175/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

175
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 4, 5, 5.8. a 5.12 časti A a bodu 14 časti B vrátane jej doplnkov, v prílohe II okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe III okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4, v prílohe IV okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe V okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 a v prílohe VI okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (ďalej len „smernica“).“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „doplnku 4 prílohy II smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy II smernice“.
3.
V § 4 ods. 8 sa slová „doplnku 4 prílohy IV smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy IV smernice“.
4.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
5.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 222, 25. 8. 2009) (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v. r.