,00
Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý 74,00
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm ušiak zväzkovitý 32,00
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singer hlinovec šafranový 51,00
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý 69,00
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový 37,00
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová 32,00
Lactarius repraesentaneus Britzelm. rýdzik nádherný 46,00
Lepiota hystrix F. H. Mřller et J. E. Lange bedlička pichliačová 97,00
Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffard bedlica Pilátova 101,00
Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná 115,00
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer čechratec stepný 32,00
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá 46,00
Myriostoma coliforme(Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná 37,00
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka fialovoružová 32,00
Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový 69,00
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim koreňovica škoricovohnedá 28,00
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim koreňovica olivová 28,00
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený 28,00
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý 32,00
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel pakorienovka čierna 101,00
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová 78,00
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná 41,00
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. misôčka tmavá 69,00
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar oranžovec bledý 111,00
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý 32,00
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný 74,00
Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločnica agátová 69,00
Russula consobrina Fr. plávka smutná 23,00
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm mäsovec guľatý 115,00
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt tulipánovka fialová 32,00
Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny 69,00
Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky 64,00
Tuber aestivum Vittad. hľuzovka letná 92,00
Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec menší 32,00
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný 69,00
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý 23,00
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský 92,00
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný 69,00
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:
Výška dreviny v cm
50 - 200 100,00
201 - 300 166,00
301 - 500 365,00
501 - 1 000 664,00
1 001 - 2 000 996,00
nad 2 000 1660, 00“.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda - ulitníky
SR Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla 230,00
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Hygromia kovacsi
Chilostoma banaticum
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
SR Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 140,00
Theodoxus prevostianus
SR Ex Theodoxus transversalis teodox pásavý 230,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SR Unio (=Crassiana) crassus korýtko riečne 140,00
Echinodermata (ostnantokožce)
Centrostephanus longispinus
Araneae - pavúky
Macrothele calpeiana
Crustacea - kôrovce
Armadillidium ghardalamensis
Odonata - vážky
Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo
SR Cordulegaster heros pásikavec 230,00
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus graslinii klinovka
SR Leucorrhinia albifrons vážka obrovská 230,00
SR Leucorrhinia caudalis vážka 230,00
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 230,00
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
SR Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 230,00
Oxygastra curtisii
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 140,00
SR Sympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 140,00
Mantodea - modlivky
Apteromantis aptera
Orthoptera (Caelifera + Ensifera)
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
SR Isophya stysi kobylka Štysova 230,00
Myrmecophilus baronii
SR Odontopodisma rubripes koník východný 90,00
SR Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov 230,00
SR Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská 230,00
SR Saga pedo sága stepná 690,00
SR Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius koník slovanský 230,00
Coleoptera - chrobáky
SR Bombelasmus unicornis 230,00
Buprestis splendens
Carabus hampei
SR Carabus hungaricus bystruška južná 230,00
Carabus olympiae
SR Carabus variolosus bystruška potočná 90,00
SR Carabus zawadszkii bystruška Zawadského 140,00
SR Cerambyx cerdo fuzáč veľký 230,00
SR Cucujus cinnaberinus plocháč červený 90,00
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
SR Duvalius hugaricus behúnik maďarský 230,00
SR Ex Dytiscus latissimus potápnik široký 230,00
SR Graphoderus bilineatus potápnik 90,00
Leptodirus hochenwarti
SR Osmoderma eremita pižmovec hnedý 230,00
SR Phryganophilus ruficollis 230,00
Pilemia tigrina
SR Probaticus subrugosus 230,00
Propomacrus cypriacus
SR Pseudogaurotina excellens fuzáč karpatský 230,00
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
SR Rosalia alpina fuzáč alpský 230,00
Lepidoptera - motýle
Apatura metis dúhovec balkánsky
Arytrura musculus
Catopta thrips
SR Coenonympha hero očkáň hnedý 230,00
SR Ex Coenonympha oedippus očkáň rašelinový 230,00
SR Coliasmyrmidone žltáčik zanoväťový 180,00
Cucullia mixta
SR Dioszeghyana schmidtii mora Schmidtova 140,00
Erannis ankeraria
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
SR Eriogaster catax priadkovec trnkový 90,00
SR Euphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový 230,00
Fabriciana elisa perlovec korzický
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hyles hippophaes
SR Ex Chondrosoma fiduciarium piadivka piadivkovicovitá 180,00
SR Leptidea morsei mlynárik východný 140,00
Lignyoptera fumidaria
SR Lopinga achine očkáň mätonohový 90,00
SR Lycaena dispar ohniváčik veľký 90,00
SR Ex Lycaena helle ohniváčik hadovníkový 180,00
SR Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 90,00
SR Maculinea nausithous modráčik bahniskový 230,00
SR Maculinea teleius modráčik krvavcový 230,00
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
SR Ex Nymphalis vaualbum babôčka hájová 180,00
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
SR Parnassius apollo jasoň červenooký 460,00
SR Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 90,00
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus modráčik nevadský
Polymixis rufocincta isolata
SR Polyommatus eroides modráčik stepný 140,00
SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 90,00
Proterebia afra dalmata očkáň
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
SR Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 90,00
Echinoidea – ježovky
Centrostephanus longispinus
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Anaecypris hispanica
Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) sih ostronosý
SR Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 690,00
Phoxinus percnurus
Romanichthys valsanicola
Valencia hispanica valencia španielska
Zingel asper kolok rhônsky
Amphibia – obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SR Bombina bombina kunka červenobruchá 230,00
SR Bombina variegata kunka žltobruchá 90,00
Bufo calamita ropucha krátkonohá
SR Bufo viridis ropucha zelená 90,00
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii mločík
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
SR Hyla arborea rosnička zelená 230,00
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Mertensiella luschani salamandra Luschanova
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
SR Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá 460,00
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Proteus anguinus jaskyniar vodný
SR Rana arvalis skokan ostropyský 230,00
SR Rana dalmatina skokan štíhly 230,00
Rana graeca skokan
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
SR Rana lessonae skokan krátkonohý 230,00
Salamandra atra salamandra čierna
Salamandra aurorae salamandra
Salamandra lanzai salamandra
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
SR Triturus cristatus mlok hrebenatý 690,00
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus marmoratus mlok
SR Triturus montandoni mlok karpatský 230,00
Triturus vulgaris ampelensis mlok bodkovaný subsp. ampelensis
Reptilia - plazy
SR Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla 1840,00
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SR Coronella austriaca užovka hladká 460,00
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dalmatolacerta oxycephala jašterica ostrohlavá
Dinarolacerta mosorensis jašterica krasová
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SR Elaphe longissima užovka stromová 690,00
Elaphe situla užovka leopardovitá
SR Emys orbicularis korytnačka močiarna 1840,00
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SR Lacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná 140,00
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SR Lacerta viridis jašterica zelená 690,00
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Macrovipera schweizeri vretenica
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosa korytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
Natrix natrix cypriaca užovka
SR Natrix tessellata užovka fŕkaná 550,00
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SR Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 370,00
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falax užovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka žltočierna
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií) vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthina vretenica
SR Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá 230,00
Mammalia - cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SR Barbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna 460,00
SR Bison bonasus zubor hrivnatý/ zubor lesný 4610,00
Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) vlk dravý/vlk obyčajný
SR Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský 1380,00
Capra aegagrus (prirodzené populácie) koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy) veľrybotvaré cicavce
SR Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií) škrečok poľný 50,00
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska
Crocidura sicula bielozúbka sicílska
Dinaromys bogdanovi hraboš jadranský
SR Dryomys nitedula plch lesný 230,00
SR Eptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská 460,00
SR Eptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná 230,00
Atelerix (=Erinaceus) algirus jež túlavý
SR Felis silvestris mačka divá/lesná 1840,00
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus) plchovité
SR Hypsugo (=Pipistrellus) savii večernica Saviho 920,00
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SR Lutra lutra vydra riečna 1840,00
SR Lynx lynx (s výnimkou estónskych populácií) rys ostrovid 3690,00
Lynx pardinus rys leopardovitý
SR Marmota marmota latirostris svišť vrchovský tatranský 4610,00
Mesocricetus newtoni škrečok balkánsky
Microchiroptera (všetky druhy) netopiere
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SR Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 1380,00
SR Microtus tatricus hraboš tatranský 230,00
SR Miniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 920,00
Monachus monachus tuleň mníší
SR Muscardinus avellanarius plch lieskový/ pĺšik lieskový 140,00
SR Mustela eversmanii tchor stepný 230,00
SR Ex Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky 4610,00
SR Myotis alcathoe netopier nymfin 460,00
SR Myotis bechsteini netopier veľkouchý 230,00
SR Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý 230,00
SR Myotis brandti netopier Brandtov 230,00
SR Myotis dasycneme netopier pobrežný 230,00
SR Myotis daubentoni netopier vodný 90,00
SR Myotis emarginatus netopier brvitý 460,00
SR Myotis myotis netopier obyčajný 460,00
SR Myotis mystacinus netopier fúzatý 230,00
SR Myotis nattereri netopier riasnatý 230,00
SR Nyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký 230,00
SR Nyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý 230,00
SR Nyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 230,00
Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia) muflón lesný
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) ovca kruhorohá
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SR Pipistrellus kuhlii netopier južný/večernica južná 460,00
SR Pipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková 230,00
SR Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá 460,00
SR Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá 460,00
SR Plecotus auritus ucháč svetlý 460,00
SR Plecotus austriacus ucháč sivý 460,00
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
SR Rhinolophus euryale podkovár južný 920,00
SR Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 920,00
SR Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý 460,00
Rousettus aegyptiacus kaloň egyptský
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) kamzík abruzský
Rupicapra rupicapra balcanica kamzík vrchovský balkánsky
SR Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 6910,00
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SR Sicista betulina myšovka horská 920,00
SR Sicista subtilis myšovka stepná 920,00
SR Spermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 690,00
Spermophillus (=Citellus) suslicus syseľ perlavý
SR Ursus arctos medveď hnedý 3690,00
SR Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 230,00
Vormela peregusna tchor škvrnitý
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
B.
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrata alopia zádielská 230,00
Anisusseptemgyratus kotúľka 230,00
Belgrandiella (rod) belgrandiela 230,00
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská 140,00
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá 140,00
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota ciha pyskatá 230,00
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá 230,00
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla 230,00
Faustina rossmaessleri 140,00
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná 230,00
Hauffenia (rod) haufenia 230,00
Helix lutescens slimák žltkastý 90,00
Vallonia declivis valónia hodvábna 230,00
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá 140,00
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný 90,00
Vertigo geyeri pimprlík močiarny 230,00
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 140,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská 230,00
Annelida - obrúčkovce
Allobophora dubiosa dážďovka bahenná 140,00
Allobophora hrabei dážďovka Hraběho 230,00
Batracobdella paludosa klepsina barinná 230,00
Hirudo medicinalis pijavica lekárska 140,00
Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 920,00
Araneae - pavúky
Anyphaena furva spriadavka 230,00
Araneus nordmanni križiak 230,00
Arctosa perita strehúň 230,00
Arctosa stigmosa strehúň 230,00
Argiope lobata križiak 230,00
Argyroneta aquatica vodnár striebristý 230,00
Atypus muralis komôrkár pontický 230,00
Dolomedes plantarius lovčík 230,00
Gnaphosa microps skaliarka 230,00
Gnaphosa nigerrima skaliarka 230,00
Haplodrassus moderatus skaliarka 230,00
Cheiracanthium montanum 230,00
Larinioides silvicultrix križiak 230,00
Lycosa vultuosa 230,00
Pardosa proxima sliedič 230,00
Synema plorator kvetárik 230,00
Zelotes puritanus skaliarka 230,00
Pseudoscorpionidea - šťúriky
Atemnus politus 230,00
Chtonius austriacus 230,00
Neobisium beieri 460,00
Neobisium polonicum 460,00
Neobisium slovacum 920,00
Opilionida - kosce
Egaenus convexus 230,00
Gyas titanus 230,00
Ischyropsalis manicata 230,00
Opilio dinaricus 230,00
Platybunus pallidus 140,00
Cyphophtalmi
Siro carpaticus 230,00
Acarina - roztoče
Argas vespertilionis 140,00
Ixodidae
Ixodes vespertilionis 230,00
Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny 90,00
Astacus leptodactylus rak bahenný 90,00
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový 460,00
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická 230,00
Chirocephalus slovacicus žiabronôžka slovenská 230,00
Lepidurus apus štítovec jarný 90,00
Niphargus tatrensis 230,00
Synurella intermedia 230,00
Triops cancriformis štítovec letný 90,00
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx 20,00
Enantiulus tatranus 20,00
Glomeris mnischechi 20,00
Chelogona carpathicum 20,00
Julus curvicornis 20,00
Mastigophorophyllon cirriferum 20,00
Melogona transsilvanica 20,00
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus 20,00
Polydesmus komareki 20,00
Polydesmus montanus 20,00
Polydesmus tatranus 20,00
Polyzonium eburneum 20,00
Polyzonium transsilvanicum 20,00
Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus 20,00
Scutigera coleoptrata 20,00
20,00
Ephemeroptera
Ametropus fragilis podenka 20,00
Ecdyonurus insignis podenka 20,00
Ephemera glaucops podenka 20,00
Ephemerella mesoleuca podenka 20,00
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná 20,00
Heptagenia coerulans podenka 20,00
Choroterpes pictetii podenka 20,00
Isonychia ignota podenka 20,00
Palingenia longicaudataRaptobaetopus tenellus (balticus) podenka podenka 20,0020,00
Rhithrogena germanica podenka 20,00
Odonata - vážky
Aeschna coerulea šidlo belasé 230,00
Aeschna isosceles šidlo 140,00
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 230,00
Anax imperator šidlo obrovské 90,00
Anax parthenope šidlo tmavé 50,00
Brachytron pratense šidlo lúčne 140,00
Coenagrion hastulatum šidielko 230,00
Coenagrion scitulum šidielko 140,00
Cordulegaster (rod) pásikavec 230,00
Epitheca bimaculata vážka 90,00
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 230,00
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 140,00
Orthetrum coerulescens vážka modrá 140,00
Somatochlora (rod) ligotavka 230,00
Sympecma fusca šidlovka hnedá 180,00
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 90,00
Plecoptera - pošvatky
Agnetina elegantula pošvatka 90,00
Brachyptera braueri pošvatka 230,00
Brachyptera monilicornis pošvatka 140,00
Capnopsis schilleri pošvatka 230,00
Isogenus nubecula pošvatka 230,00
Isoperla obscura pošvatka tmavá 230,00
Isoptena serricornis pošvatka 230,00
Marathamea vitripennis pošvatka 140,00
Rhabdiopteryx navicula pošvatka 140,00
Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková 140,00
Xantoperla apicalis pošvatka 140,00
Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový 90,00
Labidura riparia ucholak veľký 90,00
Mantodea - modlivky
Mantis religiosa modlivka zelená 140,00
Ensifera – kobylky
Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová 230,00
Poecilimon fussi kobylka Fussiho 230,00
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus) kobylka šúrová 460,00
Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný 460,00
Calliptamus barbarus koník barbarský 90,00
Mecostethus grossus koník žltopásy 90,00
Oedalus decorus koník čiernopásy 230,00
Heteroptera - bzdochy
Acyrosoma leucogrammes bzdocha 20,00
Bagrada stolata bzdocha 20,00
Crypsinus angustatus bzdocha 20,00
Dybowskyia reticulata bzdocha 20,00
Henestaris halophilus bzdocha 20,00
Hyoidea notaticeps bzdocha 20,00
Spathocera obscura bzdocha 20,00
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová 230,00
Dictyophara pannonica ostročielka stepná 140,00
Dorycephalus baeri cikádka 140,00
Pagiphora annulata 230,00
Tibicen plebejus cikáda 230,00
Tibicina haematodes cikáda viničná 230,00
Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus 140,00
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový 230,00
Distoleon tetrarammicus mravcolev 140,00
Libelloides coccajus askalafus 230,00
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly 230,00
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká 140,00
Megistopus flavicornis 140,00
Myrmecaelurus trigrammus 140,00
Myrmeleon formicarius 140,00
Myrmeleon inconspicuus 140,00
Coleoptera - chrobáky
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 140,00
Agnathus decoratus 230,00
Allonyx qaudrimaculatus pestroš 140,00
Alosimus syriacus 140,00
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný 230,00
Ampedus ruficeps kováčik 230,00
Anthaxia candens krasoň čerešňový 140,00
Anthaxia hungarica krasoň južný 140,00
Apalus (rod) 140,00
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis pestroš 140,00
Bius thoracicus potemník 230,00
Boros schneideri 230,00
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 230,00
Brachyta (=Evodinus) interrogationis fuzáč 140,00
Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý 140,00
Calosoma sycophanta húseničiar pižmový 140,00
Capnodis tenebrionis krasoň 230,00
Carabus arcensis bystruška 90,00
Carabus auronitens bystruška zlatá 90,00
Carabus cancellatus bystruška medená 90,00
Carabus clathratus bystruška 230,00
Carabus fabricii bystruška 90,00
Carabus irregularis bystruška 90,00
Carabus menetriesi bystruška menétriesova 230,00
Carabus montivagus bystruška 140,00
Carabus nitens bystruška 140,00
Carabus obsoletus bystruška lesklá 90,00
Carabus problematicus bystruška 90,00
Carabus scabriusculus bystruška 90,00
Cerambyx miles fuzáč 140,00
Cerocoma (rod) 140,00
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý 140,00
Cornumutila quadrivittata fuzáč 140,00
Deltomerus tatricus utekáčik 140,00
Dicerca aenea krasoň lesklý 230,00
Dicerca alni krasoň jelšový 230,00
Dicerca furcata krasoň 230,00
Dicerca moesta krasoň 140,00
Dircaea australis 140,00
Ditylus laevis 140,00
Elater (= Ludius) ferrugineus kováčik hrdzavý 140,00
Emus hirtus drobčík chlpatý 90,00
Epicauta erythrocephala 140,00
Epicauta rufidorsum 140,00
Ergates faber fuzáč zavalitý 230,00
Eurythyrea quercus krasoň dubový 140,00
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový 140,00
Euzonitis (rod) 140,00
Evodinus borealis fuzáč 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus vodomil 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) piceus vodomil čierny 140,00
Lacon (rod - okrem L. punctatus) kováčik 140,00
Laena reitteri potemník 230,00
Laena viennensis potemník 140,00
Leptura (= Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký 230,00
Lethrus apterus viničiar čierny 140,00
Limoniscus violaceus kováčik fialový 230,00
Lucanus cervus roháč obyčajný 230,00
Megopis scabricornis fuzáč 140,00
Melandrya barbata 90,00
Meloe autumnalis májka 90,00
Meloe brevicollis májka 140,00
Meloe cicatricosus májka 230,00
Meloe decorus májka 140,00
Meloe hungarus májka 230,00
Meloe proscarabeus májka obyčajná 280,00
Meloe rufiventris májka 280,00
Meloe rugosus májka 90,00
Meloe scabriusculus májka 140,00
Meloe tuccicus májka 230,00
Meloe uralensis májka 140,00
Meloe variegatus májka dúhová 230,00
Meloe violaceus májka fialová 90,00
Menephilus cylindricus potemník 230,00
Morimus funereus 90,00
Mylabris (rod) 140,00
Necydalis major fuzáč 140,00
Necydalis ulmi fuzáč 230,00
Nemosoma caucasicum ploskáň 230,00
Oenas crassicornis 140,00
Oryctes nasicornis nosorožtek obyčajný 230,00
Pachyta lamed fuzáč žltočierny 90,00
Phytoecia argus fuzáč 140,00
Phytoecia hirsutula fuzáč 140,00
Phytoecia scutellata fuzáč 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives krasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica krasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový 90,00
Purpuricenus kaehleri fuzáč 140,00
Pytho abieticola 230,00
Pytho depressus 140,00
Rhopalopus ungaricus 140,00
Rhysodes germari 230,00
Selatostomus rugosus kováčik 230,00
Semanotus russicus fuzáč borievkový 230,00
Sitaris muralis 230,00
Sisyphus schaefferi lajniak skarabeusovitý 90,00
Sphaenoptera antiqua krasoň 230,00
Tragosoma depsarium fuzáč 230,00
Trichoferus pallidus fuzáč 140,00
Zonitis nana 140,00
Hymenoptera - blanokrídlovce
Anthidium montanum vlnárka horská 90,00
Anthocopa mocsaryi čalúnnica mocsáriho 90,00
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 230,00
Bombus (všetky druhy) čmeľ 90,00
Cystomutilla ruficeps pamravec 90,00
Euchroeus dallatoreana blyskavka 90,00
Larra anathema kutavka 230,00
Liometopum microcephalum mravec 90,00
Rhadinoceraea reitteri piliarka 230,00
Scolia flavifrons žihadlovka obrovská 230,00
Xylocopa (všetky druhy) drevár 90,00
Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalis potočník alpínsky 140,00
Agrypnia obsoleta potočník 140,00
Agrypnia varia potočník 140,00
Allogamus starmachi 90,00
Apatania carpathica 90,00
Beraeamyia hrabei 90,00
Ceraclea riparia 140,00
Cyrnus crenaticornis 90,00
Cyrnus flavidus 90,00
Grammotaulis nitidus potočník 140,00
Holocentropus dubius 140,00
Holocentropus picicornis 140,00
Holocentropus stagnalis 140,00
Chaetopteryx subradiata 90,00
Chimarra marginata potočník 230,00
Limnophilus algosus potočník 90,00
Oecetis notata potočník 140,00
Oecetis tripunctata potočník 230,00
Polycentropus excisus 140,00
Polycentropus schmidi 140,00
Setodes viridis potočník 230,00
Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový 140,00
Arichanna melanaria kôrovka barinná 140,00
Boloria aquilonaris perlovec severský 230,00
Brenthis hecate perlovec dvojradový 230,00
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový 90,00
Colias chrysotheme žltáčik kozincový 180,00
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 230,00
Erebia pharte očkáň tatranský 230,00
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 230,00
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata spriadač kostihojový 230,00
Eutelia adulatrix mora škumpová 140,00
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy 140,00
Hipparchia semele očkáň metlicový 140,00
Hipparchia statilinus očkáň piesočný 140,00
Hyponephele lupina očkáň hájový 230,00
Chazara briseis očkáň skalný 140,00
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový 140,00
Maculinea alcon modráčik horcový 140,00
Neptis sappho bielopásovec hrachorový 180,00
Pericallia matronula spriadač čremchový 230,00
Polyommatus admetus modráčik hnedý 230,00
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý 90,00
Polyommatus damon modráčik vičencový 230,00
Synprapha microgamma mora rašelinisková 140,00
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 230,00
Zygaena cynarae vretienka smldníková 90,00
Zygaena laeta vretienka neskorá 140,00
Diptera - dvojkrídlovce
Atherix ibis 140,00
Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 690,00
Eudontomyzon mariae (vladykovi) mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 690,00
Lampetra planeri mihuľa potočná 920,00
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser gueldenstaedtii jeseter ruský 1380,00
Carassius carassius karas zlatistý 460,00
Cyprinus carpio kapor sazan divá forma 1840,00
Gobio kesslerii hrúz Kesslerov 920,00
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 920,00
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 690,00
Ex Huso huso vyza veľká 1490,00
Leucaspius delineatus ovsienka striebristá 370,00
Misgurnus fossilis čík európsky 920,00
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský 920,00
Umbra krameri blatniak tmavý 920,00
Zingel streber kolok vretenovitý 920,00
Zingel zingel kolok veľký 920,00
Amphibia - obojživelníky
Bufo bufo ropucha bradavičnatá 230,00
Rana kl . esculenta skokan zelený 230,00
Rana ridibunda skokan rapotavý 460,00
Rana temporaria skokan hnedý 140,00
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá 230,00
Triturus alpestris mlok horský 230,00
Triturus dobrogicus mlok dunajský 690,00
Triturus vulgaris mlok bodkovaný 230,00
Reptilia - plazy
Anguis fragilis slepúch lámavý 230,00
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná 140,00
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná 370,00
Mammalia - cicavce
Alces alces los mokraďový 2300,00
Crocidura suaveolens bielozúbka krpatá 90,00
Crocidura leucodon bielozúbka bielobruchá 90,00
Eliomys quercinus plch záhradný 230,00
Erinaceus concolor jež bledý/jež východoeurópsky 230,00
Glis (=Myoxus) glis plch sivý 230,00
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný 460,00
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 230,00
Mustela nivalis lasica myšožravá 230,00
Neomys anomalus dulovnica menšia 230,00
Neomys fodiens dulovnica väčšia 230,00
Sciurus vulgaris veverica stromová 90,00
Sorex alpinus piskor vrchovský 230,00
Sorex araneus piskor lesný/piskor obyčajný 90,00
Sorex minutus piskor malý 90,00
Poznámky:
1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.“.
39.
Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY
Evertebrata - bezstavovce
Mollusca - mäkkýše
Slimák záhradný (Helix pomatia) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.
Vertebrata - stavovce
Pisces - ryby
1. boleň dravý (Aspius aspius)
jalec tmavý (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
pleskáč siný (Abramis ballerus),
pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
podustva severná (Chondrostoma nasus)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)
– v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
2. mrena severná (Barbus barbus)
mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)
sumec veľký (Silurus glanis)
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)
zubáč volžský (Sander volgensis),
– v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
3. sih maréna (Coregonus maraena)
– v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)
4. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)
– v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)
5. hlavátka podunajská (Hucho hucho)
– v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.
V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.
Mammalia - cicavce
1. šakal zlatý (Canis aureus)
– v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
2. vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)
– celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území
a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,
e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.27)
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.
3. kuna lesná (Martes martes),
kuna skalná (Martes foina)
tchor tmavý (Mustela putorius)
– v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:
26) § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.
27) § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
28) § 7 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení zákona č. 180/2013 Z.z.“.
40.
Príloha č.15 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZOR
Návrh kompenzačných opatrení
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.
6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.
II. Popis plánu a alebo projektu
1. Názov plánu alebo projektu.
2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.
3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).
III. Posúdenie negatívnych účinkov*
1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.
4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).
5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.
6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).
7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).
8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.
9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).
IV. Alternatívne riešenia
1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, postupy, metódy).
2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).
V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu
Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.**
VI. Kompenzačné opatrenia
1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.
2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.
3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.
4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.
5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.
6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.
7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.
8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.
9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.
10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.
11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.
* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.
** V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.“.
41.
V prílohe č. 18 časť A vrátane nadpisu znie:
„A
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU
1. Základné údaje
1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené
1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu
1.3. Kategória a názov územia
1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu
1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.6. Súčasný stav predmetu ochrany*
1.6.1. Prírodné pomery
1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany
1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany
1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území
1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa**
2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)
2.1. Historický kontext
2.2. Stručný opis aktuálneho stavu
2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany
3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie
3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***
3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***
3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy****
3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti
5. Použité podklady a zdroje informácií
6. Minimálny rozsah príloh
6.1. Mapa predmetov ochrany
6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov
6.3. Mapa využitia územia
6.4. Mapa ekologicko–funkčných priestorov
6.5. Mapa zón ***
6.6. Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky
Poznámky:
* Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody
** Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov
*** Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny
**** Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).“.
42.
Za prílohu č. 18 sa vkladá príloha č. 19, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 19 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
1. Súčasný stav
1.1. Rozšírenie a stav populácie
1.1.1. Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky
1.2. Biologické a ekologické nároky
Rastliny
a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c) konkurenčné vzťahy
Živočíchy
a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme
b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia
e) konkurenčné vzťahy
1.3. Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav
a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c) zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh
2. Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)
3. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh
3.1. V oblasti legislatívy
3.2. V oblasti praktickej starostlivosti
3.3. V oblasti monitoringu
3.4. V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5. V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
3.6. Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Použité podklady, zdroje informácií a literatúra
5. Prílohy
5.1. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území
5.2. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)
5.3. Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).“.
43.
Príloha č. 25 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 25 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
A
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1. Základné údaje
1.1. Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.2. Prehľad príslušnosti k chráneným územiam
1.2.1. K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,
1.2.2. K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)
1.3. Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.1. Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.3.2. Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov
1.3.3. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3.4. Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* a ochrannom pásme chráneného územia
1.3.5. Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky
1.3.6. Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
1.4. Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo
1.4.1. Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
1.4.2. Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu
1.4.3. Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov
1.4.4. Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)
1.4.5. Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany
1.4.6. Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany
2. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou
2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany
2.2. Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany
2.3. Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia
3. Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.1. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany
3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania
3.3.1. Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou
3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia
4. Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**
4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení
4.1.1. Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany
4.2. Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie
5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania**
5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení**
6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov
6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou
6.1.2. Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov
6.2. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť
7. Návrh technického vybavenia územia**
7.1. Opis technického vybavenia
7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma
7.1.2. Označenie zón chráneného územia*
7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia
8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF
8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma
8.3. Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“.
8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti
8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov
8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany
8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním
8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia
8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom
8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní
8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany **
8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
8.10. Mapy technického vybavenia**
Poznámky:
V prípade prírodných pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.
* Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny
** Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
B
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.
2. Prílohy
2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).
C
OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY
1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené
2. Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky
3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti“.
44.
V prílohe č. 29 časť E vrátane nadpisu znie:
„VZOR
E
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:
1. Názov výskumnej úlohy
2. Riešiteľská organizácia
3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy
4. Zodpovedný riešiteľ
5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby
6. Súhlas orgánu ochrany prírody
7. Druh a charakter výskumnej úlohy
8. Doba riešenia výskumnej úlohy
9. Obdobie za ktoré sa podáva správa
10. Spôsob financovania
11. Ciele výskumnej úlohy
12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy
13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy
14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)
15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia
16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy
17. Použitá literatúra
18. Podpisy
19. Prílohy.“.
45.
Príloha č. 32 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Aves - vtáky
Accipiter gentilis jastrab veľký /jastrab lesný 3 220,00 €
Accipiter nisus jastrab krahulec 1 840,00 €
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik veľký /trsteniarik škriekavý 920,00 €
Acrocephalus dumetorum trsteniarik krovinový 230,00 €
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový /šašiniarik tenkozobý 2 300,00 €
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný 3 220,00 €
Acrocephalus palustris trsteniarik obyčajný /trsteniarik spevavý 230,00 €
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný 460,00 €
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik malý /trsteniarik pásikový 460,00 €
Actitis hypoleucos kalužiačik malý /kalužiak riečny 1840,00 €
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 230,00 €
Aegolius funereus pôtik kapcavý /kuvik kapcavý 2 300,00 €
Aegypius monachus sup tmavohnedý 2 300,00 €
Alauda arvensis škovránok poľný 230,00 €
Alcedo atthis rybárik riečny 1 840,00 €
Anas acuta kačica ostrochvostá 2 300,00 €
Anas clypeata kačica lyžičiarka 1 840,00 €
Anas crecca kačica chrapka (kačica chrapkavá) 920,00 €
Anas penelope kačica hvízdárka /kačica hvízdavá 920,00 €
Anas platyrhynchos kačica divá 230,00 €
Anas querquedula kačica chrapačka /kačica chrapľavá 920,00 €
Anas strepera kačica chripľavka /kačica chripľavá 920,00 €
Anser albifrons hus bieločelá 1 380,00 €
Anser anser hus divá 3 220,00 €
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 1 840,00 €
Anser erythropus hus malá /hus piskľavá 3 220,00 €
Anser fabalis hus siatinná 1 150,00 €
Anthus campestris ľabtuška poľná 1 840,00 €
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá 920,00 €
Anthus pratensis ľabtuška lúčna 920,00 €
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská 460,00 €
Anthus trivialis ľabtuška hôrna / ľabtuška lesná 230,00 €
Apus apus dážďovník obyčajný /dážďovník tmavý 460,00 €
Apus melba dážďovník skalný 460,00 €
Aquila clanga orol hrubozobý 3 220,00 €
Aquila heliaca orol kráľovský 5 990,00 €
Aquila chrysaetos orol skalný 4 610,00 €
Aquila pennata (Hieraaetus pennatus) orol malý /orol myšiakovitý 5 990,00 €
Aquila pomarina orol krikľavý 3 220,00 €
Aquila rapax/nipalensis orol stepný 3 220,00 €
Ardea (Egretta) alba beluša veľká /volavka biela 3 220,00 €
Ardea cinerea volavka popolavá 920,00 €
Ardea purpurea volavka purpurová 4 610,00 €
Ardeola ralloides čaplička vlasatá /volavka vlasatá 3 220,00 €
Arenaria interpres kamenár strakatý 920,00 €
Asio flammeus myšiarka močiarna 2 300,00 €
Asio otus myšiarka ušatá 920,00 €
Athene noctua kuvik obyčajný /kuvik plačlivý 1 840,00 €
Aythya ferina chochlačka sivá 460,00 €
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 460,00 €
Aythya marila chochlačka morská 460,00 €
Aythya nyroca chochlačka bielooká 5 990,00 €
Bombycilla garrulus chochláč severský 230,00 €
Botaurus stellaris bučiak veľký /bučiak trsťový 3 220,00 €
Branta bernicla bernikla tmavá 920,00 €
Branta leucopsis bernikla bielolíca 1 840,00 €
Branta ruficollis bernikla červenokrká /červenokrčka pestrá 3 220,00 €
Bubo bubo výr skalný 1 840,00 €
Bubulcus ibis hltavka chochlatá /hltavka vlasatá 920,00 €
Bucephala clangula hlaholka severská 460,00 €
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový /ležiak obyčajný 1 840,00 €
Buteo buteo myšiak hôrny /myšiak lesný 920,00 €
Buteo lagopus myšiak severský 920,00 €
Buteo rufinus myšiak hrdzavý 1 840,00 €
Calandrella brachydactyla škovránka krátkoprstá /škovránok krátkoprstý 1 840,00 €
Calcarius lapponicus ostrohárka severská /strnádka severská 460,00 €
Calidris alba pobrežník belavý 460,00 €
Calidris alpina pobrežník čiernozobý 460,00 €
Calidris canutus pobrežník hrdzavý 460,00 €
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý 460,00 €
Calidris maritima pobrežník morský 920,00 €
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý 460,00 €
Calidris minuta pobrežník malý 230,00 €
Calidris temminckii pobrežník sivý 230,00 €
Caprimulgus europaeus lelek lesný 1 840,00 €
Carduelis cannabina stehlík konôpka / stehlík konopiar 230,00 €
Carduelis carduelis stehlík obyčajný /stehlík pestrý 230,00 €
Carduelis flammea stehlík čečetka /stehlík čečetavý 460,00 €
Carduelis chloris zelienka obyčajná /stehlík zelený 230,00 €
Carduelis flavirostris stehlík horský 460,00 €
Carduelis hornemanni stehlík polárny /stehlík belavý 460,00 €
Carduelis spinus stehlík čížik /stehlík čížavý 230,00 €
Carpodacus erythrinus červenák karmínový /hýľ karmínový 920,00 €
Cercopis daurica lastovička červenochrbtá 230,00 €
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý 460,00 €
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 460,00 €
Ciconia ciconia bocian biely 2 300,00 €
Ciconia nigra bocian čierny 3 220,00 €
Cinclus cinclus vodnár potočný 460,00 €
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 4 610,00 €
Circus aeruginosus kaňa močiarna 1 840,00 €
Circus cyaneus kaňa sivá 2 300,00 €
Circus macrourus kaňa stepná 3 220,00 €
Circus pygargus kaňa popolavá 3 220,00 €
Clamator glandarius kukavica chochlatá 920,00 €
Clangula hyemalis ľadovka dlhochvostá /kačica ľadová 920,00 €
Coccothraustes coccothraustes glezg obyčajný /glezg hrubozobý 230,00 €
Columba oenas holub plúžik 1 380,00 €
Columba palumbus holub hrivnák 690,00 €
Coracias garrulus krakľa belasá 3 220,00 €
Corvus corax krkavec čierny 370,00 €
Corvus corone vrana čierna /vrana túlavá 370,00 €
Corvus cornix vrana popolavá / vrana túlavá 180,00 €
Corvus frugilegus havran čierny 230,00 €
Coloeus (Corvus) monedula kavka tmavá 920,00 €
Coturnix coturnix prepelica poľná 920,00 €
Crex crex chrapkáč poľný /chriašteľ poľný 3 220,00 €
Cuculus canorus kukučka obyčajná /kukučka jarabá 460,00 €
Cyanistes (Parus) caeruleus sýkorka belasá 140,00 €
Cyanistes (Parus) cyanus sýkorka lazúrová 230,00 €
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť malá /labuť tundrová 1 840,00 €
Cygnus cygnus labuť spevavá 1 840,00 €
Cygnus olor labuť veľká /labuť hrbozobá 690,00 €
Delichon urbicum belorítka obyčajná/ belorítka domová 460,00 €
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 1 840,00 €
Dendrocopos major ďateľ veľký 230,00 €
Dendrocopos medius ďateľ prostredný 1 840,00 €
Dendrocopos minor ďateľ malý 920,00 €
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 1 380,00 €
Dryocopus martius tesár čierny /dateľ čierny 1 840,00 €
Egretta garzetta beluša malá /volavka striebristá 4 610,00 €
Emberiza cia strnádka cia /strnádka ciavá 1 840,00 €
Emberiza (Miliaria) calandra strnádka lúčna 460,00 €
Emberiza citrinella strnádka obyčajná /strnádka žltá 230,00 €
Emberiza hortulana strnádka záhradná 1 840,00 €
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá 460,00 €
Emberiza schoeniclus strnádka trstinová /strnádka trsťová 460,00 €
Eremophila alpestris uškárik vrchovský /škovránok ušatý 460,00 €
Erithacus rubecula červienka obyčajná /slávik červienka 230,00 €
Falco biarmicus sokol tmavý 1 840,00 €
Falco columbarius sokol kobec 1 840,00 €
Falco cherrug sokol rároh 5 530,00 €
Falco naumanni sokol bielopazúravý 1 840,00 €
Falco peregrinus sokol sťahovavý 5 530,00 €
Falco subbuteo sokol lastovičiar 1 840,00 €
Falco tinnunculus sokol myšiar 920,00 €
Falco vespertinus sokol kobcovitý /sokol červenonohý 5530,00 €
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 920,00 €
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý 920,00 €
Ficedula parva muchárik malý /muchárik červenohrdlý 1 840,00 €
Fringilla coelebs pinka obyčajná /pinka lesná 50,00 €
Fringilla montifringilla pinka severská 90,00 €
Fulica atra lyska čierna 460,00 €
Galerida cristata pipíška chochlatá 460,00 €
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá 920,00 €
Gallinago media močiarnica tichá /močiarnica lúčna 1 840,00 €
Gallinula chloropus sliepočka vodná /sliepočka zelenonohá 460,00 €
Garrulus glandarius sojka obyčajná /sojka škriekavá 140,00 €
Gavia adamsii potáplica bielozobá / potáplica bledozobá 920,00 €
Gavia arctica potáplica stredná /potáplica severská 1 840,00 €
Gavia immer potáplica veľká /potáplica ľadová 1 840,00 €
Gavia stellata potáplica malá /potáplica štíhlozobá 1 840,00 €
Gelochelidon nilotica rybárka krátkozobá /rybár krátkozobý 1 840,00 €
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly 920,00 €
Glareola pratincola prieložník stepný 1 840,00 €
Glaucidium passerinum kuvičok vrabčí /kuvik vrabčí 1 840,00 €
Grus grus žeriav popolavý 3 220,00 €
Grus virgo žeriav stepný /žeriavec stepný 1 840,00 €
Gyps fulvus sup bielohlavý 3 220,00 €
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý 920,00 €
Haliaeetus albicilla orliak morský 5 990,00 €
Himantopus himantopus šišila bocianovitá 1 840,00 €
Hippolais icterina sedmohlások obyčajný /sedmohlások hájový 460,00 €
Hirundo rustica lastovička domová 230,00 €
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá /kačica strakatá 920,00 €
Hydrocoloeus (Larus) minutus čajka malá 460,00 €
Hydroprogne (Sterna) caspia čegrava veľkozobá /rybár veľkozobý 1 840,00 €
Charadrius (Eudromias) morinellus kulík vrchovský 1 840,00 €
Charadrius alexandrinus kulík morský 920,00 €
Charadrius dubius kulík riečny 920,00 €
Charadrius hiaticula kulík piesočný 920,00 €
Chlamydotis macqueenii (undulata) drop hrivnatý 4 610,00 €
Chlidonias hybridus čorík bahenný /rybár bahenný 1 840,00 €
Chlidonias leucopterus čorík bielokrídly /rybár bielokrídly 1 840,00 €
Chlidonias niger čorík čierny /rybár čierny 1 840,00 €
Chroicocephalus (Larus) ridibundus čajka smejivá 230,00 €
Iduna (Hippolais) pallida sedmohlások bledý 460,00 €
Ichthyaetus (Larus) melanocephalus čajka čiernohlavá 1 840,00 €
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 1 840,00 €
Jynx torquilla krutohlav hnedý / krutihlav hnedý 920,00 €
Lanius collurio strakoš obyčajný /strakoš červenochrbtý 1 380,00 €
Lanius excubitor strakoš veľký /strakoš sivý 920,00 €
Lanius minor strakoš kolesár 1 840,00 €
Lanius senator strakoš červenohlavý 3 220,00 €
Larus argentatus čajka striebristá 460,00 €
Larus cachinnans čajka bielohlavá 460,00 €
Larus canus čajka sivá 460,00 €
Larus delawarensis čajka obrúčkozobá 460,00 €
Larus fuscus čajka tmavá 460,00 €
Larus hyperboreus čajka bledá 460,00 €
Larus marinus čajka morská 460,00 €
Larus michahellis čajka žltonohá 460,00 €
Limicola falcinellus brehárik ploskozobý /pobrežník ploskozobý 920,00 €
Limosa lapponica brehár hrdzavý 2 300,00 €
Limosa limosa brehár čiernochvostý 1 840,00 €
Locustella fluviatilis svrčiak riečny 460,00 €
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý 460,00 €
Locustella naevia svrčiak zelenkavý 460,00 €
Lophophanes (Parus) cristatus sýkorka chochlatá 230,00 €
Loxia curvirostra krivonos smrekový 230,00 €
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly 230,00 €
Lullula arborea škovránik stromový /škovránok stromový 1 840,00 €
Luscinia luscinia slávik veľký /slávik tmavý 920,00 €
Luscinia megarhynchos slávik obyčajný /slávik krovinový 460,00 €
Luscinia svecica slávik modrák 1 840,00 €
Lymnocryptes minimus močiarnička tichá /močiarnica tichá 1 840,00 €
Lyrurus (Tetrao) tetrix tetrov hoľniak 3 220,00 €
Melanitta fusca turpan tmavý 920,00 €
Melanitta nigra turpan čierny 920,00 €
Mergellus (Mergus) albellus potápač malý /potábač biely 1 840,00 €
Mergus merganser potápač veľký 920,00 €
Mergus serrator potápač prostredný /potápač dlhozobý 920,00 €
Merops apiaster včelárik zlatý 1 840,00 €
Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus) kormorán malý 3 220,00 €
Milvus migrans haja tmavá 4610,00 €
Milvus milvus haja červená 4 610,00 €
Monticola saxatilis skaliar pestrý 3 220,00 €
Monticola solitarius skaliar modrý 1 840,00 €
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská 460,00 €
Motacilla alba trasochvost biely 460,00 €
Motacilla cinerea trasochvost horský 460,00 €
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý 920,00 €
Motacilla flava trasochvost žltý 460,00 €
Muscicapa striata muchár sivý 460,00 €
Neophron percnopterus zdochlinár biely /sup biely 2 300,00 €
Netta rufina hrdzavka potápavá 2 300,00 €
Nucifraga caryocatactes orešnica perlavá /orešnica perlovaná 460,00 €
Numenius arquata hvizdák veľký 3 220,00 €
Numenius phaeopus hvizdák malý /hvizák pásavohlavý 1 840,00 €
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý 5 990,00 €
Nyctea scandiaca belaňa tundrová /sova snežná 1 840,00 €
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný /bučiak nočný 2 300,00 €
Oenanthe deserti skaliarik púšťový 460,00 €
Oenanthe hispanica skaliarik okrový 460,00 €
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý 460,00 €
Oriolus oriolus vlha obyčajná /vlha hájová 920,00 €
Otis tarda drop veľký /drop fúzatý 5 990,00 €
Otus scops výrik lesný 3 220,00 €
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 1 840,00 €
Parus major sýkorka veľká /sýkorka bielolíca 140,00 €
Pandion haliaetus kršiak rybár /kršiak rybožravý 3 220,00 €
Panurus biarmicus fúzatka trstinová /fúzatka trťová 1 380,00 €
Passer domesticus vrabec domový 230,00 €
Passer montanus vrabec poľný 50,00 €
Pastor roseus pastier ružový /škorec ružový 230,00 €
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 4 610,00 €
Pelecanus onocrotaulus pelikán ružový 1 840,00 €
Perdix perdix jarabica poľná 920,00 €
Periparus (Parus) ater sýkorka uhliarka 140,00 €
Perisoreus infaustus škriekavec zlovestný /sojka zlovestná 140,00 €
Pernis apivorus včelár lesný 2 300,00 €
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý 920,00 €
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 460,00 €
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý 920,00 €
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý 1 840,00 €
Philomachus pugnax bojovník bahenný /pobrežník bojovný 920,00 €
Phoenicurus ochruros žltochvost domový 230,00 €
Phoenicurus phoenicurus žltochvost hôrny /žltochvost lesný 920,00 €
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský /kolibkárik horský 460,00 €
Phylloscopus collybita kolibiarik čipčavý /kolibkárik čipčavý 230,00 €
Phylloscopus inornatus kolibiarik žltkastotemenný /kolibkárik žltkastotemenný 230,00 €
Phylloscopus sibilatrix kolibiarik sykavý /kolibkárik sykavý 230,00 €
Phylloscopus proregulus kolibiarik králikovitý 230,00 €
Phylloscopus trochiloides kolibiarik zelený /kolibkárik zelený 460,00 €
Phylloscopus trochilus kolibiarik spevavý /kolibkárik spevavý 230,00 €
Pica pica straka obyčajná /straka čiernozobá 140,00 €
Picoides tridactylus ďubník trojprstý /ďateľ trojprstý 2 300,00 €
Picus canus žlna sivá 1 380,00 €
Picus viridis žlna zelená 920,00 €
Pinicola enucleator smrečiar krivonosí /hýľ krivonosovitý 460,00 €
Platalea leucorodia lyžičiar biely 4 610,00 €
Plectrophenax nivalis snehuľka severská /strnádka snežná 230,00 €
Plegadis falcinellus ibisovec hnedý /ibis hnedý 3 220,00 €
Pluvialis apricaria kulík zlatý 1 840,00 €
Pluvialis squatarola kulík bledý 1 380,00 €
Podiceps auritus potápka ušatá 1 840,00 €
Podiceps cristatus potápka chochlatá 460,00 €
Podiceps grisegena potápka červenokrká 2 300,00 €
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 920,00 €
Poecile (Parus) montanus sýkorka čiernohlavá 230,00 €
Poecile (Parus) palustris sýkorka hôrna /sýkorka lesklohlavá 230,00 €
Porzana parva chriašť malý /chriašteľ malý 1 840,00 €
Porzana porzana chriašť bodkovaný /chriašteľ bodkovaný 1 840,00 €
Porzana pusilla chriašť najmenší /chriašteľ najmenší 2 300,00 €
Prunella atrogularis vrchárka čiernohrdlá 1 380,00 €
Prunella collaris vrchárka červenkavá 1 380,00 €
Prunella modularis vrchárka modrá 230,00 €
Prunella montanella vrchárka okrová 230,00 €
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá 920,00 €
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný /hýľ lesný 920,00 €
Rallus aquaticus chriašteľ vodný 920,00 €
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 2 300,00 €
Regulus ignicapillus králik ohnivohlavý /králiček ohnivohlavý 460,00 €
Regulus regulus králik zlatohlavý /králiček zlatohlavý 230,00 €
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná 920,00 €
Riparia riparia brehuľa hnedá 460,00 €
Rissa tridactyla čajka trojprstá 920,00 €
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý 920,00 €
Saxicola rubicola (torquata) pŕhľaviar čiernohlavý 920,00 €
Scolopax rusticola sluka hôrna /sluka lesná 1 380,00 €
Serinus serinus kanárik poľný /kanárik záhradný 140,00 €
Sitta europaea brhlík obyčajný /brhlík lesný 140,00 €
Somateria mollissima kajka morská 1 380,00 €
Stercorarius longicaudus pomorník malý /pomorník dlhochvostý 920,00 €
Stercorarius parasiticus pomorník príživný 920,00 €
Stercorarius pomarinus pomorník stredný /pomorník širokochvostý 920,00 €
Sterna hirundo rybár riečny 1 840,00 €
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý 1 840,00 €
Sternula (Sterna) albifrons rybár malý / rybár bieločelý 2 300,00 €
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná 50,00 €
Streptopelia turtur hrdlička poľná 920,00 €
Strix aluco sova obyčajná /sova lesná 920,00 €
Strix uralensis sova dlhochvostá 2 300,00 €
Sturnus vulgaris škorec obyčajný /škorec lesklý 90,00 €
Surnia ulula krahuľa hôrna /kuvik krahuľcovitý 1 840,00 €
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 230,00 €
Sylvia borin penica slávikovitá 230,00 €
Sylvia communis penica obyčajná /penica hnedokrídla 230,00 €
Sylvia curruca penica popolavá 230,00 €
Sylvia nisoria penica jarabá 1 840,00 €
Syrrhaptes paradoxus labkáň stepný /stepiar ostrochvostý 920,00 €
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 1 840,00 €
Tadorna tadorna kazarka pestrá 1 380,00 €
Tachybaptus ruficollis potápka malá /potápka hnedá 230,00 €
Tetrao urogallus hlucháň hôrny /tetrov hlucháň 4 610,00 €
Tetrastes (Bonasa) bonasia jariabok hôrny 1 840,00 €
Tetrax tetrax drop malý /drop obojkový 5 990,00 €
Thalasseus (Sterna) sandvicensis rybár sivý 1 840,00 €
Tichodroma muraria murárik červenokrídly 3 220,00 €
Tringa erythropus kalužiak tmavý 1 380,00 €
Tringa glareola kalužiak močiarny 1 380,00 €
Tringa nebularia kalužiak sivý 1 380,00 €
Tringa ochropus kalužiak perlavý 1 380,00 €
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly 1 380,00 €
Tringa totanus kalužiak červenonohý 1 840,00 €
Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný /oriešok hnedý 230,00 €
Turdus iliacus drozd červenkavý 460,00 €
Turdus merula drozd čierny 140,00 €
Turdus philomelos drozd plavý 230,00 €
Turdus pilaris drozd čvíkota / drozd čvíkotavý 230,00 €
Turdus torquatus drozd kolohrivec / drozd kolohrivý 920,00 €
Turdus viscivorus drozd trskota / drozd trskotavý 460,00 €
Tyto alba plamienka driemavá 1 840,00 €
Upupa epops dudok chochlatý 1 840,00 €
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) cíbik stepný 1 840,00 €
Vanellus vanellus cíbik chochlatý 920,00 €
Xema sabini čajka vidlochvostá 1 840,00 €
Xenus cinereus brodník sivý /kalužiak obrátenozobý 1 840,00 €
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.
46.
V prílohe č. 33 časti A „Zoznam drevín“ tretej skupine „Listnaté opadavé dreviny“ sa pri drevine označenej „V. vinifera L. v. hroznový“ v časti vzrastová charakteristika vypúšťajú písmeno „k“ a čiarka.
47.
V prílohe č. 33 časť B vrátane nadpisu znie:
„Časť B
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN
Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.
I. skupina - polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.
II. skupina - ihličnaté dreviny.
III. skupina - listnaté opadavé dreviny.
Stromy
Výška v cm do 50 51 - 100 101 - 200 nad 200
I. skupina 14 28 55 92
II. skupina 14 28 46 69
III. skupina 9 18 46 69
Obvod kmeňa v cm 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30
I. skupina 115 138 161 276 415 507
II. skupina 92 138 161 230 299 322
III. skupina 92 115 138 184 207 230
Obvod kmeňa v cm 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 60 61 - 70
I. skupina 649 829 967 1106 1382 1658
II. skupina 369 461 553 691 829 967
III. skupina 276 322 415 507 599 691
Obvod kmeňa v cm 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130
I. skupina 1935 2303 2764 3224 3685 -
II. skupina 1106 1244 1382 1520 1658 1796
III. skupina 783 921 1059 1198 1336 1474
Obvod kmeňa v cm 131-160 161-190 191-220 221-250 251-280 281-310
I. skupina - - - - - -
II. skupina 2073 2349 2626 2902 3178 3455
III. skupina 1612 1796 2073 2349 2672 2948
Obvod kmeňa v cm 311-360 361-410 411-450 451-500 nad 500
I. skupina - - - - -
II. skupina 3777 4100 4376 5528 7370
III. skupina 3224 3501 3961 4606 5528
Kry a krovité porasty
Skupina Výška
v cm
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
do 2 do 5 do 10 za každých
ďalších 5 m2
I. skupina do 30 23 69 115 69
do 100 27 92 184 92
do 150 32 138 276 115
do 300 37 207 369 161
nad 300 46 299 507 207
II. skupina do 30 7 37 69 37
do 100 12 55 115 55
do 150 16 92 184 92
do 300 21 138 276 115
nad 300 27 207 369 161
III. skupina do 30 5 27 46 23
do 100 7 46 92 46
do 150 9 74 138 69
do 300 12 111 184 92
nad 300 18 161 276 115
Liany
Skupina Obvod
kmienka
v cm
Výška (dĺžka) kmienka v m
do 1 do 3 do 5 do 8 nad 8
I. skupina
a
III. skupina
do 3 5 7 9 14 23
do 5 7 9 14 28 46
do 10 9 14 23 46 69
do 20 14 23 32 60 92
nad 3 23 32 46 78 115“.
48.
Príloha č. 36 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 36 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2014.
Peter Žiga v. r.